Cadrul legal de functionare si Regulamentul Intern al Politiei Locale /

Poliţia Locală Ploieşti este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, a Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 7 din 31 ianuarie 2011 s-a înfiinţat, începând cu data de 01 februarie 2011, Poliţia Locală Ploieşti - ca serviciu public specializat aflat în subordinea Consiliului Local.

Poliţia Locală Ploieşti exercită atribuţii privind respectarea liniştii şi ordinii publice, precum şi pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public şi privat, ale instituţiilor statului şi al altor persoane juridice de pe raza municipiului, în condiţiile legii.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală Ploieşti functionează ca structură administrativă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, sub conducerea primarului.

 

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN AL POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE .................................................................................. 3

CAPITOLUL II - Principiile privind desfăşurarea activităţilor în structurile operative ale Poliţiei
Locale Ploieşti ................................................................................................... 4

CAPITOLUL III - Raporturi de serviciu/muncă........................................................... 5
Secţiunea 1 - Numirea în funcţia publică................................................................... 5
Secţiunea a -2-a - Angajarea personalului contractual..................................................... 6
Secţiunea a -3-a - Dispoziţii comune celor două categorii de raporturi juridice....................... 7

CAPITOLUL IV - Obligaţii generale ale conducerii..................................................... 7

CAPITOLUL V - Obligaţiile şi interdicţiile salariaţilor, incompatibilităţile funcţionarilor publici. ...........9

CAPITOLUL VI - Drepturile salariaţilor Poliţiei Locale Ploieşti .................................. ..13

CAPITOLUL VII - Relaţiile de serviciu între persoanele angajate în muncă ....................... 16

CAPITOLUL VIII - Organizarea timpului de lucru .................................................... 16

CAPITOLUL IX - Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă ................................. 19

CAPITOLUL X - Evaluarea perfomanţelor profesionale ale salariaţilor ............................ 24

CAPITOLUL XI - Recompense şi premii ............................................................... 24

CAPITOLUL XII - Sancţiuni disciplinare şi răspunderea personalului ............................. .25

CAPITOLUL XIII - Avertizarea în interes public ................................................... ...27

CAPITOLUL XIV - Protecţia datelor cu caracter personal.......................................... ...29

CAPITOLUL XV - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţi ............. 30

CAPITOLUL XVI - Răspunderea patrimonială ......................................................... 32

CAPITOLUL XVII - Dispoziţii finale ................................................................... 32

 

Poliția Locală Ploiești funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, fiind înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, care asigură apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor din Municipiul Ploiești, în următoarele domenii:

a) ordinea și liniştea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor
g) alte domenii stabilite prin lege.

Modul de organizare, structura funcţională, statul de funcţii, numărul de posturi şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de materiale ale poliţiei locale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Ploiești, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010.


CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 R, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă și alte acte normative care privesc legislația muncii, raporturile de serviciu, raporturile de muncă și disciplina muncii.
Art. 2 Regulamentul Intern are ca scop aducerea la cunoștința personalului instituției a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.
Art. 3 Regulamentul se aplică tuturor salariaților, funcționari publici sau personal cu contract individual de muncă, indiferent de durata contractului de muncă, precum și celor detașați sau delegați.
Art. 4 Prevederile Regulamentului Intern vor fi aduse la cunoștință tuturor salariaților prin postarea pe rețeaua de intranet și pe site-ul oficial al instituției, prin afișare la locurile de instruire, pe bază de semnătură prin proces verbal de instruire/conștientizare, în scopul însușirii și respectării acestora.
Art. 5 Personalul Poliției Locale Ploiești este compus din funcționari publici cu funcție specifică de polițist local, funcționari publici cu funcții generale și personal contractual.

CAPITOLUL II - Principiile privind desfășurarea activităților în structurile operative ale Poliției L ocale Ploiești


Art. 6 În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală Ploiești cooperează cu alte organe de specialitate ale administrației publice și colaborează cu autoritățile administrației publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele și sindicatele, asociațiile și organizațiile neguvemamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu societatea civilă, în limitele legii.
Art. 7 Legătura cu mijloacele mass-media va fi ținută numai prin Directorul general și prin purtătorul de cuvânt al instituției. Se interzice celorlalți salariați să furnizeze date și informații care privesc activitatea Poliției Locale Ploiești.
Art. 8 Principiile care stau la baza activității personalului Poliției Locale Ploiești sunt:
a) legalitatea - este principiul fundamental care stă la baza activității desfășurate de personalul instituției. Potrivit acestui principiu, activitățile și acțiunile trebuie să se desfășoare numai în spiritul și cu respectarea prevederilor actelor normative;
b) egalitatea, impartialitatea și nediscriminarea - cei trei termeni sunt într-o mare măsură complementari, se suprapun pe unele domenii și pot fi, ca atare, tratați global:
Egalitatea presupune, pe de o parte, așezarea de către angajați, pe acelaşi plan a tuturor persoanelor, indiferent de împrejurările profesionale în care intră în legătură cu acestea și, pe de altă parte, abordarea în aceeaşi manieră profesională a cazuri lor similare.
Imparțialitatea presupune tratarea de către angajați a tuturor persoanelor și problemelor în aceeaşi manieră profesională, fără a crea dezavantaje.
Nediscriminarea - angajatul nu trebuie să se lase condus de idei preconcepute, de resentimente, de impulsuri necenzurate atunci când relaționează cu personalul instituției sau cu alte categorii de persoane, fără a crea privilegii și discriminări.
c) transparența - activitățile desfășurate de angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu,
sunt publice, în limitele legii, și implică informarea populației în raporturile stabilite cu societatea civilă;
d) capacitatea și datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea angajatului de a analiza situațiile profesionale pe care le întâlneşte și de a-și exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii și experienței sale, în vederea îmbunătățirii calității și eficacității serviciului. Acest principiu instituie obligația asumării unui rol activ în cadrul organizației din care face parte, prin prezentarea de opinii pertinente și argumentate cu privire la modalitățile de soluționare a unor situații profesionale;
e) disponibilitatea - reprezintă obligația angajatului de a acționa pentru soluționarea problemelor de serviciu repartizate de șeful ierarhic, contribuind permanent, la îmbunătățirea calității și eficienței activității structurii din care fac parte;
f) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, angajatul este
obligat să respecte și să promoveze atributul ce fundamentează activitatea poliției, respectiv de a fi permanent în slujba cetățeanului ;
g) profesionalismul - în exercitarea atribuțiilor de serviciu, angajatului are obligația să
cunoască și să aplice în mod corect și responsabil prevederile actelor normative în vigoare, care au incidență asupra domeniilor în care își desfășoară activitatea, precum și să își dezvolte continuu abilitățile profesionale, în vederea obținerii și menținerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice;
h) confidențialitatea - reprezintă obligația angajatului de a garanta securitatea datelor și informațiilor obținute în exercitarea autorității conferite de lege;

i) integritatea morală este principiul conform căruia angajatului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alții, vreun avantaj sau beneficiu.
j) respectul față de cetățeni se manifestă prin utilizarea regulilor de politețe și curtoazie, prin tratarea cu amabilitate și prin acordarea atenției și a timpului necesar primirii sesizărilor sau transmiterii informațiilor solicitate;
k) independența operațională - constă în îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor potrivit competențelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul structurii, fară imixtiunea altor angajați, persoane sau autorități;
l) loialitatea - constă în respectarea fidelă a angajamentelor luate față de Politia Locală Ploiești și de valorile promovate de aceasta, manifestându-se prin cinste, corectitudine, probitate, sinceritate, etc.

CAPITOLUL III - RAPORTURI DE SERVICIU/MUNCĂ
Secțiunea 1 - Numirea în funcția publică

Art. 9 (1) În cadrul Poliției Locale Ploiești raporturile de serviciu/muncă dintre angajator și angajați funcționează pe principiul egalității de tratament, cu respectarea autorității conferite de lege structurilor administrative, a prevederilor din fișa postului și a demnității fiecărui angajat.
(2) Discriminările față de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, opinie politică, origine socială, dizabilitate, situație materială, apartenență sau activitate sindicală, sunt interzise.
Art. 10 Ocuparea unei funcții publice vacante se face prin concurs, modificarea raporturilor de serviciu, redistribuire sau prin alte modalități prevăzute expres de legislația aplicabilă funcționarilor publici. Procedura de selectare prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex, religioase și stare materială.
Art. 11 Încadrarea în muncă a funcționarilor publici se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Art. 12 (1) Recrutarea și numirea funcționarilor publici în cadrul Poliției Locale Ploiești se face prin concurs sau examen, în funcție de nevoile concrete de personal și în limita numărului maxim de posturi impus prin reglementările în vigoare.
(2) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs, se face prin act administrativ (dispoziția
Primarului pentru directorul Poliției Locale și adjunctul acestuia și prin decizie a directorului Poliției Locale Ploiești pentru ceilalți funcționari publici).
(3) Actul administrativ de numire în funcția publică are formă scrisă și se va întocmi în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data întocmirii.
(4) Fișa postului aferentă funcției publice se întocmește de către șeful structurii din care face parte funcția
publică în care urmează să fie numit funcționarul public, se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie se înmânează funcționarului public.
(5) La numirea în funcția publică, funcționarii publici vor depune jurământul de credință, care are următoarea formulă: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fară părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională şi civică. "Așa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(6) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (5) se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alineatul precedent se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică.
Art. 13 Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Art. 14 După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, angajați după data înființării Poliției Locale Ploiești sunt obligați ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare inițială, organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.


