Licitatii si achizitii publice /

Nr. 1512/19.05.2022

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru ACHIZIȚIA/ FURNIZARE ECHIPAMENT IARNA

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
-uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna- cod CPV 35811200-4
3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor anexa.
4. Durata: de la data semnarii contractului pana la 15.07.2022.
5. Valoarea totala estimata este 83.600,71 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON)
7. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta HG 1332/2010
8. Ofertele alternative sunt interzise;
9. Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
11. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele HG 1332/2010.
12.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 26.05.2022, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 27.05.2022, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
16.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
17. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1293112/ 19.05.2022.


Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

Elaborat

Nume, prenume/Functia publica/Data

Popescu Angela Anca/Consilier/19.05.2022


ANEXA:
Lista produse:

Nr.crt. Denumire produs/UM/Cantitate/Cod CPV

1. Bocanci iarna barbati/ buc./ 124 / 35811200-4
2. Bocanci iarna dama/ buc./ 20 / 35811200-4
3. Camasa maneca lunga barbati/ buc./ 89 / 35811200-4
4. Camasa maneca lunga dama/ buc./ 20 / 35811200-4
5. Camasa maneca lunga barbati circulatie/ buc./ 18 / 35811200-4
6. Camasa maneca lunga dama circulatie/ buc./ 2 / 35811200-4
7. Caciula blana circulatie/ buc./ 20 / 35811200-4
8. Costum interventie iarna/ buc./ 17 / 35811200-4
9. Centura piele/ buc./ 30 / 35811200-4
10. Centura piele alba/ buc./ 20 / 35811200-4
11. Centura cordura/ buc./ 7 / 35811200-4
12. Ecuson maneca/ buc./ 264 / 35811200-4
13. Emblema coifura/ buc./ 20 / 35811200-4
14. Pantalon iarna dama/ buc./ 7 / 35811200-4
15. Pantalon iarna barbati/ buc./ 26 / 35811200-4
16. Pantofi iarna dama/ buc./ 18 / 35811200-4
17. Pantofi iarna barbati/ buc./ 107 / 35811200-4
18. Pulover/ buc./ 124 / 35811200-4

 

          

ANUNŢ Nr. 468/17.02.2022


ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
-servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP cod CPV 50110000-9

Obiectul achizitiei: "servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP , si servicii de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule si a echipamentelor aferente" ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.

3. Cerintele contractului sunt specificate in caietul de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2022 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2023;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor este 98.599,46 lei fara TVA respectiv:
-pana la 31.12.2022- 73.949,58 lei fara TVA
-perioada 01.01.-30.04.2023 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-24.649,88 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat tarif mediu manopera tehnologica.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:23.02.2022, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 24.02.2022, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1271487/17.02.2022.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

 

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

 

Aprob,

DIRECTOR GENERAL,
ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 

POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

CAIET DE SARCINI PENTRU CONTRACTE DE PRESTĂRI "SERVICII, DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR ŞI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII ŞI ITP» COD CPV - 50110000-9 si SERVICII FURNIZARE ŞI ÎNLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MAŞINI SAU MOTOARE " COD CPV - 42124100-5

Nr.467/17.02.2022

1. Autoritate contractantă

Poliţia Locală a Municipiului Ploieşti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independenţei, Nr.21, Ploieşti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploieşti

2. Obiectul achiziţiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea serviciilor de reparare si întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule şi a echipamentelor aferente, ce formeaza parcul auto al Poliţiei Locale Ploieşti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislaţia rutieră în vigoare.

2.2. Contractul este valabil de la data încheierii, pâna la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

3. Cerinţe generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor impuse de legislaţia rutieră, autoritatea contractantă solicită prestarea serviciilor de intreţinere, reparare, servicii similare a autovehiculelor, înlocuire piese de schimb, având drept scop asigurarea parametrilor normali de funcţionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producător, precum şi asigurarea deplasării pasagerilor în condiţii maxime de securitate şi siguranţă.
Acestea vor fi prestate de către operatorul economic conform legislaţiei în vigoare, a normelor prevăzute în cărtile tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producător, precum şi în situaţiile când apar defecţiunii şi avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurată numai de personal specializat, iar materialele şi piesele de schimb folosite la reparaţii şi revizii trebuie să fie produse noi, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face în centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

4. Conditii tehnice:

În scopul verificării capacităţii tehnice a ofertanţilor, specificaţiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performanţelor se poate face prin:
-un standard naţional care ofera un standard European;
-omologare tehnică europeană;
-specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;
-un standard internaţional;
-alte reglementări tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
-dosarul tehnic sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercari şi calibrare sau un organism de certificare şi inspectie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.
Propunerea tehnică a agentului economic va contine obligatoriu următoarele documente:
- autorizaţia tehnică emisă de RAR, vizată la zi, din care să rezulte că agentul economic este autorizat pentru activităţi service post garanţie de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor.
- autorizaţie emisă de RAR din care să rezulte că agentul economic este autorizat să execute inspecţii tehnice în staţii de inspectie tehnică pe raza municipiului Ploieşti.
- prestatorul de servicii trebuie să fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestării serviciilor de întreţinere, reparare şi revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- după executarea serviciilor, autovehiculul trebuie să corespundă, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislaţia rutieră în vederea obţinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinţe tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie să execute toata gama de reparaţii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
-diagnoză
-reparaţii mecanice si electrice;
-reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
-inspecţii tehnice periodice ITP;
-revizii tehnice periodice la numărul de km parcurşi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
-revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
-tractări în localitate şi în afara localităţii în cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defecţiuni;