Durata programelor de formare este de minimum 3 luni.
Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învățământ. În urma promovării examenului, polițiștii locali obțin un cenificat de absolvire eliberat, în condițiile legii, de către instituția organizatoare. Polițistul local care nu a promovat examenul de absolvire, va putea solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 3 luni de la finalizarea programului de formare. În cazul în care nici de această dată nu a promovat examenul, polițistul local va fi eliberat din funcția publică.
Formarea profesională a personalului cu atribuții in domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local se realizează în condițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Contravaloarea cheltuielilor de școlarizare individuale ale personalului din cadrul poliției locale aferente programelor de formare se suportă din bugetul poliției locale.
Polițiștii locali care sunt planificați să urmeze programele de formare inițială vor încheia un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în cadrul Poliției Locale Ploiești o perioadă de cel puțin 5 ani, de la promovarea cursului.
În cazul nerespectării angajamentului, polițiștii locali vor fi obligați să restituie angajatorului contravaloarea cheltuielilor de școlarizare proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, cu excepția cazului în care funcționarii publici respectivi nu mai dețin funcțiile publice din motive neimputabile acestora.


Secțiunea a 2-a - Angajarea personalului contractual

Art. 15 Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs, condițiile de ocupare, data, ora și locul concursului vor fi făcute publice, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Art. 16 Angajarea se va face în condițiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor și competenței profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înființate. Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, religioase și stare materială.
Art. 17 (1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adițional ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.
(2) Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării, ori după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(3) Conform prevederilor din Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractual individual de muncă va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) identitatea părților;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporar, durata acestuia;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) În afara clauzelor generale prevăzute la alin. (3), între părti pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice, fară ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurență;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidențialitate.
e) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână și repartizare în ture sau schimburi;
f) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
g) durata perioadei de probă.

Art. 18 (1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaților Poliției Locale Ploiești au la bază un contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condițiile legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă
(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractual de muncă cu respectarea legislației în vigoare.
(4) Prin excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile și condițiile precizate în Codul Muncii.

Secțiunea a 3-a - Dispoziții comune celor două categorii de raporturi juridice

Art. 19 La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă, fiecare persoană primeşte legitimație de serviciu.
Art. 20 Redistribuirea într-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcție de necesitățile instituției și în conformitate cu pregătirea salariatului și cu legislația în vigoare.
Art. 21 Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile precizate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003(R) - Codul Muncii, coroborate cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

CAPITOLUL IV - Obligațiile generale ale conducerii

Art. 22 Conducerea Poliției Locale Ploiești este asigurată de Directorul general și de către directorul general adjunct, numiți prin dispoziție de primar.
Directorul general are în subordine întreg personalul Poliției Locale Ploiești și își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului.
Directorul general, directorul general adjunct, șefii de servicii, șefii de birouri reprezintă personalul cu funcții de conducere din cadrul Poliției Locale Ploiești și au drepturile și obligațiile stabilite prin Legea nr. 155/2010, legea poliției locale, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu alte acte normative care privesc legislația muncii, organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare; Regulamentul intern și în fișa postului.

Directorul general va dispune măsurile necesare pentru elaborarea, dezvoltarea sistemului de control managerial la nivelul instituției, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități.
Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective vor fi cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, elaborat la nivelul instituției, care se actualizează anual. În program vor fi cuprinse în mod distinct și acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele de execuție, prin cursuri organizate de ministerul de resort sau de alte organisme abilitate.

Art. 23 (1) Pentru buna organizare a muncii și crearea condițiilor necesare unei desfășurări normale a activității, precum și pentru întărirea disciplinei și ordinii în cadrul instituției, personalului de conducere îi revin următoarele obligații principale:
a) să organizeze și să optimizeze activitatea instituției prin îmbunătățirea continuă a activității compartimentelor specializate din subordine; să elaboreze proceduri operaționale pentru activitățile structurii coordonate;
b) să întocmească fișa postului pentru toate posturile ocupate din subordine, precum și pentru cele vacante, conform statului de personal aprobat și să aducă pe parcurs modificările și completările survenite;
c) să asigure asistența și supervizarea activităților din cadrul structurii coordonate;
d) să aducă la cunoștința subordonaților drepturile, obligațiile și răspunderile ce le revin;
e) să dea dispoziții legale, clare și precise; să prelucreze, periodic modificările legislative și actele normative noi, specifice locurilor de muncă, după comunicarea acestora de către departamentul juridic;
f) să asigure încadrarea în colectiv a noilor angajați; să organizeze și să faciliteze integrarea debutanților în cadrul instituției cu respectarea legislației în vigoare în acest domeniu;
g) să completeze raportul de evaluare, pentru angajații din subordine, în condițiile legii, aplicând cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine;
h) să ia măsuri de asigurare a integrității și a unei bune gospodăriri a fondurilor materiale și bănești ale instituției prin întocmirea corectă a documentelor necesare acordării drepturilor salariaților (foaia colectivă de prezență; tabel nominal cu salariații care beneficiază de norma de hrană suplimentară 12 B pentru personalul din subordine care efectuează activitate în ture/schimburi; întocmirea necesarului de echipament, furnituri etc);
i) să urmărească respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine; răspund de neluarea măsurilor în cazul încălcării acestor norme de către personalul din subordine;
j) să sesizeze comisia de disciplină a instituției în situația când constată abateri disciplinare;
k) să ia măsuri pentru respectarea normelor specifice de protecție a muncii și să asigure cunoașterea acestora de către personalul din subordine;
l) să organizeze și să execute controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine;
m) să întocmească și să predea fișele colective de prezență, fișele posturilor, rapoartele de evaluare în termenele legale sau stabilite de conducerea instituției.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, situație sau responsabilitate familială, este interzisă.

CAPITOLUL V - Obligațiile și interdicțiile salariaților,

Incompatibilitățile funcționarilor publici

Art. 24 Salariații Poliției Locale Ploiești, indiferent de funcția pe care o ocupă, sunt obligați să respecte obligațiile și interdicțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărăre a Consiliului Local Ploiești, Codul muncii, Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al Municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești.

Art. 25 Toti salariații Poliției Locale Ploiești sunt obligați:

1) să îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu; să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, amabilitate și imparțialitate și să se abțină de la orice act sau fapt, discuții care pot aduce jigniri sau atingere onoarei persoanelor din instituție sau din afara instituției;
2) să respecte cu strictețe pe durata programului de lucru, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protecție a muncii și măsurile de securitate și sănătate a muncii prevăzute în programele proprii întocmite la nivelul instituției, să respecte disciplina muncii precum și prevederile din C.I.M. și din fișa postului;
3) să respecte programul de lucru stabilit, urmărind folosirea eficientă a timpului de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, fiind interzise desfășurarea unor activități care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, folosirea în interes personal a calculatoarelor și a aparaturii din dotare precum și a altor mijloace materiale aparținând instituției;
4) să manifeste preocupare pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale, participând la pregătirea profesională și de specialitate conform programului anual de pregătire aprobat de Directorul general;
5) să se prezinte ori de câte ori este nevoie, la diverse activități organizate de instituție sau de municipalitate;
6) funcționarii publici și personalul contractual cu funcții de conducere vor depune la persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri declarația de avere și declarația de interese, în toate situațiile prevăzute de lege, cu respectarea termenului legal (anual, până la data de 15 iunie, 30 de zile de la numirea într-o funcție publică, 30 de zile de la încetarea raportului de serviciu, 30 de zile de la data încetării suspendarii raporturilor de serviciu, detașare, rectificativa sau în alte situații prevăzute de lege);
7) să aibă o ținută vestimentară îngrijită și decentă; să se comporte civilizat și demn în serviciu și în afara acestuia, adecvat prestigiului instituției;
8) să promoveze raporturi de colegialitate, să manifeste respect față de personalul de conducere și față de colegii de serviciu;
9) personalul care beneficiază de uniformă de serviciu și/sau uniformă de intervenție este obligat să le poarte îngrijit, să le întrețină corespunzător și să respecte cu strictețe regulile privind portul acestora, fiind interzisă modificarea uniformei și a echipamentului de intervenție sau purtarea lor cu alte articole de îmbrăcăminte, precum și purtarea uniformei în afara orelor de program, cu excepția deplasării de la domiciliu la serviciu și de la serviciu spre domiciliu;
10) să dea dovadă de fidelitate față de instituție în executarea atribuțiilor de serviciu, să apere prestigiul instituției, să manifeste respect în relațiile cu beneficiarii și alte persoane din afara instituției, să nu aibă manifestări, opinii în public care ar prejudicia interesele instituției;
11) să semneze fișa postului, angajamentul de serviciu, raportul de evaluare, după caz, de luare la cunoștință Regulamentul intern, graficul de serviciu, Planul de ordine și sigurantă publică al Municipiului Ploiești sau alte documente emise de către conducătorul instituției;
12) în caz de îmbolnăvire,salariatul este obligat să anunțe la Dispeceratul instituției, personal sau prin intermediul membrilor de familie, în cel mult 24 de ore, urmând să prezinte certificatul medical obținut de la medicul de familie/ specialist până la data de 05 ale lunii următoare;

(Pe perioada stării de urgență/ alertă se aplică prevederile actelor normative emise pe timpul acesteia.)
13) să aducă la cunoștința Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri în termen de 15 zile, orice modificare apărută în situația personală (schimbarea actelor de identitate, starea civilă, naştere copil, divorț, situația militară, modificarea domiciliului sau schimbarea nr. de telefon, etc);
14) să informeze în mod corect și complet, în scris, de îndată, șeful ierahic superior și departamentul de resurse umane cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege. Să aducă la cunoștință orice situație în care acesta este urmărit penal sau trimis în judecată, precum și in cazul în care cunoaşte că un angajat al Poliției Locale Ploiești este urmărit penal sau trimis în judecată;
15) să respecte procedura operațională privind circuitul documentelor, să asigure buna păstrare a acestora și să anunțe în termen de 24 de ore șefii direcți cu privire la o eventuală pierdere a acestora, inclusiv a legitimației de serviciu;
16) polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții de pază sunt obligați să urmeze cursurile de formare/perfecționare care sunt obligatorii conform legislației în vigoare și să participe la ședințele de tragere, 1a examenele/testările organizate în vederea verificării cunoștințelor profesionale, folosirea armamentului din dotare; preluarea - predarea postului și a materialor din dotare necesare executării serviciului (ex. tomfă, spay, pistol, muniție, etc.) se va face pe bază de semnătură în registrul de predare-primire a postului;
17) să înștiințeze de îndată ce au luat la cunostință, de existenta unor greutăți sau lipsuri în desfășurarea activității, șefii ierarhici superiori;
18) să rezolve în termenele stabilite de către șeful ierarhic lucrările repartizate;
19) să se prezinte la cabinetul de medicina muncii, în vederea efectuării controlului medical, testării psihologice conform planificării aprobate de conducătorul instituției;
20) să informeze şefului ierarhic superior cât și autoritățile competente cu privire la faptele de corupție de care a luat cunoștință, săvârșite de alte persoane, inclusiv angajați ai instituției;
21) să respecte regulile privind protecția datelor cu caracter personal;
22) să predea, în termen de 24 h (zile lucrătoare), sumele rezultate în urma confiscărilor sau a bunurilor confiscate;
23) să predea procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de maximum 72 h (zile lucrătoare) direct la funcționarul cu atribuții de evidență procese-verbale sau la dispeceratul instituției, de unde vor fi preluate ulterior;
24) să comunice/afișeze procesele verbale de constatare a contravențiilor prin întocmirea unui proces verbal de afișare în termenul legal, după preluarea pe semnătură de la personalul cu atribuții în domeniu.

Art. 26 Personalului contractual cu atribuţii de pază îi interzis să :

1) să părăsească postul fără aprobarea şefului ierarhic și în concordanță cu prevederile legale;
2)să încredințeze altei persoane sau să lase fără supraveghere armamentul sau alte materiale din dotare, să le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
3)portul necorespunzator a1 uniformei, al însemnelor sau al materialelor din dotare, al armamentului și a materiale din dotare;
4)folosirea uniformei de serviciu în afara programului de lucru;
5)nerespectarea consemnului particular și general a1 postului;
6)lipsa de preocupare pentru perfecționarea pregătirii specifice, neprezentarea nejustificată la ședințele de tragere cu armamentul din dotare;
7)nerespectarea indicațiilor date de către conducătorul tragerii sau împuterniciții acestuia, în timpul executării ședințelor de tragere în poligonul de instrucție, dacă fapta polițistului local a dus la perturbarea ședințelor de tragere.

Art. 27 Interdicțiile salariaților din cadrul Poliției Locale Ploiești sunt următoarele:

1) să se prezinte la program sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor interzise de lege sau a medicamentelor incompatibile cu activitatea desfășurată, să introducă la punctul de muncă și să consume aceste substanțe în timpul programului; salariații aflați în asemenea situații vor fi obligați să se supună verificării cu aparatul alcool-test, iar în situația în care rezultatul este pozitiv, vor părăsi imediat instituția/postul, urmând a se lua măsuri disciplinare împotriva lor;
2) să transmită date sau informatii cu caracter secret sau confidențial de care au luat cunoștință în timpul executării atribuțiilor de serviciu pe toată durata raportului de serviciu/muncă și după încetarea raportului de serviciu/de muncă; nerespectarea acestei clauze atrage obligarea salariatului la plata de daune - interese;
3) să desfășoare alte activități decât cele prevăzute de actele normative în vigoare;
4) implicarea salariaților în sustrageri de orice fel a unor bunuri materiale din instituție sau din unitatea aflată în paza acestora;
5) defăimarea instituției Poliției Locale Ploiești, furnizarea de informatii negative cu privire la instituția din care face parte, blamarea salariaților instituției, atât prin discuțiile cu colegii de muncă, cât și față de persoanele străine ori aduc prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat a1 acesteia; crearea unui prejudiciu de imagine instituției;
6) absentarea nemotivată de la serviciu 2 (doua) zile consecutive sau cel mult 3 (trei) zile cumulate într-un an calendaristic;
7) provocarea unei persoane de suferințe fizice ori psihice cu scopul de a obține de la acea persoană sau de la o tertă persoană informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană 1-a comis ori este bănuită că 1-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra unei terțe persoane ;
8) depășirea termenului legal de răspuns în cazul unei lucrări repartizate;
9) dormitul în timpul programului de lucru;
10) folosirea de către salariat a unui limbaj vulgar, jignitor, ofensator în discuțiile cu cetățenii sau colegii, în convorbirile telefonice sau în comunicațiile radio;
11) lipsa de preocupare pentru a avea echipamentul de serviciu/ţinuta curate, îngrijit sau păstrarea curățeniei la locul de muncă și a autoturismelor din dotarea instituției;
12) refuzul nejustificat al salariatului de a participa la ședintele de instruire pe linie de protecție a muncii sau refuzul de a semna în fișa individuală de instruire;
13) refuzul de a prezenta legitimația sau documentele de serviciu, la solicitarea conducerii, a șefilor ierarhici sau a personalului cu atribuții de control și coordonare din cadrul Poliției Locale Ploiești;
14) neinformarea imediată a conducerii, de către salariat, despre pierderea legitimației de serviciu, a insignei cu numărul de înmatriculare sau identificare ori a celorlalte documente de serviciu;
15) menționarea în pontaj a prezenței unei persoane care a lipsit de la serviciu, indiferent dacă prin aceasta se obține sau nu un avantaj material injust;
16) desfășurarea, în timpul programului de muncă, a unor activități în interes personal care aduc avantaje materiale salariatului sau care nu au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
17) divulgarea unor date și informatii despre acțiunile și activitățile Poliției Locale Ploiești, unor terțe persoane, fără aprobarea conducerii;
18) deteriorarea, pierderea sau înstrăinarea mijloacelor tehnice, a armamentului și a muniției, a accesoriilor acestora folosite pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
19) folosirea în mod nejustificat a sistemelor de avertizare acustice și luminoase instalate pe autoturismele de serviciu din cadrul Poliției Locale Ploiești;
20) folosirea autoturismelor instituției în scopuri personale;
21) desfășurarea de activități cu caracter politic, în timpul programului de serviciu;
22) hărțuirea sexuală sau de oricare natură;
23) folosirea forței, altfel decât în condițiile legii;
24) neprezentarea de îndată la sediul instituției în situații de catastrofe, calamități sau tulburări de amploare ale ordinii și liniştii publice;
25) producerea de pagube materiale instituției din care face parte sau patrimoniului acesteia;
26) nerespectarea normelor de protecție a mediului, sănătate și securitate în muncă și P.S.I.;
27) fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locuri special amenajate;
28) părăsirea instituției în timpul programului de lucru fără bilet de învoire/ordin de deplasare, aprobat de conducerea instituției.
Art. 28 Polițistului local îi este interzis:

1) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;
2) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;
3) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
4) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;
5) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitați de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;
6) să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;
7) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;
8) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție locala;
9) să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informatii sau mărturisiri;
10) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să i se promiti, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
11) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la alin. 8;
12) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
13) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal ori care să aducă prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat al acesteia;
14) să folosească autoturismele instituției în alte scopuri decât pentru care le-au fost încredințate;
15) să se deplaseze cu autoturismele personale în post sau să stea în acestea pe durata programului de lucru;
16) să folosească poziția oficială pe care o dețin sau relațiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcției, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri ;
17) să părăsească postul fără aprobarea şefului ierarhic și în concordanță cu prevederile legale;
18) să încredințeze altei persoane sau să lase fără supraveghere armamentul sau alte materiale din dotare, să le folosească în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
19) portul necorespunzator a1 uniformei, al însemnelor sau al materialelor din dotare, al armamentului și a mijloacelor materiale din dotare;
20) folosirea uniformei de serviciu în afara programului de lucru;
21) pierderea, distrugerea sau degradarea documentelor postului, dacă fapta nu este comisă în astfel de împrejurări care potrivit dispozițiilor legale să constituie infracțiune;
22) nerespectarea consemnului particular și general a1 postului;
23) părăsirea, fără motive temeinice, a itinerariului de patrulare și refuzul nejustificat de a efectua serviciul împreună cu colegul său de patrulă sau de a-i acorda sprijin în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ;
24) lipsa de preocupare în asimilarea tematicii de instruire la pregatirea profesională, a prevederilor Planului de Ordine și Siguranță Publică, precum și a legislației ce îi reglementează activitatea;
25) neîntocmirea unor rapoarte, documente operative specifice cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (fișă intervenție, notă de constatare, PV de depistare, notă explicativă, etc.);
26) încălcarea intenționata a îndatoririlor de serviciu privitoare la:
a) urmărirea, prinderea și reținerea persoanelor care au încălcat prevederile legale;
b) asigurarea locului faptei până la sosirea organelor competente a efectua cercetări în cauză;
c) raportarea folosirii armamentului sau a celorlalte mijloace de apărare din dotare;
d) nepredarea sau luarea în primire, în mod necorespunzator, a postului;
e) distrugerea sau degradarea mijloacelor materiale din dotarea polițistului local și a postului;
27) lipsa de preocupare pentru perfecționarea pregătirii specifice, neprezentarea nejustificată la ședințele de tragere cu armamentul din dotare;
28) nerespectarea indicațiilor date de către conducătorul tragerii sau împuterniciții acestuia, în timpul executării ședințelor de tragere în poligonul de instrucție, dacă fapta polițistului local a dus la perturbarea ședințelor de tragere;


Art. 29 Funcționarul public este în conflict de interese, dacă se află într-una dintre următoarele situații:
a)este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
b)participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;
c)interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.

CAPITOLUL VI - Drepturile salariaților Poliției Locale Ploiești

Art. 30 Drepturile personalului Poliției Locale Ploiești sunt cele prevăzute în Codul Administrativ, Codul muncii și Contractul/Acordul Colectiv de Muncă:
1. La salarizare conform Legii 153/2017, stabilită prin HCL Ploieşti, normă de hrană conform Legii 155/2010 pentru munca depusă, alte drepturi salariale în natură sau în bani (vouchere de vacanţă, etc);
2. La repaus zilnic și săptămânal;
3. Personalul instituției beneficiază de următoarele tipuri de concediu:
Concediu de odihnă anual, acordat proporțional cu timpul lucrat și în raport cu vechimea în muncă potrivit Codului administrativ și H.G. 250/1992:
• până la 10 ani vechime în muncă - 21 zile lucrătoare;
• peste 10 ani vechime în muncă - 25 zile lucrătoare;
• Salariatele care urmează o procedură de fertilizare, "in vitro", beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile, care se acordă după cum urmează:
• 1 zi la data efectuării puncției ovariene;
• 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
• Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.

Concediu medical plătit, condiționat de prezentarea unui certificat medical de la medicul de familie sau medicul specialist, cu obligația anunțării la Dispeceratul instituției, în cel mult 24 de ore, personal sau prin intermediul membrilor de familie.
Pentru personalul operativ, numărul de zile de concediu medical ce urmeaza a fi plătite, va cuprinde zilele nelucrătoare și zilele de sărbătoare legală, dacă acestea erau lucrătoare conform graficului de serviciu.
Pentru personalul neoperativ, numărul de zile de concediu medical ce urmeaza a fi plătite, nu va cuprinde zilele nelucrătoare și zilele de sărbătoare legală.
Concediu plătit pentru diverse evenimente familiale, astfel:
• 5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului;

• 3 zile lucrătoare pentru naşterea copilului salariatului, la care se adaugă 5 zile lucrătoare concediu paternal și încă 10 zile lucrătoare dacă tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, acordate conf. Legii nr. 210/1999

• 3 zile lucrătoare pentru căsătoria copilului salariatului;

• 3 zile lucrătoare pentru decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea al salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv (parinți, bunici, frate, soră, mătușă, unchi );
În afara concediului de odihnă sau a concediului pentru evenimente familiale deosebite salariaţii, au dreptul la zile libere plătite pentru alte situaţii, după cum urmează:
• 1 zi pentru donatorii de sânge (numai în ziua în care s-a donat)
• 1 zi pentru persoanele care se vaccineaza cu schema completa de antivirus pentru Covid 19
• 1 zi pentru control medical anual (cu acte doveditoare)
• 1 zi pentru chemări la Centrul Militar
• îngrijirea sănătăţii copiilor minori - 1 zi lucrătoare pâna la 2 copii, 2 zile lucrătoare peste 3 copii ( zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți/reprezentanți legali ai copilului/copiilor, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical/analizele efectuate); cererea se depune cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și este însoțită de o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua/zilele lucrătoare liberă/libere și nici nu o va solicita în cursului anului respectiv. În situația producerii unui eveniment medical neprevăzut părintele sau reprezentantul legal are obligația de prezenta actele medicale doveditoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
• Funcţionarii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile. Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
• Funcționarii din cadrul instituției care își desfășoară activitatea in condiții vătămătoare sau periculoase conform legii, constatate ca urmare a determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate de către organele abilitate în acest sens, au dreptul conform prezentului Regulament, la un concediu de odihnă suplimentar de 7 zile lucrătoare anual, care nu se reportează.
• Zilele de concediu suplimentar de odihnă, vor fi acordate numai, după întocmirea determinărilor sau expertizărilor solicitate de Poliția Locală Ploiești, pe baza avizului Direcției de Sănătate Publică Prahova.

Acordarea acestor zile se va face în baza actelor doveditoare și nu se includ în durata concediului de odihnă.

Salariații pot beneficia de concediu fără plată până la 3 luni (de studii sau pentru rezolvarea unor probleme personale), pe bază de cerere motivată, aprobată de Directorul general și cu avizul şefului ierarhic superior, în măsura în care locul de muncă/serviciul permite acest lucru. În mod excepțional, în situații justificate, legitime, se poate acorda un concediu fără plată mai mare de trei luni cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data solicitării acestui concediu. În cazul concediului fără plată care depășeste 30 de zile calendaristice, raportul de serviciu/muncă se suspendă. Pentru perioada concediului fără plată, salariatul nu are dreptul la concediu de odihnă. Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe o durată cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine .
4. La egalitate de tratament.
5. La opinie; de asociere sindicală.
6. La securitate și sănătate în muncă, dreptul de asistență medicală, proteze și medicamente în condițiile legii.
7. La acces la formare profesională.
8. Dreptul la recunoaştere a vechimii în muncă, în specialitate și grad profesional.
9. La acces la dosarul profesional.
10. De a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă.
11. La spor de noapte de 25 % din salariu de bază, pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.
12. Polițiștii locali, pentru faptele săvârșite de aceştia în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii, au dreptul la consultanță juridică asigurat prin personalul de specialitate din cadrul Poliției Locale Ploiești.
13. Dreptul la indemnizații de delegare și de decontare a cheltuielilor de transport și de cazare, conform legii, pe perioada în care angajații sunt trimişi în delegare în alte localități decât cea în care își desfășoară activitatea.
14. Salariații din cadrul Poliției Locale Ploiești vor beneficia de toate drepturile stabilite în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și în funcție de sumele aprobate în bugetul instituției
15. Angajații Poliției Locale Ploiești beneficiază de zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
- 1, 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri, înaintea Paștelui;
- prima și a doua zi de Paște;
- 1 mai;
- l iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie;
1 decembrie;
prima și a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Dispozițiile de mai sus nu sunt aplicabile în locurile de muncă unde activitatea este continuă, iar zilele respective sunt lucrătoare conform planificării de serviciu, personalul operativ beneficiind de recuperări.

Tuturor salariaților le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii si exprimării, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
CAPITOLUL VII - Relațiile de serviciu între persoanele angajate în muncă

Art. 31 Relațiile de serviciu între persoanele încadrate în muncă la Poliția Locală Ploiești, sunt relații de subordonare în conformitate cu funcțiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 și în Regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești.
Între persoanele aflate pe nivele ierarhic egale sau asimilate ca fiind identice, relațiile sunt de colaborare.
Art. 32 Emiterea și executarea deciziilor:
(1) Decizia este un act cu caracter obligatoriu, emis de director general/ director general adjunct cu respectarea legislației în vigoare, în vederea bunei desfășurări a funcționării structurilor Poliției Locale Ploiești.
(2) Dreptul de a anula o decizie îl are numai persoana care a emis-o și cea ierarhic superioară.
(3) După executarea deciziei, subordonatul este obligat să raporteze şefului de la care a primit-o, despre îndeplinirea acesteia.
Art. 33 Pentru probleme deosebite, personale sau în legătură cu serviciul, salariatul se va adresa în ordine: șefului ierarhic superior, iar apoi directorului general adjunct sau directorului general, după caz.
Art. 34 Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților:
Pentru soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților se procedează astfel:
a) cererea/reclamația se înregistrează la registratura instituției;
b) se prezintă conducătorului Poliției Locale Ploiești pentru rezoluție, iar dacă este cazul, se
transmite în termen de 5 zile structurilor abilitate pentru analiză și propuneri;
c) structura căreia i s-a repartizat documentul, îl analizează și prezintă în scris Directorului
general propunerea de soluționare;
d) termenul de soluționare este de 30 de zile de la data înregistrării cererii/reclamației indiferent dacă
răspunsul este favorabil sau nefavorabil;
e) termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile, în situația în care aspectele sesizate necesita o
cercetare mai amănunțită.
Art. 35 Reguli concrete privind disciplina muncii în instituție:
a) Respectarea de către salariații Poliției Locale Ploiești a programului de muncă stabilit.
b) Îndeplinirea de către fiecare salariat a atribuțiilor de serviciu potrivit fișei postului și a consemnelor generale și particulare potrivit Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Ploiești, pentru polițiștii locali.
c) Respectarea reciprocă de către instituție și salariați a obligațiilor în cadrul raporturilor de serviciu/muncă.
d) Respectarea de către salariați a prevederilor prezentului Regulament Intern și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
e) Asigurarea respectării principiului egalității de tratament între conducerea Poliției Locale Ploiești și personalul subordonat.

CAPITOLUL VIII - Organizarea timpului de lucru

Art. 36 (1) Programul de lucru și timpul de muncă pe care trebuie să-l presteze fiecare angajat se stabilește în conformitate cu prevederile legale, în funcție de specificul și modul de organizare a activității fiecărei structuri din cadrul Poliției Locale Ploiești. Programul de lucru al salariaților Poliției Locale Ploiești este diferit, în funcție de locul de muncă al fiecărui angajat.
(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de regulă de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus (48 de ore consecutive).
(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(4) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
(5) Șefii serviciilor/birourilor, coordonatorii compartimentelor vor completa foile colective de prezență, în care înscriu timpul efectiv lucrat, timpul liber (repausul săptămănal) și timpul nelucrat (pe diferite cauze: maternitate, concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegații, cursuri, absențe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.


Art. 37 Planificarea, organizarea și executarea activităților:

1) Pentru structurile operative (Dispecerat, Ordine Publică și Pază, Circulație pe Drumurile Publice, Intervenție Rapidă), evidența prezentei la serviciu se ține pe fiecare serviciu/birou/compartiment, pe baza documentelor specifice fiecărui departament în care personalul va semna de fiecare dată la începutul și sfârşitul programului de lucru, precizând ora de intrare în serviciu şi ora de iesire.
(2) Toți angajații instituției sunt obligați să semneze în registrul de intrare-ieșire (cu excepția personalului din structurile operative) la sosirea în unitate (la începutul programului), cât și la plecarea din instituție (la sfârşitul programului de lucru), precizându-se de fiecare dată ora de venire și ora de plecare din instituție.
Art. 36 Programul de lucru:
(1) Pentru polițiștii locali din cadrul structurii de Ordine Publică, programul de lucru este de 8 ore, astfel:
a) schimbul I: de la 06,00 - 14,00;
b) schimbul II: de la 14,00 - 22,00;
c) schimbul III. de la 22,00 - 06,00.
(2) Pentru polițiștii locali din cadrul structurii de Circulație pe Drumurile Publice, programul de lucru este de 8 ore, astfel:
a) schimbul I: de la 06,30 - 14,30;
b) schimbul II: de la 14,00 - 22,00;
c) schimbul III. de la 22,00 - 06,00.
3) Pentru personalul din cadrul structurii Intervenție Rapidă, programul de lucru este de 12 ore, de la 7,00 - 19,00 și de la 19,00 - 07,00, cu timp liber corespunzător de 24 de ore între două ture și 48 de ore pauză după 2 ture;
(4) Pentru personalul din cadrul Biroului Pază, programul de lucru este:
- Permanent: Ture zi/noapte : 12ore lucrate zi/24 ore pauză cu 12 ore lucrate noaptea/48 ore pauză: tură zi, interval orar 07:00-19:00 ; tură noapte, interval orar19:00-07:00
- 8 ore de zi: Luni - Joi interval orar 08:00-16:30; Vineri interval orar 08:00-14:00
(4) Pentru personalul din cadrul Biroului Dispecerat, programul de lucru este:
- Permanent: Ture zi/noapte : 12ore lucrate zi/24 ore pauză cu 12 ore lucrate noaptea/48 ore pauză: tură zi, interval orar 07:00-19:00 ; tură noapte, interval orar19:00-07:00
- 8 ore de zi: Luni-Joi interval orar 08:00-16:30; Vineri interval orar 08:00-14:00
(5) Personalul operativ din cadrul Poliției Locale Ploiești își desfășoară activitatea în mod continuu, ture/schimburi, conform graficului de lucru lunar, în zilele de sâmbăta sau duminică și în zilele de sărbătorile legale sau zile declarate prin lege nelucrătoare.
(6) Pentru polițiștii locali din cadrul structurilor Control Comercial, Protecția Mediu, Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal și Evidența Persoanelor programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 8,00 la 14,00 pentru ziua de vineri. În funcție de situația operativă sau de evenimentele din Municipiul Ploiești, polițiștii locali pot desfășura activitate și în zilele de sâmbătă și duminică sau sărbători legale, conform graficului de lucru.
(7) Pentru personalul cu atribuții în domeniul resurse umane, juridic, proceduri, financiar-contabilitate, relații publice, achiziții publice, registratură, administrativ, sănătate și securitate în muncă și alte specialități tehnico-administrative, programul de lucru este de la 08,00 la 16,30 pentru zilele de luni - joi și de la 08,00 la 14,00 pentru ziua de vineri.
(8) Pentru personalul care ocupă funcția de îngrijitor, programul de lucru este de la 07,00 la 15,30 pentru zilele de luni - joi și de la 07,00 la 13,00 pentru ziua de vineri.

Art. 39 Șefii de structuri operative întocmesc graficul de lucru al personalului din subordine, la sfârșitul fiecărei luni, până pe data de 25 ale lunii, pentru luna următoare. Prin graficul de lucru se urmăreşte ca fiecare salariat să realizeze norma legală de lucru și totodată să se asigure permanența serviciului în teren, ținând cont de situația operativă, calendarul evenimentelor din Municipiul Ploiești despre care au cunoștință că se vor desfășura în luna următoare.
Art. 40 (1) Pentru structurile în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită specificului, salariaților li se asigură timp liber corespunzător, iar repausul săptămânal se va acorda în timpul săptămânii, conform graficului de lucru lunar, cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Pentru acoperirea programului regim continuu din cadrul structurilor funcționale cu atribuții de ordine publică, pază, intervenție rapidă, circulație pe drumurile publice, dispecerat, angajații Poliției Locale Ploiești vor presta activitate în schimbul I, II, III sau în ture. Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia angajații se succed unul pe altul în acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin graficul de lucru.
(3) La solicitarea motivată a șefilor ierarhici sau prin graficul de lucru, în funcție de evenimente, salariații pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor legale. Efectuarea muncii suplimentare, peste limita stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003(r) - Codul Muncii, este interzisă, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.
(4) Munca suplimentară și munca prestată în zilele de sărbători legale, se compensează cu timp liber corespunzător următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, pe bază de cerere aprobată de conducerea instituției.
(5) În cazul în care compensarea prin timp liber corespunzător nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (4), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
Art. 41 Munca prestată în intervalul orar 22,00 - 6,00 este considerată muncă de noapte. Salariații care își desfășoară activitatea în acest interval orar beneficiază, pentru munca prestată în timpul nopții, de un spor de 25 % din salariu de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.
Art. 42 (1) Personalul din cadrul Poliției Locale Ploiești are dreptul la pauză de masă cu o durată de 15 minute, inclusă în programul de lucru.
(2) În cazul în care personalul cu atribuții în teren are program de muncă de 12 ore, pauza de masă este cu o durată de maximum 30 de minute și este inclusă în programul de lucru.
(3) Polițiștii locali care execută activitatea în teren vor anunța șeful ierarhic superior/coordonatorul structurii, precum și Dispeceratul instituției, cu privire la faptul că vor lua pauza de masă, urmând să plece din post pentru a beneficia de această pauză, numai după ce au primit acordul în acest sens.
Art. 43 (1) Învoirile plătite pentru motive personale, se acordă în baza biletului de învoire vizat de către șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției, nu mai mult de o oră pe lună, care nu se reportează.
(2) Învoirile plătite se acordă şi pentru citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau la instanţele judecătoreşti în legătură cu serviciul.
(3) Biletul de învoire va fi predat la ieșirea din instituție, ulterior fiind preluat de către personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri, în baza unui registru special.
Art. 44 Şefii de servicii/birouri, coordonatorii de compartimente vor ține evidența privind prezența angajaților la serviciu pentru a putea efectua pontarea corectă a acestora şi a stabili fiecărui salariat drepturile care i se cuvin.

Art. 46 (1) Concediile de odihnă se efectuează în baza unei programări individuale stabilite de şeful de serviciu/birou, coordonatorul de compartiment, ținându-se seama de buna desfăşurare a activității instituției, dar şi de interesele personalului. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
(2) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an calendaristic, integral sau fracționat. Concediul de odihnă poate fi fracționat, la cererea salariatului, cu condiția ca una dintre fracțiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.
(3) Cererea pentru concediul de odihnă se va face în baza programării individuale sau colective şi se va înainta spre aprobare, de regulă, cu cel puțin 1 (una ) zi înaintea plecării in concediu.
Art. 47 Data de 21 mai este ziua Poliției Locale Ploiești. Autoritățile administrației publice locale și organizațiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

CAPITOLUL IX- Reguli privind securitatea şi sănătatea in muncă

Art. 48 (1) În cadrul propriilor responsabilități, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității şi sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, precum şi pentru punerea in aplicare a organizării protecției muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
(2) Salariații Poliției Locale Ploiești vor fi instruiți de către persoana cu atribuții SSM/şeful ierarhic, pe bază de semnăturä în fişa individuală.
(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, salariații din cadrul Poliției Locale Ploieşti, care dețin permise de conducere, pot conduce autovehiculele din dotarea instituției conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului și fișei de aptitudini eliberate în urma controlului medical periodic.
Art. 49 Instituția are urmãtoarele îndatoriri privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul instituției:
1) de a organiza activitatea de asigurare a sănătății şi securității in muncă;
2) de a organiza instruirea angajaților, periodic. Instruirea se realizeazä obligatoriu în cazul noilor angajați, ai celor care îşi schimbă locul de muncä sau felul muncii şi a celor care îşi reiau activitatea după o perioadă mai mare de 30 de zile. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înaintea începerii activității. Instruirea este obligatorie şi in cazul in care intervin modificări ale legislației in domeniu;
3) de a lua toate măsurile pentru protejarea vieții şi sănătații salariaților;
4) de a asigura securitatea şi sănătatea salariaților in toate aspectele legate de muncă;
5) de a aplica măsurile generale de protecție a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
6) de a lua măsurile de protecție a muncii specifice pentru anumite profesii sau anumite activități din cadrul instituției;
7) de a asigura echipamentele individuale și de muncă, conform normativelor în vigoare;
8) de a organiza controlul permanent al stării materialelor și substanțelor folosite în procesul muncii;
9) de a asigura condițiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol imminent de accidentare;
10) de a îndeplini măsurile de securitate și sănătate în muncă, prin numirea unui responsabil cu protecția muncii;
11) de a elabora și afișa la locuri vizibile planul de evacuare a salariaților în caz de pericol (cutremur, incendiu etc.);
12) de a dota grupurile sanitare cu materialele necesare întreținerii igienei;
13) de a efectua periodic lucrări de deratizare și dezinsecție;
14) de a efectua curățenia în birouri, grupuri sanitare, holuri și incinta instituției;
15) de a asigura accesul salariaților la serviciul medical de medicină a muncii.

 


Art. 50 Salariații au următoarele indatoriri privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul instituției, precum și cele prevăzute in fișa postului:
1) de a respecta regulile de protectie a muncii, de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, generale și specifice;
2) de a respecta regulile stabilite pentru asigurarea securității și sănătății salariaților;
3) de a utiliza echipamentul tehnic și electronic (sisteme de calcul, birotică, aparate, autovehicule, armament letal sau neletal, etc.), echipamentul individual de protecție și de lucru și materialele igienico-sanitare, primite în folosință, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, fiind interzisă utilizarea în scopuri personale;
4) de a solicita efectuarea depanărilor la echipamentul tehnic de către personalul specializat;
5) de a păstra curățenia la locul de muncă, în spațiul în care își desfașoară activitatea și în incinta instituției ;
6) de a asigura lucrările și documentele, prin depunerea acestora, zilnic, la terminarea programului de muncă, în dulapuri sau birouri prevăzute cu sisteme și dispozitive de închidere;
7) de a se supune controlului psihologic, controlului medical anual efectuat de către personalul specializat.

Art. 51 Declararea și comunicarea accidentelor de muncă se va face potrivit reglementărilor în vigoare, după cum urmează:
l) toate accidentele survenite în timpul serviciului, vor fi anunțate de îndată directorului general al Poliției Locale Ploiești sau persoanei responsabile pe linie de sănatate și securitate în muncă, de către persoana accidentată, dacă este posibil acest lucru, coordonatorul compartimentului în care lucrează salariatul accidentat sau de către oricare alt salariat, în funcție de condițiile producerii acestuia (schimb, patrula, alte condiții). În mod asemănător se va proceda și în cazul accidentelor survenite pe traseul normal de la domiciliul angajatului la locul de muncă și invers, atunci când șeful ierarhic sau oricare alt salariat, în funcție de condițiile producerii acestuia (schimb, patrulă, alte condiții) a luat la cunoștință de producerea accidentului.
2) toate accidentele, indiferent de gravitate vor fi comunicate de îndată de către conducerea instituției sau o altă persoană desemnată, lnspectoratului Teritorial de Muncă, precum și organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 52 La nivelul instituției sunt asigurate serviciile obligatorii de medicină a muncii, după cum urmează:
1) examen medical la angajarea în muncă;
2) control medical periodic;
3) examen medical la reluarea activității.

Art. 53 Obligațiile angajaților privind protecția muncii:
1) să își însușească și să respecte normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;
2) să aducă la cunoștință conducerii instituției orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
3) să aducă la cunoștință conducerii instituției accidentele de muncă suferite de persoana proprie și de alte persoane participante la procesul de muncă;
4) să dea informațiile solicitate de către organele de control și de cercetare în domeniul protecției muncii;
5) să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă
6) să ia măsurile necesare pentru prevenirea producerii accidentelor, inundațiilor, incendiilor și alte asemenea evenimente;
7) angajații instituției răspund de integritatea tuturor bunurilor (mobilier, bază logistică, rechizite, etc.) care le-au fost puse la dispoziție la începerea activității.
Art. 54 (1) În cazul unor temperaturi foarte scăzute, polițiștii locali care își desfășoară activitatea afară, în posturi fixe se pot adăposti în anumite imobile/locuri încălzite, numai pe perimetrul postului și cu anunțarea prealabilă a șefului ierarhic superior, precum și a dispeceratului. Polițiștii locali au posibilitatea să se încălzească și în autoturismul instituției atunci când coordonatorul/ șeful de birou/ șeful de serviciu sau un alt echipaj din cadrul instituției se deplasează în postul acestora. În cazul celorlalți polițiști care efectuează serviciul în patrule auto, aceştia se încălzesc în autovehiculul din dotarea instituției, în timpul deplasării pentru indeplinirea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, în cazul înregistrării temperaturilor extreme, programul de lucru al polițiștilor locali care execută serviciul de ordine publică prin patrulare pe jos, poate fi adaptat prin dispoziția conducătorului instituției prin altemarea activităților în exteriorul și în spațiile încălzite/răcoroase, după caz, aparținând instituției sau în alte locuri publice, anume stabilite.
(2) Șefii de structură vor lua legătura periodic cu polițiștii locali din teren, interesându-se dacă sunt probleme în legătură cu sarcinile de serviciu, unde se află poziționați în post cât și cu privire la starea lor de sănătate.
Art. 55 (1) În Politia Locală Ploiești au acces și mânuiesc armament și muniție numai salariații care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Personalul care are în dotare armament este obligat să cunoască modul de funcționare, întrebuințare, păstrare și manipulare. Aceleaşi obligații sunt valabile și pentru modul de funcționare, întrebuințare, păstrare și manipulare a materialelor și tehnicii de transmisiuni din dotare, dar și să le mențină permanent în stare de funcționare.
(2) Personalul numit să poarte și să mânuiască armament și muniție este obligat să respecte procedurile operaționale PO-08 Folosirea armamentului, PO-22 Dispecerat, precum și alte reguli/instrucțiuni implementate la nivelul insituției care se actualizează ori de câte ori este necesar.


Art. 56 Regulile și măsurile pentru evitarea accidentelor, obligatorii pentru toți angajații Poliției Locale Ploiești care execută pază în posturi permanente și pe timpul patrulării, exercitării atribuțiilor de serviciu în Municipiul Ploiești:
- deplasarea de la domiciliul angajatului la sediul Poliției Locale Ploiești, sau posturile stabilite conform planificării de serviciu se face cu respectarea tuturor reglementărilor privind circulația pietonilor și autovehiculelor pe drumurile publice
- după efectuarea instructajului premergător intrării în serviciu și primirea permisiunii de a intra în post, polițiștii locali se deplasează în zonele de responsabilitate (patrulare)
Art. 57 Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, pe linia securității și sănătății muncii, angajaților din cadrul Poliției Locale Ploiești le este interzis:
- să efectueze alte activități decât cele prevăzute în consemnul general și particular al postului; să fumeze în locuri nepermise;
- să remedieze diferite defecțiuni la instalațiile din cadrul încăperilor unde își îndeplinește atribuțiile de serviciu (electrice, gaz metan, apă și canal,etc.);
- să se urce pe autovehicule în vederea executării controlului, pe roți, obloane;
- să stea în apropierea locurilor de încărcare - descărcare manuală sau mecanică a materialelor.

Art. 58 (1) Poliția Locală Ploiești, în aplicarea prevederilor OUG 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, va lua, când este cazul și la sesizarea salariatelor interesate, măsurile prevazute de lege.
(2) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.
(3) Salariata gravidă, cea care a născut recent și cea care alăptează vor beneficia de drepturile conferite de lege, după ce va informa angajatorul despre situațiile menționate, în vederea luării deciziilor optime de la caz la caz (anunțare medic medicina muncii, acordare concedii, amenajare spații, acordate facilități sub aspectul timpului de muncă etc.).
Art. 59 La cererea întemeiată a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluția sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale, conform legislației în vigoare.
Art. 60 Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverința medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.

Art. 61 Măsurile de igienă, securitate în muncă, protecție a sănatătii, cele privind timpul de muncă, precum și orice alte măsuri specifice în domeniul protectiei maternității, se vor lua în conformitate cu legislația aplicabilă la acea dată.

Art. 62 (1) La nivelul instituției se organizează Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, în scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul securității și sănătății muncii.
(2) Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă constituit la nivelul instituției este format din 8 membri, astfel: 3 reprezentanti ai angajatorului, desemnați de către directorul general prin decizie scrisă, 3 reprezentanti numiți din partea sindicatului reprezentativ la nivel de instituție, 1 lucrător cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și medicul de medicina muncii
Membrii sunt numiți pe o perioada de 2 ani, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 63 Fumatul în incinta instituției este interzis. Încălcarea interdicției de a furma într-un spațiu public închis și într-un spațiu închis de la locul de muncă este o abatere disciplinară gravă, angajatorul putând să recurgă la sancțiuni sau chiar plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul (de exemplu în situația în care nerespectarea interdicției fumatului a cauzat prejudicii angajatorului de imagine ori materiale). Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în legislația în vigoare și în prezentul regulament - capitolul Raspunderea disciplinară.

CAPITOLUL X - Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților


Art. 64 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici:
1. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale este un document, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
a. acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabilește punctajul final și calificativul acordat;
b. consemnează rezultatele deosebite ale funcționarului public, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
c. stabilește necesitățile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d. stabilește obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
2. Interviul este o discuție între evaluator și funcționarul public evaluat, în cadrul căreia se aduce la cunoștința funcționarului public evaluat conținutul raportului de evaluare și se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea și datarea raportului de evaluare de către evaluator și de către funcționarul public evaluat.
3. În cazul în care între funcționarul public evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra conținutului raportului de evaluare, se procedează astfel:
a. în situația în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
b. în situația în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcționarul public consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secțiunea dedicată.
4. În situația în care funcționarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal îhtocmit de către evaluator și semnat de către acesta și un martor. Refuzul funcționarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
5. Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 1a 5. Nota l reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanță și, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanță, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.

6. Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
7. Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanță reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță.
8. Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteri ile de performanța", potrivit alin. (6) și (7).
9. În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacător, nesatisfacător.
10. Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:
a. pentru un punctaj între 1,00 și 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;
b. pentru un punctaj între 2,01 și 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;
c. pentru un punctaj între 3,5 l și 4,50 se acordă calificativul bine;
d. pentru un punctaj între 4,5 l și 5,00 se acordă calificativul foarte bine.
11. Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul așa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligația de motivare și de înștiințare a funcționarului public evaluat. În acest caz, funcționarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observațiilor sale, dacă este cazul.
12. La finalizarea evaluării potrivit alin. (l1), o copie a raportului de evaluare se comunică funcționarului public evaluat.
13. Funcționarii publici nemulțumiți de evaluarea comunicată o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorității sau instituției publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.
14. Conducătorul autorității sau instituției publice soluționează contestația pe baza raportului de evaluare și a referatelor întocmite de către funcționarul public evaluat, de către evaluator și de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.
15. Pe baza documentelor prevăzute la alin. (14), conducătorul autorității sau instituției publice respinge motivat contestația sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea acesteia.
16. La expirarea termenului prevăzut la alin. (13), în condițiile în care funcționarul public nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (15), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcționarului public.
17. Funcționarul public nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
Art. 65 Calificativele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale sunt avute în vedere la:
a) promovarea într-o funcție publică superioară;
b) eliberarea din fiincția publică.
Art.66 (1) În mod excepțional, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face și în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) raportul de serviciu al funcționarului public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puțin 30 de zile consecutive;
b) raportul de serviciu a1 evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive. În acest caz evaluatorul are obligația ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu să realizeze evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici sau a personalului contractual din subordine.

c) funcționarul public dobândește o diplomă de studii de nivel superior și urmează să fie promovat, în condițiile legii, într-o fiincție publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) funcționarul public este promovat în grad profesional.
(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al confiictului de interese privind funcționarii publici.
Art. 67 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual:
(1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute de normele legale în vigoare.
(2) În funcție de specificul activității desfășurate efectiv de către salariat, evaluatorul poate stabili și alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoștința salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.
(3) Salariații care exercită, cu caracter temporar, o funcție de conducere vor fi evaluați pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcția de conducere respectivă.
Art. 68 Fișele de evaluare
Persoanele care au calitatea de evaluator completează fișele de evaluare, al căror model cuprinde următoarele cerințe:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa postului;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.

CAPITOLUL XI - Recompense și premii

Art. 69 Pentru contribuții deosebite la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor și la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, salariaților li se pot acorda recompense morale sau materiale stabilite de legislația în vigoare pentru funcționarii publici și personalul contractual.
Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:
a. felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și
se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;
b. titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și
pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;
c. însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea și diplomele de merit/onoare - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale, cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni, precum și cu ocazia pensionării;
d. recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate
exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.
Art. 70 (1) Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute 1a alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de politie locală.
(3) Despăgubirile se acordă, în conformitate cu art. 68 din H.G. nr. 1332/2010, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Ploiești, pentru următoarele categorii de riscuri:
a. rănirea polițistului local;
b. invaliditate de gradul I;
c. invaliditate de gradul II;
d. invaliditate de gradul III;
e. deces;
f. prejudicii aduse bunurilor.


CAPITOLUL XII - Sancțiuni disciplinare si răspunderea personalului din cadrul Poliției Locale Ploiești

Art. 71 Încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești, a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și a celor prevăzute în legislația care reglementează activitatea Poliției Locale, a funcționarilor publici, a personalului contractual, Codul Muncii, Codul Administrativ atrage răspunderea materială, disciplinară, administrativă și penală, după caz.
Art. 72 Tipuri de răspundere
(1) Încălcarea de către funcționarii publici cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcționarii publici a proiectelor de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condițiile legii.
(3) Funcționarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori avizarea actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 437 alin. (3) din Codul Administrativ.
(4) Refuzul funcționarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele și documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris și motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepția situațiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(5) Funcționarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau care prezintă obiecții cu privire la legalitate asupra actelor și documentelor prevăzute la alin. (2), fară a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în condițiile legii.
Art. 73 Răspunderea în solidar cu instituția publică
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanței judecătorești, în condițiile legii, împotriva autorității sau instituției publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
(2) În cazul în care acțiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorității sau instituției publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanța judecătorească constată vinovăția funcționarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituția publică.
(3) Răspunderea juridică a funcționarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale și procedurile administrative aplicabile instituției publice în care își desfășoară activitatea.
Art. 74 (1) Încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege, nerespectarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute în Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și funcționare a1 Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești; Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în fișa postului, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Poliției Locale Ploiești, constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absența nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru/întârziere repetată la serviciu;
e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul public își desfașoară activitatea sau aduc prejudicii de orice natură instituției sau oricărui angajat al acesteia;
h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
k) încălcarea de către salariați a prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicții stabilite prin lege, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilități;
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități dacă funcționarul public nu acționează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și contractuale; încălcarea cu vinovăție de către personalul Poliției Locale Ploiești a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o deține și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege, nerespectarea obligațiilor și interdicțiile prevăzute in Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Codul Administrativ coroborat cu legislația muncii, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești; Codul Muncii; Regulamentul intern, Planul de Ordine și Sigurantă Publică al municipiului Ploiești, precum și în cele prevăzute în fișa postului, proceduri, instrucțiuni Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Poliției Locale Ploiești.

(3) Sancțiunile disciplinare pentru funcționarii publici sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la uri an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an,
cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcția publică.

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile Codului Administrațiv.
(5) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancțiunea disciplinară aferentă abaterii disciplinare celei mai grave.
(6) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare, cu excepția abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 1), cu privire la incompatibilități, pentru care sancțiunea disciplinară se aplică în condițiile prevăzute de Codul Administrativ.
(7) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunțării la urmărirea penală sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situații, procedura angajării răspunderii disciplinare se reia și sancțiunea disciplinară se aplică in termen de cel mult un an de la data reluării.
(8) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul autorității ori instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcționarul public poate influența cercetarea administrativă.
(9) În situația în care în cazul funcționarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (8), persoana care are competența numirii în funcția publică are obligația să dispună mutarea temporară a funcționarului public într-o funcție publică corespunzătoare nivelului de studii, cu menținerea drepturilor salariale avute.

Art. 75. Aplicarea sancțiunilor disciplinare
(1) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării prealabile și aplicarea sancțiunii.
(2) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. f) se aplică și direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b) din Codul Administrativ.
(3) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. a) se poate aplica și direct de către conducătorul instituției publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (l).
(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției publice, la propunerea Comisiei de Disciplină.
(5) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. f) se aplică și direct de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, în situațiile prevăzute la art. 520 lit. b) din Codul Administrativ.
(6) Sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (3) lit. a) se poate aplica și direct de către conducătorul instituției publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor alin. (l).
(7) Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de conducătorul instituției publice, la propunerea Comisiei de Disciplină.
Art. 76 În cadrul Poliției Locale Ploiești este constituită Comisia de Disciplină, conform Anexei 7 la OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, care are competența să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare și să propună sancțiunea aplicabilă funcționarului public în cauză.
Modul de constituire a comisiilor de disciplină, componența acestora, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru se vor face conform conform Anexei 7 la OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Art. 77 Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară cu respectarea prevederilor din Codul Muncii pentru personalul contractual, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

CAPITOLUL XIII - Avertizarea în interes public

Implementarea dispozițiilor privind protecția avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

Art. 78 Avertizarea în interes public reprezintă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacitătii, economicității și transparenței.
Art. 79 Avertizorul de integritate este persoana care face o sesizare cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței și care este încadrată într-o instituție publică sau care funcționează din fonduri publice ori administrează bunuri sau resurse publice.
Art. 80 Integritatea publică presupune îndeplinirea cumulativa a trei condiții:
a) incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia;
b) respectarea principiilor transparenței și a1 competitivității;
c) buna administrare în sensul economicității, eficacității și eficienței.
Art. 81 Principiile care guvernează protectia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalității;
b) principiul supremației interesului public;
c) principiul responsabilității;
d) principiul nesancționării abuzive;
e) principiul bunei administrări ;
f) principiul bunei conduite;
g) principiul echilibrului;
h) principiul bunei-credințe.
Art. 82 Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele cu funcții de conducere sau de execuție din autoritățile, instituțiile publice și din celelalte unități bugetare, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și priveşte:
a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
c) practică sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistentă socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de stat;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privinta accesului la informatii și a transparenței decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțarile nerambursabile;
i) incompetența sau neglijența în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
1) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc intereselor de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități bugetare;
n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiu lui bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.
Art. 83 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale conform principiului bunei - credințe poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana are a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisia de disciplină din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organe1or însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizațiilor neguvernamentale.
Art. 84 Protecția funcționarilor publici și a altor categorii de personal
(1) În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protectie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
Art. 85 În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la Art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 574/2004, se vor aplica din oficiu prevederile Art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.
Art. 86 (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.
(2) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin lege.


CAPITOLUL XIV - Protecția datelor cu caracter personal

Art. 87 Definiții
(1) "date cu caracter personal" în 1) "date cu caracter personal" înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2)"prelucrare date cu caracter personal" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Art. 88 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților
(1) Angajatorul prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:
a. respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin reglementările interne;
b. gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
c. asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
d. asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
e. evaluarea capacității de muncă a salariaților;
f. valorificarea drepturilor de asistentă socială;
g. exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
h. organizarea încetării raporturilor de muncă.


(2) Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.
(3) Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al instituției își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul acordării facilităților respective în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților.
Art. 89 Obligațiile salariaților privind protecția datelor cu caracter personal
(1) Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.
(2) Toti salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorului ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legatură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției, in legătură cu orice divulgarea a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă împrejurare, prin orice mijloace.
(3) Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților și ale utilizatorilor și/sau colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștiință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.
Art. 90 Sancțiuni
Având în vedere importanta specială pe care societatea o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.

CAPITOLUL XV - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnității

Art. 91 Principiul egalității de tratament
(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații.
(2) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală.
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 92 Comunicarea drepturilor privind respectarea egalității de șanse și de tratament
(1) Angajatorii sunt obligați să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.
(2) Prin egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se întelege accesul nediscriminatoriu la:
a. alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
b. angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c. venituri egale pentru munca de valoare egală;
d. informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
e. promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
f. condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare;
g. beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protectie și asigurări sociale.
(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:
a. anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din unitate;
b. încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c. stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d. stabilirea remunerației;
e. beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protectie și asigurări sociale;
f. informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
g. evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h. promovarea profesională;
i. aplicarea măsurilor disciplinare;
j. dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitațile acordate de acesta;
k. orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
(4) Sunt exceptate de aplicarea prevederilor de mai sus, locurile de muncă in care, datorită naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularitățile de sex sunt determinate.
(5) Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecția candidatelor la angajare.
(6) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate. Sunt exceptate de la această prevedere acele locuri de muncă interzise femeilor gravide și/sau care alăptează, datorită naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

(7) Este considerată discriminare după criteriul de sex și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfiașoară activitatea.
(8) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărțuirea sexuală, având ca scop:
a. de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;
b. de a infiuența negativ situația persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un componament nedorit, ce ține de viața sexuală.
(9) Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărțuirea sexuală, angajatorul are următoarele obligații:
a. să prevadă în regulamentul de ordine interioară sancțiunile disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, comițând acțiuni de discriminare;
b. să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii sexuale la locul de muncă;
c. să aplice imediat după sesizare sancțiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărțuire sexuală la locul de muncă.
(10) Constituie discriminare și este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relațiilor sau a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamație la nivelul unității sau care a depus plângere la instanțele judecătorești competente, în vederea aplicării prevederilor Legii 202/2002 și după ce sentința judecătorească a rămas definitivă, cu excepția unor motive întemeiate și bară legătură cu cauza.

Art. 93 Reclamații legate de discriminarea la locul de muncă
(1)Angajații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați, să formuleze sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, și să solicite sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților din unitate pentru rezolvarea situației la locul de muncă.
(2)În cazul în care această sesizare/reclamație nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte în domeniul muncii, pe baza prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse dintre bărbați și femei, are dreptul atât să sesizeze instituția competentă, cât și să introducă cerere către instanța judecătorească competentă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința, respectiv la secția/completul pentru conflicte de muncă și drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanța de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei.
Prevederile referitoare la respectarea egalitatii de șanse și de tratament se completeazâ cu dispozițiile legale în materie - Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

CAPITOLUL XVI - Răspunderea patrimonială

Art. 94 Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagube care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Art. 95 Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei, iar atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultima inventariere a bunurilor.
Art. 96 (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Dacă a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s- au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor.
(2) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă, se predau obligatoriu însemnele, legitimația de serviciu, uniforma, echipamentul de protectie.
(3) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă prin demisie, cu acordul părților sau din motive imputabile salariatului, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare inițială, angajatul este obligat să suporte cheltuielile de școlarizare, proporțional cu perioada neamortizată.
(4) În cazul încetării raporturilor de serviciu/muncă salariatul este obligat să suporte contravaloarea concediului de odihnă necuvenit, dacă este cazul, cu excepția cazului de încetare a raportului de serviciu/muncă din motive neimputabile salariatului.
(5) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține din drepturile salariale ale persoanei în cauză, în baza angajamentului de plată dat în scris de către salariat sau a deciziei de imputare, emisă de către angajator, ambele constituind titluri executorii conform Codului Administrativ sau în baza unei hotărâri judecătorești.
Art. 97 Atunci când raporturile de serviciu/muncă încetează înainte ca salariatul să-1 fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la o altă unitate, reținerile se fac de către noul angajator în baza titlului executoriu transmis de către Poliția Locală Ploieşti. Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condițiile Codului de Procedură Civilă.


CAPITOLUL XVII - Dispoziții finale

Art. 98 Personalul nou angajat va lua la cunoștință de prevederile Regulamentului Intern odată cu înmânarea actului de numire în funcția publică pentru funcționarul public sau la încheierea Contractului individual de muncă pentru personalul contractual.
Art. 99 (1) Prezentul Regulament Intern se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare și va fi modificat și completat în raport de legislația care va apărea și care are legătură cu regimul juridic al Poliției Locale Ploiești.
(2) În situația în care intervin modificări legislative care reglementează activitatea Poliției Locale sau cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor publici, personalului contractual, iar Regulamentul Intern nu a fost modificat și completat, se vor aplica prevederile legale respective.
Art. 98 Regulamentul Intern al Poliției Locale Ploiești intră în vigoare la data de 06.12.2021, dată la care se abrogă Regulamentul Intern nr. 2230/01.08.2016.

DIRECTOR GENERAL,                                                                    SINDICATUL POLIȚIEI LOCALE MIHAI VITEAZUL
Catalin Constantin ALBU                                                                                   PREȘEDINTE
                                                                                                            Cosmin IORDACHE ALEXANDRU

 

Consilier Juridic,
Mihaela Oana ZAFIU