Pentru efectuarea operaţiunilor menţionate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare minimală ce va fi prezentată într-o listă la ofertare şi care să cuprindă cel puţin următoarele:
-stand verificare geometrie auto;
-stand verificare noxe, cu dovada verificării metrologice a acestuia;
-stand verificare sistem de frânare cu dovada verificării metrologice a acestuia;
-stand şi soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme deţinute de achizitor;
-atelier tinichigerie şi vopsitorie;
-stand autorizat pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
-autovehicul cu platformă pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pâna la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, în perioada de evaluare, pâna la stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformităţii.
Serviciile de întreţinere şi reparaţii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt următoarele:
a) Servicii de reparare, întreţinere / şi sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
-motor cu instalaţiile anexe de alimentare prin injecţie, de răcire, de evacuare, de pornire integrate şi/sau independent şi componentele acestora;
-ambreiaj, transmisie, cutie de viteză mecanică şi componentele acestora;
-sistemul de rulare şi componentele acestuia;
-sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
-sistemul de frânare şi componentele acestuia;
-repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;
b) Servicii de reparare, întreţinere şi/sau reglări ale echipamentului electric şi/sau electronic;
-instalaţia electrică de iluminare;
-instalaţia electrică de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acestora;
-instalaţia electrică a rampelor (acustică şi luminoasă) cât şi elemente de exterior;
-sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor autovehiculului, instalaţii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare şi reparare a altor componente sau echipamente (instalaţie de evacuare cu catalizatori şi componentele acesteia, instalaţia de climatizare şi componentele acesteia, etc.)
Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele şi accesoriile necesare reparaţiilor.
Reparaţiile, operaţiunile de întreţinere şi reviziile tehnice se vor efectua în functie de defectiunile aparute, pe baza de programare. Programarea nu va depăşi 24 de ore de la data solicitării. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obligă să acorde o programare preferenţială a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru autoturismele aflate în parcul auto al achizitorului.
Prestatorul se obligă să întocmească documentele de constatare, devizul estimativ, care va conţine descrierea constatării tehnice, orele de manoperă pentru fiecare din operaţiunile necesare efectuării reparaţiei, precum şi piesele/subansamblele/materialele necesare de înlocuit şi preţul lor.
Reparaţia se va executa numai după avizarea/acceptarea devizului estimativ de către beneficiar.
Daca achizitorul renunţă la efectuarea reparaţiei datorită costului ridicat al acesteia, urmare a devizului estimativ întocmit în urma constatării tehnice, prestatorul va întocmi documente de plată, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnică.
Cu ocazia efectuării de reparaţii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata şi starea generală a celorlalte componente şi / sau subansamble, iar în cazul constatării unor deficienţe care ar putea să apară în perioada următoare, va informa achizitorul în termen de 12 ore de la efectuarea constatărilor, în vederea programării serviciilor de reparaţii ce se impun.
Pe toată durata efectuării întreţinerii şi/sau reparaţiei, prestatorul va răspunde de integritatea autoturismului, până la predarea către beneficiar, la ieşirea din reparaţie.
Serviciile de reparaţii şi revizii trebuie sa conducă la readucerea autovehiculului în parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către producător.
Prestatorul se obligă să numească o persoană de contact şi să comunice un număr de telefon pentru apelare comenzi şi să menţină legătura permanentă cu persoana desemnată să asigure legătura cu prestatorul şi cu responsabilul auto al achizitorului, pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţia autovehiculelor.
La ieşirea din reparaţie sau revizie tehnică, se va efectua o proba de traseu care se constituie şi ca recepţie a operaţiunilor efectuate. Ca parte a procesului de recepţie a serviciului prestat, unitatea achizitoare îşi rezervă dreptul de a efectua prin reprezentatul desemnat în acest sens, probe de mers cu autovehiculul reparat, dupa care va semna devizul final şi factura fiscală.În cazul în care se intervine asupra sistemului de frânare sau de direcţie, prestatorul este obligat să efectueze un test de frânare pe stand , precum şi reglarea direcţiei şi a unghiurilor pe standul de direcţie, cu prezentarea rezultatelor obţinute în urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a efectua o verificare a sistemelor ce concură la siguranta circulaţiei,
respectiv a sistemului de direcţie, sistemului de iluminare, înainte de ieşirea din reparaţie a autovehiculului, precum şi verificarea antigelului şi uleiului.
Pe toata durata reviziilor şi reparaţiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectuează lucrarea. Totodata va pune la dispoziţie date referitoare la efectuarea reparaţiei, în funcţie de constatările ulterioare care apar în urma demontării diferitelor subansamble.
Prestatorul are obligaţia să asigure în timp util (de comun acord cu beneficiarul) piesele de schimb şi componentele necesare procesului de reparaţie şi întretinere, de la distribuitori autorizaţi, conform tipului şi mărcii autovehiculului.
Prestatorul are obligaţia de a monta piesele auto noi, sigilate; piesele vor fi originale, cu sigla producătorului ori agreate de producătorul mărcii.
Pentru reparaţiile efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor şi respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manopera.
Piesele de schimb care au fost înlocuite vor fi puse la dispoziţia achizitorului, exceptie fac piesele de sticlă, elementele de caroserie avariate grav .
Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activităţilor declarate în ofertă, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevăzute în contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manoperă, preţul se va evidenţia în lei / ora manoperă tehnologică, fără TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspecţii Tehnice periodice şi reveniri, preţul se va evidenţia în lei/ITP/autoturism, fără TVA.
Preţurile stabilite în oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspecţii Tehnice Periodice şi reveniri pot fi modificate în funcţie de indicele de creştere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - preţul cel mai scazut dintre ofertele care îndeplinesc cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta caştigatoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manoperă tehnologică).
Orice ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute, va fi tratată ca necorespunzătoare şi va fi eliminată.
Cerinţele impuse în documentaţia de atribuire vor fi considerate cerinţe minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.
Nu se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plată :

Autoritatea contractantă va efectua platile pentru serviciile achiziţionate şi efectiv prestate lunar, dar nu mai târziu de 30 zile de la data comunicării facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesati să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptată la plata, factura fiscala va fi însotită de:
-Devizul final al operaţiilor efectuate ;
-Garanţie pentru serviciile prestate ;
În situaţia în care factura este primită după data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în cursul lunii imediat următoare.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului.

9. Perioadele de garanţie solicitate :

Perioada de garanţie minimă solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrări de motor, transmisie, electrică, sistem de frânare se acordă un termen de garanţie de 06luni.
Pentru lucrări la sistemul de direcţie şi rulare (pivoţi, rotule, bucşi, rulmenţi) se acordă garanţie de 06 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garanţia manoperei de lucru nu va fi mai mică de 06 luni de la data recepţiei calitative şi cantitative, cu excepţia uzurii normale de exploatare.
Prestatorul are obligaţia ca în cazul unor defecţiuni aparute în perioada de garanţie, să intervină în maxim 24 de ore, iar reperele defecte să fie înlocuite pe cheltuiala prestatorului, dacă se constată ca vina aparţine acestuia, urmând ca perioada de garanţie să se prelungească corespunzator.

10. Observaţii :

Poliţia Locală Ploieşti, ca autoritate contractantă şi beneficiară a serviciilor de reparare şi întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, în situaţia în care se constată că aceasta :
1. Nu respectă prevederile legale în vigoare ;
2. Nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte sunt subevaluate din dorinţa de a câştiga cu orice preţ contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte, depăşesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractantă valorile, anterior estimate şi prevăzute în buget.

Măsurile de protecţia muncii sunt în sarcina exclusivă a prestatorului de servicii.

 

ANEXA 1

Nr.crt / Marca / Nr.de înmatriculare / Nr.de identificare / Combustibil / Anul fabricaţiei

1 DACIA LOGAN / PH-11-PLP / UU1LSDA3P46290131 / benzină / 2011
2 DACIA LOGAN / PH-12-PLP / UU1LSDAFH43378773 / benzină / 2010
3 DACIA LOGAN / PH-13-PLP / UU1LSDAFH43378482 / benzină / 2010
4 DACIA LOGAN / PH-14-PLP / UU1LSDAFH43374481 / benzină / 2010
5 DACIA LOGAN / PH-15-PLP / UU1FSD1W543471898 / motorină / 2010
6 DACIA LOGAN / PH-24-PLP / UU1LSDA3P45267530 / benzină / 2011
7 DACIA LOGAN / PH-26-PLP / UU1LSDA3P45154976 / benzină / 2011
8 DACIA LOGAN / PH-27-PLP / UU1LSDJ4P46855924 / motorină / 2012
9 DACIA LOGAN / PH-28-PLP / UU1LSDA3P45645844 / benzină / 2011
10 DACIA LOGAN / PH-21-WPW / UU1LSDA3P46290033 / benzină / 2011
11 SKODA OCATVIA / PH-17-PLP / TMBBG41U032718556 / motorină / 2002
12 RENAULT TRAFIC / PH-16-PLP / VF1JLBCB67Y217373 / motorină / 2007
13 DACIA LOGAN / PH-14-WPW / UU14SDCL448666018 / motorină / 2013
14 DACIA LOGAN / PH-29-PLP / UU1LSDEKF37470983 / motorină / 2007
15 DACIA DUSTER / PH-10-WPW / UU1HSDADG51831728 / motorină / 2014
16 DACIA LOGAN / PH-19-PLP / UU14SDKH459228697 / motorină / 2017
17 DACIA LOGAN / PH-20-PLP / UU14SDKH459228680 / motorină / 2017
18 DACIA LOGAN / PH-21-PLP / UU14SDKH459228677 / motorină / 2017
19 SKODA OCTAVIA / PH-21-PMP / TMBDG41U478842860 / motorină / 2007

 

FORMULAR 2
Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

 

FORMULAR 3
DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării .............                                                                             Operator economic,
                                                                                                               ................................                                                                                                                (semnătura autorizată)    

 

FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.crt. / Anul / Cifra de afaceri medie anuala(lei) / Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anuală

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)


ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI (defalcat pe componente)
pentru „Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule
Anexă la ofertă

Nr.Crt / Denumire serviciu / Preţul lei / Taxa pe valoarea adăugată lei
1
2
3
...


(semnătura autorizată)

............................................. 

L.S.

    


Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de "Servicii reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare" pentru un numar de 19 autovehicule, noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată)