Licitatii si achizitii publice /

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro

Nr. ________/_____________
ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2.POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare" pentru 21 autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti.
3.Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4.Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -09132100-4 benzina fara plumb ; 09134200-9 motorina.
5.Obiectul achizitiei: "carburanti auto pe baza de carduri de alimentare"
6.Valoare estimata fara TVA : 60.998,71 lei
7.Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- pretul cel mai scazut
8.Ofertele alternative sunt interzise
9.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
11.Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător; Ofertantul trebuie sa detina statii de comercializare proprii si sa faca dovada capacitatii de a livra carburanti in statiile proprii de comercializare de pe raza municipiului Ploiesti datorita specificului activitatii Politiei Locale a municipiului Ploiesti ce implica functionarea permanenta si actiuni in regim de urgenta numai pe raza municipiului Ploiesti. Produsele vor fi livrate pe baza de carduri personalizate, cate unul pentru fiecare tip de combustibil.Livrarea cardurilor se va face la sediul Politiei Locale Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr.21, Ploiesti, (fara costuri suplimentare).
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12.Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
13.Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:26.08.2021, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Carburanti Auto pe baza de carduri de alimentare"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
15. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1234136/20.08.2021.

Director General,
Albu Catalin Constantin

 


Nume, prenume Functia publica Semnatura Data
Elaborat Popescu Angela Anca Consilier 20.08.2021
Verificat - - - -

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro


                                                                                            ANUNŢ
                                                             ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
• servicii medicina muncii cod CPV 85147000-1
• servicii de evaluare psihologică 85121270-6
pentru salariatii Poliției LocalePloiesti cu locul de prestare a serviciilor: sediul Poliției Locale Ploiești din Bd. Independenței nr. 21;
3. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerinţelor caietului de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2022;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor pentru 240 salariati este 45.680,00 lei fara TVA respectiv:
• pana la 31.12.2021- 34.260,00 lei fara TVA
• perioada 01.01.-30.04.2022 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-11.420,00 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini;
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 11.08.2021, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
15. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:13.08.2021, ora12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
16. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 16.08.2021, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor conexe, revizii si ITP si Servicii furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1231369/06.08.2021.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, mail: office@polocploiesti.ro

 

Director General,
Albu Catalin Constantin

 

Elaborat, Popescu Anca Angela - consilier achizitii


  Aprob,
DIRECTOR GENERAL,

ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN

 


                                                                                 POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI
                                                                                       CAIET DE SARCINI
                                                                        PENTRU CONTRACTE DE PRESTĂRI
 « SERVICII, DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR ŞI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII ŞI ITP» COD CPV - 50110000-9 si « SERVICII FURNIZARE ŞI ÎNLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MAŞINI SAU MOTOARE » COD CPV - 42124100-5


1. Autoritate contractantă

Poliţia Locală a Municipiului Ploieşti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independenţei, Nr.21, Ploieşti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploieşti2. Obiectul achiziţiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea serviciilor de reparare si întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare pentru un numar de 19 autovehicule şi a echipamentelor aferente, inclusiv pentru rampele cu semnale acustice şi luminoase, cu care sunt dotate, autovehicule ce formeaza parcul auto al Poliţiei Locale Ploieşti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislaţia rutieră în vigoare.

 

2.2. Contractele sunt valabile de la data încheierii, pâna la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.

3. Cerinţe generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor impuse de legislaţia rutieră, autoritatea contractantă solicită prestarea serviciilor de ţntreţinere, reparare, servicii similare a autovehiculelor, înlocuire piese de schimb, având drept scop asigurarea parametrilor normali de funcţionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producător, precum şi asigurarea deplasării pasagerilor în condiţii maxime de securitate şi siguranţă.
Acestea vor fi prestate de către operatorul economic conform legislaţiei în vigoare, a normelor prevăzute în cărtile tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producător, precum şi în situaţiile când apar defecţiunii şi avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurată numai de personal specializat, iar materialele şi piesele de schimb folosite la reparaţii şi revizii trebuie să fie produse noi, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face în centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

4. Conditii tehnice:

În scopul verificării capacităţii tehnice a ofertanţilor, specificaţiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performanţelor se poate face prin:
- un standard naţional care ofera un standard European;
- omologare tehnică europeană;
- specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană;
- un standard internaţional;
- alte reglementări tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
- dosarul tehnic sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercîri şi calibrare sau un organism de certificare şi inspectie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile.

  Propunerea tehnică a agentului economic va contine obligatoriu următoarele documente:
- autorizaţia tehnică emisă de RAR, vizată la zi, din care să rezulte că agentul economic este autorizat pentru activităţi service post garanţie de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor.
- autorizaţie emisă de RAR din care să rezulte că agentul economic este autorizat să execute inspecţii tehnice în staţii de inspectie tehnică pe raza municipiului Ploieşti.
- prestatorul de servicii trebuie să fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestării serviciilor de întreţinere, reparare şi revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- după executarea serviciilor, autovehiculul trebuie să corespundă, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislaţia rutieră în vederea obţinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinţe tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie să execute toata gama de reparaţii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
- diagnoză
- reparaţii mecanice si electrice;
- reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie;
- inspecţii tehnice periodice ITP;
- revizii tehnice periodice la numărul de km parcurşi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
- revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
- tractări în localitate şi în afara localităţii în cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defecţiuni;

Pentru efectuarea operaţiunilor menţionate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare minimală ce va fi prezentată într-o listă la ofertare şi care să cuprindă cel puţin următoarele:
- stand verificare geometrie auto;
- stand verificare noxe, cu dovada verificării metrologice a acestuia;
- stand verificare sistem de frânare cu dovada verificării metrologice a acestuia;
- stand şi soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme deţinute de achizitor;
- atelier tinichigerie şi vopsitorie;
- stand autorizat pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice;
- autovehicul cu platformă pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pâna la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, în perioada de evaluare, pâna la stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare are dreptul să verifice în teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformităţii.
Serviciile de întreţinere şi reparaţii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt următoarele:
a) Servicii de reparare, întreţinere / şi sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
- motor cu instalaţiile anexe de alimentare prin injecţie, de răcire, de evacuare, de pornire integrate şi/sau independent şi componentele acestora;
- ambreiaj, transmisie, cutie de viteză mecanică şi componentele acestora;
- sistemul de rulare şi componentele acestuia;
- sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
- sistemul de frânare şi componentele acestuia;
- repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
- redresarea structurii caroseriei;

  b) Servicii de reparare, întreţinere şi/sau reglări ale echipamentului electric şi/sau electronic;
- instalaţia electrică de iluminare;

- instalaţia electrică de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acestora;

-  instalaţia electrică a rampelor (acustică şi luminoasă) cât şi elemente de exterior;
- sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor autovehiculului, instalaţii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare şi reparare a altor componente sau echipamente (instalaţie de evacuare cu catalizatori şi componentele acesteia, instalaţia de climatizare şi componentele acesteia, etc.)

Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele şi accesoriile necesare reparaţiilor.
Reparaţiile, operaţiunile de întreţinere şi reviziile tehnice se vor efectua în functie de defectiunile aparute, pe baza de programare. Programarea nu va depăşi 24 de ore de la data solicitării. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obligă să acorde o programare preferenţială a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie pentru autoturismele aflate în parcul auto al achizitorului.

Prestatorul se obligă să întocmească documentele de constatare, devizul estimativ, care va conţine descrierea constatării tehnice, orele de manoperă pentru fiecare din operaţiunile necesare efectuării reparaţiei, precum şi piesele/subansamblele/materialele necesare de înlocuit şi preţul lor.
Reparaţia se va executa numai după avizarea/acceptarea devizului estimativ de către beneficiar.
Daca achizitorul renunţă la efectuarea reparaţiei datorită costului ridicat al acesteia, urmare a devizului estimativ întocmit în urma constatării tehnice, prestatorul va întocmi documente de plată, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnică.
Cu ocazia efectuării de reparaţii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata şi starea generală a celorlalte componente şi / sau subansamble, iar în cazul constatării unor deficienţe care ar putea să apară în perioada următoare, va informa achizitorul în termen de 12 ore de la efectuarea constatărilor, în vederea programării serviciilor de reparaţii ce se impun.
Pe toată durata efectuării întreţinerii şi/sau reparaţiei, prestatorul va răspunde de integritatea autoturismului, până la predarea către beneficiar, la ieşirea din reparaţie.
Serviciile de reparaţii şi revizii trebuie sa conducă la readucerea autovehiculului în parametrii tehnici de funcţionare stabiliţi de către producător.

Prestatorul se obligă să numească o persoană de contact şi să comunice un număr de telefon pentru apelare comenzi şi să menţină legătura permanentă cu persoana desemnată să asigure legătura cu prestatorul şi cu responsabilul auto al achizitorului, pentru rezolvarea rapidă a oricăror probleme legate de reparaţia autovehiculelor.
La ieşirea din reparaţie sau revizie tehnică, se va efectua o proba de traseu care se constituie şi ca recepţie a operaţiunilor efectuate. Ca parte a procesului de recepţie a serviciului prestat, unitatea achizitoare îşi rezervă dreptul de a efectua prin reprezentatul desemnat în acest sens, probe de mers cu autovehiculul reparat, dupa care va semna devizul final şi factura fiscală.În cazul în care se intervine asupra sistemului de frânare sau de direcţie, prestatorul este obligat să efectueze un test de frânare pe stand , precum şi reglarea direcţiei şi a unghiurilor pe standul de direcţie, cu prezentarea rezultatelor obţinute în urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligaţia de a efectua o verificare a sistemelor ce concură la siguranta circulaţiei,respectiv a sistemului de direcţie, sistemului de iluminare, înainte de ieşirea din reparaţie a autovehiculului, precum şi verificarea antigelului şi uleiului.
Pe toata durata reviziilor şi reparaţiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectuează lucrarea. Totodata va pune la dispoziţie date referitoare la efectuarea reparaţiei, în funcţie de constatările ulterioare care apar în urma demontării diferitelor subansamble.
Prestatorul are obligaţia să asigure în timp util (de comun acord cu beneficiarul) piesele de schimb şi componentele necesare procesului de reparaţie şi întretinere, de la distribuitori autorizaţi, conform tipului şi mărcii autovehiculului.
Prestatorul are obligaţia de a monta piesele auto noi, sigilate; piesele vor fi originale, cu sigla producătorului ori agreate de producătorul mărcii.
Pentru reparaţiile efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor şi respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manopera.
Piesele de schimb care au fost înlocuite vor fi puse la dispoziţia achizitorului, exceptie fac piesele de sticlă, elementele de caroserie avariate grav.

Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activităţilor declarate în ofertă, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevăzute în contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manoperă, preţul se va evidenţia în lei / ora manoperă tehnologică, fără TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspecţii Tehnice periodice şi reveniri, preţul se va evidenţia în lei/ITP/autoturism, fără TVA.
Preţurile stabilite în oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspecţii Tehnice Periodice şi reveniri pot fi modificate în funcţie de indicele de creştere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire:

Criteriul de atribuire va fi - preţul cel mai scazut dintre ofertele care îndeplinesc cerinţele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta caştigatoare va fi cea cu preţul cel mai scăzut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manoperă tehnologică).
Orice ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute, va fi tratată ca necorespunzătoare şi va fi eliminată.
Cerinţele impuse în documentaţia de atribuire vor fi considerate cerinţe minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.
Nu se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plată:

Autoritatea contractantă va efectua platile pentru serviciile achiziţionate şi efectiv prestate lunar, dar nu mai târziu de 30 zile de la data comunicării facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesati să participe la selecţiade oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptată la plata, factura fiscala va fi însotită de:
- Devizul final al operaţiilor efectuate ;
- Garanţie pentru serviciile prestate ;
În situaţia în care factura este primită după data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia în cursul lunii imediat următoare.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului.

9. Perioadele de garanţie solicitate :

Perioada de garanţie minimă solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrări de motor, transmisie, electrică, sistem de frânare se acordă un termen de garanţie de 24 luni.
Pentru lucrări la sistemul de direcţie şi rulare (pivoţi, rotule, bucşi, rulmenţi) se acordă garanţie de 12 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garanţia manoperei de lucru nu va fi mai mică de 12 luni de la data recepţiei calitative şi cantitative, cu excepţia uzurii normale de exploatare.
Prestatorul are obligaţia ca în cazul unor defecţiuni aparute în perioada de garanţie, să intervină în maxim 24 de ore, iar reperele defecte să fie înlocuite pe cheltuiala prestatorului, dacă se constată ca vina aparţine acestuia, urmând ca perioada de garanţie să se prelungească corespunzator.

10. Observaţii:

Poliţia Locală Ploieşti, ca autoritate contractantă şi beneficiară a serviciilor de reparare şi întreţinere a vehiculelor şi echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii şi ITP, precum şi a serviciilor de furnizare şi înlocuire piese de schimb mecanice pentru maşini sau motoare, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, în situaţia în care se constată că aceasta:
1. Nu respectă prevederile legale în vigoare ;
2. Nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte sunt subevaluate din dorinţa de a câştiga cu orice preţ contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte, depăşesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractantă valorile, anterior estimate şi prevăzute în buget.                                                                                                                                                                                          

Măsurile de protecţia muncii sunt în sarcina exclusivă a prestatorului de servicii.

                                                                                                                                                                                        ANEXA 1

                                   

Nr.
crt./  Marca/ Nr.de înmatriculare/ Nr.de identificare/ Combustibil/ Anul fabricaţiei

1/ DACIA LOGAN/ PH-11-PLP/ UU1LSDA3P46290131/ benzină/ 2011
2/ DACIA LOGAN/ PH-12-PLP/ UU1LSDAFH43378773/ benzină/ 2010
3/ DACIA LOGAN/ PH-13-PLP/ UU1LSDAFH43378482/ benzină/ 2010
4/ DACIA LOGAN/ PH-14-PLP/ UU1LSDAFH43374481/ benzină/ 2010
5/ DACIA LOGAN/ PH-15-PLP/ UU1FSD1W543471898/ motorină/ 2010
6/ DACIA LOGAN/ PH-24-PLP/ UU1LSDA3P45267530/ benzină/ 2011
7/ DACIA LOGAN/ PH-26-PLP/ UU1LSDA3P45154976/ benzină/ 2011
8/ DACIA LOGAN/ PH-27-PLP/ UU1LSDJ4P46855924/ motorină/ 2012
9/ DACIA LOGAN /PH-28-PLP/ UU1LSDA3P45645844/ benzină/ 2011
10/ DACIA LOGAN/ PH-21-WPW/ UU1LSDA3P46290033/ benzină/ 2011
11/ SKODA OCATVIA/ PH-17-PLP/ TMBBG41U032718556/ motorină/ 2002
12/ RENAULT TRAFIC/ PH-16-PLP/ VF1JLBCB67Y217373/ motorină/ 2007
13/ DACIA LOGAN/ PH-14-WPW/ UU14SDCL448666018/ motorină/ 2013
14/ DACIA LOGAN/ PH-29-PLP/ UU1LSDEKF37470983/ motorină/ 2007
15/ DACIA DUSTER/ PH-10-WPW/ UU1HSDADG51831728/ motorină/ 2014
16/ DACIA LOGAN/ PH-19-PLP/ UU14SDKH459228697/ motorină/ 2017
17/ DACIA LOGAN/ PH-20-PLP/ UU14SDKH459228680/ motorină/ 2017
18/ DACIA LOGAN/ PH-21-PLP/ UU14SDKH459228677/ motorină/ 2017
19/ SKODA OCTAVIA/ PH-21-PMP/ UU1L5220066044625/ motorină/ 2007

 
Elaborat, Eniţa Alexandru - Şef Birou Administrativ, Logistică, S.S.M. 04.08.2021

Verificat, Popescu Angela Anca - Compartiment Contracte, Achiziţii Publice

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 

ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

 

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;
2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:
• servicii medicina muncii cod CPV 85147000-1
• servicii de evaluare psihologică 85121270-6
pentru salariatii Poliției LocalePloiesti cu locul de prestare a serviciilor: sediul Poliției Locale Ploiești din Bd. Independenței nr. 21;
3. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerinţelor caietului de sarcini (Anexa nr.1);
4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2021 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2022;
5. Valoarea totala estimata a serviciilor pentru 240 salariati este 38.026,68 lei fara TVA respectiv:
• pana la 31.12.2021- 28.520,00 lei fara TVA
• perioada 01.01.-30.04.2022 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-9.506,68 lei fara TVA;
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini;
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru Poliția Locală Ploiești " spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:10.08.2021, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
15. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:12.08.2021, ora12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
16. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 13.08.2021, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru angajatii Poliției Locale Ploiești"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
18. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1231165/05.08.2021.


Director General,
Albu Catalin Constantin

Elaborat,
Popescu Anca Angela - consilier

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Cont IBAN:RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14, Căsuţa Poştală nr. 39

 

                                                                             Aprob,
                                                                      DIRECTOR GENERAL,
                                                                   ALBU CATALIN CONSTANTIN

 

 

  POLITIA LOCALA PLOIESTI

  CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI
« SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII » COD CPV - 85147000-1
« SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA » COD CPV - 85121270-6

  

1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice:

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de medicina muncii si evaluare psihologica pentru un numar de 240 posturi, dintre care vacante 27, suspendate 9, ale Politiei Locale Ploiesti, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii Sanatatii si Securitatii in Munca nr. 319 / 2006 modificata si completata.


Nota : Numarul functiilor ocupate va fi actualizat atat la data incheierii contractului de prestari servicii medicale de medicina muncii, si a contractului de prestarii servicii evaluare psihologica cu ofertantul caruia i se vor atribui contractele, cat si pe parcursul derularii acestuia, in functie de fluctuatiile structurii de personal, serviciile de medicina muncii si cele de evaluare psihologica fiind achizitionate pentru un numar de 240 salariati.

3. Prestarea serviciilor:

Supravegherea sanatatii angajatilor de la Politia Locala Ploiesti va cuprinde totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a acestora, si testari specifice pentru personalul inarmat.

In cadrul Politiei Locale Ploiesti exista urmatoarele categorii de personal :

- 1 director = cu munca partial birou, partial teren - operare calculator
- 15 sefi Serviciu / Birou = cu munca partial birou, partial teren - operare calculator
- 22 personal Tesa = cu munca birou, operare calculator
- 28 personal contractual (23 paznici / 5 Birou Dispecerat) = cu munca partial birou, partial teren, tura de noapte - operare calculator
- 108 politisti locali (Ordine Publica / Interventie) = cu munca de teren, tura de noapte
- 41 politisti locali (Serv. Circulatie, Serv. Disciplina in Constructii, Birou Protectia Mediului, Serv. Control Comercial, Birou Evidenta Persoanelor) = cu munca partial birou, partial teren - operare calculator
- 9 posturi suspendate din care :
- 2 directori
- 3 personal Tesa
-4 politist local

- 27 posturi vacante din care :
- 3 personal Tesa
- 18 politist local
- 6 personal contractual

Dintre care, un numar de :
- 82 angajati conduc masinile institutiei
- 114 angajati inarmati

4. Obiectul caietului de sarcini:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile care trebuie indeplinite pentru asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca a salariatilor Politiei Locale Ploiesti.
In conformitate cu legislatia in vigoare, prestarea serviciului de medicina muncii si evaluarea psihologica consta in efectuarea :

4.1. Examenul medical la angajarea in munca - se va efectua obligatoriu tuturor lucratorilor care se angajeaza in cadrul Politiei Locale Ploiesti. Acesta va cuprinde examinarea clinica in conformitate cu art. 13 - art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

4.1.1. - Stabileste :
- aptitudinea/aptitudinea conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul il va desemna sa lucreze privind :
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca ;
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanantatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca ;
c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea serviciilor prestate ;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii ;

4.1.2. - Consta in :
a) anamneza medicala profesionala / testare psihologica si examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare ;
b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
c) examen medical si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere ;
d) examen medical si psihologic pentru persoanele care urmeaza sa detina si sa foloseasca armament si munitie :

In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru :
a) indrumarea persoanei care urmeaza sa fie angajata catre alte locuri de munca ;
b) includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita ;

Concluzia finala se completeaza in fisa de aptitudine (Anexa nr. 5 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare), completata in doua exemplare : unul pentru angajator si unul pentru persoana examinata ;


4.2. Examenul medical periodic - se va efectua obligatoriu tuturor angajatilor Politiei Locale a Muncipiului Ploiesti. Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 din Hotararea Guvernului 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

4.2.1. - Consta in :
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional ;
c) diagnosticarea bolilor legate de profesie ;
d) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca ;
e) diagnosticarea bolilor profesionale ;


f) evaluarea, consilierea, verificarea, avizarea informarea si propunerea de masuri privind riscurile la care pot fi expuse la locurile de munca femeile gravide, cele care au nascut de curand si cele care alapteaza;
g) examen medical si psihologic pentru persoanele care detin si folosesc armament si munitie ;


4.2.2. - Cuprinde :

a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul medical in vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical respectiv ;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare
c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si examenul indicat de catre medicul specialist de medicina muncii ;
d) examene medicale si testare psihologica specifice pentru lucratorii care presteaza munca de noapte :
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual - anual ;
- ECG - anual
- glicemie - anual
e) examene medicale specifice si testare psihologica pentru lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare, functii cu stres neuropsihic sau suprasoilicitare vizuala, cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual- anual ,
- ECG - anual
- glicemie - anual
- examen psihologic (pentru toti salariatii)
f) examene medicale si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere, politisti locali, personalul cu atributii pe ordine publica, personalul care detine si foloseste armament si munitie :
- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica - anual ;
- audiograma- anual ;
- ECG - anual ;
- glicemie- anual ;
- probe vestibulare, probe de echilibru - anual ;
- examen psihologic - anual ;
g) examene medicale specifice personalului cu functie de decizie (director general, director general adjunct, sef serviciu, sef birou): examen clinic general, examen psihologic ;
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual - anual ;
- ECG - anual ;

- glicemie - anual.

  h) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( arhivar)
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual- anual ,
- ECG - anual
- spirometrie - anual ;
- glicemie - anual
- examen psihologic- anual ;

i) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( ingrijitor)
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual- anual ,
- ECG - anual
- spirometrie - anual ;
- glicemie - anual ;

j) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz (mecanic, instalator, electrician)
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual- anual ,
- ECG - anual
- spirometrie - anual ;
- audiograma - anual ;
- probe vestibulare si de echilibru - anual ;
- glicemie - anual

k) sofer categ B cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :
- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica - anual ;
- audiograma- anual ;
- ECG - anual ;
- glicemie - anual ;
- probe vestibulare, probe de echilibru - anual ;
- examen psihologic - anual ;

l) paznic ;
- examen clinic general - probe vestibulare, probe de echilibru (evaluare medicina muncii) - anual,
- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica - anual ;
- audiograma- anual ;
- ECG - anual ;
- glicemie- anual ;
- examen psihologic - la indicatia medicului de medicina muncii;
- examen psihiatric - la indicatia medicului de medicina muncii ;

m) Lucru in mediu de praf ( muncitori necalificati) ;
- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,
- ECG - anual ;
- glicemie - anual ;
- spirometrie- anual

n) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical prevazut in Anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
o) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine ;

4.2.3. - Scopuri :
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;
b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profe4sional ;
c) diagnosticarea bolilor profesionale ;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie ;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea institutiei, pentru populatia cu care salariatii Politiei Locale Ploiesti vin in contact prin natura activitatii lor ;
4.3. Examen medical de adaptare in munca

4.4. Examenul medical la reluarea activitatii - se va efectua dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii si are ca scop :
a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei / functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv ;
b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul ;
c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca ;
La toate examenele medicale, medicul specialist de medicina muncii poate solicita,
daca considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate, conform Fiselor privind serviciile profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de cate ori il considera necesar, in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din institutie ;
Examenele medicale de medicina muncii la angajare se vor efectua la solicitarea Politiei Locale Ploiesti, care va completa « Fisa de identificare a factorilor de risc profesional ».
Examenele medicale de medicina muncii si evaluarile psihologice se vor efectua tuturor angajatilor Politiei Locale Ploiesti, pana cel tarziu 01.12.2019.
Pentru lucratorii la care se efectueaza examinare psihologica, se va completa, semna si parafa fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca la rubrica ‘testare psihologica periodica'.
Medicul specialist de medicina muncii, in baza « Fisei de identificare a factorilor de risc profesional », a dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, va completa in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator, « Fisa de aptitudine » cu concluzia examenului medical : apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.
Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si /sau concluzii diagnostice, se va inmana angajatului in cauza la solicitarea acestuia.

  4.5. Supraveghere speciala :

- persoanele cu varsta de peste 60 de ani ;
- femeile gravide ;
- persoanele in evidenta cu boli cronice ;


5. Documente de calificare :

Ofertantii trebuie sa prezinte :
 Descrierea unitatii medicale, cu punct de lucru in municipiul Ploiesti
 Certificat SR EN ISO 9001 : 2015 cu organism acreditat
 Certificat de atestare pentru servicii medicale de medicina muncii
 Experienta similara in prestare de servicii medicale de medicina muncii
 Certificare SR OHSAS 18001 :2008 - Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale cu un organism acreditat
 Operatorul economic va dispune de spatii adecvate si echipamente medicale specifice, necesare prestarii in conditii de igiena si siguranta a serviciilor medicale solicitate si de disponibilitate pentru numarul total de angajati ai Politiei Locale Ploiesti.
 Serviciul de medicina muncii va fi coordonat de un medic specialist de medicina muncii, ce se va afla zilnic la punctul de lucru al operatorului economic, pentru situatiile de prim-ajutor si tratament de urgenta. Acesta va fi desemnat de operatorul economic ca responsabil pentru indeplinirea contractului.
 Aviz de libera practica al medicului de medicina muncii eliberat de Colegiul Medicilor ;
 Dovada existentei unei Comisii acreditata la Directia de Sanatate Publica Prahova, pentru eliberarea permisului de port-arma / preschimbare permis port-arma ;
 Psiholog atestat de Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala ;
 Efectuarea examenelor medicale se va realiza conform unui grafic prestabilit ;

Alte cerinte :
• Se va asigura personal de specialitate pentru efectuarea tuturor examenelor medicale ce trebuie realizate, actul medical fiind unul de calitate ;
• Fisele medicale si avizele psihologice se redacteaza in 2 exemplare ;
• La predarea catre beneficiar a rezultatelor se va anexa bilantul statistic si studiul morbiditatii specifice si nespecifice pentru toti angajatii institutiei redactat de medicul de medicina muncii ;
• Reevaluarea gratuita (ex. psihologic / ex. medical) ori de cate ori se impune ;
• Certificat ISO pentru SSM ;
• Asigurarea asistentei medicale cu ambulanta pentru :
- personalul care participa la sedintele de tragere organizate periodic de catre Politia Locala Ploiesti ;
- personalul care participa la probele fizice ;
- candidatii care participa la proba de aptitudini fizice cu ocazia concursurilor de recrutare la nivelul Politiei Locale Ploiesti ;
• Medici specialisti pentru recomandarile medicului de medicina muncii ;
• Evaluari psihologice pentru siguranta si aparare nationala - evalueaza periodic salariatii care au dreptul de port arma letala/neletala ;
• Prestatorul se obliga sa asigure caietele psihologice pentru fiecare salariat ;
• Sa efectueze evaluari psihologice multiple pentru fiecare salariat la care Fisa de

• expunere la riscuri evidentiaza riscuri suprapuse, si sa fie consemnate in avizul psihologic rezultatul comun al tuturor testarilor la care salariatul a participat, toate acestea nedepasind suma convenita in contract ;
• Psihologia muncii si organizationala care examineaza psihologic, la indicatia medicului de medicina muncii, pentru autorizarea/exercitarea meseriilor/profesiilor ce implica :
• - lucru la inaltime ;
- lucru in tura de noapte ;
- lucru cu stres neuropsihic ;
- persoane cu functii de conducere si decizie, din 2 in 2 ani daca au statut de functionar public ;
- agent de paza fara arma;
- persoanele care in timpul programului de lucru conduc masina institutiei ;
• Prestatorul va efectua instruirea personalului pentru acordarea primului ajutor ;
• Prestatorul sa asigure reprezentarea beneficiarului in problemele de medicina muncii in fata autoritatilor competente ;
• Sa programeze cu prioritate noii angajati la examenul medical la angajare, precum si consultatiile la cerere pentru situatii urgente sau speciale ;
• Prestatorul sa asigure in zilele alocate efectuarii investigatiilor medicale, doar programarea angajatilor Achizitorului in vederea desfasurarii cu celeritate a controlului medical ;
• Examenele medicale la angajare si reluarea activitatii se vor efectua la solicitare, iar timpul maxim pentru programare nu va depasi 3 zile lucratoare ;
• Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la angajatii Achizitorului ;
• Prestatorul se obliga sa prezinte raportari periodice, in scris, la solicitarea conducerii institutiei sau responsabilului cu atributii S.S.M., cu privire la starea de sanatate a angajatilor, impreuna cu recomandari pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, raportari periodice catre Directia de Sanatate Publica. Raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor va fi prezentat de medicul de medicina muncii responsabilului cu atributii S.S.M. al Politiei Locale Ploiesti.
• Prestatorul se obliga sa participe cu medicul de medicina muncii la sedintele responsabilului cu atributii S.S.M. ale Politiei Locale Ploiesti;
• In 30 zile lucratoare de la incheierea controlului medical periodic va fi depus Raportul sintetic privind rezultatele investigatiilor de specialitate cuprinzand, cel putin :
- numarul persoanelor examinate
- locul de munca
- profesia persoanei examinate
- concluziile investigatiilor structurate pe ansamblul Politiei Locale Ploiesti.

6. Modul de prezentare a ofertei :

Se va prezenta pret servicii medicale/ angajat si valoarea totala a serviciilor pentru toti angajatii pana la 31.12.2021, in care sunt incluse reevaluarile medicale si psihologice indiferent de numarul de examinari, cu rezervarea dreptului de a modifica numarul angajatilor pe parcursul derularii contractului, aceasta din urma fiind valoarea de referinta ce va fi luata in considerare in atribuirea contractului.

  7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

8. Modalitatea de plata :

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului..
Factura va fi insotita de anexa cu numele si prenumele/ locul de munca/ profesia persoanei examinate ( indiferent de numarul investigatiilor medicale / examinarilor sau evaluarilor psihologice, pentru respectivul salariat se va factura o singura data, cu specificarea examinarilor medicale, fara a depasi suma trecuta in oferta financiara).
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

9. Observatii :

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

10. Alte conditii :

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

Elaborat, Enita Alexandru - Sef Birou Administrativ, Logistica, SSM

Verificat, Popescu Anca Angela - consilier achizitii  

                                                                                                                                                          FORMULAR 1

 

 

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vorrealizaîn comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
... ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Obligatiileasocierii
3.1 Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului.
3.2 Liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi săprimească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. 3.3 Toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii si a contractului.

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

5.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
5.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnareac ontractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

6. Încetareaacordului de asociere
6.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzutela art. 2 din acord;
c) Alte cauze prevăzute de lege.

7.Comunicări
7.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face înscris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzutela art..........
7.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

8Litigii
8.1 Litigiile intervenite întrepărţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

9. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiatîntr-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Notă: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa înfuncţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

 

                                         FORMULAR 2

  Operator economic

................................

 

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

 

FORMULAR 3

DECLARAŢIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

 

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al .............................................................................................. (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

 


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

   

 

FORMULAR 4
CERTIFICAT
de participare la procedura cu ofertã independentã

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ............................, în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ..................... din data de ........................, certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrateşi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data
.....................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnãturi)
..............................................................


FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt. / Anul / Cifra de afaceri media anuala (lei)/  Cifra de afacerimedie anuala (echivalentvaluta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

FORMULAR 6
..................................

OPERATOR ECONOMIC
Denumire

 

 

LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/
DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI
SERVICII PENTRU MEDICINA MUNCII ȘI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

 


Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru achizitia de servicii " _______________________________________________________" voi folosi următorul personal:


Nr. crt. / Specialitate / Numele şi prenumele / Angajat - Permanent / temporar
0                   1                        2                                       3                      4

1.

2.

  

....

 

_______________

________________


Data completării: Operator economic,
............ ............................
(semnătura autorizată )

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC       FORMULAR 7
.............................................

 

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă, rezultate din reglementarile specifice la nivel national

 


Subsemnatul ............................................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al .............................(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice cã vom respecta si implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca, precum si al almediului si protectiei mediului.
De asemenea, declar pe propria raspunderecă la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.


Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

 

  FORMULAR 8

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologică..............................., (denumirea serviciului)pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII FORMULARUL 9

 

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru servicii
Anexă la ofertă

 

Nr.
crt / Activitatea (gama/faza) /Cantitatea/ Preţul unitar/ Preţul total/ Taxa pe valoarea adăugată

                                                                 Lei               Lei                        Lei

                                                                             (col 2x col 3)

 0                 1                           2               3                  5                          7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:

Euro: ........ % asociaţi lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.


Formularul 10

 OPERATORUL ECONOMIC

___________________
(denumire / sediu )                        Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ulPolitiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologica, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată)

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

   


Nr. ________/_____________

INVITAȚIE
În vederea depunerii unei oferte pentru ACHIZIȚIA/ FURNIZARE
REALIZARE SI MONTAJ MESH

 

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
Serviciu realizare si montaj mesh inscriptionat cu « POLITIA LOCALA PLOIESTI » fatada cladire - cod CPV 22462000-6

3. Descriere: Material :fibre sintetice de calitate, poliplan perforat,imprimare cu cerneala pe baza de solvent sau ecosolvent, culoare negru.Finisare: margine intarita prin dublare lipita (sudata+banda de intarire+capse la distanta de 50cm.Montare la inaltime, pe zid, prin tensionare cu cabluri. Neutralizare si montaj mesh incluse in pret.
4. Valoarea totala estimata este 8.403,36 lei fara TVA;
5. Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON);
6. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut / termen realizare;
7. Ofertele alternative sunt interzise;
8. Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 21.07.2021, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 22.07.2021, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
16.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Realizare si montaj mesh inscriptionat „POLITIA LOCALA PLOIESTI""; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
17. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1227119/14.07.2021.

Director General,
Albu Catalin Constantin

   

Nume, prenume Functia publica Semnatura Data
Elaborat Popescu Angela Anca Consilier 14.07.2021
Verificat - - - -

 

 

FORMULAR 2
Operator economic
................................

 

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

 

FORMULAR 3

DECLARAŢIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

FORMULAR 5

Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt.  Anul /Cifra de afaceri medie anuala (lei) / Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)

 

FORMULAR DE OFERTĂ
 
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam Serviciu realizare si montaj mesh inscriptionat cu „ POLITIA LOCALA PLOIESTI" fatada cladire, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ              FORMULARUL 9

 

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI (defalcat pe componente)
pentru serviciu realizare si montaj mesh inscriptionat
Anexă la ofertă

 

Nr.
Crt  Denumire produs /Preţul unitar lei/m²/ Preţul Total lei/m² Taxa pe valoarea adăugată

1
2
3
...
TOTAL


.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

   

 

Model scrisoare de înaintare     Formularul 10
 

  OPERATORUL ECONOMIC

___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de Serviciu realizare si montaj mesh inscriptionat cu „ POLITIA LOCALA PLOIESTI" fatada cladire, noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată)

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 

 

 


Nr. ________/_____________

INVITAȚIE
În vederea depunerii unei oferte pentru ACHIZIȚIA/ FURNIZARE
ECHIPAMENT IARNA

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
• uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna - cod CPV 35811200-4
3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor anexa.
4. Durata: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2020.
5. Valoarea totala estimata este 109.775,13 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON)
7. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta HG 1332/2010
8. Ofertele alternative sunt interzise;
9. Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
10. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
11. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate in caietul de sarcini.
12.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
14. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 04.11.2020, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
15. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 05.11.2020, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
16.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
17. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV 1179478 / 28.10.2020.

Director General Adjunct,
Vaida Adrian

 

Nume, prenume Functia publica Semnatura Data
Elaborat Popescu Angela Anca Consilier 28.10.2020
Verificat Pitariu Paula Maria Director General Adjunct 28.10.2020

 

 

 

ANEXA:
Lista produse:

 

 

Nr.
crt. Denumire produs UM Cantitate Cod CPV  
Termen de livrare 45 zile de la semnarea contractului

1. Bocanci iarna barbati - buc. 120                              35811200-4

2. Camasa maneca lunga barbati - buc. 43                 35811200-4 

3. Camasa maneca lunga dama - buc. 33                   18813000-1
4. Camasa maneca lunga barbati circulatie - buc 18   18813000-1
5. Camasa maneca lunga dama circulatie - buc 2       18424000-7
6. Costum interventie iarna - buc. 11                           18424000-7
7. Ecuson maneca - buc. 405                                      18234000-8
8. Pantalon iarna dama - buc. 23                                 18813000-1
9. Pantalon iarna barbati - buc. 86                               18813000-1
10. Pantofi iarna dama - buc. 17                                  18000000-9
11. Pantofi iarna barbati - buc. 58                                35113430-2
12. Pulover - buc. 60                                                    18443000-6
13. Scurta imblanita O.P. - buc. 129                             18443000-6
14. Scurta imblanita Circulatie - buc. 20                       35200000-6

 

 

FORMULAR 2

Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 3
DECLARAŢIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

 

 

 

FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt. Anul Cifra de afacerimedieanuala
(lei) Cifra de afacerimedie anuala (echivalentvaluta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru furnizare echipament
Anexă la ofertă

Nr.
crt Denumire produs Cantitatea Preţul
unitar

Preţul
total Taxa pe valoarea adăugată
Lei Lei

(col 2x col 3) Lei
0 1 2 3 5 7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:

Euro: ........ % asociaţi lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.


Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de furnizare uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată)

 

 

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului de Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -50110000-9 servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe
Obiectul achizitiei: "Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din anexa.
Valoare estimata fara TVA : 46.218,49 lei
Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat pentru tarif mediu manopera tehnologica.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1089974/03.07.2019.
Termen limita depunere oferte: 11.07.2019, ora 16:00
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV, conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 11.07.2019, ora 16.00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, tel./ fax: 0244/513255; 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro


CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Cont IBAN:RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14, Căsuţa Poştală nr. 39


Nr. 1099 / 03.07.2019


Aprob ,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ,
VAIDA ADRIAN


Avizat,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
PITARIU PAULA MARIA

 

 

 


POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTE DE PRESTARI 
« SERVICII, DE REPARARE SI INTRETINERE A VEHICULELOR SI ECHIPAMENTELOR AFERENTE, SERVICII CONEXE, REVIZII SI ITP» COD CPV - 50110000-9 si 
« SERVICII FURNIZARE SI INLOCUIRE PIESE DE SCHIMB MECANICE PENTRU MASINI SAU MOTOARE » COD CPV - 42124100-5

 


1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


2. Obiectul achizitiei publice:

2.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare pentru un numar de 17 autovehicule si a echipamentelor aferente, inclusiv pentru rampele cu semnale acustice si luminoase, cu care sunt dotate, autovehicule ce formeaza parcul auto al Politiei Locale Ploiesti (prezentate in Anexa 1), conform normelor impuse de legislatia rutiera in vigoare.


2.2. Contractele sunt valabile de la data incheierii, pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii prin Act Aditional.

Nota : Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica componenta parcului auto.


3. Cerinte generale :
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Conform normelor de intretinere si reparare a autovehiculelor impuse de legislatia rutiera, autoritatea contractanta solicita prestarea serviciilor de intretinere, reparare, servicii similare a autovehiculelor, inlocuire piese de schimb, avand drept scop asigurarea parametrilor normali de functionare a acestora conform caracteristicilor tehnice impuse de producator, precum si asigurarea deplasarii pasagerilor in conditii maxime de securitate si siguranta.
Acestea vor fi prestate de catre operatorul economic conform legislatiei in vigoare, a normelor prevazute in cartile tehnice si de intretinere a autovehiculelor, recomandate de fiecare producator, precum si in situatiile cand apar defectiunii si avarii ale acestora.
Prestarea serviciilor va fi asigurata numai de personal specializat, iar materialele si piesele de schimb folosite la reparatii si revizii trebuie sa fie produse noi, originale, certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se va face in centre autorizate de RAR.

Orice ofertă de servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.


4. Conditii tehnice:

In scopul verificarii capacitatii tehnice a ofertantilor, specificatiile tehnice vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea.
Precizarea performantelor se poate face prin:
 un standard national care ofera un standard European;
 omologare tehnica europeana;
 specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
 un standard international;
 alte reglementari tehnice elaborate de organism de standardizare europene;
 dosarul tehnic sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.

Propunerea tehnica a agentului economic va contine obligatoriu urmatoarele documente:

- autorizatia tehnica emisa de RAR, vizata la zi, din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat pentru activitati service post garantie de intretinere si reparatii a autovehiculelor.
- autorizatie emisa de RAR din care sa rezulte ca agentul economic este autorizat sa execute inspectii tehnice in statii de inspectie tehnica pe raza municipiului Ploiesti.

- prestatorul de servicii trebuie sa fie dotat cu echipamente de lucru adecvate prestarii serviciilor de intretinere, reparare si revizie a autovehiculelor la standardele de dotare impuse de RAR.
- dupa executarea serviciilor, autovehiculul trebuie sa corespunda, din punct de vedere tehnic, normelor impuse de legislatia rutiera in vederea obtinerii vizei Inspectiei Tehnice Periodice.

5. Cerinte tehnice:

Operatorul economic ofertant trebuie sa execute toata gama de reparatii / servicii pentru toate autovehiculele achizitorului, respectiv:
 diagnoza
 reparatii mecanice si electrice;
 reparatii de tinichigerie si vopsitorie;
 inspectii tehnice periodice ITP;
 revizii tehnice periodice la numarul de km parcursi, conform specificatiilor din cartea tehnica, sau la fiecare 6 luni de exploatare;
 revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul;
 tractari in localitate si in afara localitatii in cazul autovehiculelor imobilizate din cauza unor defectiuni;

Pentru efectuarea operatiunilor mentionate anterior, prestatorul trebuie sa aiba o dotare minimala ce va fi prezentata intr-o lista la ofertare si care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 stand verificare geometrie auto;
 stand verificare noxe, cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand verificare sistem de franare cu dovada verificarii metrologice a acestuia;
 stand si soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme detinute de achizitor;
 atelier tinichigerie si vopsitorie;
 stand autorizat pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice;
 autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se pot deplasa pana la service;

Dupa deschiderea ofertelor tehnice, in perioada de evaluare, pana la stabilirea ofertei castigatoare, comisia de evaluare are dreptul sa verifice in teren cele declarate de prestator, pentru stabilirea conformitatii.
Serviciile de intretinere si reparatii a autoturismelor vor fi prestate de personal specializat calificat.
Tipurile de servicii ce trebuie asigurate de prestator sunt urmatoarele:
a) Servicii de reparare, intretinere / si sau reglare ale ansamblurilor mecanice;
 motor cu instalatiile anexe de alimentare prin injectie, de racire, de evacuare, de pornire integrate si/sau independent si componentele acestora;
 ambreiaj, transmisie, cutie de viteza mecanica si componentele acestora;
 sistemul de rulare si componentele acestuia;
 sistemul de directie si componentele acestuia;
 sistemul de franare si componentele acestuia;
 repararea caroseriei, inclusiv structura de rezistenta a acesteia;
 redresarea structurii caroseriei;


b) Servicii de reparare, intretinere si/sau reglari ale echipamentului electric si/sau electronic;
 instalatia electrica de iluminare;
 instalatia electrica de pornire a motorului, incarcare a bateriilor de acumulatori si componentele acestora;
 instalatia electrica a rampelor (acustica si luminoasa) cat si elemente de exterior
 sistemul de gestiune electronica a motorului si/sau a sistemelor autovehiculului, instalatii audio-video;

c) Servicii de montare, demontare, verificare si reparare a altor componente sau echipamente (instalatie de evacuare cu catalizatori si componentele acesteia, instalatia de climatizare si componentele acesteia, etc.)

Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele si accesoriile necesare reparatiilor.
Reparatiile, operatiunile de intretinere si reviziile tehnice se vor efectua in functie de defectiunile aparute, pe baza de programare. Programarea nu va depasi 24 de ore de la data solicitarii. Solicitarea pentru programare se va face telefonic. Ofertantul se obliga sa acorde o programare preferentiala a lucrarilor de intretinere si reparatie pentru autoturismele aflate in parcul auto al achizitorului.

Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentele de constatare, devizul estimativ, care va contine descrierea constatarii tehnice, orele de manopera pentru fiecare din operatiunile necesare efectuarii reparatiei, precum si piesele/subansamblele/materialele necesare de inlocuit si pretul lor.
Reparatia se va executa numai dupa avizarea/acceptarea devizului estimativ de catre beneficiar.
Daca achizitorul renunta la efectuarea reparatiei datorita costului ridicat al acesteia, urmare a devizului estimativ intocmit in urma constatarii tehnice, prestatorul va intocmi documente de plata, respectiv factura, numai pentru operatiunile efectuate la constatarea tehnica.
Cu ocazia efectuarii de reparatii sau la solicitarea achizitorului, prestatorul va constata si starea generala a celorlalte componente si / sau subansamble, iar in cazul constatarii unor deficiente care ar putea sa apara in perioada urmatoare, va informa achizitorul in termen de 12 ore de la efectuarea constatarilor, in vederea programarii serviciilor de reparatii ce se impun.
Pe toata durata efectuarii intretinerii si/sau reparatiei, prestatorul va raspunde de integritatea autoturismului, pana la predarea catre beneficiar, la iesirea din reparatie.
Serviciile de reparatii si revizii trebuie sa conduca la readucerea autovehiculului in parametrii tehnici de functionare stabiliti de catre producator.

Prestatorul se obliga sa numeasca o persoana de contact si sa comunice un numar de telefon pentru apelare comenzi, si sa mentina legatura permanenta cu responsabilul auto a achizitorului pentru rezolvarea rapida a oricaror probleme legate de reparatia autovehiculelor.

La iesirea din reparatie sau revizie tehnica, se va efectua o proba de traseu care se constituie si ca receptie a operatiunilor efectuate. Ca parte a procesului de receptie a serviciului prestat, unitatea achizitoare isi rezerva dreptul de a efectua prin reprezentatul desemnat in acest sens, probe de mers cu autovehiculul reparat, dupa care va semna devizul final si factura fiscala.In cazul in care se intervine asupra sistemului de franare sau de directie, prestatorul este obligat sa efectueze un test de franare pe stand , precum si reglarea directiei si a unghiurilor pe standul de directie, cu prezentarea rezultatelor obtinute in urma acestor teste. De asemenea, prestatorul are obligatia de a efectua o verificare a sistemelor ce concura la siguranta circulatiei, respectiv a sistemului de directie, sistemului de iluminare, inainte de iesirea din reparatie a autovehiculului, precum si verificarea antigelului si uleiului.

Pe toata durata reviziilor si reparatiilor, prestatorul va permite accesul delegatului achizitorului la locul unde se efectueaza lucrarea. Totodata va pune la dispozitie date referitoare la efectuarea reparatiei, in functie de constatarile ulterioare care apar in urma demontarii diferitelor subansamble.
Prestatorul are obligatia sa asigure in timp util (de comun acord cu beneficiarul) piesele de schimb si componentele necesare procesului de reparatie si intretinere, de la distribuitori autorizati, conform tipului si marcii autovehiculului.
Prestatorul are obligatia de a monta piesele auto noi, sigilate; piesele vor fi originale, cu sigla producatorului ori agreate de producatorul marcii.
Pentru reparatiile efectuate in perioada de garantie a lucrarilor si respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manopera.
Piesele de schimb care au fost inlocuite vor fi puse la dispozitia achizitorului, exceptie fac piesele de sticla, elementele de caroserie avariate grav .


Neasigurarea pe timpul contractului a pieselor de schimb, materialelor consumabile, activitatilor declarate in oferta, va duce la rezilierea contractului cu penalizarile prevazute in contract.

6. Propunere financiară:

1. Pentru manopera, pretul se va evidentia in lei / ora manopera tehnologica, fara TVA, pentru fiecare autoturism.
2. Pentru Inspectii Tehnice periodice si reveniri, pretul se va evidentia in lei/ITP/autoturism, fara TVA.
Preturile stabilite in oferte pentru manopera sunt ferme.
Tarifele pentru Inspectii Tehnice Periodice si reveniri pot fi modificate in functie de indicele de crestere comunicat de Registrul Auto Roman.

7. Criteriul de atribuire :

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut ofertat la punctul 1 ( tarif mediu manopera tehnologica).
Orice oferta care va prezenta preturi anormal de scazute, va fi tratata ca necorespunzatoare si va fi eliminata.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. In acest sens, orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime stabilite prin Caietul de sarcini.
Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

8. Modalitatea de plata :

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului.
Pentru a fi acceptata la plata, factura fiscala va fi insotita de :
 Devizul final al operatiilor efectuate ;

 Garantie pentru serviciile prestate ;
In situatia in care factura este primita dupa data de 15 ale lunii, achizitorul are dreptul de a efectua plata acesteia in cursul lunii imediat urmatoare.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

 

9. Perioadele de garantie solicitate :

Perioada de garantie minima solicitata pentru piese de schimb este cea acordata de producator.
Pentru piesele de schimb originale la lucrari de motor, transmisie, electrica, sistem de franare se acorda un termen de garantie de 24 luni.
Pentru lucrari la sistemul de directie si rulare (pivoti, rotule, bucsi, rulmenti) se acorda garantie de 12 luni.
Pentru toate tipurile de servicii prestate, garantia manoperei de lucru nu va fi mai mica de 12 luni de la data receptiei calitative si cantitative, cu excepta uzurii normale de exploatare.
Prestatorul are obligatia ca in cazul unor defectiuni aparute in perioada de garantie, sa intervina in maxim 24 de ore, iar reperele defecte sa fie inlocuite pe cheltuiala prestatorului, daca se constata ca vina apartine acestuia, urmand ca perioada de garantie sa se prelungeasca corespunzator.

10. Observatii :

Politia Locala Ploiesti, ca autoritate contractanta si beneficiara a serviciilor de reparare si intretinere a vehiculelor si echipamentelor aferente, servicii conexe, revizii si ITP, precum si a serviciilor de furnizare si inlocuire piese de schimb mecanice pentru masini sau motoare, isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta, in situatia in care se constata ca aceasta :
1. Nu respecta prevederile legale in vigoare ;
2. Nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini ;
3. Valorile prezentate de ofertanti in oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice pret contractele ;
4. Valorile prezentate de ofertanti in oferte, depasesc cu valori inacceptabile pentru autoritatea contractanta valorile, anterior estimate si prevazute in buget.

Masurile de protectia muncii sunt in sarcina exclusiva a prestatorului de servicii.

 

 

Nume, Prenume Functia publica Semnatura Data /
Nr. exemplare
Elaborat Popescu Anca Angela Consilier-Compartiment Achizitii Publice, Contracte
Verificat Enita Alexandru Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 

 

 

ANEXA 1

Nr.
crt Marca Nr.de inmatriculare Nr.de identificare Anul fabricatiei

1 DACIA LOGAN PH-11-PLP UU1LSDA3P46290131 2011
2 DACIA LOGAN PH-12-PLP UU1LSDAFH43378773 2010
3 DACIA LOGAN PH-13-PLP UU1LSDAFH43378482 2010
4 DACIA LOGAN PH-14-PLP UU1LSDAFH43374481 2010
5 DACIA LOGAN VAN PH-15-PLP UU1FSD1W543471898 2010
6 DACIA LOGAN PH-23-PLP UU1KSD0KJ37881181 2007
7 DACIA LOGAN PH-24-PLP UU1LSDA3P45267530 2011
8 DACIA LOGAN PH-25-PLP UU1LSDA3P45223447 2011
9 DACIA LOGAN PH-26-PLP UU1LSDA3P45154976 2011
10 DACIA LOGAN PH-27-PLP UU1LSDJ4P46855924 2012
11 DACIA LOGAN PH-28-PLP UU1LSDA3P45645844 2011
12 DACIA LOGAN PH-21-WPW UU1LSDA3P46290033 2011
13 SKODA OCATVIA PH-17-PLP TMBBG41U032718556 2002
14 RENAULT TRAFIC PH-16-PLP VF1JLBCB67Y217373 2007
15 DACIA LOGAN PH-14-WPW UU14SDCL448666018 2013
16 DACIA LOGAN PH-29-PLP UU1LSDEKF37470983 2007
17 DACIA DUSTER PH-10-WPW UU1HSDADG51831728 2014

• - motorina : PH-15,16,17,23,27,29 - PLP, PH -10,14 - WPW
• -benzina

 

 

 

  _______________________________________________________________________________________________________

 

 

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI


1.Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti-echipament vara - cod CPV 35811200-4

3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor caietului de sarcini anexa.
4. Valoarea totala estimata este 83.902,97 lei fara TVA
5.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2).
6.Ofertele alternative sunt interzise;
7.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
8. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
9. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate in caietul de sarcini.
10.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4)Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1)Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1)Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
11. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro; fax: 0244/594227;
12. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 04.07.2019, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
13. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 05.07.2019, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
14.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament vara"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
16. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi,sub nr. ADV1088724/26.06.2019.

 


Director General Adjunct,                                                           Compartiment Achizitii Publice, Contracte
       Vaida Adrian                                                                                   Popescu Angela Anca

 

 

 CAIET DE SARCINI


TEMA : ACHIZITIONARE UNIFORMA DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL POLITIEI LOCALE - ECHIPAMENT VARA -

 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI


1. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru achizitie uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale, confectionata in varianta vara.

Procedura aplicata: "achizitie directa",in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art.7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

 

II. CERINTE GENERALE

FIECARE OFERTANT ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA OFERTA PENTRU TOATE PRODUSELE CERUTE

- Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu mostre pentru toate articolele de uniformă prezentate în caietul de sarcini sub formă de produs finit, confecţionat în condiţiile specificaţiei tehnice prevăzute mai jos.
- Ofertantul are obligaţia de a prezenta mostra în forma finală cu toate elementele distinctive şi specifice incluse.
- Propunerea tehnică va conţine pentru fiecare articol fişa cu specificaţii prin care se va prezenta corespondenţa.
- Mostrele vor fi depuse la sediul instituţiei până, cel târziu, la data limită de depunere a ofertelor.
- Materialul din care este confecţionată uniforma trebuie să corespundă, întocmai, cu mostra depusă la sediul instituţiei, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a refuza şi returna marfa ofertantului.
- Ofertele vor fi însoţite de documente care atestă garanţia produselor pentru durata maximă de uzură a articolelor din care se compune uniforma conform HG nr. 1332/2010.
- Ofertantul va prezenta certificate de conformitate;
- Cerintele prezentului caiet de sarcini, necesare pentru derularea in bune conditii a contractului de achizitie si asigurarea calitatii, sunt obligatorii pentru toti participantii la procedura de achizitie directa.


3. LISTA PRODUSE

Nr. crt./Denumire produs/UM/Cantitate/Termen de livrare
1. Camasa maneca scurta dama/ buc 38/30 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI
2. Camasa maneca scurta barbati buc 212
3. Camasa maneca scurta dama (circulatie) buc 4
4. Camasa maneca scurta barbati (circulatie) buc 36
5. Costum interventie vara buc 14
6. Ecuson maneca buc 334
7. Emblema coifura buc 133
8. Epolet 2 trese buc 20
9. Epolet 1 stea buc 10
10. Pantalon vara barbati buc 118
11. Pantalon vara dama buc 20
12. Pantofi vara barbati buc 126
13. Pantofi vara dama buc 20
14. Sapca de vara(cascheta) buc 113
15. Sapca de vara coafa alba circulatie(cascheta) buc 20
16. Tricou polo negru cu epoleti buc 28

 


II.AUTORITATE CONTRACTANTA

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/513255; 0244/594227
Email: office@polocploiesti.ro
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti


III.CONDIŢII TEHNICE SI DESFASURAREA CONTRACTUALA

Este obligatorie corespondenţa datelor din certificatele de conformitate pentru materia primă de bază şi auxiliară, cu specificaţiile tehnice pentru toate produsele prevăzute în caietul de sarcini.
Ofertantul care va fi declarat castigator are obligaţia de a confecţiona şi mărimi speciale, altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini.
Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, pe baza de proces-verbal de custodie/aviz de însoţire a mărfii, mostre pentru fiecare produs în parte, a căror caracteristici şi cerinţe sunt stabilite în caietul de sarcini.
Producătorul are obligaţia:
- De a se deplasa la sediul autorităţii contractante pentru a măsura nominal toate persoanele propuse pentru a fi echipate cu uniformă. Activitatea de măsurare se va efectua în funcţie de disponibilitatea personalului la o dată stabilită de comun acord cu autoritatea contractantă.
- De a efectua probe intermediare pentru produsele pe care le livrează.
- De a asigura retuşurile finale necesare livrării uniformei.
- De a asigura retuşurile pe toată perioada derulării garanţiei, la un punct de lucru propriu sau agreat de producător, în localitatea autorităţii contractante. În caz contrar va suporta toate cheltuielile de curierat necesare transportului cu uniforma în vederea remedierii sau înlocuirii echipamentului cu defecte.
confecţiona şi mărimi speciale, altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini.
Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, pe baza de proces-verbal de custodie/aviz de însoţire a mărfii, câte o mostră pentru fiecare produs în parte, a căror caracteristici şi cerinţe sunt stabilite în caietul de sarcini.
Mostrele vor fi returnate operatorului economic după finalizarea contractului, în cel mult 7 zile, în baza unei solicitări scrise din partea acestuia. Autoritatea contractantă nu răspunde de mostrele nesolicitate în termenul susmenţionat.Mostrele reţinute de către autoritatea contractantă, pentru ofertantul câştigător, urmează a fi utilizate la recepţia produselor contractate, ca modele de referinţă, până la finalizarea contractului.
După efectuarea analizei asupra propunerilor tehnice şi declararea ofertantului câştigător mostrele vor fi returnate către ofertanţii declaraţi necâştigători.
Furnizorul va lua măsurile antropometrice angajaţilor pentru care se vor confecţiona produsele solicitate din caietul de sarcini. Măsurile vor fi luate la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Ploiesti, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, conform unei planificări elaborate de comun acord, între părţi şi întocmirea situaţiei cu măsurile antropometrice de către furnizor.
Furnizorul se obligă să execute două probe pentru fiecare persoană la sediul autorităţii contractante

 


IV.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE


Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante prin aspectare, acestea vor fi însoţite de certificare de calitate şi de garanţie potrivit specificaţiilor tehnice. Transportul produselor cade in sarcina furnizorului. Poliţia Locală îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .
Având în vedere perioada de uzură maximă, a produselor ce fac obiectul achiziţiei, impuse de legislaţia în vigoare, se impune ca perioada de garanţie a produselor oferite să fie cuprinsă în intervalul: minim 12 luni, respectiv maxim 24 de luni, în condiţii de utilizare normală, începând cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia finală.
În acest sens furnizorul va garanta că produsele furnizate vor face faţă purtării zilnice în condiţii normale - materialele din care se confecţioneazăacestea trebuie să prezinterezistenţă la rupere (inclusiv cusăturile), la spălare, la şifonare, să nu se decoloreze, precum şi faptul că trebuie să îşi păstreze forma şi dimensiunile în toată perioada de garanţie acordată de furnizor;
- în cazul nerespectării condiţiilor de garanţie impuse mai sus, achizitorul are dreptul de a notifica în scris furnizorului în termen de 48 de ore de la constatarea acestora; furnizorul fiind obligat să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul în termen de 10 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

V.CONDIŢII DE ACHIZIŢIE:

Furnizorul va asigura obligatoriu o echipă tehnică pentru a efectua măsurile antropometrice individuale (în funcţie de produs), necesare realizării contractului, direct la sediul autorităţii contractante. Un exemplar al măsurilor efectuate va fi pus la dispoziţia autorităţii contractante în termen de maxim 48 de ore de la efectuarea acestora;
- Furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra culegerii măsurilor individuale, după caz şi forma finală a produsului furnizat, fără excepţii;
- In situaţia în care forma finală a produsului furnizat nu corespunde cu dimensiunile persoanei pentru care a fost realizat, după caz, furnizorul efectuează modificările necesare, dacă este posibil, sau înlocuieşte produsul fără costuri suplimentare;
- produsele furnizate vor fi certificate prin buletine de analiză că materialele introduse în procesul de fabricaţie au calitatea impusă şi respectă întocmai specificaţiile tehnice minime, anexate (care fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini) şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman;


VI. VALOAREA ACHIZITIEI

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica este de 83.902,97 lei fără TVA.

VII. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI

Durata contractului de achiztie publica este de30 zile, de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Contractul intra in vigoare de la data atribuirii.

 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Atribuirea contractului de achizitii publice, se va face dupa oferta: "pretul cel mai scazut".
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

IX. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

Pretul va fi exprimat in lei pentru fiecare produs, distinct, si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a Municipiului Ploiesti la data respectiva.
Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile concurentilor.
Platile se vor efectua in contul din Trezorerie al furnizorului.
Decontarea produsului se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de contractant:
• Factura;
• Aviz de insotire a marfii
• Certificat de calitate (conformitate)
• Certificat de garantie
• Declaratie pe proprie raspundere a furnizorului din care sa rezulte ca materiile prime si auxiliarele intrebuintate la confectionare nu au efect nociv asupra organismului uman.
Plata se va efectua in maxim 30 de zile lucratoare de la confirmarea primirii si executarea receptiei la depozitul autoritatii contractante..

X. FISA TEHNICA

Prezentarea produselor ce urmeaza a fi achizitionate


1. CĂMAŞĂ MÂNECĂ SCURTA DAMA

 

I .GENERALITATI

1.1.Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2.Cămaşa cu mânecă scurtă si se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu având gulerul, mansetele de culoare bleumarin.
1.3.Cămaşa cu mânecă scurtă se poartă introdusa in pantaloni sau fustă.
1.4.Cămaşa cu mânecă scurtă se compune din piepţi, spate, mâneci, buzunare, foran, epoleţi şi guler şi se confecţionează pe 4 talii ( 0 - III ) şi 7 grosimi ( 36 - 42 ).
1.5.Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul încălţămintei şi este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferinţa pieptului măsurat peste cămaşă şi se exprimă ca 1/2 din măsura întreagă.
1.6.Cămaşa cu mânecă scurtă trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţii tehnice.

 

II. MATERIALE FOLOSITE

Nr.crt./Denumirea produsului/Utilizarea
1. Ţesătură poplin bleu, 110-120 g/m2 Material de bază
2 Nasturi plastic trasparent cu 4 orificii, cu diametrul 15 mm. la culoare Încheiere piepţi şi buzunare
3 Aţă de cusut Nm 85/3 la culoare STAS 1169-86 Asamblat şi tighelit
4 Inserţie termoadezivă
(compozitie poliester/bumbac sau 100% bumbac, impregnat cu granule de adezivare -polipropilenă), cu masa de 135-150g/mp, fără puncte de adezivare. Întăritură foran, banda de la terminaţie, guler, manşete, clape buzunare şi epoleţi


III. CARACTERISTICI FIZICO-TEHNICE ALE MATERIALULUI DE BAZĂ

CARACTERISTICI TEHNICE/UM/VALORI/TOLERANŢE +/-
1. Natura materiei prime - 60%Bbc+40%Pes -
2. Masa g/mp/115/ 5
3. Sarcina de rupere/N/urzeală 770 5

                               batatura 345
                               Bătătură 76 -
4. Alungirea la sarcina de rupere/ % /Urzeală 15 -
                                                  Bătătură12 -
5. Determinarea modificarilor dimensionale la spalare la 40 % Urzeală -1/ 1
                                                                                    Batatura +0.2/1
6. Rezistenta vopsirilor la transpiratie
-acidă
-alcalină
Nota, min/ 4-5/4-5
7. Rezistenta vopsirilor la spălare casnică si industrială la 40
Nota, min 4
8. Rezistenta vopsirilor la frecare Nota, min uscata 4-5
umedă 4-5
9. Rezistenta vopsirilor la lumina Nota,min 5


IV.CONFECŢIONARE

4.1.Cămaşa cu mânecă scurtă se compune din piepţi, spate, mâneci, guler si este executata usor cambrata pe linia taliei.
4.2.Piepţii - sunt croiţi dintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare cu burduf şi clape, bizeţi, foran şi butoniere ce se încheie cu nasturi.
Pe piepţi sunt aplicate cu tighel la 0,1 cm de margine, două buzunare cu burduf. Buzunarele sunt prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţuri drepte pe care este festonată la mijloc o butonieră dreaptă verticală ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate cu o cusătură la 0,5 cm de margine.
4.3.Pieptul drept este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantului spre exterior lat de 3,5 cm. Foranul este tighelit pe ambele margini, la 0,5 cm, iar pe mijlocul lui se festonează 5 butoniere drepte poziţionate longitudinal.
4.4.În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept.
4.5.Spatele cămăşii este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o nadă. În cusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea de 6-7 cm.
4.6.Gulerul se confecţionează din faţă şi dos executate din întreg cu şteiul. Pe întreaga suprafaţă este dublat cu inserţie, iar pe o distanţă de 12 cm de la capetele gulerului se aplică un alt strat de inserţie.
4.7.Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la terminaţie cu câte o manşetă simplă, întărită cu un strat de inserţie.
Sunt prevăzute la terminaţie cu câte o manşetă simplă de culoare bleumarin, realizată prin îndoire, întărită cu un strat de inserţie şi fixată cu un tighel la 3 cm de margine pentru mânecă scurtă.
4.8.Cusăturile de încheiere a spatelui cu piepţii şi de încheiere şi aplicare a mânecilor se fac prin tighele duble realizate cu maşina de cusut cu 2 ace şi surfilate.
4.9.Tighelele de garnitură se aplică la 0,5 cm de margine pe: foran, pelerina gulerului, clape, epoleţi şi manşete.
Desimea paşilor cusăturilor trebuie să fie de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă cel puţin 11 împunsături /cm şi să fie încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi.
Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şi să nu fie încreţite.
4.10.Pe maneca stangă se aplică ecusonul de mânecă la 5 cm de la cusătura umărului.

V. CONDITII DE RECEPTIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.

 

VI. MARCARE, AMBALARE, ÎNTREŢINERE ŞI TRANSPORT
6.1. Fiecare cămaşă va fi prevăzută cu etichetă textilă, cusută sub ştei, imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate. Eticheta trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere conform SR EN 23758/96, talia şi grosimea produsului, anul fabricaţiei, semnul de control.
6.2.Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte zece bucăţi de aceeaşi grosime şi talie într-o cutie de carton şi se sigilează.
Pe cutie se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control tehnic de calitate. La terminarea lotului se admite ca într-o cutie să fie introduce cămăşi cu talii şi grosimi diferite, având specificat corespunzător conţinutul acesteia.
6.3.Transportul se efectuează cu mijloace de transport acoperiteşi curate.

2. CAMASA MANECA SCURTA BARBATI

I. GENERALITATI

1.1.Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice şi condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2.Cămaşa cu mânecă scurtă se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) bleu având gulerul, mansetele de culoare bleumarin.
1.3.Cămaşa se poartă introdusă în pantaloni.
1.4.Cămaşa se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler şi se confecţionează pe 4 talii ( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 42 - 62 ).
1.5.Prin talie se înţelege înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul încălţămintei şi este exprimată ca măsură întreagă, iar grosimea reprezintă circumferinţa pieptului măsurat peste cămaşă şi se exprimă ca 1/2 din măsura întreagă.
1.6.Cămaşa trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice.

II. TABEL DE MATERIALE

Nr.crt./Denumirea materialului/Utilizarea
1. Ţesătură poplin bleu, 110-120 g/m2 material de bază
2. Nasturi plastic cu 4 orificii, cu diametrul de 14 mm, la culoare piepţi, manşete şi buzunare
3. Aţă de cusut Nm 120/PES la culoare Asamblat şi tighelit
4. Inserţie termoadezivă
(compozitie poliester/bumbac sau 100% bumbac, impregnat cu granule de adezivare -polipropilenă), cu masa de 135-150g/mp,fără puncte de adezivare. Întăritură guler, manşete, clape buzunare şi foran

La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde

III.CONFECTIONARE

3.1.Toate piesele componente ale cămăşii, inclusiv gulerul şi manşetele se croiesc pe direcţia firelor de urzeală.
3.2.Cămaşa cu mânecă scurtă se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler.
3.3.Piepţii - sunt croiţi dintr-o bucată fiecare şi sunt prevăzuţi cu buzunare cu burduf şi 5 butoniere ce se încheie cu nasturi.
3.4.Pe piepţi sunt aplicate prin cusătură la 1 mm de margine, două buzunare cu burduf. 3.5.Buzunarele sunt prevăzute la partea superioară cu clapă cu colţ pe mijloc pe care este festonată la mijloc o butonieră dreaptă verticală ce se încheie cu nasture. Clapele sunt fixate cu o cusătură la 0,5 cm de margine. Clapele buzunarelor sunt întărite cu inserţie termoadezivă.
3.6.Pieptul stâng este realizat cu foran, obţinut prin îndoirea cantului spre exterior. 3.7.Foranul este tighelit pe ambele margini la 0,5 cm, iar pe mijlocul lui se festonează 5 butoniere drepte poziţionate longitudinal. Foranul are lăţimea de 3,5 cm. şi este întărit cu inserţie termoadezivă.
3.8.În interior, sub buzunarul exterior, este executat un buzunar care se închide la partea superioară cu un nasture şi o bridă cusută pe piept.
3.9.Pieptul drept este prevăzut cu bizeţ, obţinut prin îndoirea în interior a cantului cu 3 cm pe toată lungimea, fiind croita din margine originala din tesatura. Pe bizeţ sunt cusuţi 5 nasturi la culoare.
3.10.Lungimea piepţilor este mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.
3.11.Spatelecămăşii este croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o platcă dublă. Faţa de platcă se croieşte din întreg, iar dosul de platcă poate avea o nadă. În cusătura de îmbinare cu gulerul este montat un agăţător din material fond cu lungimea de 6-7 cm. In partile laterale ale spatelui pe linia de imbinare cu platca, sunt prevazute doua falduri de 1,5 cm cu deschidere spre exterior.
3.12.Gulerul este format din faţă şi dos şi este executat din întreg cu şteiul, având aplicate două straturi de întărituri din inserţie termoadezivă. Al doilea strat de inserţie respectă forma gulerului dar este mai mic cu 4 mm., care asigură rezerva de întors gulerul.
3.13.Şteiulare pe partea stângă festonată orizontal o butonieră, iar pe partea dreaptă se coase un nasture corespunzător butonierei. Capătul din faţă al butonierei este situat pe direcţia butonierelor de pe piept.
3.14.Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată şi se încheie la subraţ. Sunt prevăzute la terminaţie cu câte o manşetă simplă realizată prin îndoire, întărită cu un strat de inserţie şi fixată cu un tighel la 3 cm de margine pentru mânecă scurtă.
3.15.Cusăturile de incheiere a spatelui cu pieptii se face prin tighele duble realizate cu masina de cusut cu doua ace, iar. Tighelele se aplică la 0,5 mm de cant pentru foran, guler, clape, epoleţi şi manşete si pe linia de montare a manecii. Desimea paşilor cusăturilor trebuie să fie de 5-6 împunsături /cm. Butonierele trebuie să aibă cel puţin 11 împunsături /cm şi să fie încheiate cu cheiţă, iar nasturii bine întăriţi.
3.16.Cusăturile trebuie să fie drepte, regulate, fără întreruperi, curăţate de capete de aţă şi să nu fie încreţite.
3.17.La terminaţie cămaşa se tiveşte la 0,7 - 0,8 cm.
3.18.Pe maneca stangă se aplică ecusonul de mânecă la 5 cm de cusătura umărului, iar pe umeri sunt confecţionati epoletii pe care se montează însemnele distinctive de ierarhizare.


IV.MARCARE AMBALARE,INTRETINERE,TRANSPORT

4.1.Fiecare cămaşă este prevăzută cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, care trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare conform cerinţelor SR EN 23758/96 şi ISO 3758/96 şi care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare, data fabricaţiei, semnul de control.
4.2.Cămăşile vor fi pliate pe un suport de carton, fixate cu cleme din material plastic.
Sub guler se aplică un ştraif de plastic, iar pe nasturele de pe ştei se aplică un fluturaş de
celuloid.
4.3.Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi grosime, talia şi culoare într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se aplică o etichetă pe care se menţionează :
- denumirea furnizorului, denumirea produsului, culoarea, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control.


5. CAMASA MANECA SCURTA DAMA (CIRCULATIE)

I. GENERALITĂŢI

1.1.Prezenta specificaţie tehnică se referă la cămaşa cu mânecă scurtă; stabileşte forma, caracteristicile tehnice şi condiţiile de calitate pe care trebuie să le indeplinească produsul gata confecţionat.
1.2.Cămaşa cu mânecă scurtă se poartă în perioada caldă a anului, introdusă în pantalon, cu cravată.
1.3.Cămaşa se compune din guler, piepţi, spate, mâneci scurte şi epoleţi
1.4.Pe piepţicămaşa va avea aplicat câte un buzunar fără clapă, încheiat cu un nasture mic la culoare
1.5.Cămăşile cu mânecă scurtă pentru femei se vor executa în 5 talii (de la 0 la IV) şi în 9 grosimi (de la 36 la 44), măsurate pe circumferinţa gâtului.
1.6.Cămaşa se va confecţiona în întregime din ţesătură tip bumbac de culoare bleu (poplin sau tercot), având compoziţia fibroasă 33 % polyester şi 67 % bumbac.
1.7.Cămaşa pentru femei va fi cambrată pe corp (cu pense).
1.8.Dimensiunile efective ale cămăşilor cu mânecă scurtă vor fi determinate de măsurile antropometrice individuale.

II. CONFECŢIONARE

2.1.Toate piesele componente ale cămăşii, inclusiv gulerul şi manşetele se vor croi pe direcţia firelor de urzeală.
2.2.Piepţii se croiesc dintr-o bucată fiecare.
2.3.Pentru femei:
2.4.Pieptul drept se va realiza cu foran, întărit cu inserţie termoadezivă pe toată lungimea. Foranul este tighelit pe ambele margini, iar pe mijlocul lui se festonează 6 butoniere drepte poziţionate longitudinal.
2.5.Pieptul stâng al cămăşii va fi prevăzut cu bizeţ pe toată lungimea. Marginea interioară poate fi surfilată. Pe bizeţ se vor coase 6 nasturi la culoare
2.6. Lungimea piepţilor va fi mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.
2.7.Pe piepţi se aplică prin cusătură câte un buzunar cu marginile drepte. La partea superioară, buzunarele sunt îndoite în interior si întărite cu tighel. Buzunarele se vor încheia cu o butonieră dreaptă festonată vertical şi cu nasture la culoare.
2.8.Spatele cămăşii va fi croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o platcă dublă din acelaşi material, inclusiv culoarea.
2.9.Gulerulse confecţionează din faţă şi dos, având aplicate două straturi de întărituri din inserţie termoadezivă. Steiul se croieşte şi se execută separat având pe partea stângă festonată orizontal o butonieră, iar pe partea dreaptă se coase un nasture corespunzător butonierei.
2.10.Mânecile vor fi scurte, prevăzute la terminaţie cu manşetă întărită de 2,5 cm.
2.11.Platca pentru epoleţi se va realiza din material fond culoare bleu şi întărită cu inserţie chimizată. Epoleţii vor fi de formă dreptunghiulară şi se montează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este liber. Acesta va avea festonată o butonieră la 1 cm de terminaţie şi se termină cu un nasture cusut pe piept la 1 cm de linia de unire a spatelui cu pieptul
2.12.Cusăturile vor fi drepte, fără întreruperi, curăţate de capetele de aţă şi nu trebuie să fie încreţite.
2.13.Cămaşa pentru circulaţie va avea la partea superioară a piepţilor şi a spatelui, platcă de culoare alb. Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se îmbină cu partea inferioară a acestora printr-o vipuşcă din material de culoare bleumarin.
2.14. Gulerul şi manşetele mânecilor lungi, se vor confecţiona din pânză bumbac de culoare bleumarin.
2.15.Toate materialele folosite la realizarea produsului finit trebuie să aibă caracteristici tehnice referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat, respective modificări dimensionale la spălat max. + 2%.
2.16.Procedeele tehnologice utilizate în fluxul de producţie trebuie să includă tratamente antişifonare şi antistatic permanent, care să confere ţesăturii durabilitate în purtare, rezistenţă sporită la lumină, frecare, păstrarea calităţilor în condiţii de exploatare intensă după cel puţin 12 spălări în condiţiile precizate în instrucţiunile de întreţinere.


III. CONDIŢII DE RECEPŢIE

3.1. Recepţia calitativă se face la cămaşa gata confecţionată, prin verificare bucată cu bucată pe baza prezentei prescripţii tehnice şi a modelului avizat, de către reprezentanţii autorităţii contractante, la sediul acesteia. Autoritatea contractantă se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. Fiecare livrare va fi însoţită de declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner.
3.3. La recepţie, nu se accept cămăşile cu nuanţe de culoare şi formă diferită faţă de modelul avizat.

IV.MARCARE, AMBALARE, ÎNTREŢINERE ŞI TRANSPORT
4.1. Fiecare cămaşă va fi prevăzută cu etichetă textilă, cusută sub ştei, imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate. Eticheta trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere conform SR EN 23758/96, talia şi grosimea produsului, anul fabricaţiei, semnul de control.
4.2.Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte zece bucăţi de aceeaşi grosime şi talie într-o cutie de carton şi se sigilează.
Pe cutie se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control tehnic de calitate. La terminarea lotului se admite ca într-o cutie să fie introduce cămăşi cu talii şi grosimi diferite, având specificat corespunzător conţinutul acesteia.
4.3.Transportul se efectuează cu mijloace de transport acoperiteşi curate.


6. CAMASA MANECA SCURTA BARBATI (CIRCULATIE)
I. GENERALITĂŢI
1.1. Prezenta specificaţie tehnică se referă la cămaşa cu mânecă scurtă; stabileşte forma, caracteristicile tehnice şi condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2. Cămaşa cu mânecă scurtă se poartă în perioada caldă a anului, introdusă în pantalon, cu cravată.
Cămaşa se compune din guler, piepţi, spate, mâneci scurte şi epoleţi.
1.3 Pe piepţi cămaşa va avea aplicat câte un buzunar fără clapă, încheiat cu un nasture mic la culoare.
1.4 Cămăşile cu mânecă scurtă pentru bărbaţi se vor executa în 5 talii (de la 0 la IV) şi în 9 grosimi (de la 39 la 47), măsurate pe circumferinţa gâtului.
1.5 Corespondenţa dintre talie şi înălţimea corpului va fi următoarea:
Talia 0 se încadrează de la 186 - 192 cm;
Talia I se încadrează de la 179 - 185 cm;
Talia a II-a se încadrează de la 173 - 178 cm;
Talia a III-a se încadrează de la 166 - 172 cm;
Talia a IV-a se încadrează de la 156 - 165 cm;
1.6 Corespondenţa dintre talie şi înălţimea corpului va fi următoarea:
Talia 0 se încadrează de la 186 - 192 cm;
Talia I se încadrează de la 179 - 185 cm;
Talia a II-a se încadrează de la 173 - 178 cm;
Talia a III-a se încadrează de la 166 - 172 cm;
Talia a IV-a se încadrează de la 156 - 165 cm;
1.7 Cămaşa se va confecţiona în întregime din ţesătură tip bumbac de culoare bleu (poplin sau tercot), având compoziţia fibroasă 33 % polyester şi 67 % bumbac.
Dimensiunile efective ale cămăşilor cu mânecă scurtă vor fi determinate de măsurile antropometrice individuale


II. CONFECŢIONARE

2.1. Toate piesele componente ale cămăşii, inclusiv gulerul şi manşetele se vor croi pe direcţia firelor de urzeală.
2.2.Piepţii se croiesc dintr-o bucată fiecare.
Pentru bărbaţi:
Pieptul stâng se va realiza cu foran, întărit cu inserţie termoadezivă pe toată lungimea. Foranul se tigheleşte pe ambele margini, iar pe mijlocul lui se festonează 6 butoniere drepte poziţionate longitudinal.
Pieptul drept al cămăşii va fi prevăzut cu bizeţ pe toată lungimea. Marginea interioară poate fi surfilată. Pe bizeţ se vor coase 6 nasturi la culoare.
2.3. Lungimea piepţilor va fi mai mică decât lungimea spatelui cu 2 cm.
2.4. Pe piepţi se aplică prin cusătură câte un buzunar cu marginile drepte. La partea superioară, buzunarele sunt îndoite în interior şi întărite cu tighel. Buzunarele se vor încheia cu o butonieră dreaptă festonată vertical şi cu nasture la culoare.
2.5. Spatele cămăşii va fi croit dintr-o bucată, iar la partea superioară este prevăzut cu o platcă dublă din acelaşi material, inclusive culoarea.
2.6. Gulerul se confecţionează din faţă şi dos, având aplicate două straturi de întărituri din inserţie termoadezivă. Steiul se croieşte şi se execută separate având pe partea stângă festonată orizontal o butonieră, iar pe partea dreaptă se coase un nasture corespunzător butonierei.
2.7. Mânecile vor fi scurte, prevăzute la terminaţie cu manşetă întărită de 2,5 cm.
2.8. Platca pentru epoleţi se va realiza din material fond culoare bleu şi întărită cu inserţie chimizată. Epoleţii vor fi de formă dreptunghiulară şi se montează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este liber. Acesta va avea festonată o butonieră la 1 cm de terminaţie şi se termină cu un nasture cusut pe piept la 1 cm de linia de unire a spatelui cu pieptul.
2.9.Platca pentru epoleţi se va realiza din material fond culoare bleu şi întărită cu inserţie chimizată. Epoleţii vor fi de formă dreptunghiulară şi se montează cu uncapăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este liber. Acesta va avea festonată o butonieră la 1 cm de terminaţie şi se termină cu un nasture cusut pe piept la 1 cm de linia de unire a spatelui cu pieptul.
2.10.Cusăturile vor fi drepte, fără întreruperi, curăţate de capetele de aţă şi nu trebuie să fie încreţite.
2.11.Cămaşa pentru circulaţie va avea la partea superioară a piepţilor şi a spatelui, platcă de culoare alb. Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se îmbină cu partea inferioară a acestora printr-o vipuşcă din material de culoare bleumarin. Gulerul şi manşetele mânecilor se vor confecţiona din pânză bumbac de culoare bleumarin.
2.12.Toate materialele folosite la realizarea produsului finit trebuie să aibă caracteristici tehnice referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat, respective modificări dimensionale la spălat max. + 2%.
2.13.Procedeele tehnologice utilizate în fluxul de producţie trebuie să includă tratamente antişifonare şi antistatic permanent, care să confere ţesăturii durabilitate în purtare, rezistenţă sporită la lumină, frecare, păstrarea calităţilor în condiţii de exploatare intensă după celpuţin 12 spălări în condiţiile precizate în instrucţiunile de întreţinere.

III CONDIŢII DE RECEPŢIE

3.1. Recepţia calitativă se face la cămaşa gata confecţionată, prinverificare bucată cu bucată pe baza prezentei prescripţii tehnice şi a modelului avizat, de către reprezentanţii autorităţii contractante, la sediul acesteia. Autoritatea contractantă se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. Fiecare livrare va fi însoţită de declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner.
3.3. La recepţie, nu se accept cămăşile cu nuanţe de culoare şi formă diferită faţă de modelul avizat

IV MARCARE, AMBALARE, ÎNTREŢINERE ŞI TRANSPORT

4.1. Fiecare cămaşă va fi prevăzută cu etichetă textilă, cusută sub ştei, imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate. Eticheta trebuie să conţină următoarele: denumirea furnizorului, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere conform SR EN 23758/96, talia şi grosimea produsului, anul fabricaţiei, semnul de control.
4.2. Cămaşa pliată se introduce în pungă de polietilenă şi apoi câte zece bucăţi de aceeaşi grosime şi talie într-o cutie de carton şi se sigilează.
Pe cutie se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, talia şi grosimea, numărul de bucăţi, data fabricaţiei, semnul de control tehnic de calitate. La terminarea lotului se admite ca într-o cutie să fie introduce cămăşi cu talii ş igrosim idiferite, având specificat corespunzător conţinutul acesteia.
4.3. Transportul se efectuează cu mijloace de transport acoperite şi curate.

7.COSTUM INERVENTIE VARA

I.GENERALITATI
Loturile de costume se vor confecţiona pe 4 talii (0- III) si 14 mărimi (40-70)
Costumul este compus din Bluza si Pantalon din tesatura de culoare neagra,
Încadrarea pe talii si grosimi se va face în funcţie de înălţimea corpului măsurată din creştetul capului până la tocul încălţămintei, exprimată ca măsură întreagă
Încadrarea pe grosimi se face prin măsurarea circumferinţei pieptului peste cămaşă şi se exprimă ca jumătate din valoarea întreagă. Corespondenţa dintre talie şi înălţimea corpului este următoarea :
Talia 0 se încadrează de la 175 - 179 cm
Talia I se încadrează de la 170 - 174 cm
Talia II se încadrează de la 165 - 169 m
Talia III se încadreaza de la 160 - 164 cm

II. TABEL CU MATERIALELE FOLOSITE


Nr. Crt./Denumirea materialului/Doc. Teh./Utilizare

1. Tesatura Tercot hidrofobizat culoare neagra Material fond Bluza si Pantalon
2. Insertie nechimizata ntaritura guler, fenta, capace,buzunar
3. Fermoar plastic spiralat fix Slit pantalon
4. Ata de cusut la culoare Nm 80/3 Pentru asamblare, tighelit, surfilat
5. Fermoar din plastic spiralat, detasabil la culoare Incheiat bluza
6. Nasturi Ø 15 cu 4 gauri Inchidere pantaloon
7. Velcro lat 20mm Inchidere clape buzunar,terminatie maneci

III. CARACTERISTICI TEHNICE

- Material tercot de culoare neagră, cu compozițe fibroasă 33 % bumbac, 67 % poliester, masa 244 ±12 g / mp; desimea (fire / 10 cmp ) de 460±20 în urzeală şi de 220±10 în bătătură;
- Sarcina de rupere (Kgf min.): 154 în urzeală şi 68 în bătătură.
- Modificări dimensionale: ± 2%
-Rezistența vopsirilor la transpirație acida/alcalină: 4-5, la lumină: 4-5, la frecare uscata: 4-5, spalare 40°C: 4-5
- Ţesătura trebuie să aibă aspect neted curat, culoare uniformă, cu tuşeu plăcut, moale, iar nuanţa se va încadra în + 1 ton pe scara de culoare.

NOTĂ: Producătorul se va asigura că toate materialele utilizate în procesul de fabricaţie au calitatea impusă în prezenta specificaţie tehnică şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman.
Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie vor fi însoţite de declaraţie de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator specializat, pentru materiile prime folosite la confecţionarea acestora. Prezentarea unor valori care nu se incadreaza in limitele impuse, implica respingerea ofertei ca neconforma.

IV. CONFECŢIONAREA

Bluza
Bluza se va compune din: piepţi, spate, mâneci şi guler. Bluza se va purta închisă cu fermoar gât, sublaist cu 3 velcro, introdusă în pantaloni.Piepţii vor fi prevăzuţi la partea superioară cu două buzunare cu clapetă cu velcro aplicate oblic. Se croiesc dintr-o bucată fiecare, iar la partea superioară, pe linia bustului, se aplică oblic câte un buzunar de 16.5/14.5 cm cu clapetă cu velcro.
Buzunarele vor avea fixate la partea superioară câte o clapă de 3,5 cm cu colţuri drepte (întărită cu inserţie chimizată) ce se asigură la capete cu velcro.
Pieptul drept este prevăzut cu fermoar si 3 velcro de 2 cm pe sublaist la distanţa de 13,5 cm.
Sublaistul are lăţimea de 4 cm şi este îndoit si întarit prin cusătură.
Bizeţii vor fi croiţi din material fond, întariti cu inserţie chimizată si asiguraţi cu tighel de maşină pe faţă, la distanţa de 5 cm de cant. Lăţimea bizeţilor măsurată pe mijloc va fi de 7 cm.
Spatele va fi croit dintr-o bucată cu pliuri pentru lejeritate dreapta si stanga la 4 cm de mânecă, cu adâncime de 4 cm.
Pe spate la nivelul omoplaţilor se va imprima, prin grija furnizorului, POLIŢIA LOCALĂ, pe două rânduri drepte cu înălţimea literelor de 4,7 cm pentru rândul de sus şi 4,3 cm pentru rândul de jos, cu vopsea rezistentă de culoare albă.
Mânecile se vor croi din două bucăţi, iar la terminaţie sunt prevăzute cu mansetă reglabilă cu clapă de 5,5 cm lungime, având lătimea de 4,5 cm cu sistem de prindere pe bază de velcro prin cusătură pe partea exterioară a mânecii .
Pe linia cotului, la 24 cm distanţa de cusătură de îmbinare a mânecii, se vor aplica bazoane de formă dreptughiulară, având dimensiunile: 22,45 lungime si 21 laţime. La o distanta de 6,5 cm de cusătura de îmbinare vor fi prevăzute buzunare de 18,5 cm lungime si 13,5 lăţime cu burduf şi clapetă de 6,5 cm lăţime.
Pe mâneca stângă va fi prevazut un buzunar la 16 cm de la manseta pentru pix cu 3 compartimente cu lăţime de 8,5 si lungime de 14 cm.
Pe mâneca stanga, la 3-4 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul avand forma ovala.
Gulerul se va aplica separat, la baza gâtului si va fi prevazut cu clapă de 9 cm lungime si 5 cm lăţime cu închidere pe velcro. Clapeta si gulerul vor avea si la exterior velcro dublat pentru a permite închiderea sau plierea acestuia. Bluza va avea tighelite următoarele părti componente:
- piepţii pe cant, clapele şi manşetele.
Pe linia de montare a mânecii se va executa un tighel la 1 cm.
Bluza este prevazuta cu epoleti din material fond, fixati la un capat in cusatura de imbinare maneca- umar.
Produsul finit se va livra impreună cu ecusonul de pe mâneca stangă.

Pantalonul

Pantalonul va fi prevăzut cu şliţ în faţă cu fermoar. Şliţul la terminaţie, se întăreşte cu cheiţă.
Feţele de pantaloni vor fi prevăzute cu două buzunare cu intrare oblică cu pungă, executate în cusăturile laterale, întărite cu cheiţe la capete (pungile de buzunar vor fi executate din pânză rufărie) şi alte două buzunare cu burduf, aplicate pe cusăturile laterale.
Buzunarele laterale vor fi prevazute cu clape dublate cu material fond, cu laţimea de 5,5 cm si întărite cu inserţie chimizată. Clapele se vor asigura de buzunar cu bandă velcro.
Dimensiunile buzunarelor inclusiv clapa vor fi de 15 cm lungime şi 9 cm lăţime. Lăţimea burdufului va fi de 2,5 cm.
La nivelul genunchilor, pantalonul va avea câte un bazon prins în cusăturile laterale, care va fi matlasat pe material fond. Lungimea bazonului de la genunchi va fi de 20-22 cm. La partea din spate a pantalonului se vor executa două buzunare stil pungă prevăzute cu clapeta ce se închid cu doi nasturi la o distanţă de 6cm între ei.
Betelia va avea lăţimea de 5 cm pe care se vor fixa 7 găici cu lăţimea de 1 cm pentru centură, dispuse astfel: două la feţele de pantalon, două la cusăturile laterale, două lângă pensele de pe spate şi una la mijlocul spatelui. Gaicile vor fi executate din material fond.
Betelia se dublează cu material fond şi se întăreşte cu inserţie chimizată, iar în faţă se încheie cu un nasture. Butoniera de la betelie va fi executată pe partea stângă, iar nasturele va fi fixat pe interiorul beteliei din partea dreaptă.
La terminaţie, pantalonul va fi ajustat cu un şiret ce este introdus în interiorul tivului (canal 2,5cm) iar pe interior, la o distanta de 16 cm faţă de terminaţie, se va aplica un burduf din material fond având lungimea de 22 cm. Pantalonul va avea pe interior toate cusaturile surfilate. Găicile şi cusăturile de pe interiorul pantalonului se vor executa cu tighel de 0,2 cm, iar betelia, cusăturile de pe cant, capacele, buzunarele şi cusătura de mijloc a spatelui vor avea două tighele, primul la 0,2 cm, iar al doilea la 0,6 cm de primul.
Gulerul şi clapele de buzunare se vor croi pe lăţimea firelor de ţesătură, iar restul pieselor din care se confecţionează costumul se vor croi pe lungimea firelor de ţesatură.


V. CONDITII DE RECEPTIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi. Receptia se executa pe baza prezentei specificatii tehnice si a modelului omologat.

VI. MARCARE SI AMBALARE

Marcarea se face printr-o ericheta textila imprimata cu tus rezistent la frecare si spalare, pe care sunt scrise urmatoarele: -denumirea produsului -compozitia fibroasa -instructiuni de intretinere si curatare conform SR EN 23758/96 -anul de fabricatie -talia, grosimea si semnul de control. Ambalarea se face in pungi de polietilena, cate cinci bucati, toate de aceeasi talie si grosime.

VII.DEPOZITARE SI TRANSPORT

La depozitarea produselor este necesar sa fie respectate urmatoarele conditii: -magazia de produse finite trebuie sa fie curata, aerisita, uscata;
-Magazia sa fie ferita de actiunea rozatoarelor sau a razelor solare.
Transportul produselor se efectueaza cu mijloace de transport curate, acoperite, luandu-se masurile necesare pentru evitarea deteriorarii sau degradarii.

8. EMBLEMA COIFURA


1.1. Emblema este de forma ovala, se realizează prin brodare, pe material textil de culoare bleu, dublată cu inserţie termoadezivă. Marginile sunt bordurate cu un contur în nuanţa materialului fond, realizat cu aţă de brodat.
1.2 Emblema este formată din următoarele elemente brodate:
- un rând de frunze de stejar, sub formă de cunună, pentru politistii locali;
- doua randuri de frunze de stejar, sub forma de cununa, alaturate, care se unesc la partea inferioară, pentru sefii de servicii si birouri;
- trei rânduri de frunze de stejar, sub formă de cunună, alăturate, care se unesc la partea inferioară, pentru seful politiei locale si adjunctul sefului;
În spaţiul interior dintre frunzele de stejar, este brodată acvila cruciată, cu capul spre dreapta, având în cioc crucea, iar în ghiara dreaptă sabia şi în cea stângă o ramură de măslin.
După executarea operaţiunilor specifice de brodare materialul este întărit cu inserţie termoadezivă cu aderenţă prin puncte de adezivare.
Pe pieptul acvilei se aplică un scut din metal ambutisat (grosimea 0,4 - 0,5 mm) de culoare galbenă, având imprimate cele cinci cartiere specifice stemei României, acoperite prin vopsire în cromatica specifică stemei. Fixarea scutului se realizează cu ajutorul unei agrafe. In partea superioara se afla brodata cu fir argintiu inscriptia ROMÂNIA, iar in partea inferioara inscriptia POLIȚIA LOCALĂ.
1.3 Emblema se aplica pe articolele de coifura din compunerea uniformei Politiei Locale.

II.TABEL DE DIMENSIUNI ( EMBLEMĂ)

Nr. crt./Indicaţii dimensionale/Valoarea ( mm)/ Tol. +/-

1. Înălţimea totală a emblemei 50 2
2. Lăţimea totală a emblemei: pentru politisti pentru seful politiei locale 40
60
3. Înălţimea acvilei 30 2
4. Lăţimea acvilei cu penaj 25 1
5. Lăţimea scutului metalic 12 1
6. Înălţimea totală a scutului metalic 15 1
7. Lăţimea marginilor conturului din material textil 3 -


III. MATERII PRIME SI AUXILIARE

3.1 Se cofectioneaza din material textil pe fond bleumarin.
3.2 Suportul textil este dublat pentru mentinerea formei cu intaritura termoadeziva 100% PES, masa circa 60 g/mp.
3.3 Marginile emblemei sunt brodate cu ata speciala de brodat din poliester No 40 , finete 120 den.
3.4 Acvila si frunzele de stejar se brodeaza cu fir metalizat de culoare argintiu.
3.5 Insciptiile de pe emblema se brodeaza cu fir special de brodat metalizat de culoare argintie.
NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie, au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman.

IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE-receptia calitativa

Recepţia calitativă se face de către reprezentanţi ai unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută de beneficiar la locul de depozitare.
Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.
Politia Locala îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se/sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.
Livrarea va fi însoţită de declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner.


IV. GARANŢII, MARCARE, AMBALARE ŞI ÎNTREŢINERE

5.1 Produsul gata confecţionat are termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală. Termenul de garanţie începe de la data distribuirii produsului.
5.2 Ambalarea se face în pungi, câte 100 buc de aceeaşi tip.

9. EPOLETI, 2 TRESE; 1 STEA

I. GENERALITĂŢI
1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2. Epoleţii cu grad profesional sunt realizaţi pe suport textil de culoare neagra, dublat cu inserţie din material neţesut termoadeziv.
Epoletul este bordurat cu un contur de 0,5 cm pe toate laturile, iar în interior sunt brodate stelele tip octogon, trese in forma de V sau epolet fara tresa corespunzătoare gradului. Epoletul se fixează pe sacou printr-o bridă din tercot dublata cu insertie termoadeziva.
1.3. Elementele brodate se realizează cu fir special pentru brodat, metalizat, filamentat continuu, de culoare alb argintiu.
Elementele de broderie vor fi executate plin, în relief (plan bidimensional) şi vor fi curăţate de capete de aţă sau rupturi.
După executarea operaţiunilor specifice de brodare materialul este dublat (întărit) cu o inserţie termoadezivă, cu aderenţă uniformă, realizată prin puncte de adezivare.
1.4. Epoleţii sunt confecţionaţi în formă dreptunghiulară, pe faţa cărora se brodează însemnul de grad specific, după cum urmează:
- trei stele tip octogon cu latimea de 25 mm pentru seful politiei locale.
- trei trese in forma de V cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet cu o distanta intre ele de 3 mm pentru seful de birou sau compartiment.
- două trese in forma de V cu latimea de 5 mm asezate paralel pe epolet cu o distanta intre ele de 3 mm pentru functionarul public superior.
1.5. Epoleţii se poartă la sacourile din compunerea uniformei de reprezentare.
1.6. Epoleţii cu grad profesional se confecţionează perechi.
Epoletii se confectioneaza in doua marimi (M1, M2)
1.7. Epoleţii cu grad profesional gata confecţionaţi trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice.

Nr. Crt./Indicaţii dimensionale/ V A L O R I M1 M2/ Tol.+/-
1. Lungimea totală a epoletului 13 14 0,2
2. Lăţimea epoletului 5 0,2
3. Grosimea conturului exterior 0,5 0,1
4. Diametrul stelelor cu contur Latimea treselor in forma de V 2,5 0,1
0,5 0,1

II.CONFECŢIONAREA

2.1. Suportul textil se croieşte dintr-o singură bucată cu lungimea pe direcţia urzelii şi se termocolează cu întăritura termoadezivă, în două etape:
- In prima etapă se termocolează suportul textil cu un singur strat de întăritură termoadezivă, pentru a se obţine forma uşor rigidă a epoletului şi astfel materialul este pregătit pentru operaţiunea de bordurare şi brodare;
-In a doua etapă după executarea broderiei, se aplică 3 straturi de întăritură termoadezivă cu puncte de adezivare, pentru a se obţine forma rigidă a epoletului;
2.2. Executarea broderiilor se face cu fir metalic special pentru brodat, bine tensionată, pentru a se evita apariţia neregularităţilor de înălţime a reliefului broderiei.
2.3. Înainte de începerea operaţiunii de brodare se stabileşte axa de simetrie a materialului, pentru a se delimita conturul, pe trei laturi al epoletului.
Bordurarea conturului se face pe cele două laturi de lungime şi pe latura de lăţime dinspre interior, realizându-se prin broderie plină, fără spaţii lipsă. În interiorul conturului se brodează stelele prin brodare plină astfel având conturul bine definit.
2.4. Brida din tercot a epoletului cu lăţimea de 2,5 cm + 0,1 cm este dublată cu întăritură termoadezivă şi se fixează pe dosul epoletului printr-un tighel.
2.5. Stelele, tresele in forma de V şi conturul bordurat nu trebuie să prezinte capete sau scăpări de fir.

NOTĂ: Mostrele de produse prezentate la procedurile de achiziţie, care nu respectă modul de confecţionare prezentat mai sus, nu vor fi acceptate ceea ce va conduce la respingerea ofertei ca neconformă.

 


III.CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.


IV.GARANŢII, AMBALARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

Produsele gata confecţionate au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală.Termenul de garanţie începe de la data distribuirii produsului către utilizator.
4.1. Epoleţii cu grad profesional se livrează în pungi polietilenă, câte 5 perechi legate cu sfoară iar pe fiecare pungă se aplică o etichetă autocolantă pe care se înscrie: mărimea şi anul fabricaţiei
4.2. Ambalarea: 100 de pungi cu câte 5 perechi de epoleţi se ambalează în cutie de carton care va avea lipită o eticheta ce va avea înscrise următoarele date: denumirea furnizorului, denumirea produsului număr perechi/bucăţi, numărul specificaţiei tehnice, anul de fabricaţie şi ştampila de aviz CTC.
4.3. Depozitarea produselor la furnizor se va face respectând următoarele reguli: magazia de produse finite să fie curăţată, aerisită şi cu pereţii uscaţi, pachetele trebuie aşezate pe rafturi, ferite de acţiunea razelor solare, în magaziile de depozitare trebuie împrăştiate insecticide şi luate măsuri pentru distrugerea rozătoarelor.
4.4. Transportul produselor până la depozitul unităţii contractante se face cu mijloacele de transport ale furnizorului, curate şi acoperite, luându-se măsurile necesare pentru a nu suferi degradări.


10. ECUSON PENTRU MANECA

I. GENERALITĂŢI

1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, culorile şi condiţiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2. Ecusonul se aplică pe mâneca stângă a articolelor de echipament pentru efectivele de poliţişti locali şi are forma unui scut dreptunghiular pe fond bleumarin bordurad cu un dreptunghi de culoare galbena si un dreptunghi de culoare neagra
In partea superioara, este tesut cu aţă albă inscripţia POLIŢIA LOCALĂ PLOIEȘTI, iar in partea inferioara este tesut cu ata alba inscripţia ROMÂNIA. Campul interior are in centru un scut de forma dreptunghiulara cu fond bleumarin avand tesuta cu ata galbena stema ROMÂNIEI. Acest scut este incadrat cu 1 rand de lauri brodati cu fir auriu si alb.
1.3. Ecusonul este realizat pe un suport textil,din fibre poliesterice dublat cu o inserţie termoadezivă care formează suportul emblemei.
Emblema se realizează cu fir de tesut din PES, fir filamentat continuu.
1.4.Toate elementele emblemei vor fi executate plin, în aşa fel încât acestea să fie identice cu desenul.
Delimitarea între element va fi vizibilă şi marcată prin contururi clare de separare. Toate elementele tesute vor fi curăţate de capete de aţă sau rupturi, marginile fiind drepte şi curate.
1.5. În situaţia în care aceste însemne distinctive specifice se aplică prin grija furnizorului pe articolele de îmbrăcăminte, emblemele vor fi omologate de specialişti ai structurilor de profil.
1.6. Produsul gata confecţionat trebuie să corespundă prevederile prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat.

II. MATERIALE FOLOSITE
- Fire Pes 110 dtex
- Fire Pes 76/32 dtex
- Fire Sintrom Nm 65/3
- Neţesut Termoadeziv
N O T Ă : Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în fluxul tehnologic au caracteristicile tehnice de calitate impuse de prevederile prezentei specificaţii tehnice şi nu au efecte nocive asupra organismului. Toate materialele au aceleaşi valori pentru reistenţe minime ale vopsirii note 4/5 şi modificări dimensionale la spălat +/-2%.


III. TABEL DE DIMENSIUNI

Nr.crt./Denumirea elementelor dimensionale/Valoare m.m./ Tol. +/-

1. Lungimea totala a ecusonului 100 +/- 2
2. Latimea totala a ecusonului 80 +/- 2
3. Lungime scut interior de fond bleumarin 80 +/- 2
4. Latime scut interior de fond bleumarin 65 +/- 2
5. Latime bordura galbena 4 +/- 0,2
6. Latimea bordura neagra 4 +/- 0,2
7. Latime stema 27 +/- 1
8. Înălţime stema 40 +/-2
9. Înălţime/latime litere Politia Locala 7/1 +/- 0,5
10. Inaltine/latime litere ROMANIA 8/2 +/- 0,5

IV. CONFECŢIONARE

4.1. Bordura scutului exterior se execută din fir de culoare neagra si bordura interioara de culoare neagra, prin împunsături transversale uniforme.
4.2. Interiorul scutului are tesuta stema Romaniei şi frunzele de laur realizate prin împunsături transversale, realizate în cromatica galben auriu (ghearele si ciocul roşu ) si alb literele . Elementele tesute vor fi pline, bine conturate.
Procesul Tehnologic:
- Se ţese pe maşina de ţesut
- Se pregăteşte eticheta ţesută pentru caserat
- Se caserează neţesutul cu ecusonul
- Se decupează după contur prin tehnologia laser şi se sudează marginile
- Se aplică prin cusatură pe mâneca stângă


V. CONDIŢII DE RECEPŢIE

5.1. Recepţia calitativã a loturilor de ecusoane se face de cãtre reprezentanţi ai unitãţii beneficiare, la sediul furnizorului care se obligã sã asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi fãcutã de cãtre reprezentantul confecţionerului sau se livreazã prin autorecepţie, care îşi asumã întreaga responsabilitate asupra calitãţii materiei prime. Orice livrare va fi însoţitã de certificat de calitate, buletin de analizã sau certificat de conformitate pentru fiecare lot livrat.


VI. MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

6.1. Ambalarea - ecusoanele se vor împacheta câte 50 buc. în pungă de polietilenă legată la capăt. În pachete se va prinde o etichetă ce conţine :
- denumirea societăţii furnizoare ;
- denumirea produsului ;
- anul de fabricaţie ;
- semnul de control ;
- destinaţia produsului
- cantitatea
6.2. La depozitarea produsului trebuie respectate următoarele reguli :
- magazia de produse finite să fie curăţată, aerisită şi cu pereţii uscaţi ;
- pachetele trebuie aşezate pe rafturi sau podiumuri, fiind ferite de acţiunea razelor solare;
- în magaziile de depozitare trebuiesc împrăştiate insecticide şi luate măsuri pentru distrugerea rozătoarelor.
6.3. Transportul se face cu mijloace de transport curate şi acoperite, luându-se măsurile necesare pentru a nu suferi degradări.


11. PANTALON VARA BARBATI

I. GENERALITĂŢI
1.1. Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie sã le îndeplineascã produsul gata confecţionat
1.2. Pantalonul este drept, fãrã manşetã şi este prevãzut cu 3 buzunare, dintre care: douã pe lateral şi unul cu capac la spate.
1.3. În faţã pantalonii au deschizãturã (şliţ) care se încheie cu nasturi şi sunt prevãzuţi cu un fald orientat către în spate
1.4. Pantalonii se confecţioneazã pe 4 talii, de la 0 - III şi 10 grosimi de la 44 - 62.
Talia reprezintã lungimea corpului mãsurat din creştet pânã la tocul încãlţãmintei.Taliile se înscriu ca mãrimi întregi, iar grosimile, jumãtate din mãsura întreagã.
Taliile se încadreazã pe urmãtoarele înãlţimi:
- talia 0 de la 186 - 192 cm;
- talia I de la 179 - 185 cm;
- talia II de la 173 - 178 cm;
- talia III de la 166 - 172 cm;
1.5. Pantalonii se confectioneaza din stofă tergal având prevazută în cusăturile de pe cant vipuscă de culoare gri.
1.6. Pantalonii gata confecţionati trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţiei tehnice.

II. MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt./Denumirea produsului/Utilizare
1. Stofă tergal - material de bazã
2. Ţesătură sintetică serge - căptuşală partea superioară a feţelor de pantalon, capac buzunar spate şi şliţ
3. Bandă specială cu inserţie chimizată şi şnur adeziv pentru betelie - întăritură betelie stofã
4. Terocel 33% bbc şi 67% pes legătură pânză cu o greutate de 110g/mp la culoare - buzunare pantalon şi bailoage
5. Bandă termoadezivă - fixare terminaţie pantalon
6. Aţã afirom Nm 80/3 - pentru asamblat
7. Aţã PE 65/3 -cusãturã interioarã, cusãtura de mijloc a spatelui şi butoniere
8. Nasturi plastic cu 4 gauri Ø 14 -capac buzunar spate Inchiere slit
9. Copcã metalicã model 4 sau 7 - fixat pantalon în betelie
Stofa tergal:
-compozitie fibroasa - 60% lana,40%polyester;70%sintetic+30%lana
-masa g/ml - 320+/-10
-desime -urzeala 300+/-10fire/10cm
-batatura 210+/-10 fire/10cm

-finete fir -20/2 Nm urzeala cat si batatura
-legatura - panza
- unghi de revenire din sifonare - min1200
-culoare -neagra
- rezistenta la rupere - in urzeala- 650 N minim (65 kgf)
- in batatura -480 N minim(48kgf)

N O T Ă : Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţiei tehnice au caracteristicile tehnice compatibile referitoare la menţinerea stabilităţilor dimensionale la spălat şi călcat, respectiv: modificări dimensionale la spălat + 2%; rezistenţa vopsirilor 4/5 şi garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman
Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie ca propunere tehnică vor fi însoţite de certificate de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator neutru, acreditat pentru toate caracteristicile materialelor prime si auxiliare folosite la confecţionarea acestora.

III. CONFECŢIONAREA

Pantalonul se compune din feţe, spate, buzunare, şliţ şi betelie
3.1. Feţele de pantalon sunt prevãzute cu o deschidere (şliţ) ce se încheie cu nasturi si copcã în betelie.
Şliţul la terminaţie pe faţã se întãreşte cu maşina simplã şi cheiţã de maşinã. În scobiturã, feţele pantalonului sunt prevãzute cu bailoage din terocel la culoare La partea superioarã feţele sunt prevãzute cu câte un fald de 3 cm. cãlcat pe faţã spre partea laterală. Buzunarele sunt executate pe cant având contrarefileţii din material fond. Distanţa de la cusãtura beteliei pânã la deschizãtura buzunarului este de 2 - 2,5 cm.
3.2. Spatele de pantalon la partea superioară este prevăzut cu câte o pensă. Spatele la partea dreaptă are un buzunar cu clapă executat la distanţa de 6 cm de cusătura beteliei, ce se încheie printr-o bridă şi nasture. Pungile de buzunar sunt din terocel la culoare.
3.3. La partea superioară pantalonul este prevăzut cu betelie din material fond, care poate fi înnădită o singură dată în dreptul cusăturii de încheiere a spatelui pe mijloc. Se întăreşte cu bandă specială chimizată pentru betelie care pe mijloc are un şnur adeziv care nu permite cămăşii să iasă din pantaloni pe timpul purtării. Pe betelie se fixează 6 găici de curea cât lăţimea beteliei şi una pentru cuiul de curea şi 7 găici pentru centură executate cu maşina specială având lăţimea de 1 cm
3.4. Gãicile pentru curea şi centurã sunt fixate astfel: câte 2 pe direcţia faldurilor, câte douã pe direcţia cusãturilor laterale, câte douã lângã pensele dinspre cusãtura de încheiere a spatelui şi una la mijlocul de încheiere a spatelui. La capetele beteliei se fixeazã copci de încheiere în interior. Lãţimea beteliei, pe toatã lungimea este de 4 cm.
3.5. Pantalonul pe cusãturile interioare, la pãrţile din spate, pentru mărimile mari, poate avea un clin de maximum 12 cm lungime mãsurat pe cusãtura de împreunare în partea din spate şi 8-9 cm lãţime în partea de sus. Rezerva cusãturii din mijloc a spatelui este de minim 4 cm de la tighel. Rezerva beteliei la spate se îndoaie în interior şi se fixeazã prin punctare. Pãrţile din spate pe cusãtura din interior vor avea o rezervã de minimum 4 cm de la tighel
3.6. Pantalonul pe cusãturile interioare şi cusãtura de încheiere a spatelui se încheie cu maşina specialã, având cusãturã lanţ.
3.7. Feţele de pantalon sunt dublate la partea superioară, până la nivelul genunchilor cu căptuşeală serge, surfilată şi fixată în cusăturile interioare.
3.8. Terminaţia pantalonului, se îndoaie 5 cm în interior, se asigurã cu stafir de maşinã, iar de jur - împrejur se fixeazã cu siret aparator (rejansa).
Toate cusãturile interioare, terminaţia şi şliţul de butoniere se surfileazã cu maşina specialã.Pantalonul trebuie lucrat îngrijit, cu cusãturi drepte şi cu împunsãturi egale. Desimea tighelelor va fi de 4 - 5 împunsãturi/cm . Capetele cusãturilor trebuie sã fie bine întãrite, iar pantalonul curãţat de aţe.

IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia se executã de cãtre delegatul beneficiarului la sediul furnizorului prin verificare bucatã cu bucatã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime şi auxiliare folosite.
POLIȚIA LOCALĂ îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.

V. MARCARE ŞI AMBALARE

5.1. Fiecare pantalon este prevãzut cu o etichetã de carton pentru identificare. Aceasta va cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, anul confecţionãrii, semnul de control, numele şi prenumele destinatarului. Eticheta de mãrime cuprinzând şi instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere conform SR EN nr. 23758/96 care trebuie să cuprindă temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare, călcare şi care se fixeazã în cãptuşeala beteliei în partea stângã.
5.2. Pantalonii se ambaleazã fiecare în ambalaj de polietilenă.

VI . TRANSPORT, GARANTII

Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-se măsurile necesare pentru prevenirea degradărilor. Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală.Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

 


11. PANTALON VARA DAMA


I. GENERALITĂŢI

1.1. Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie sã le îndeplineascã produsul gata confecţionat
1.2. Pantalonul este drept, fãrã manşetã şi este prevãzut cu 2 buzunare prevazute pe lateral.
1.3. În faţã pantalonii au deschizãturã (şliţ) care se încheie cu nasturi şi sunt prevãzuţi cu un fald orientat către în spate
1.4. Pantalonii se confectioneaza din stofă tergal având prevazută în cusăturile de pe cant vipuscă de culoare gri.
1.5. Pantalonii gata confecţionati trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţiei tehnice.

II. MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt./Denumirea produsului/Utilizare
1. Stofă tergal - material de bazã
2. Ţesătură sintetică serge - căptuşală partea superioară a feţelor de pantalon, capac buzunar spate şi şliţ
3. Bandă specială cu inserţie chimizată şi şnur adeziv pentru betelie - întăritură betelie stofã
4. Terocel 33% bbc şi 67% pes legătură pânză cu o greutate de 110g/mp la culoare - buzunare pantalon şi bailoage
5. Bandă termoadezivă - fixare terminaţie pantalon
6. Aţã afirom Nm 80/3 - pentru asamblat
7. Aţã PE 65/3 -cusãturã interioarã, cusãtura de mijloc a spatelui şi butoniere
8. Nasturi plastic cu 4 gauri Ø 14 -capac buzunar spate Inchiere slit
9. Copcã metalicã model 4 sau 7 - fixat pantalon în betelie
Stofa tergal:
-compozitie fibroasa - 60% lana,40%polyester;70%sintetic+30%lana
-masa g/ml - 320+/-10
-desime -urzeala 300+/-10fire/10cm
-batatura 210+/-10 fire/10cm

-finete fir -20/2 Nm urzeala cat si batatura
-legatura - panza
- unghi de revenire din sifonare - min1200
-culoare -neagra
- rezistenta la rupere - in urzeala- 650 N minim (65 kgf)
- in batatura -480 N minim(48kgf)

N O T Ă : Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricaţie au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţiei tehnice au caracteristicile tehnice compatibile referitoare la menţinerea stabilităţilor dimensionale la spălat şi călcat, respectiv: modificări dimensionale la spălat + 2%; rezistenţa vopsirilor 4/5 şi garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman
Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie ca propunere tehnică vor fi însoţite de certificate de conformitate şi buletine de analiză, emise de un laborator neutru, acreditat pentru toate caracteristicile materialelor prime si auxiliare folosite la confecţionarea acestora.

III. CONFECŢIONAREA

Pantalonul se compune din feţe, spate, buzunare, şliţ şi betelie
3.1. Feţele de pantalon la partea superioară sunt prevãzute cu câte o pensă de ajustare. Buzunarele sunt executate pe cant având contrarefileţi din material fond. Pungile de buzunare sunt confecţionate din terocel la culoare. În cusătura din faţă se execută un şliţ încheiat cu fermoar, cu tighel de maşină pe partea dreaptă. În scobitură, fetele de pantaloni sunt prevăzute cu bailoage din terocel la culoare..
3.2. Spatele de pantalon la partea superioară este prevăzut cu câte 2 pense de ajustare..
3.3. Feţele de pantalon sunt dublate la partea superioară, până la nivelul genunchilor cu căptuşeală serge, surfilată şi fixată în cusăturile interioare
3.4. Betelia este din material fond şi are lăţimea de 4 cm, se întăreşte cu bandă specială pentru betelie care pe mijloc este cu şnur adeziv care nu permite cămăşii să iasă din pantaloni pe timpul purtării , iar în partea dreaptă în dreptul şliţului betelia se prelungeşte cu 5 - 6 cm terminându-se în formă de colţ care se încheie cu copcă metalică. Pe betelie se montează 6 grupe a câte 2 găici fiecare plasate astfel: 2 la jumătatea distanţei dintre cusăturile laterale şi cusătura din spate, 2 în dreptul cusăturilor laterale şi 2 pe direcţia penselor din faţă. A doua gaică se lasă mai jos cu 2 cm de cusătura beteliei
3.5. Pantalonul pe cusăturile interioare, la părţile din spate, pentru mărimile mari, poate avea un clin de maxim 12 cm lungime măsurat pe cusătura de împreunare în partea din spate şi 8-9 cm lăţime în partea de sus. Rezerva cusăturii din mijloc a spatelui este de minim 4 cm de la tighel. Rezerva beteliei la spate se îndoaie în interior şi se fixează prin punctare. Părţile din spate pe cusătura din interior vor avea o rezervă de minim 4 cm de la tighel.
3.6. Pantalonul pe cusăturile interioare şi cusătura de încheiere a spatelui se încheie cu maşina specială, având cusătură lanţ. Cusăturile pantalonului se surfilează cu maşina specială cu aţă la culoarea stofei. Rezerva de îndoire jos la terminaţie este de 5 cm în interior, se asigură cu ştafir de maşină, iar de jur împrejur se fixează cu bandă textilă pentru a asigura protecţia la uzură. Pantalonul trebuie lucrat îngrijit, cu cusături drepte şi cu împunsături egale. Desimea tighelelor este de 4-5 împunsături/ cm. Capetele cusăturilor trebuie să fie bine întărite, iar pantalonul curăţat de aţe.

 

IV. CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia se executã de cãtre delegatul beneficiarului la sediul furnizorului prin verificare bucatã cu bucatã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime şi auxiliare folosite.
POLIȚIA LOCALĂ îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.

V. MARCARE ŞI AMBALARE

5.1. Fiecare pantalon este prevãzut cu o etichetã de carton pentru identificare. Aceasta va cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, anul confecţionãrii, semnul de control, numele şi prenumele destinatarului. Eticheta de mãrime cuprinzând şi instrucţiunile de utilizare şi de întreţinere conform SR EN nr. 23758/96 care trebuie să cuprindă temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor indicate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare, călcare şi care se fixeazã în cãptuşeala beteliei în partea stângã.
5.2. Pantalonii se ambaleazã fiecare în ambalaj de polietilenă.

VI . TRANSPORT, GARANTII

Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate şi acoperite luându-se măsurile necesare pentru prevenirea degradărilor. Produsele au termen de garanţie de 24 luni, în condiţii de utilizare normală.Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

12. PANTOFI VARA BARBATI

I. GENERALITATI
1.1. Prezenta Fişă tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2. Pantofii sunt realizaţi în sistemul de confecţie IL cu talpa lipită cu adezivi de ansamblul superior din piele, prin care se asigură o mare rezistenţă la desprindere. Feţele sunt din piele bovine box faţă naturală.Căputa şi părţile laterale ale carâmbilor sunt prevăzute cu perforaţii. Talpa şi tocul sunt confecţionate din cauciuc matriţat cu profil antiderapant ce oferă protecţie la umezeală. În interior sunt căptuşiţi pe carâmbi, limbă şi acoperiş de branţ cu meşină naturală. Sistemul de fixare este prin înşiretare.
1.3. Pantofii se poartă la uniforma de serviciu.
Pantofii se confecţionează din piele de culoare neagră, utilizând calapoade cu grosimea de 9 sau 10. Înălţimea totală a carâmbilor din piele (inclusiv gulerul) este de 7 cm., crescând sau descrescând cu 0,2 cm. pentru fiecare mărime.
1.4. Pantofii trebuie să se execute şi să se împerecheze corect, iar piesele de acelaşi fel dintr-o pereche trebuie să fie identică în ceea ce priveşte mărimea, forma şi nuanţa. Feţele vor fi bine întinse pe calapod, fără cute în regiunea vârfului şi a ştaifului.
1.5.Pantofii gata confecţionaţi trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice.

II. MATERIALE FOLOSITE


Nr. crt./Denumirea materialelor/Grosime Mm/Natura Pieselor/Utilizare
1. Piele box faţă naturală
De culoare neagra
1,4-1,6 piele bovine Căpută, carâmb,
ştaif, întăritură capse, manşon
2. Meşină natur 0,7-1 Porcine Carâmbi,limbă, acoperiş de branţ
3. Pânză termoadezivă la 150 C 0,7 - 0,9 Bbc 100% Căptuşeală pentru căputa
4. Întăritură termoplast termoadeziv la 150 C 0,8-0,9 Sintetic Întăritură bombeu căpută până la perforaţii
5. Întăritură preformată imersată cu termoadeziv la 150 C ) 1,2-1,4 sintetic Ştaif intermediar
6. Bontex 0,8 - 1 Carton dur presat Acoperiş de branţ
7. Talpă poale sau gât 1,5-2 Naturală Branţ
8. Talpă şi toc din cauciuc matriţat cu profil antiderapant ,uşoară, rezistent la umezeală Derivat al cauciucului sintetic Talpă exterioară şi toc
9. Lamă oţel Glenc
10. Moltopren 4 - 5 Sintetic Dublură burduf protecţie carâmb şi talonet călcâi
11. Aţă syntrom Nm 65/3
Nm 20/3 Sintetic Cusut feţe, căptuşeală,carâmbi
12. Şiret pes cerat 650 Înşiretare
13. Capse 4/5 nichelate 5 mm Încheiat şireturi
14. Texuri rotunde 7-9/12 Sârmă oţel Tras feţe calapod
15. Adezivi : - Policloroprenici
- Soluţie manuală Lipit talpă
Lipit ştaif, bombeu
16. Soluţie de halogenare Curăţat talpa
17. Soluţie cauciuc natural Montat feţe
18. Cremă Finisare
20. Vopsea retuşat feţe Retuşuri

Pentru elementele interioare ale produsului, se folosesc materiale tratate antibacterian şi antimicotic.

III. CONFECTIONARE

3.1.Croirea pieselor componente pentru feţe şi căptuşeli este executată cu respectarea direcţiei de alungire minimă a pielii, care trebuie să corespundă cu direcţia maximă de solicitare. Marginile îndoite ale pieselor se vor subţia pierdut pe o lăţime de 8-10 mm reducându-se cu 40 % grosimea iniţială a pielii, iar marginile neîndoite se vor subţia pentru suprapunere pe o lăţime de 3-5 mm, reducându-se 20-30 % din grosimea iniţială cu subţiere dreaptă pentru a nu creea îngroşări. Toate marginile pieselor neîndoite se vor vopsi la culoare.
3.2.Carâmbii sunt asamblaţi la spate printr-o cusătură zig-zag. Ştaiful exterior este cusut pe carâmbi cu două rânduri de cusătură, primul la distanţa de 1,5 mm, iar al doilea la 2,5-3 mm, faţă de margine.Carâmbii se cos peste căpută cu două rânduri de cusătură, paralele la 1,5-2 mm distanţă între ele. Carâmbii sunt căptuşiţi cu meşină, iar în regiunea de înşiretare şi în partea superioară sunt cusuţi cu un rând de cusătură la distanţa de 1,5 mm. În regiunea capselor se aplică o întăritură din piele. În regiunea clapelor, carâmbii sunt perforaţi pentru înşiretare, 16 perforaţii la perechea de pantofi. Diametrul perforaţiilor este de 3 mm şi sunt bătute capse. Pentru pantofii de vară părţile laterale ale carâmbilor sunt perforate, inclusiv căpuşeala din meşină.
3.3.La partea superioară carâmbul are un guler confecţionat din piele naturala având în interior moltopren care se fixează de carâmb prin două cusături.
3.4.Căptuşelile sunt cusute cu un rând de cusătură cu cheiţe la capete, la distanţa de 1,5 mm faţă de margine. Căptuşeala ştaifului este cusută pe partea interioară a încălţămintei suprapus pe căptuşeală care dublează carâmbii.
Ştaiful exterior este din pieleşi cusut de carâmbi şi guler prin cusătură dublă.
Ştaiful intermediar are rolul de întărire a părţii din spate a carâmbilor. Se subţiază pierdut la partea superioară pe o lăţime de 18-20 mm aplicat prin preformare cu un dispozitiv special cu presiunea de 12 atm. şi la o temperatură de 150-160 C timp de 5 sec., trecut printr-un tunel cu aer rece şi introdus apoi între pielea carâmbului şi căptuşeala din meşină. Ştaiful trebuie să se suprapună peste branţ pe o lăţime de 10-12 mm.
3.5.Limbaşi meşina sunt cusute pe pânză termoadezivă ( căptuşeala căputei ). În regiunea clapelor, pe carâmb este executată o cusătură decorativă cu aţă de décor Nm 20/3 la două rânduri, paralele, la distanţa de 20 mm faţă de margine.
3.6.Căputaeste subţiată pe marginea supusă îmbinării cu carâmbul pe o laţime de 5-6 mm. Căputa are căptuşeala interioară din pânză termoadezivă care se aplică prin presare la cald cu un dispozitiv special cu presiune şi temperatură controlată. Căputa se coase la două rânduri paralele cu marginea onferioară la o distanţă de 0,5-0,8 mm. Feţele se cos cu aţă la ambele fire ( firul superior şi firul inferior ) cu o desime a paşilor de 4-4,5 împunsături/m. Căputa este prevăzută cu perforaţii ( pielea şi pânza căptuşeală).
3.7.Cheiţa este cusută cu două rânduri apropiate în formă de L. Toate cusăturile sunt executate cu aţă sinterom Nm 65/3 având o desime de 4 împunsături/ cm.
3.8.Finisarea feţelor trebuie să asigure menţinerea caracteristicilor pielii box faţă naturală, iar la tragerea feţelor pe calapod pentru eliminarea defectelor de suprafaţă se aplică un tratament termic de detensionare într-un cuptor termic termostabilizator de timp şi bandă rulantă de înaintare prin tunel. Pentru asigurarea unei forme stabile a pantofilor, în această fază întreg ansamblul este supus unui tratament de termostabilitate la rece.
3.9.Bombeul are grosimea de 0,8-0,9 mm marginile sunt subţiate pe lăţimea de 2-4 mm. Bombeul se aplicăcu dispozitivul special de presare la 6 atm şi o temperatură de 150-160 C. După aplicarea termoadezivă a bombeului se fixează căptuşeala cald pe căputa din piele.
3.10. Branţul se ştanţează din talpă poale sau gât, şlefuit prin egalizare. Se aşează cu partea cărnoasă pe partea plantară a calapodului.Este întărit cu glenc din metal. Acoperişul de branţ este prevăzut în regiunea călcâiului cu talonet din moltopren şi acoperit pe întreaga suprafaţă cu meşină naturală.
Tragere -tălpuire-finisare
3.11. Branţul este fixat pe calapot în trei scoabe.
Feţele sunt trase pe calapod după ce a fost aplicat bombeul şi introdus staiful între piele şi căptuşală. Tragerea feţelor pe calapod este executată prin lipire la vârf şi în părţi, iar la spate cu texuri bătute uniform şi consolidate în cuie. Cutele de la vârf sunt repartizate uniformpe calapod şi ciocănite, iar căptuşala în interior trebuie să fie foarte bine întinsă. Rezerva de tragere a feţelor pe calapod estede 13-15 mm. După tragerea feţelor pe calapod sunt executate operaţiunile pregătitoare tălpuirii:
3.12.Eliminarea cutelor de la vârf, eliminarea elementelor de fixare a branţului, fixarea umpluturii, scămoşarea rezervei de tragere a feţelor şi ungerea cu soluţie.
3.13.Scămoşarea rezervei de tragere a feţelor se execută evitându-se supţierea exagerată a pielii în regiunea cantului.
3.14.Ungerea cu adeziv se execută în două straturi pentru talpă şi unul pentru rezerva de tragere. Timpul de uscare este de 15-20 minute după prima ungere şi 20-25 minute după a doua ungere.
3.15.Tocul este fixat prin lipire pe talpă şi consolidat din interior cu şapte cuie texuri, dispuse la 8-10mm de marginea branţului.
3.16.Marginea tălpii şi a tocului este frezată după conturul calapodului, vopsită, ceruită şi lustruită.
3.17. În fiecare pantof este introdus un acoperiş de branţ pe care este aplicată meşină. Pe acoperişul de branţ, sub meşină, este fixată în regiunea călcâiului o perniţă de moltropren, întreg ansamblu fiind lipit cu adeziv de branţul interior.
3.18.Produsele au termen de garanţie de 1 an , în condiţii de utilizare normală. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

 


IV.CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.


PANTOFI VARA DAMA

I. GENERALITATI

1.1.Prezenta Fişă tehnica stabileste forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice si conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat.
1.2.Pantofii se realizeaza mecanic in sistemul de confectii IL (incaltaminte cu talpa lipita) cu fetele din piele naturala bovine box f.n. si talpa cauciuc şi ramă din tunit striat si toc aplicat. Feţele sunt formate din golf, iar partea laterală a căputei se termină cu o baretă care se fixează cu o cataramă metalică de reglaj.
1.3.Pantofii se poarta la uniforma de serviciu de catre poliţiştii locali femei, pe timpul sezonului cald si se realizeaza din piele de culoare neagra.
1.4.Pantofii trebuie sa se execute si sa se imperecheze corect, piesele de acelasi fel, dintr-o pereche sa fie identice in ceea ce priveste grosimea, desimea, marimea, forma si nuanta. Fetele vor fi bine intinse pe calapod, fara cute in regiunea varfului şi a baretei..
1.5. Pantofii gata confectionati trebuie sa corespunda prevederilor prezentei specificatii tehnice.

II.MATERIALE FOLOSITE

 

Nr. crt./Denumirea materialului/Grosime (mm)/Utilizare
1. Piele box fata naturala de culoare neagra 1,4-1,6 Golf, caputa şi baretă
2. Mesina natur 0,9-1,2 Caputa, baretă, acoperis brant 1/1
3. Intaritura termoplastica 0,8-0,9 Bombeu
4. Brant din fibrotex 1 Brant
5. Carton triplex Întăritură brant în zona călcâiului
6. Carton dur tip A 1,5 Acoperiş de brant
7. Lama de otel Glenc
8. Deşeuri fibră naturala Umplutura fixare glenc
10. Talpa cauciuc cu relief antiderapant Talpa exterioara
11. Toc ABS 30-35 Toc
12. Elastomer Capac toc
13. Carton mucava 1,5 San
14. Ata de cusut ,,sintrom'' Nm 65/3 Cusut fete
15. Cuie texturi tip ,,A'' de 1x8 mm Tras fete pe calapod
16. Cuie tip ,,B'' de 1,6/16 Fixat toc si capac de toc
18. Cuie surub din otel Ø3 18-20 Centrare toc
19. Moltopren 5 Pernita calcai
20. Texturi rotunde din otel tip 8, 9, 10 Tras fete pe calapod
21. Soluţie de halogenare Curăţat talpa
22. Adezivi soluţie cauciuc manual Fixat feţe piele
23. Adezivi poliuretanici -polipropilenici Lipit talpa
24. Vopsea neagră Retuşat cusături piele
25. Cutie de carton Ambalat


III.CONFECTIONARE


3.1.Croirea, pregatirea si coaserea pieselor pentru partea de sus a incaltamintei.
3.2.Croirea pieselor componente pentru fete si captuseli este executata cu respectarea directiei de alungire minima a pielii, care trebuie sa corespunda cu directia de maxima solicitare.
3.3.Golfurile, caputele sunt croite din zona cruponului, asezarea facandu-se in pozitii simetrice si opuse una alteia, pentru a se obtine piese de acelasi fel : grosime, aspect si caracteristici mecanice.
3.4.Piesele din piele pentru fete au marginile subtiate, dupa cum urmeaza:
- marginile golfului din piele se subtiaza pe o latime de 8-9 mm pentru indoirea acestora ;
- caputa se subtiaza pe marginile care se imbina cu golful , cu tipul de subtiere oblica cu margine finita pe o latime de 4-5 mm;
- marginea superioara a carambului este subtiata pe o latime de 8-9 mm si este intarita cu siret de intaritura ;
- carambul interior este subtiat in zona de imbinare cu caputa cu tipul de subtiere oblica cu margine finita pe o latime de 5-6 mm;
-bareta este subtiata la capătul pe marginile longitudinale pe o distanta de 3-4 mm, cu tipul de subtiere oblica cu marginea finita.
3.5.Carambii se imbina la spate cu o cusatura in zig-zag, peste care se coase vipusca cu doua randuri de cusatura. Cusaturile vor fi paralele cu marginea vipustii la distanta de 1-1,5 mm fata de margine si cu 5-6 pasi/cm.
3.6.Caputa se imbina cu golful cu doua randuri de cusatura paralele intre ele, la o distanta de 1-1,5 mm fata de margine, cu 5-6 pasi/cm.
3.7.Caputa se imbina cu carambul interior prin 2 cusaturi paralele.
3.8.Partea superioara a golfului se imbina cu carambii si elasticul lateral cu un rand de cusatura.
3.9.Marginile pieselor din mesina, care se imbina prin coasere, sunt subtiate pe o distanta de 5-6 mm. Captuselile sunt cusute cu un rand de cusatura la1,5 mm fata de marginea superioara a caputei si carambilor.
3.10.Toate cusaturile sunt executate cu ata ,,sintrom'' 65/3, avand densitatea de 5-6 pasi/cm iar cusăturile sunt impermeabilizate cu ceară incoloră şi finisate. Finisarea fetelor trbuie sa mentina caracterul boxului cu fata naturala.
3.11.Stantarea si prelucrarea pieselor pentru partea de jos a incaltamintei.
3.12.Brantul este format prin presare conform partii plantare a calapodului. In regiunea calcaiului, pe brant este aplicata o intaritura, dupa ce a fost montat glencul. Partea din fata a intariturii este subtiata pierdut pe o latime de 8-10 mm.
3.13.Bombeuleste subtiat pierdut pe marginea dreapta, pe o latime de 4-6 mm. Este fixat pe caputa din piele, la cald.
3.14.Staiful este egalizat. Marginile staifului sunt subtiate pierdut pe o latime de15-20 mm.
Partea inferioara este crestata in vederea preformarii dupa calapod. Staiful este introdus intre piele si captuseala, apoi performat la masina de intins staif.
3.15.Talpa cauciuc se degreseaza in vederea lipirii.
Tragere - talpuire - finisare
3.16.Brantul este fixat pe calapod in trei scoabe.
3.17.Fetele sunt trase pe calapod dupa ce a fost aplicat bombeul si introdus staiful intre piele si captuseala.
3.18.Tragerea fetelor pe calapod este executata prin lipire la varf si in parti, iar la spate cu texturi batute uniform si consolidate in cuie. Cutele de la varf sunt repartizate uniform pe calapod si ciocanite, iar captuseala in interior trebuie sa fie foarte bine intinsa. Rezerva de tragere a fetelor pe calapod este de 13-15 mm.
3.19.Dupa tragerea fetelor pe calapod sunt executate operatiile pregatitoare talpuirii: eliminarea cutelor de la varf, eliminarea elementelor de fixare a brantului, fixarea umpluturii, scamosarea rezervei de tragere a fetelor, ungerea cu solutie.
3.20.Scamosarea rezervei de tragere a fetelor se executa evitandu-se subtierea exagerata a pielii in regiunea cantului.
3.21.Ungerea cu adeziv este executata astfel: doua straturi pentru talpa si unul pentru rezerva de tragere. Timpul de uscare este de 15-20 minute dupa prima ungere si 20-25 minute dupa a doua ungere.
3.22.Tocul este centrat pe mijloc cu un cui surub si consolidat in patru cuie.
Talpa este fixata pe ansamblul superior prin lipire. Fixarea definitiva a talpii este executata prin presare la o presiune de 4-5 atm., timp de 10 secunde.
3.23.Capacul de toc din elastomer este fixat pe toc.
3.24.In fiecare pantof este introdus cate un acoperis de brant 1/1. Acoperisul de brant este lipit cu adeziv dupa ce a fost lipita pernita de moltopren in regiunea calcaiului.
3.25.Produsele au termen de garanţie de 1 an , în condiţii de utilizare normală. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.


IV..CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.

 

13.SAPCA DE VARA-CASCHETA


I. GENERALITATI

1.1.Prezenta Fişă tehnica stabileste forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice si conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat.
1.2.Sapca se compune din urmatoarele repere:
-calota;
-partea lateral;
-cozoroc.
1.3.Sapca se confectioneaza din tercot de culoare neagra si stofa bleumarin sau bleu pentru banda laterala.

II.CONFECTIONARE

2.1.Calota sepcii este de forma ovala,cu distant de 20mm intre diametrul latimii si diametrul lungimii,este intinsa cu jutorul unei sarme din otel pentru a-si mentine forma;
2.2.Banda are diametrul ce rezulta din marimea sepcii si se confectioneaza din carton tare.
2.3.Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei;
2.4.Cozorocul este de culoare neagra de forma ovalizata si se fixeaza la sapca inclinat;
2.5.Sapca este prevazuta deasupra cozorocului cu snur dublu de culoare neagra.
2.6.Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbena.
2.7.Sapca are aplicata in fata-la centru- pe banda ,emblem;
2.8. Cozorocul este prevazut cu frunze de stejar dupa cum urmeaza:
-seful politiei locale-3 randuri de frunze;
-sefii servicii - 2 randuri de frunze;
-sefii de birouri-1 rand de frunze;
-functionarii publici de executie- cozorocul este simplu.
2.9.Frunzele de stejar se confectioneaza din metal de culoare gri-argintiu.

 

III.CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.

 

14. SAPCA VARA COAFA ALBA

.I. GENERALITATI

1.1.Prezenta Fişă tehnica stabileste forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice si conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsul gata confectionat.
1.2.Sapca se compune din urmatoarele repere:
-calota;
-partea lateral;
-cozoroc.
1.3.Sapca se confectioneaza din tercot de culoare ALBA si stofa bleumarin sau bleu pentru banda laterala.
1.4. Cozorocul este de culoare alba si realizat din piele sintetica.


II.CONFECTIONARE

2.1.Calota sepcii este de forma ovala,cu distanta de 20mm intre diametrul latimii si diametrul lungimii,este intinsa cu jutorul unei sarme din otel pentru a-si mentine forma;
2.2.Banda are diametrul ce rezulta din marimea sepcii si se confectioneaza din carton tare.
2.3.Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei;
2.4.Cozorocul este de culoare alba de forma ovalizata si se fixeaza la sapca inclinat;
2.5.Sapca este prevazuta deasupra cozorocului cu snur dublu de culoare alba.
2.6.Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu cate un buton de culoare galbena.
2.7.Sapca are aplicata in fata-la centru- pe banda ,emblema;
2.8. Cozorocul este prevazut cu frunze de stejar dupa cum urmeaza:
-sefii servicii - 2 randuri de frunze;
-sefii de birouri-1 rand de frunze;
-functionarii publici de executie- cozorocul este simplu.
2.9.Frunzele de stejar se confectioneaza din metal de culoare gri-argintiu.

III.CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia calitativă a loturilor de produse se face de către reprezentanţii unităţii beneficiare la sediul furnizorului care se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. În cazuri deosebite recepţia poate fi făcută la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor.Recepţia se executã pe baza prezentei specificaţii tehnice, a modelului omologat şi a buletinelor de analizã pentru materiile prime folosite.

 

15. TRICOU POLO CU EPOLETI

I. GENERALITATI

1.1. Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile, condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat.
1.2.Tricoul polo este confecţionat din tricot ţesătură fagure tip picquet (pikke)de culoare negru;
1.3.Tricoul are croială dreaptă şi se compune din: faţă, spate, guler şi mâneci;
1.4.Tricoul se încheie cu trei nasturi şi are epoleţi pentru grade cu nasturi pe fiecare umăr
1.5.Pe mâneca stângă a tricoului se aplică, la 5 cm de cusătura umărului, de către furnizor, ecusonul specific.
1.6.Tricoul se poartă de formaţiunile de intervenţie din structura Poliţiei Locale
1.7.Tricoul gata confecţionat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificaţii tehnice.

II.TABELCU MARIMI


Nr. Crt. /Denumirea materialului/Doc. Tehnică/Utilizare
1. Tricot ţesătură fagure piquet, culoare neagră, compoziţie fibroasă 100% bumbac Material de bază
2. Bandă textilă confecţii Cusătură umeri
3. Nasturi plastic la culoare Încheiat la guler
4. Aţă de cusut Nm 70/3 Asamblare


NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduce în procesul de fabricaţie au calitatea impusă de prevederile prezentei specificaţii tehnice şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman.
Toate materialele folosite la realizarea produsului finit trebuie să aibă caracteristici tehnice referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat, respective modificări dimensionale la spălat max. + 2%. Procedeele tehnologice utilizate în fluxul de producţie trebuie să includă tratamente antişifonare şi antistatic permanent, care să confere ţesăturii durabilitate în purtare, rezistenţă sporită la lumină, frecare, păstrarea calităţilor în condiţii de exploatare intensă după cel puţin 12 spălări în condiţiile precizate în instrucţiunile de întreţinere.


II. CONFECŢIONARE

2.1. Tricoul polo se croieşte cu lungimea pe direcţia şirurilor de ochiuri.
2.2. La răscroitura gâtului se aplică un guler patent care se încheie cu nasturi
2.3. Pe interiorul tricoului între spate şi baza gulerului se aplică o etichetă cu mărimea acestuia.
2.4. La terminaţia mânecilor şi a tricoului se execută un tiv de 2,5 - 3 cm.
2.5. Cusăturile laterale se execută cu maşina de surfilat, iar cusăturile umerilor sunt dublate cu bandă textilă confecţii.
2.6. Cusăturile trebuie să fie îngrijit lucrate, cu împunsături uniforme, fără scăpări şi întărite la capete.


III. RECEPŢIA

3.1. Recepţia calitativă se face la tricoul gata confecţionat, prin verificare bucată cu bucată, pe baza prezentei prescripţii tehnice şi a modelului avizat, de către reprezentanţi ai autorităţii contractante la sediul acesteia. Autoritatea contractantă se obligă să asigure condiţii optime pentru efectuarea acestei operaţiuni. Fiecare livrare va fi însoţită de declaraţie de conformitate, emisă de confecţioner
3.2. Autoritatea contractanta îşi rezervã dreptul de a efectua verificãri privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unitãţii contractante, urmând a se lua mãsurile corespunzãtoare în cazul constatãrii de neconformitãţi.

IV. MARCARE, ETICHETARE ŞI AMBALARE

4.1. Marcarea tricourilor se realizează cu o emblemă din material textil imprimat cu tuş rezistent, nelavabil, pe care sunt menţionate următoarele: denumirea furnizorului, materialul, mărimea data fabricaţiei, condiţii de întreţinere
4.2. Fiecare tricou se introduce într-o pungă din polietilenă, apoi se grupează în pachete de câte 10 buc. de aceeaşi talie şi grosime, legate cu sfoară, în cruce. Fiecare pachet va avea o etichetă de carton cu următoarele menţiuni: denumirea producătorului, denumirea produsului, numărul specificaţii tehnice, numărul de bucăţi, talia şi grosimea, anul de fabricaţie, semnul de control de calitate. La terminarea lotului se admite ca în acelaşi pachet să fie introduse produse cu talii şi grosimi diferite, cu condiţia ca acestea să fie specificate pe eticheta de pe pachet.

 
NUME/PRENUME/FUNCȚIA PUBLICĂ/SEMNĂTURA/DATA/NR. EXEMPLARE
Elaborat/ ENITA ALEXANDRU/ SEF BIROU AD-TIV,LOGISTICA,SSM/ 21.06.2019/1
Verificat/ POPESCU ANGELA ANCA/ CONSILIER COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE

 

 FORMULAR 2
Operator economic
................................
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 3
DECLARAŢIE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

FORMULAR 5
Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr. crt./Anul/Cifra de afaceri medie anuala (lei)/Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament vara, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)


ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
pentru furnizare echipament
Anexă la ofertă

Nr. crt./Denumire produs/Cantitatea/Preţul unitar lei/Preţul total (col 2 x col 3) lei/ Taxa pe valoarea adăugată lei
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:

Euro: ........ % asociaţi lei:
........ % subcontractanţi lei:
........ % asociati euro:
........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.


Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu ) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de furnizare uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament vara, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:
a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________
Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată)

 

 

                                                                                                                         

 

ANUNȚ

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin procedura "achizitie directa" in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, "Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta"
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din HG nr. 395/2016..
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -79823000-9 Servicii de tiparire si livrare
Obiectul achizitiei: "Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta"
Cerintele contractelor sunt specificate in caietul de sarcini din ANEXĂ.
Pretul ofertat se va exprima in lei si va include toate cheltuielile si taxele aferente editarii si livrarii voucherelor de vacanta
Criteriul de atribuire, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
- cel mai bun raport calitate - pret factorii de evaluare si algoritmul de calcul fiind detaliati in Caietul de Sarcini.
Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1086720/18.06.2019.
Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nu se accepta ofertele financiare depuse pe mail-ul de contact al institutiei, doar cele postate in catalogul electronic SEAP. Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt. Propunerea tehnica intocmita in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, se va depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 20.06.2019, ora 16.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911 - Compartiment Achizitii Publice, fax: 0244/594227, mail: popescuangela25@gmail.com; achizitii@polocploiesti.ro

                                                                                                                                      Aprob,
                                                                                                                       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
                                                                                                                                VAIDA ADRIAN

 

 

 

 

POLITIA LOCALA PLOIESTI
CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE
VOUCHERE DE VACANTA

 

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu dispozitiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Politia Locala Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, doreste sa achizitioneze SERVICII DE TIPARIRE SI DE LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA conform cerintelor prezentului caiet de sarcini:

1. Autoritate contractanta

Politia Locala a Municipiului Ploiesti
Cod fiscal: 28035122
Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti
Telefon, fax: 0244/594227

Email: popescuangela25@gmail.com
Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

2. Obiectul achizitiei publice:

2.1. Obiectul Caietului de Sarcini il reprezinta achizitionarea a serviciilor de tiparire a voucherelor de vacanta pe suport de hartie, si de livrare a acestora la sediul autoritatii contractante, respectiv Politia Locala Ploiesti.
2.2. Cod CPV: 79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare
3. Cadru legislativ :
ORDONANTA DE URGENTA NR. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare ;
ORDONANTA DE URGENTA NR. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene , cu modificarile si completarile ulterioare.
LEGEA Nr. 98/2016 privind achizitiile publice
HOTARAREA Nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Cerinte :
4.1. Conditii tehnice minimale :
Voucherele de vacanta vor fi grupate si livrate in carnete, pentru fiecare salariat.
Fiecare voucher de vacanta pe suport de hartie este valabil daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta, si cuprinde cel putin urmatoarele elemente (potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare) :
- Emitentul si datele sale de identificare ;
- Valoarea nominala a voucherelor de vacanta ;
- Angajatorul si datele sale de identificare ;
- Numele, prenumele si codul numeric personal al angajatului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta ;
- Spatiul destinat inscrierii perioadei in care a fost utlizat, si aplicarii stampilei unitatii afiliate ;
- Interdictia unitatii afiliate de a plati diferenta in bani dintre valoarea voucherului de vacanta si valoarea pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanta ;
- Perioada de valabilitate a utilizarii voucherului de vacanta ;
- Interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1) din OUG nr. 8/2009 ;
- Elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei ;

4.2. Obligatiile unitatii emitente :
- In factura de livrare a voucherelor de vacanta pe suport de hartie, in vederea decontarii de catre angajator, sa fie inscrise urmatoarele mentiuni :
• Numarul de ordine dintr-o serie continua care caracterizeaza cronologia emisiei de vouchere de vacanta a unitatii emitente ;
• Numarul de vouchere de vacanta pe suport de hartie ;
• Costul emiterii voucherelor de vacanta pe suport de hartie ;
• Valoarea nominala a unui voucher de vacanta imprimata pe acesta, din seria livrata ;
• Valoarea totala corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta livrat ;
• Numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta ;
- Sa tipareasca si sa livreze, in conditiile legii si ale contractului care se va incheia, numarul de vouchere de vacanta solicitat prin comenzi.
- Prestatorul sa transmita angajatorului lista completa a unitatilor afiliate, corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi vouchere de vacanta.
- Prestatorul sa asigure securitatea livrarii voucherelor de vacanta la angajator, sa

pastreze in conditii de siguranta datele primite de la angajator si sa nu le utilizeze in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite, sa asigure accesul salariatilor Politiei Locale Ploiesti la o linie telefonica prin intermediul careia vor avea la dispozitie asistenta permanenta pentru eventuale intrebari.
- Prestatorul va asigura transportul gratuit al voucherelor si livrarea lor la sediu printr-o firma specializata de transport valori, si va garanta asigurarea voucherelor pe durata transportului pana la destinatie.
- Prestatorul va detine o retea de unitati turistice (hoteluri, moteluri, pensiuni, agentii de turism etc) foarte bine reprezentate la nivel local si national pentru servicii de cazare, masa si agrement.
- Procesarea comenzii prin sistem automatizat on-line, e-mail, fax ;
- Garantarea serviciilor prin certificate : Calitate ISO 9001 :2015 ; Mediu - ISO 4001 :2015 ; Sanatate ocupationala OHSAS 18001 :2008 ; Securitatii informatiilor ISO 27001 :2013 ;
- Prestatorul va agreea returnarea voucherelor neutilizate in perioada de valabilitate a acestora ;

4.3. Capacitate tehnica si/sau profesionala :
Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii in ceea ce priveste capacitatea tehnica si /sau profesionala :
- Sa aiba o retea de societati afiliate - care vand, in conditiile legii, produse/servicii ce pot fi achitate cu vouchere de vacanta, in zonele turistice reprezentative ;
- Sa aiba contracte incheiate cu persoane juridice (institutii publice si agenti economici) care acorda salariatilor proprii vouchere de vacanta ;

Pentru dovedirea conditiilor de mai sus, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente, in original :
- Lista completa a unitatilor afiliate (agentii de turism, unitati de cazare, pe judete si localitati care accepta ca mod de plata vouchere de vacanta emise de societatea ofertanta, cu mentiunea urmatoarelor date : denumirea unitatii afiliate, nr. Si data contractului). Lista va cuprinde urmatoarele elemente :
• Nr. crt. alocat pentru fiecare numar unic de contract ;
• Numele complet al unitatii afiliate ;
• Adresa unitatii afiliate ;
• Judet ;
• Localitate ;
• Numar certificat clasificare ;
• Numar licenta turism ;
• Categoria (numar de stele/flori ) ;
• Valabilitate certificat de clasificare/ licenta turism ;
• Numarul unic de contract si data contractului incheiat intre unitatea emitenta si unitatile afiliate ;
- Lista completa a contractelor incheiate cu institutiile publice si agentii economici, care acorda salariatlor proprii vouchere de vacanta ;
- Mostre de vouchere de vacanta care sa cuprinda elementele obligatorii si sa indeplineasca conditiile tehnice, de securitate si de calitate, minimale prevazute de lege ;


- Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice pe care le indeplinesc voucherele de vacanta, tiparite de ofertant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4.4. Cerinte specifice obligatorii solicitate de achizitor pentru incheierea contractului :
- Nu este in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori faliment ori activitatea comerciala nu ii este suspendata, in conditiile legii, la data depunerii sau deschiderii ofertei ;
- Nu are inscrise mentiuni negative la Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la starea societatii sau a administratorilor ei ;
- - Nu are conturile din Trezorerie blocate ;
- Poate prezenta reteaua societatilor afiliate pentru serviciile ce vor face obiectul platii cu vouchere de vacanta ;
- Poate sa faca dovada capacitatii tehnice ;
- Prestatorul prezinta in copie Certificatul de inregistrare la ORC : Cod Unic de Identificare (CUI) si cod CAEN corespunzator prestarii serviciilor emitere/tiparire si distribuitie vouchere de vacanta ;
- Oseda Autorizatia de functionare acordata de Ministerul Finantelor pentru emiterea si gestionarea voucherelor de vacanta (va prezenta in copie autorizatia detinuta si valabila) ;
- Declaratia pe propria raspundere privind numarul de unitati afiliate, ca in lista unitatilor afiliate nu figureaza unitati afiliate de mai multe ori, respectiv, ca orice unitate afiliata apare doar o singura data in lista - declaratia sub sanctiunea falsului in declaratii prevazuta la art. 326 in codul penal ;
- Dovada inregistrarii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, care sa ateste ca, ofertantul este autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale - Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prestatorul prezinta Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Agentia de Administrare Fiscala teritoriala din care rezulta ca nu inregistreaza datorii la bugetul statului - cu respectarea art. 166 alin (2) din Legea 98/2016 ;
- Prestatorul trebuie sa faca dovada existentei unei experiente similare in prestarea serviciilor prin derularea a cel putin unui contract de marimea si specificul precizarilor din Caietul de Sarcini in ultimii 3 ani ;
- Prestatorul trebuie sa faca dovada existentei unui cont de Trezorerie pentru societati comerciale, respectiv unui cont bancar pentru persoane fizice autorizate ;
- Prestatorul prezinta urmatoarele formulare de achizitie : formular de oferta, informatii generale, declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, declaratie privind lista principalelor livrari de produse/prestari servicii similare in ultimii 3 ani ;
- Declaratie pe proprie raspundere ca in lista unitatilor afiliate nu figureaza unitati afiliate de mai multe ori (respectiv ca orice unitate afiliata apare doar o singura data in lista) ;
Ofertantul va cuprinde tariful fara TVA aferent serviciului de tiparire si de livrare a voucherelor de vacanta prin contract.

5. Descrierea serviciilor solicitate :
Numarul angajatilor pentru care se va tipari si livra voucherele de vacanta pe suport de hartie este de 221, valoarea nominala fiind de 50 de lei.

Pentru fiecare angajat se va tipari un carnet de vouchere cu 29 de file, avand valoare nominala de 50 de lei/fila, astfel :
221 salariati x 29 vouchere/salariat = 6.409 vouchere;
Livrarea se va face in maxim 5 zile de la primirea comenzii de la autoritatea contractanta pentru numarul de carnete vouchere solicitat.
Voucherele de vacanta ramase neutilizate vor fi restituite unitatii emitente pe baza unui borderou de returnare intocmit in doua exemplare.
Returnarea contravalorii voucherelor de vacanta neutilizate si predate unitatii emitente se va efectua de catre aceasta in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor.

6. Valoarea contractului :
- Servicii de emitere si livrare pentru 221 carnete vouchere = 0,01 lei fara TVA , respectiv 0,02 lei cu TVA ( conform ofertei de pe piata de profil)
- Valoarea nominala a voucherelor de vacanta :
1.450 lei/salariat x 221 salariati = 320.450 lei cu TVA

7. Criteriul de atribuire al contractului: cel mai bun raport calitate - pret

Factori de evaluare :
Criteriul/Denumire factori de evaluare/Punctaj
1. Pretul ofertei - P1 (timpul de livrare a carnetelor vouchere vacanta)/ 40
2. Numarul de unitati afiliate cu care emitentul are incheiate contracte - P2/60
TOTAL PUNCTAJ ( P1+P2) 100

Algoritm de calcul :
Timpul de livrare :
1-2 zile = 40 puncte
3 zile = 30 puncte
4 zile =20 puncte
5 zile =10 puncte

Reteaua de unitati afiliate : 60 puncte, urmatoarele se vor puncta descrescator, respectiv 50, 40, 30, 20, 10.

8. Elaborarea ofertei :

8.1 Prezentarea ofertei financiare: - Tariful ofertat va include toate cheltuielile și taxele aferente emiterii și livrării cardurilor, tariful ofertat va fi exprimat în lei fără TVA; - Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită identificarea facială a corespondenței cu cerințele autorității contractante.

9. Informatii suplimentare:

9.1. Ofertantul selectat va posta oferta în SEAP pentru atribuire.

9.2. Ofertele vor fi transmise pe e-mail la adresele: achizitii@polocploiesti.ro; popescuangela25@gmail.com, sau pot fi depuse direct în plic sigilat la sediul Politiei Locale Ploiesti - B-dul. Independentei, nr. 21. Ofertele transmise dupa data limita de transmitere a ofertelor mentionate în anuntul publicitar vor fi respinse.
9.3. Ofertarea de produse care nu satisfac cerințele caietului de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.
9.4. Oferta va fi valabila 60 de zile de la data limita de transmitere;
9.5. Limba de redactare a ofertei: limba română.

 

 


Compartiment Contracte, Achizitii Publice
            Popescu Angela Anca

 

 

 

 

Nr. ________/_____________

ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca Politia Locala Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, este interesata de achizitia unui „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica".
Cod CPV: 34110000-1 - autoturisme
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Obiectul contractului:
• Achizitionarea a 1 (unu) autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica

3. Valoarea totala estimata : 60.504,20 lei fara TVA
4.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
5.Ofertele alternative sunt interzise;
6.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
7. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .
9.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
10. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu acest anunt în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești " spre a putea fi achiziționat de autoritatea contractantă;
11. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
12.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:09.11.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:12.11.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 13.11.2018, incepand cu orele 12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

 

 


Director General Adjunct,                                                         Compartiment Achizitii Publice, Contracte
        Vaida Adrian                                                                              Popescu Angela Anca

 

                                                                                                                                             APROBAT,
                                                                                                                          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                            POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                                       Vaida Adrian

 


                                                                                     CAIET DE SARCINI

                                      ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
                                                                                Cod CPV - 34110000-1

 

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/594227, fax.0244/594227, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent); 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);
4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale. 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos. 


NUME/PRENUME/FUNCȚIA PUBLICĂ/SEMNĂTURA/

Elaborat/Popescu Angela Anca/Compartiment Achizitii Publice, Contracte

Verificat Enita Alexandru Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 


                                                                           Anexa la CAIETUL DE SARCINI


OFERTANT,
(denumirea/numele)

                                                                                      FISA DE DATE
                                                      PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE
                                                           CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI


Denumire si cantitate: autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica-1 buc.
(cod CPV - 34110000-1)

Cerinte minimale obligatorii solicitate de autoritatea contractanta Precizarile ofertantului
Autoturism transport persoane
Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140
Motor, transmisie si performante:
• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala
Frane, suspensie si pneuri
• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

Elemente de exterior:
• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018
Dotari interioare:
• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime
Siguranta:
• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Aibarguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata
Culoare:
• Alb (vopsea nemetalizata)
Rampa de avertizare optico-acustica
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatearampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);

 

 CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.________ /_________


                                                 1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-594227 fax 0244-594227, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.  

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor.


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                              ACHIZITOR,                                                                              FURNIZOR,
                       POLITIA LOCALA PLOIESTI  

 

   

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Compartiment Achiziții Publice


                                                                                                                               APROBAT,
                                                                                                               Director General Adjunct,
                                                                                                                            Vaida Adrian 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE FURNIZARE

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE
OPTICO-ACUSTICA

 

 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE


FISA DE DATE

Tip legislatie: in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Adresa postala: Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: ______, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.0244594227 In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: office@polocploiesti.ro, Fax: 0244594227, Adresa internet (URL): www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬12.11.2018 (inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.


Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico - acustica"  

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Locul principal furnizare: Politia Locala Ploiesti Ploiesti - sediul achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru - nu este cazul
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitia unui autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - autoturisme
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca obiect furnizare autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
Valoarea estimata a contractului este de 60.504,20 lei fara TVA

II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea de catre ambele parti, pana la data livrarii produsului care face obiectul contractului.

II.4) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare: Da
- Cuantumul garantiei de participare este de 600 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. 395/2016; Echivalentul in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii Anuntului.
- Garantia de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, in una dintre urmatoarele forme: printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate ori de o societate de asigurari (se poate utilize modelul din Formularul 1) sau prin virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor in contul: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 2844855 sau prin depunere la caseria autoritatii contractante.
- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
- Instrumentul de garantare trebuie sa prevada situatiile de retinere instituite de dispozitiile art. 37, alin (1), lit. a) si c) din H.G. 395/2016;
- Returnarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie - nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Politiei Locale Ploiesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) www.anap.gov.ro.

III.2)
Conditii de participare.
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Paula Maria Pitariu - Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Isabela Gabriela Mocanu -Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Proceduri;
- d-na Popescu Angela Anca - consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice;
- d-l Costin Buciumeanu- Sef Birou Financiar-Contabilitate ;
- d-l Alexandru Enita- Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:
1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane:
Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.


III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.


III.2.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara
- Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. publici, sau privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim: 46.000 lei.
- Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani.
Documentele justificative sunt recomandari/procese verbale de receptie/documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", prin care sa ateste, livrarea produselor similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani.
- Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, ofertantul va furniza informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Se va completa angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului - completarea si prezentarea Formularului 6.

IV.1.1.b)
Tipul procedurii de achizitie publica
Achizitie directa - selectie de oferte
IV.2) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

IV.3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4) Prezentarea ofertei
NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate anuntului, publicat in SEAP. De asemenea ofertantul trebuie sa prezinte conditii si termen de prestare, termen si conditii de garantie.
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51 alin. 1) din legea 98/2016.
Operatorii economici au obligatia de a depune modelul de contract asumat, prin semnare si stampilare cu sau fara amendamente.
Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea Ofertelor.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate elementele de formare a pretului final
conform cerintelor Caietului de sarcini.
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare.
- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in componenta sa.
Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare.

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 12.11.2018 (inclusiv in data de 12.11.2018). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

SECTIUNEA IV: INFORMATII SUPLIMENTARE
IV.1) Modalitatea de publicitate:
Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresawww.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

IV.2)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.
Poliția Locală Ploiești-Compartimentul Achiziții Publice, Contracte
Adresa postala: B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.


                            COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE
                                             Popescu Angela Anca

 


  Nr. ________/_____________

                                                                                                  ANUNŢ
                                                           ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu prevederile Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Categoria:
uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna - cod CPV 35811200-4

3. Cantitatea produselor achizitionate: conform cerinţelor caietului de sarcini anexa.
4. Durata: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2018.
5. Valoarea totala estimata este 67.394,61 lei fara TVA
6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2).
7.Ofertele alternative sunt interzise;
8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate in caietul de sarcini.
11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
12. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor si a mostrelor : termenul limită de depunere a ofertelor si a mostrelor este: 25.10.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 26.10.2018, incepand cu orele 10.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.
16. Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1042514/17.10.2018.

 


               Director General Adjunct,                                                            Compartiment Achizitii Publice, Contracte
                      Vaida Adrian                                                                                  Popescu Angela Anca

 

 

                                                                                                                                                        Aprob ,
                                                                                                                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
                                                                                                                                                       VAIDA ADRIAN

                                                                                                                                                                Avizat,
                                                                                                                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                                               PITARIU PAULA MARIA

 

 

                                                                               POLITIA LOCALA  PLOIESTI

                                                                                      CAIET DE SARCINI


                                   ACHIZITIE UNIFORMA DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL POLITIEI LOCALE PLOIESTI

                                                                                    - ECHIPAMENT IARNA

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct.

1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - „Achizitie uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna"


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru achizitie uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale, confectionata in varianta iarna.

Procedura aplicata: " achizitie directa ",in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

2.2. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ al uniformelor de politie

- Ofertantii vor folosi la executarea confectiilor numai tipurile de materii prime sau auxiliare (tercot, stofa, poplin, nasturi, accesorii) si calitatea acestora, conform prevederilor specificatiilor tehnice din HG 1332/2010, nefiind admisa folosirea altor tipuri.
- Nu sunt acceptate confectii care nu indeplinesc caracteristicile prevazute in specificatiile tehnice.
- Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu mostre pentru toate articolele de uniformă prezentate în caietul de sarcini sub formă de produs finit, confecţionat în condiţiile specificaţiei tehnice prevăzute mai jos.
- Ofertantul are obligaţia de a prezenta mostre în forma finală cu toate elementele distinctive şi specifice incluse.
- Una din mostrele prezentate pentru verificarea incadrarii in parametrii tehnici prevazuti de specificatiile tehnice (d.p.d.v. tehnic) de catre ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare, va fi restituita ofertantului, iar cealalta va ramane la beneficiar si vor constitui modele de referinta pe toata durata de realizare a contractului.
- Materialul din care este confecţionată uniforma trebuie să corespundă, întocmai, cu mostra depusă la sediul instituţiei, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a refuza şi returna marfa ofertantului.
- Propunerea tehnică va conţine pentru fiecare articol fişa cu specificaţii tehnice.
- Mostrele vor fi depuse la sediul instituţiei până, cel târziu, la data limită de depunere a ofertelor.
- - Ofertele vor fi însoţite de documente care atestă garanţia produselor pentru durata maximă de uzură a articolelor din care se compune uniforma conform HG nr. 1332/2010.
- Ofertantul va prezenta certificate de conformitate.
Cerintele prezentului caiet de sarcini, necesare pentru derularea in bune conditii a contractului de achizitie si asigurarea calitatii, sunt obligatorii pentru toti participantii la procedura de achizitie directa.

  2.3. Lista produse

Nr.crt. / Denumire produs / UM /Cantitate / Cod CPV / Termen de livrare
1. /Camasa maneca lunga barbati/ buc. /100 /35811200-4/ 45 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI
2. / Camasa maneca lunga dama / buc. /30 /35811200-4
3. / Bocanci iarna barbati /buc. /70 /18813000-1
4. /Bocanci iarna dama /buc /14 /18813000-1
5. /Manusi piele barbati /buc /20 /18424000-7
6. /Manusi piele dama /buc. /20 /18424000-7
7. /Pantalon iarna dama /buc. /16 /18234000-8
8. /Pantofi iarna barbati /buc. /80 18813000-1
9. /Pantofi iarna dama /buc. /10 /18813000-1
10. /Pulover /buc. /120 /18000000-9
11. /Vesta multifunctionala /buc. /12 /35113430-2
12. /Caciula blana /buc. /50 /18443000-6
13. /Caciula blana circulatie /buc. /10 /18443000-6
14. /Costum interventie iarna /buc. /1 /35200000-6
15. /Emblema coifura /buc. /60 /39561132-6
16. /Ecuson pentru maneca /buc. /251 /39561132-6

 

III.CONDIŢII TEHNICE SI DESFASURAREA CONTRACTUALA

Este obligatorie corespondenţa datelor din certificatele de conformitate pentru materia primă de bază şi auxiliară, cu specificaţiile tehnice pentru toate produsele prevăzute în caietul de sarcini.
Ofertantul care va fi declarat castigator are obligaţia de a confecţiona şi mărimi speciale, altele decât cele prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, pe baza de proces-verbal de custodie/aviz de însoţire a mărfii, mostre pentru fiecare produs în parte, a căror caracteristici şi cerinţe sunt stabilite în caietul de sarcini.
Mostrele vor fi returnate operatorului economic după finalizarea contractului, în cel mult 7 zile, în baza unei solicitări scrise din partea acestuia. Autoritatea contractantă nu răspunde de mostrele nesolicitate în termenul susmenţionat. Mostrele reţinute de către autoritatea contractantă, pentru ofertantul câştigător, urmează a fi utilizate la recepţia produselor contractate, ca modele de referinţă, până la finalizarea contractului.
După efectuarea analizei asupra propunerilor tehnice şi declararea ofertantului câştigător mostrele vor fi returnate către ofertanţii declaraţi necâştigători.

 

IV.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE

Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante, acestea vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie potrivit specificaţiilor tehnice. Transportul produselor cade in sarcina furnizorului. Poliţia Locală îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .
Având în vedere perioada de uzură maximă, a produselor ce fac obiectul achiziţiei, impuse de legislaţia în vigoare, se impune ca perioada de garanţie a produselor oferite să fie de 24 de luni, în condiţii de utilizare normală, începând cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia finală.
În acest sens furnizorul va garanta că produsele furnizate vor face faţă purtării zilnice în condiţii normale - materialele din care se confecţionează acestea trebuie să prezinte rezistenţă la rupere (inclusiv cusăturile), la spălare, la şifonare, să nu se decoloreze, precum şi faptul că trebuie să îşi păstreze forma şi dimensiunile în toată perioada de garanţie acordată de furnizor;
- în cazul nerespectării condiţiilor de garanţie impuse mai sus, achizitorul are dreptul de a notifica în scris furnizorului în termen de 48 de ore de la constatarea acestora; furnizorul fiind obligat să remedieze defectul sau să înlocuiască produsul în termen de 10 zile, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

 

V.CONDIŢII DE ACHIZIŢIE:

- produsele furnizate vor avea certificate de conformitate care atesta procesul de fabricatie, calitatea impusa prin Caietul de sarcini, respectand intocmai specificaţiile tehnice minime, anexate (care fac parte integrantă din prezentul Caiet de sarcini) şi că nu au efecte nocive asupra organismului uman.VI. TERMENUL DE LIVRARE:

Termenul de livrare pentru articolele de echipament achizitionate este de maxim 45 de zile de la data intrarii in vigoare a respectivului contract de furnizare, fara decalare termen.


VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

VIII. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA

Pretul va fi exprimat in lei si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a Municipiului Ploiesti la data respectiva.Oferta va cuprinde pretul unitar/bucata, precum si valoarea totala a ofertei exprimata in lei fara TVA. Neofertarea unui produs duce la respingerea ofertei . Oferta va fi insotita de certificat constatator/CUI emis de ONRC.
Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile concurentilor.
Platile se vor efectua in contul din Trezorerie al furnizorului.
Decontarea produsului se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de contractant:
• Factura;
• Aviz de insotire a marfii
• Certificat de calitate (conformitate)
• Certificat de garantie
• Declaratie pe proprie raspundere a furnizorului din care sa rezulte ca materiile prime si auxiliarele intrebuintate la confectionare nu au efect nociv asupra organismului uman.
Plata se va efectua in maxim 30 de zile lucratoare de la confirmarea primirii si executarea receptiei la depozitul autoritatii contractante, dar nu mai tarziu de 20.12.2018.


IX. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Orice produs lipsa sau care nu corespunde calitativ standardelor mai sus mentionate, constatat la receptia cantitativa si calitativa va fi inlocuit de furnizor pe propria cheltuiala. Completarea si inlocuirea acestor produse se va face in maxim 48 de ore de la sesizare.
In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate, achizitorul are dreptul de a aplica penalitati de 0,1 % din pretul articolelor de echipament neconfectionate (articole de echipament confectionate cu intarziere) pentru fiecare zi de intarziere pana la finalizarea contractului.
Achizitorul va emite o factura separata pentru penalitati.
In cazul in care autoritatea contractanta nu onoreaza facturile in termenul de plata convenit la art. VIII, aceasta are obligatia de a plati cu titlu de penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, reprezentand 0,1% din valoarea neachitata, pentru fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata.

 

 

                                                                                                                                                                  FORMULAR 2
Operator economic
................................
                                                                                                           DECLARATIE
                                                           privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
                                                                            din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:
a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
b) nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;
g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;
i) nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

                                                                                                                                                               FORMULAR 3

 

                                                                                                             DECLARAŢIE
                                                                               PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU
                                                                 OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/
                                                                               SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI
                                                                                   CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN
                                                                        LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

Subsemnatul, .............................................................................., reprezentant împuternicit al ..................................................................................................... (denumirea / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Data completării ............. Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

 

                                                                                                                                               FORMULAR 5


Operator economic
________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

1. Denumirea /numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare
_________________________________________________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pedomenii:
_________________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)
7. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:
_________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr. crt. /Anul /Cifra de afaceri/medie anuala (lei) /Cifra de afaceri medie anuala (echivalent valuta)
1.
2.
3.
Media anulă

Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.

Operator economic
________________

 

 

                                                                                                                                          Formular de ofertă - servicii FORMULAR 8

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
                                                                                 FORMULAR DE OFERTĂ
                                           Către ....................................................................................................
                                                           (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ....................................., subsemnaţii ............................., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"/"altă ofertă".
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

 

 ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ                                                                                                                      FORMULARUL 9

..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
                                                                        CENTRALIZATOR DE PREŢURI
                                                                        pentru furnizare echipament
                                                                                Anexă la ofertă

Nr. crt./ Denumire produs /Cantitatea /Preţul unitar /Preţul total /Taxa pe valoarea adăugată
                                                        Lei                Lei                      Lei

                                                                    (col 2x col 3)

   0               1                   2               3                 5                           7
1
2
....

TOTAL

TOTAL Lei:    

Euro: ........ % asociaţi lei:
        ........ % subcontractanţi lei:
        ........ % asociati euro:
        ........ % subcontractanti euro:

.............................................
(semnătura autorizată)
L.S.

 

 Model scrisoare de înaintare                                                                                                                          Formularul 10

 

  OPERATORUL ECONOMIC

__________________
(denumire / sediu )                                         Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

 

                                                               SCRISOARE DE ÎNAINTARE
                                                C ătre ________________________________
                                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ul Politiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de furnizare uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Locale Ploiesti - echipament iarna, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:


a) oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

Data completării ___________

Cu stimă,

Operator economic,
................................... (semnătura autorizată) 

 

POLITIA LOCALA a municipiului Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, si ale dispozitiilor prevazute la Capitolul III - Realizarea achizitiei, Sectiunea I - Achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru "Lucrari de ignifugare"
Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor art. 7 alin. 5 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) -45343100-4 - lucrari de ignifugare
Obiectul achizitiei: Lucrari de ignifugare executate pentru podurile a doua locatii aferente Politiei Locale Ploiesti - suprafata totala de aproximativ 1900 mp. Lucrarile de ignifugare vor fi executate in cadrul obiectivelor, iar toate materialele vor fi asigurate de executant: curatarea prafului, panzelor de paianjen, chituire, manopera, transport substanta ignifuga, inclusiv rapoartele de incercari (testele de laborator sunt incluse in pretul/mp). Calitatea lucrarilor este conditionata de respectarea stricta a tehnologiei de aplicare.
Executantul se obligă să efectueze lucrările sus menționate la termen și de bună calitate, asigurând o garanție de calitate de minim 60 luni, în condițiile unei exploatări corespunzatoare de către beneficiar.
Executantii lucrarilor de ignifugare, inclusiv la pregatirea solutiilor de ignifugare, vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenire a incendiilor corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara aceste activitati.
Produsele ignifuge folosite la operațiunile de ignifugare trebuie să fie certificate și să asigure o eficacitate a ignifugării de minimum 5 ani.
Prețul buletinului de încercare va fi suportat de executant, pentru fiecare obiectiv în parte.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autoritatii contractante. Executantul va raspunde pentru calitatea lucrarilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a lucrarilor necorespunzatoare.

Conditii de participare: Ofertantii au obligatia sa prezinte urmatoarele documente:
- Autorizație IGSU, pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu completările și modificările ulterioare.
- Copie CUI
- Copii ale certificatelor de competență ale personalului care va efectua lucrările
- declaratii de conformitate, certificat de garantie, certificat de performanta eliberate de producator, ale produselor ignifuge
- executantul lucrarilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protectia muncii si prevenirea incendiilor, corespunzatoare conditiilor si locului unde se desfasoara.
Valoare estimata fara TVA : 11.176,47 lei
Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor prezentului anunt
Conditii referitoare la contract:
Vor fi respectate normativele în vigoare pentru lucrările ce se execută: prevederile Legii nr.319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă și Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor, precum și prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 ce se refera la Norme de protecția mediului.
- Se va respecta STAS-ul și H.G. din Catalogul Standardelor Române 1995 privind calitatea manoperei și materialelor .
- procesul de ignifugare va fi executat numai la temperaturi mai mari de 5 grade C.
- produsul ignifug se va aplica in doua straturi. Stratul al doilea se aplica numai dupa o uscare corespunzatoare a primului strat, intervalul fiind intre 12-24 ore.
- Se va emite Proces verbal de receptie provizorie, se impacheteaza si sigileaza probele-in prezenta beneficiarului si se trimit la un laborator acreditat.
- dupa primirea raportului de incercare se face receptia la terminarea lucrarii, cu intocmirea unui proces - verbal de receptie calitativa; acesta impreuna cu raportul de incercare vor fi consemnate in cartea tehnica a constructiei respective .
- plata se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale emisa de prestator.
- factura va fi insotita de urmatoarele documente:
- caiet masuratori
- certificate de calitate pentru substantele utilizate
-proces-verbal de pregatire si sigilare eprubete
- buletine de verificare de la laboratoarele autorizate
- proces verbal de receptie provizorie
- proces - verbal de receptie calitativa

Anuntul pentru achizitia directa a fost publicat si in catalogul electronic SEAP - Noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de proceduri de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi, sub nr. ADV1042279/17.10.2018.
Termen limita depunere oferte: 22.10.2018, ora 16:00

Modul de prezentare a ofertei
Achizitia lucrarii de ignifugare se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP. Ofertele vor fi identificate in catalogul electronic SICAP dupa codul CPV conform anunt. Solicitam mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Documentele de calificare se vor depune in plic inchis cu scrisoare de inaintare, la secretariatul Politiei Locale Ploiesti, pana la data de 22.10.2018, ora 16.00.
Nu se iau in considerare ofertele depuse dupa data stabilita in anunt.Toate prețurile vor fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0769095911- Compartiment Achizitii Publice, tel./ fax: 0244/594227, mail: office@polocploiesti.ro

 

 

 

 

 ANUNŢ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca Politia Locala Ploiesti in calitate de autoritate contractanta, este interesata de achizitia unui „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica".
Cod CPV: 34110000-1 - autoturisme
1. Modalitatea de achiziție a serviciilor - in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Obiectul contractului:
• Achizitionarea a 1 (unu) autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica

3. Valoarea totala estimata : 47.899,16 lei fara TVA
4.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;
5.Ofertele alternative sunt interzise;
6.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;
7. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut aplicabil ofertelor ce respecta cerintele caietului de sarcini, conform art. 187 alin. 3, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice .
9.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:
a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;
c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;
10. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu acest anunt în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești " spre a putea fi achiziționat de autoritatea contractantă;
11. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21, e-mail: office@polocploiesti.ro;
12.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:24.09.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;
13. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:25.09.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;
14. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 26.09.2018, incepand cu orele 12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.
15.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „denumirea „Autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica pentru Poliția Locală Ploiești "; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

 

 


                                  Director General Adjunct,                                       Compartiment Achizitii Publice, Contracte
                                           Vaida Adrian                                                          Popescu Angela Anca

 

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 

Nr.________/_____________

 

                                                                                                                    APROBAT,
                                                                                                                           DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                                              POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                                          Vaida Adrian

 


CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
Cod CPV - 34110000-1

 

 

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

 

 


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

 

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza

 


- documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele pe loc sau in decurs de 5 zile de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent);

 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);


4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos.

 

 

 


NUME PRENUME/ FUNCȚIA PUBLICĂ/ SEMNĂTURA/ DATA/ NR. EXEMPLARE
Elaborat/ Popescu Angela Anca/ Compartiment Achizitii Publice, Contracte/ 05.09.2018/1 ex.                                                                    Verificat/ Enita Alexandru/ Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 

 

 CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.________ /_________


                                                1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-513255, fax 0244-513829, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor .


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, fara judecata, fara punerea in intarziere si fara indeplinirea altei formalitati prealabile precum şi de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 20% din valoarea estimata a contractului, fara T.V.A. (pact comisoriu expres de ultim grad).
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                                     ACHIZITOR,                                                                   FURNIZOR,
                                                                                                               POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

 

 POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Compartiment Achiziții Publice


                                                                                                              APROBAT,
                                                                                                                       Director General Adjunct,
                                                                                                                                    Vaida Adrian

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
ACHIZITIE DIRECTA
CONTRACT DE FURNIZARE

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE
OPTICO-ACUSTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE


FISA DE DATE

Tip legislatie: in conformitate cu dispozitiile prevazute la Capitolul III , Sectiunea 1, prevederile art. 43, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, precum si a dispozitiilor art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
Adresa postala: Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: ______, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.0244513255 In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: office@polocploiesti.ro, Fax: 0244513829, Adresa internet (URL): www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 25.09.2018 (inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.


Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico - acustica"

 

 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Locul principal furnizare: Politia Locala Ploiesti Ploiesti - sediul achizitorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru - nu este cazul
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect achizitia unui autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34110000-1 - autoturisme
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca obiect furnizare autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.
Valoarea estimata a contractului este de 47.899,16 lei fara TVA

II.2.2)
Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea de catre ambele parti, pana la data livrarii produsului care face obiectul contractului.

II.4) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare: Da
- Cuantumul garantiei de participare este de 400 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. 395/2016; Echivalentul in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii Anuntului.
- Garantia de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, in una dintre urmatoarele forme: printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate ori de o societate de asigurari (se poate utilize modelul din Formularul 1) sau prin virament bancar, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor in contul: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal 2844855 sau prin depunere la caseria autoritatii contractante.
- Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
- Instrumentul de garantare trebuie sa prevada situatiile de retinere instituite de dispozitiile art. 37, alin (1), lit. a) si c) din H.G. 395/2016;
- Returnarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie - nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Politiei Locale Ploiesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
d) www.anap.gov.ro.

III.2)
Conditii de participare.
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a) Motive de excludere a ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 2;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Paula Maria Pitariu - Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;
- d-na Isabela Gabriela Mocanu -Sef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Proceduri;
- d-na Popescu Angela Anca - consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice;
- d-l Costin Buciumeanu- Sef Birou Financiar-Contabilitate ;
- d-l Alexandru Enita- Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

Note:
1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;
2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane juridice/fizice romane:
Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.


III.2.2)
Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Se solicita:
- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.


III.2.3.a)
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara
- Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. publici, sau privati. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim: 46.000 lei.
- Se va prezenta Lista principalelor livrari de produse similare în ultimii 3 ani.
Documentele justificative sunt recomandari/procese verbale de receptie/documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", prin care sa ateste, livrarea produselor similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani.
- Informatii privind asocierea (daca este cazul)
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, ofertantul va furniza informatiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- Se va completa angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
- Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului - completarea si prezentarea Formularului 6.IV.1.1.b)
Tipul procedurii de achizitie publica
Achizitie directa - selectie de oferte
IV.2) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

IV.3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4) Prezentarea ofertei
NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1) lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele impuse prin Caietul de sarcini si eventualele clarificari/raspunsuri la clarificari, atasate anuntului, publicat in SEAP. De asemenea ofertantul trebuie sa prezinte conditii si termen de prestare, termen si conditii de garantie.
Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform art. 51 alin. 1) din legea 98/2016.
Operatorii economici au obligatia de a depune modelul de contract asumat, prin semnare si stampilare cu sau fara amendamente.
Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odata cu depunerea Ofertelor.
Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor completa si prezenta:
- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde toate elementele de formare a pretului final
conform cerintelor Caietului de sarcini.
- Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);
- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare.
- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in componenta sa.
Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare.

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de 25.09.2018 (inclusiv in data de 25.09.2018). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.
Ofertele vor fi identificate in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumire si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.
In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.
Achizitia va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

SECTIUNEA IV: INFORMATII SUPLIMENTARE
IV.1) Modalitatea de publicitate:
Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.
Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresa www.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

IV.2)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.
Poliția Locală Ploiești-Compartimentul Achiziții Publice, Contracte

Adresa postala: B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.


COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE
                Popescu Angela Anca

 

CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA


Solicitare de clarificari nr. 1: CAIET DE SARCINI

Referitor la pct. III, 3.1, ultimul paragraf, respectiv pct. 1.2 Receptia, paragraful al doilea, va rugam sa fiti de acord ca acesta sa se interpreteze conform textului de mai jos:
- daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispositive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

Raspuns:
A se vedea Caiet de sarcini revizuit.


Solicitare de clarificari nr. 2: CONTRACT DE FURNIZARE

Referitor la pct. 11.2, va rugam sa fiti de acord cu urmatoarea reformulare:
Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Raspuns:
A se vedea Contract revizuit.

Solicitare de clarificari nr. 3:
Va rugam sa ne transmiteti daca acceptati ca autovehiculul ce face obiectul achizitiei de mai sus sa fie livrat in max. 90 zile, nu 30 cum este specificat in Caietul de sarcini.

Raspuns:
Se vor respecta cerintele din Caietul de sarcini, pct. III "Cerinte minimale obligatorii", respectiv pct. 3.4. „Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti".

 

 

 

 

 

                                                                                           APROBAT,
                                                                                                DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                                                                                  POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI
                                                                                                                Vaida Adrian

 


CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE AUTOTURISM DOTAT CU RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA
Cod CPV - 34110000-1

I. INFORMATII GENERALE

1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA - POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr.21, Jud.Prahova, tel.0244/513255, fax.0244/513255, codul fiscal 28035122, cont IBAN nr.RO53TREZ5215010XXX011125 deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin Vaida Adrian - Director General Adjunct
1.2. DENUMIRE ACHIZITIE - Achizitie autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica - cod CPV: 34110000-1, 1 (unu) autoturism conform specificatiilor tehnice de la punctul II
1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care Propunerea tehnica presupune un nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi neconforma si va fi respinsa.
Autoritatea contractanta doreste achizitia a 1 (unu) autoturism nou conform specificatiilor tehnice de la punctul II, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in prezentul Caiet de sarcini. Acesta va fi dotat cu rampa de avertizare optico-acustica.

II. SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII:
2.1. 1 (unu) Autoturism transport persoane
2.1.1. Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140

2.1.2. Motor, transmisie si performante:

• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala

2.1.3. Frane, suspensie si pneuri

• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

 

 


2.1.4. Elemente de exterior:

• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018

2.1.5. Dotari interioare:

• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime

2.1.6. Siguranta:

• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Airbaguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata

2.2.7. Culoare:

• Alb (vopsea nemetalizata)


III. CERINTE MINIMALE OBLIGATORII:

3.1. Furnizorul va prezenta la livrare, cel putin urmatoarele documente:
a) cartea de identitate vizata de RAR;
b) certificat de garantie;
c) cartea tehnica (manual de intretinere si utilizare);
d) carnet de service si garantie;

 

e) declaratie/atestat de conformitate si certificat de calitate;
f) autorizatie provizorie de circulatie (numere provizorii de circulatie);
g) asigurarea RCA, valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circulatie;
h) proces verbal de predare-primire;

3.2. Autoturismul va avea in dotare : suporturi numere de inmatriculare, trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, coarba, cric, set becuri, stingator, roata de rezerva, covorase de cauciuc.

3.3. Perioada de garantie: minimum 36 (treizeci si sase) de luni in limita a 100.000,00 km.; va incepe de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.
Observatie: la locul de livrare la punctul 3.6. de mai jos se va incheia un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa a produsului, iar perioada de garantie incepe de la data semnarii procesului verbal si va fi inscrisa in carnetul de garantie.
In perioada de garantie remedierea problemelor semnalate se va efectua in conditiile prevazute in certificatul de garantie acordat de producator pentru produs, fara costuri pentru achizitor, de catre furnizor.

3.4. Termenul de livrare: maxim 30 (treizeci) de la data semnarii contractului de catre ambele parti; termenul de livrare se considera respectat in masura in care procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului este semnat fara obiectiuni, pana la expirarea termenului asumat.

3.5. Se va specifica marca, modelul si producatorul; de asemenea, la Propunerea tehnica se vor atasa documente de la producator in copie: fila de catalog, prospecte, etc.

3.6. Locul de livrare a produsului: Sediul / Show-room dealer auto castigator.

3.7. Produsul trebuie sa fie nou, fabricat in anul 2018.

IV.RECEPTIE
- Receptia va fi cantitativa, de structura si de integritate in conformitate cu specificatiile Caietului de Sarcini si cu Cartea Tehnica a autovehiculului, pe baza

 


- documentelor de livrare, a certificatelor de garantie si a celor de calitate, ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
- Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculul nu respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor, sau nu respecta alte specificatii tehnice din Caietul de Sarcini sau din Cartea Tehnica, a certificatelor de garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului sau a altor componente si dispozitive, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze deficientele intr-un termen de reparatie agreat de comun acord intre Achizitor si unitatea de service autorizata de Ofertant, in functie de complexitatea reparatiei. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de constatare.

V.ALTE PRECIZARI
- Ofertele care nu vor include informatia relevant sau care nu raspund corect si complet tuturor cerintelor, vor fi respinse prin descalificare sau incomplete si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic.

RAMPA DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICA

Politia Locala Ploiesti doreste sa achizitioneze 1 (una) buc.rampa de avertizare optico-acustica, care va fi montata pe autoturismul nou achizitionat.

I. CONDITII ECONOMICO ORGANIZATORICE:
1.1. LIVRARE:
- Produsul trebuie sa fe nou (sa nu fie fabricat cu mai mult de 6 luni in urma de la data livrarii si sa fie in conformitate cu cerintele tehnice mentionate in specificatia tehnica);
- In situatia in care legislatia in vigoare prevede reomologarea autovehiculului (dupa montarea rampei), aceasta se va face de furnizorul rampei. In situatia in care nu este necesara operatiunea, furnizorul va prezenta o dovada emisa de Registrul Auto Romana in acest sens, cu mentiunile corespunzatoare in cartea de identitate a vehiculelor;
- Garantia acordata pentru rampa de avertizare optico-acustica si manopera de montare va fi de minim 2 ani (24 luni), timp maxim de raspuns la sesizare de 24 ore, timp maxim de rezolvare a sesizarii 36 ore (in cazul depasirii termenului, pana la remedierea defectului, echipamentul se va inlocui cu altul echivalent);

 

- La livrare produsul va fi insotit de urmatoarele documente:
- factura fiscala;
- instructiuni de cunoastere si exploatare a rampei de avertizare optico-acustice, traduse in lb.romana;
- certificat de garantie ( pentru o perioada de minim 24 luni);
- certificat de conformitate.

1.2. RECEPTIA
- Livrarea va face obiectul unei receptii finale;
- Daca in cadrul receptiei se constata ca exista unele deficiente sau nu sunt respectate in totalitate prevederile din specificatiile tehnice sau din caietul de sarcini, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile, pe cheltuiala proprie, in decurs de 5 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o nota de constatare care va fi semnata de ambele parti, urmand ca dupa remediere furnizorul sa instiinteze achizitorul cu privire la noua data de efectuare a receptiei finale;
- Achizitorul va prelua produsul pentru care a fost semnat procesul verbal de receptie fara obiectiuni.

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);


4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7. Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

III. DURATA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI

Contractul de furnizare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la data indeplinirii tuturor obligatiilor ce deriva din contract, dar nu mai tarziu de data limita inscrisa in acesta.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele solicitate prin caietul de sarcini.
Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

 

V. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in termen de 30 zile de la receptia bunurilor.
Documentele care vor sta la baza realizarii platii sunt: factura fiscala, procesul verbal de receptie.

VI. OBSERVATII

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.
Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.


VII. ALTE CONDITII

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.
Pentru demonstrarea conformitatii Propunerilor tehnice cu cerintele minime obligatorii solicitate, trebuie completata si incarcata in SICAP, Fisa de date privind conformitatea Propunerilor tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, in conformitate cu formularul din Anexa din prezenta sectiune, prevazut mai jos.

 

 

 


NUME/PRENUME FUNCȚIA/PUBLICĂ SEMNĂTURA DATA/NR. EXEMPLARE
Elaborat/ Popescu Angela Anca/ Compartiment Achizitii Publice, Contracte/ 05.09.2018/1
Verificat/ Enita Alexandru/ Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 


Anexa la CAIETUL DE SARCINI


OFERTANT,
(denumirea/numele)

FISA DE DATE
PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE
CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI


Denumire si cantitate: autoturism dotat cu rampa de avertizare optico-acustica-1 buc.
(cod CPV - 34110000-1)

Cerinte minimale obligatorii solicitate de autoritatea contractanta Precizarile ofertantului
Autoturism transport persoane
Dimensiuni si mase:
• Caroserie - berlina
• Lungime (mm.) - intre 4200 - 4500
• Latime fara oglinzi (mm.) - intre 1700 - 2000
• Inaltime (mm.) - intre 1400 - 1600
• Capacitate rezervor (litri) - min. 50 litri
• Garda la sol (mm.) - min. 140
Motor, transmisie si performante:
• Capacitate cilindrica (cmc.) - intre 1400 - 1500
• Putere (kw) - min. 60
• Cuplu maxim (Nm) - min. 200
• Norma poluare - Euro 6
• Carburant - Motorina
• Transmisie - 4x2
• Cutie viteze - manuala
Frane, suspensie si pneuri
• Sistem de franare fata - cu discuri pline
• Sistem de franare spate - cu tamburi
• Directie - asistata hidraulic

Elemente de exterior:
• Jante otel cu capace
• Oglinzi retrovizoare reglabile electric
• Manere deschidere usi din exterior in culoarea caroseriei
• Proiectoare de ceata
• Lumini de zi LED
• Luneta degrivanta
• Anvelope DOT 2018
Dotari interioare:
• Aer conditionat automat
• Sistem mutimedia cu navigatie si bluetooth
• Bancheta spate rabatbila 1/3 - 2/3
• Scaun sofer reglabil pe inaltime si longitudinal
• Geamuri electrice fata si spate
• Centuri fata reglabile pe inaltime
• Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
• Tetiere scaune fata si spate reglabile pe inaltime
Siguranta:
• ABS
• Repartitie electronica a fortei de franare
• Asistenta la franarea de urgenta
• Aibarguri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata
• Asistenta la parcarea cu spatele
• Alarma auto cu inchidere centralizata
Culoare:
• Alb (vopsea nemetalizata)
Rampa de avertizare optico-acustica
l. Rampa de avertizare optico-acustica este compusa din trei module, doua optice si unul luminos.
2. Cele trei module vor fi montate pe o structura care sa asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteza maxima a autovehiculului.
3. Modulele optice:
- Modulele optice vor fi montate in partile laterale ale rampei;
- Modulele optice vor fi de culoare albastru;
- Lentile si calote de policarbonat care sa asigure un efect vizual maxim si antimatuire;
- Leduri de mare putere care sa asigure vizibilitatea

rampei de la minim 500 metri pe timp senin;
- Pe lateralele rampei vor fi montate lumini de alee de culoare alba;
- Luminile de alee trebuie sa asigure iluminarea spatiului din lateralul autovehiculului pe o distanta de minim 50 m.;
- Frecventa luminoasa: minim 50 flash-uri/min.;
- Lungimea fiecarui modul optic va fi minim 1/3 din lungimea totala a rampei (vor avea dimensiunea maxima permisa dupa montarea difuzorului);
4. Modul optic:
- Amplificator si difuzor cu putere de minim 100 W;
- Pozitionarea modului acustic va fi in mijlocul rampei;
- Generator de semnal (sirena) cu tonuri manuale (minim Wail si Airhorn) si continue (minim Wail, Hi-Lo, Yelp);
- Posibilitatea comunicarii de mesaje vocale catre participantii la trafic, prin microfon;
5. Modul de comanda:
- Panou de comanda montat ergonomic la bordul autovehiculului tip telecomanda;
- Tastatura luminata pentru a fi vizibila pe timp de noapte;
- Posibilitatea pornirii/opririi modulului optic separat fata si spate;
- Posibilitatea pornirii/opririi luminilor de alee independent de cele albastre;
- Pornirea sirenei se va face la actionarea oricarei taste, mai putin la cea de oprire;
- La actionarea butonului de comanda a sirenei vor porni automat si modulele albastre;
- Buton pentru deconectarea generala a sistemului;
6. Rampa va avea un profil aerodinamic menit sa
conduca la un consum cat mai redus de carburant;
7.Rampa va fi protejata impotriva coroziunii si patrunderii apei in cazul spalarii cu jet de presiune;
8. Tensiune de alimentare:12 V de la instalatia electrica a autovehiculului;
9. Solutiile de montare a rampei si modulului de comanda se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

 


                                                                                     CONTRACT DE FURNIZARE

                                                                                     Nr.________ /_________


                                        1 AUTOTURISM NOU DOTAT CU RAMPĂ DE AVERTIZARE OPTICO-ACUSTICĂ


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare între:

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independenței nr. 21, telefon 0244-513255, fax 0244-513829, cod fiscal 2835122, cont RO08TREZ24A610304201300X,deschis laTREZORERIA PLOIESTI reprezentată prin d-ul Vaida Adrian, Director General Adjunct , în calitate de achizitor, pe de o parte
si
________________________________. cu sediul in ________, B-dul ________ nr. ____, ________, cod postal _______, număr de înmatriculare la Registrul Comertului _____________, cod fiscal ______________, cont _______________________________________ deschis la Trezoreria ____________ reprezentata legal prin __________________, avand funcția de ___________,în calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs(e) - autoturisme dotate cu rampă de avertizare optico-acustică ;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea propduselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asiatenta tehnica in perioada de garantie si orice asemenea obligatii care revin Furnizorului, conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract.
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

 

 

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să transmită proprietatea, să predea şi să livreze produsul/produsele prevăzute în Ofertă, în termenele şi în condiţiile ofertate, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), si să plătească Furnizorului preţul convenit pentru achiziţia acestora.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul total de comercializare convenit de părţi pentru furnizarea/ achiziția autoturismului este de ............... lei cu TVA inclus, urmând a fi achitat de Achizitor din bugetul autorităţii contractante, prin OP, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maxim 30 de zile de la emiterea facturilor.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ... de zile, începând de la data semnării lui. Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care Furnizorul şi-a exprimat acordul expres.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti

8. Documentele contractului
8.l - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara din SEAP
- Fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP
- oferta comerciala nr. _______________
- propunerea tehnica a produsului nr. _______________;
- caietul de sarcini (document cu specificatii tehnice);
- acte aditionale, daca exista;
- alte anexe la contract.


9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se angajează să execute, cu bună-credinţă, obligaţiile prevăzute la clauza 4.1.cu privire la produsul/produsele. Furnizorul garantează Achizitorul că produsul/produsele pot fi vândute libere de sarcini.
9.2.- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea, standardele, specificațiile, performanţele prezentate în Ofertă cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini.
9.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul/produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea ofertei înaintate de Furnizor .


10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să achiziţioneze (să cumpere), să recepţioneze şi să plătească prețul convenit de părţi pentru produse în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract.
10.2 Achizitorul se obligă să plătească autoturismul dotat cu rampă de avertizare optico-acustică, în lei, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 -În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu isi executa in termenul stabilit in contract/comanda obligaţiile asumate in contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea contractului/comenzii neexecutata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata contractului in termenul prevazut la 10.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalităţi, o sumă echivalentă calculata prin aplicarea procentului 0,1% din valoarea platii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
11.2 - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod culpabil si repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de plin drept reziliat, şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12.Garantia de buna executie a contractului
Nu este cazul.
13. Receptie, inspectie si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, respectiv sediul Achizitorului si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in propunerea tehnica (anexa la contract) si respectand caietul de sarcini.
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, la sediul Achizitorului, conform prevederilor din caietul de sarcini.
13.3 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de aducere la conformitate);
sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice
13.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

14. Livrarea si documentele care insotesc produsele
14.1 Furnizorul are obligatia de a livra si Achizitorul are obligatia de a receptiona produsele de la sediul Furnizorului, respectand termenul de livrare convenit.
14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:
a) manual de exploatare a produsului in limba romana insotit de plan de service;
b) autorizatie provizorie de circulatie/talon
c) certificatul de omologare si conformitate;
c) fişă de întreţinere;
d) certificate, carnete de garantie;
e) factura fiscala;
f) carte de identitate emisa de RAR, certificate de garantie,.
14.3 - Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
14.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca cele „ 1 autoturism dotat cu rampă de avertizare optico-acustică" este nou, nefolosit, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată service-ului: 3 ani de la livrare in limita a 100 000 de kilometri.
(2) Perioada de garanţie anticorosiva si defecte de vopsea: 6(sase) ani.
(3) Perioada de garanţie a produsului începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestuia la destinaţia finală.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
15.4 -La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, lucrările de reparaţii şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, Furnizorul având obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul (dacă nu există soluţie tehnică de reparaţie) în perioada convenită, fără costuri suplimentarea pentru Achizitor. Produsul si componentele care, în timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte, sunt noi, nefolosite si beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
15.6- Constatarea defecţiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizaţi ai Furnizorului în prezenţa delegatului autorizat al Achizitorului.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru produsele livrate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
16.2 - Preţul contractului este ferm nu se actualizează.

17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Intarzieri in indeplinirea contractului
18.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada prevazuta la art. 6.
18.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.


19. Cesiunea
19.1 - Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti.
19.2- Obligatiile nascute din prezentul contract rãmânand în sarcina pãrţilor contractante, asa cum acestea au fost stipulate şi asumate iniţial.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul achizitorului.

22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, _________, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


                     ACHIZITOR,                                                                                         FURNIZOR ,
            POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

1. Modalitatea de achiziție a serviciilor – in conformitate cu prevederile art. 101, alin. 2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice in baza procedurii simplificate proprii;

2. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona:

·         servicii medicina muncii cod CPV 85147000-1

·         servicii de evaluare psihologică 85121270-6

pentru salariatii Poliției LocalePloiesti cu locul de prestare a serviciilor: sediul Poliției Locale Ploiești din Bd. Independenței nr. 21;

3. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerinţelor caietului de sarcini (Anexa nr.1);

4. Durata prestării serviciilor: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2018 cu posibilitate de prelungire pana la 30.04.2019;

5. Valoarea totala estimata a serviciilor pentru 240 salariati este 45333 lei fara TVA respectiv:

·         pana la 31.12.2018- 34000 lei fara TVA

·         perioada 01.01.-30.04.2019 in cazul prelungirii contractului conform art.165 din HG 395/2016-11.333 lei fara TVA;

6.Oferta financiara va fi exprimata în moneda naţională (RON), conform Formularului de Oferta (Anexa nr.2). Ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă timp de: 90 de zile;

7.Ofertele alternative sunt interzise;

8.Modalităţi principale de finanţare: bugetul local;

9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;

10. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut/ total servicii solicitate în Caietul de sarcini;

11.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a)Situația personală a ofertantului:1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Anexa nr. 2); 2) Declaratie privind conflictul de interese (Anexa nr.2); 3) Certificat de atestare fiscala actualizat privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul; 4) Certificat de atestare fiscala actualizat privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul.

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător;

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Prestatorul va dovedi experienţa similară în ultimii 3 ani, cu agenti economici sau institutii publice confirmata prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiar;

12. Operatorul economic declarat câștigător, va avea avea postat obligatoriu aceste servicii în Catalogul de produse/servicii/lucrări din SEAP, sub denumirea „ Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru Poliția Locală Ploiești ” spre a putea fi achiziționate de autoritatea contractantă;

13. Denumirea şi adresa serviciului de la care se pot obține documentele și informații suplimentare: Compartimentul Achiziţii Publice, Contracte, Bd. Independenței nr. 21,  e-mail: office@polocploiesti.ro;

14.Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări:20.08.2018, ora 16.00; solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail, la adresa: office@polocploiesti.ro;

15. Termenul și locul de depunere a ofertelor: termenul limită de depunere a ofertelor este:22.08.2018, ora16.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Registratură. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare;

16. Evaluarea ofertelor: deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 23.08.2018, incepand cu orele  12.00, la sediul Poliției Locale Ploiești, Bd. Independenței nr. 21, Compartiment Achizitii Publice.

17.Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, propunerea financiară şi propunerea tehnică se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate, marcate corespunzător. Cele trei plicuri se vor introduce într-un plic exterior, închis, netransparent, sigilat. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: a) Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta: „Servicii medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru angajatii Poliției Locale Ploiești”; b) Denumirea şi adresa ofertantului pentru a putea permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă.

Director General Adjunct,                                  Compartiment Achizitii Publice, Contracte

     Vaida Adrian                                                         Popescu Angela Anca

 


CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI

POLIŢIA LOCALĂ
B-dul. Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255

Cod fiscal: 28035122

Cont IBAN:RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Po
ştal nr. 14, Căsuţa Poştală nr. 39


 

       Nr.________ / ____________

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Aprob ,

                                                                                        DIRECTOR  GENERAL  ADJUNCT,

                                                                                      VAIDA ADRIAN

 

 

 

 

 

 

POLITIA LOCALA PLOIESTI

 

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI

« SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII » COD CPV – 85147000-1

« SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA » COD CPV – 85121270-6

 

 

 

 

1.    Autoritate contractanta

      

     Politia Locala a Municipiului Ploiesti

       Cod fiscal: 28035122

       Adresa: B-dul Independentei, Nr.21, Ploiesti

        Telefon, fax: 0244/513255

       Email: office@polocploiesti.ro

       Cont: RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti

 

 

2.    Obiectul achizitiei publice:

 

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea serviciilor de medicina muncii si evaluare psihologica pentru un numar de 240 posturi, dintre care vacante 13, suspendate 6, ale Politiei Locale Ploiesti, in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii Sanatatii si Securitatii in Munca nr. 319 / 2006 modificata si completata.

 

 

Nota : Numarul functiilor ocupate va fi actualizat atat la data incheierii contractului de prestari servicii medicale de medicina muncii, si a contractului de prestarii servicii evaluare psihologica cu ofertantul  caruia i se vor atribui contractele, cat si pe parcursul derularii acestuia, in functie de fluctuatiile structurii de personal, serviciile de medicina muncii si cele de evaluare psihologica fiind achizitionate pentru un numar de 240 salariati.

 

3.    Prestarea serviciilor:

 

Supravegherea sanatatii angajatilor de la Politia Locala Ploiesti va cuprinde totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a acestora, si testari specifice pentru personalul inarmat.

 

       In cadrul Politiei Locale Ploiesti exista urmatoarele categorii de personal :

 

      -   2 directori = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      - 15 sefi Serviciu / Birou  = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      - 22 personal Tesa = cu munca birou, operare calculator

      - 28 personal contractual (23 paznici / 5 Birou Dispecerat) = cu munca partial birou, partial teren, tura de noapte – operare calculator

      - 114 politisti locali (Ordine Publica / Interventie) = cu munca de teren, tura de noapte  

      -  40 politisti locali (Serv. Circulatie, Serv. Disciplina in Constructii, Birou Protectia Mediului, Serv. Control Comercial, Birou Evidenta Persoanelor) = cu munca partial birou, partial teren – operare calculator

      -   6 posturi suspendate din care :

                  - 1 director

                  - 5 personal Tesa

      - 13 posturi vacante din care :

                  - 2 personal Tesa

                  - 7 politisti locali

                  - 4 personal contractual

 

      Dintre care, un numar de :

      -   82 angajati conduc masinile institutiei

      - 114 angajati inarmati

 

4.    Obiectul caietului de sarcini:

 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile care trebuie indeplinite pentru asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca a salariatilor Politiei Locale Ploiesti.

In conformitate cu legislatia in vigoare, prestarea serviciului de medicina muncii si evaluarea psihologica consta in efectuarea :

 

4.1.                Examenul medical la angajarea in munca – se va efectua obligatoriu tuturor lucratorilor care se angajeaza in cadrul Politiei Locale Ploiesti. Acesta va cuprinde examinarea clinica in conformitate cu art. 13 - art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

4.1.1.   Stabileste :

- aptitudinea/aptitudinea conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul il va desemna sa lucreze privind :

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca ;

b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanantatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca ;

c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea serviciilor prestate ;

d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii ;

 

        4.1.2. – Consta in :

                  a) anamneza medicala profesionala / testare psihologica si examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 b) examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

                 c) examen medical si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere ;

                 d) examen medical si psihologic pentru persoanele care urmeaza sa detina si sa foloseasca armament si munitie :

 

                In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru :

a)    indrumarea persoanei care urmeaza sa fie angajata catre alte locuri de munca ;

b)   includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita ;

 

Concluzia finala se completeaza in fisa de aptitudine (Anexa nr. 5 la H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare), completata in doua exemplare : unul pentru angajator si unul pentru persoana examinata ;

 

 

4.2.                Examenul medical periodic – se va efectua obligatoriu tuturor angajatilor Politiei Locale a Muncipiului Ploiesti. Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 din Hotararea Guvernului 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

 

   4.2.1. – Consta in :

            a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;

            b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional ;

            c)  diagnosticarea bolilor legate de profesie ;

            d)  depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca ;

           e) diagnosticarea bolilor profesionale ;

 

 

            f) evaluarea, consilierea, verificarea, avizarea informarea si propunerea de masuri privind riscurile la care pot fi expuse la locurile de munca femeile gravide, cele care au nascut de curand si cele care alapteaza;

            g) examen medical si psihologic pentru persoanele care detin si folosesc armament si munitie ;

 

    4.2.2. – Cuprinde :

 

            a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul medical in vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in momentul examenului medical respectiv ;

            b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut in Anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

     c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si examenul indicat de catre medicul specialist de medicina muncii ;

     d) examene medicale si testare psihologica specifice pentru lucratorii care presteaza munca de noapte :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

     e) examene medicale specifice si testare psihologica pentru lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare, functii cu stres neuropsihic sau suprasoilicitare vizuala, cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic (pentru toti salariatii)

    f) examene medicale si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere, politisti locali, personalul cu atributii pe ordine publica, personalul care  detine si foloseste armament si munitie :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale  si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic – anual ;

    g) examene medicale specifice personalului cu functie de decizie  (director general, director general adjunct, sef serviciu, sef birou): examen clinic general, examen psihologic, examen psihiatric ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

 

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

     h) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( arhivar)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic– anual ;      

    i) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( ingrijitor)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual ;

    j) lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz (mecanic, instalator, electrician)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- audiograma – anual ;

- probe vestibulare si de echilibru – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

  k) sofer categ B cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic  - anual ;

  l) paznic ;

- examen clinic general – probe vestibulare, probe de echilibru (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- examen psihologic  - la indicatia medicului de medicina muncii;

- examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii ;

m) Lucru in mediu de praf ( muncitori necalificati) ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

 

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- spirometrie– anual 

- hemoleucograma complet - anual

n) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical prevazut in Anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      o) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine ;

 

4.2.3. – Scopuri :

     a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine ;

      b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profe4sional ;

      c) diagnosticarea bolilor profesionale ;

      d)  diagnosticarea bolilor legate de profesie ;

      e) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea institutiei, pentru populatia cu care salariatii Politiei Locale Ploiesti vin in contact prin natura activitatii lor ;

4.3.             Examen medical de adaptare in munca

 

4.4.                Examenul medical la reluarea activitatii – se va efectua dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii si are ca scop :

a)    confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei / functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv ;

b)   stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul ;

c)    reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca ;

            La  toate examenele medicale, medicul specialist  de medicina muncii poate solicita,

daca considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate, conform Fiselor privind serviciile profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 355 / 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.       

            Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de cate ori il considera necesar, in functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din institutie ;

Examenele medicale de medicina muncii la angajare se vor efectua la solicitarea Politiei Locale Ploiesti, care va completa « Fisa de identificare a factorilor de risc profesional ».

Examenele medicale de medicina muncii si evaluarile psihologice se vor efectua tuturor angajatilor Politiei Locale Ploiesti, pana cel tarziu 01.12.2018.

Pentru lucratorii la care se efectueaza examinare psihologica, se va  completa, semna si parafa fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca la rubrica ‘testare psihologica periodica’.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza « Fisei de identificare a factorilor de risc profesional », a dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, va completa in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator, « Fisa de aptitudine » cu concluzia examenului medical : apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si /sau concluzii diagnostice, se va inmana angajatului in cauza la solicitarea acestuia.

 

 

4.5.        Supraveghere speciala :

 

- persoanele cu varsta de peste 60 de ani ;

- femeile gravide ;

- persoanele in evidenta cu boli cronice ;

 

 

5.    Documente de calificare :

 

Ofertantii trebuie sa prezinte :

Ø  Descrierea unitatii medicale, cu punct de lucru in municipiul Ploiesti

Ø  Certificat SR EN ISO 9001 : 2015 cu organism acreditat

Ø  Certificat de atestare  pentru servicii medicale de medicina muncii

Ø  Experienta similara in prestare de servicii medicale de medicina muncii

Ø  Laborator de analize propriu acreditat RENAR – SR EN ISO 15189 :2013

Ø  Certificare SR OHSAS 18001 :2008 – Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale cu un organism acreditat

Ø  Operatorul economic va dispune de spatii adecvate si echipamente medicale specifice, necesare prestarii in conditii de igiena si siguranta a serviciilor medicale solicitate si de disponibilitate pentru numarul total de angajati ai Politiei Locale Ploiesti.

Ø  Serviciul de medicina muncii va fi coordonat de un medic specialist de medicina muncii, ce se va afla zilnic la punctul de lucru al operatorului economic, pentru situatiile  de prim-ajutor si tratament de urgenta. Acesta va fi desemnat de operatorul economic ca responsabil pentru indeplinirea contractului.

Ø  Aviz de libera practica al medicului de medicina muncii eliberat de Colegiul Medicilor ; 

Ø  Dovada existentei unei Comisii acreditata la Directia de Sanatate Publica Prahova, pentru eliberarea permisului de port-arma / preschimbare permis port-arma ;

Ø  Psiholog atestat de Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala ;

Ø  Efectuarea examenelor medicale se va realiza conform unui grafic prestabilit ;

 

            Alte cerinte :

·         Se va asigura personal de specialitate pentru efectuarea tuturor examenelor medicale ce trebuie realizate, actul medical fiind unul de calitate ;

·         Fisele medicale si avizele psihologice se redacteaza in 2 exemplare ;

·         La predarea catre beneficiar a rezultatelor se va anexa bilantul statistic si studiul morbiditatii specifice si nespecifice pentru toti angajatii institutiei redactat de medicul de medicina muncii ;

·         Reevaluarea gratuita (ex. psihologic / ex. medical) ori de cate ori se impune ;

·         Certificat ISO pentru SSM ;

·         Asigurarea asistentei medicale cu ambulanta pentru :

- personalul care participa la sedintele de tragere organizate periodic de catre Politia Locala Ploiesti ;

- personalul care participa la probele fizice ;

- candidatii care participa la proba de aptitudini fizice cu ocazia concursurilor de recrutare la nivelul Politiei Locale Ploiesti ;

·         Medici specialisti pentru recomandarile medicului de medicina muncii ;

·         Evaluari psihologice pentru siguranta si aparare nationala – evalueaza periodic salariatii care au dreptul de port arma letala/neletala ;

·         Prestatorul se obliga sa asigure caietele psihologice pentru fiecare salariat ;

·         Sa efectueze evaluari psihologice multiple pentru fiecare salariat la care Fisa de expunere la riscuri evidentiaza riscuri suprapuse, si sa fie consemnate in avizul psihologic rezultatul comun al tuturor testarilor la care salariatul a participat, toate acestea nedepasind suma convenita in contract ;

·         Psihologia muncii si organizationala care examineaza psihologic, la indicatia medicului de medicina muncii, pentru autorizarea/exercitarea meseriilor/profesiilor ce implica :

·         - lucru la inaltime ;

- lucru in tura de noapte ;

- lucru cu stres neuropsihic ;

- persoane cu functii de conducere si decizie, din 2 in 2 ani daca au statut de functionar public ;

- agent de paza fara arma;

- persoanele care in timpul programului de lucru  conduc masina institutiei ;

·         Prestatorul va efectua instruirea personalului pentru acordarea  primului ajutor ;

·         Prestatorul sa asigure reprezentarea beneficiarului in problemele de medicina muncii in fata autoritatilor competente ;

·         Sa programeze cu prioritate noii angajati la examenul medical la angajare, precum si consultatiile la cerere pentru situatii urgente sau speciale ;

·         Prestatorul sa asigure in zilele alocate efectuarii investigatiilor medicale, doar programarea angajatilor Achizitorului in vederea desfasurarii cu celeritate a controlului medical ;

·         Examenele medicale la angajare si reluarea activitatii se vor efectua la solicitare, iar timpul maxim pentru programare nu va depasi 3 zile lucratoare ;

·         Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la angajatii Achizitorului ;

·        Prestatorul se obliga sa prezinte raportari periodice, in scris, la solicitarea conducerii institutiei sau responsabilului cu atributii S.S.M., cu privire la starea de sanatate a angajatilor, impreuna cu recomandari pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, raportari periodice catre Directia de Sanatate Publica. Raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor va fi prezentat de medicul de medicina muncii responsabilului cu atributii S.S.M. al Politiei Locale Ploiesti.

·         Prestatorul se obliga sa participe cu medicul de medicina muncii la sedintele responsabilului cu atributii S.S.M. ale Politiei Locale Ploiesti;

·         In 30 zile lucratoare de la incheierea controlului medical periodic va fi depus Raportul sintetic privind  rezultatele investigatiilor de specialitate cuprinzand, cel putin :

- numarul persoanelor examinate

- locul de munca

- profesia persoanei examinate

- concluziile investigatiilor structurate pe ansamblul Politiei Locale Ploiesti.

 

 

6.    Modul de prezentare a ofertei :

 

Se va prezenta pret servicii medicale/ angajat  si valoarea totala a serviciilor pentru toti angajatii pana la 31.12.2018, in care sunt incluse reevaluarile medicale si psihologice indiferent de numarul de examinari, cu rezervarea dreptului de a modifica numarul angajatilor pe parcursul derularii contractului,  aceasta din urma fiind valoarea de referinta ce va fi luata in considerare in atribuirea contractului.

 

 

 

 

7.    Criteriul de atribuire :

 

Criteriul de atribuire va fi - pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc  cerintele solicitate prin caietul de sarcini.

Cerintele impuse in documentatia de atribuire vor fi considerate cerinte minimale.

 

8.    Modalitatea de plata :

 

Autoritatea contractanta va efectua platile pentru serviciile achizitionate si efectiv prestate lunar, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata in contul de Trezorerie al prestatorului. In acest sens, toti ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte trebuie sa detina un cont deschis la Trezoreria Statului..

Factura va fi insotita de anexa cu numele si prenumele/ locul de munca/ profesia persoanei examinate ( indiferent de numarul investigatiilor medicale / examinarilor sau evaluarilor psihologice, pentru respectivul salariat se va factura o singura data, cu specificarea examinarilor medicale, fara a depasi suma trecuta in oferta financiara).

Nu se admite efectuarea de plati in avans sau partiale.

Plata se considera efectuata la data debitarii contului achizitorului.

 

 

9.    Observatii :

 

Prezentul caiet de sarcini nu contine specificatii referitoare la penalitati, forta majora, litigii, etc. care fac parte integranta din contractul care se va incheia cu prestatorul.

Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

 

 

10. Alte conditii :

 

Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii contractului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME

 PRENUME

FUNCȚIA

 PUBLICĂ

SEMNĂTURA

DATA/

NR. EXEMPLARE

Elaborat

Popescu Angela Anca

Compartiment Achizitii Publice, Contracte

 

31.07.2018/1

Verificat

Enita Alexandru

Sef Birou Administrativ, Logistica, S.S.M.

 

 

 

 

 

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

Compartiment Achiziții Publice

 

 

APROBAT,

Director General Adjunct,

Vaida Adrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIE  DE  ATRIBUIRE

ACHIZITIE DIRECTA

CONTRACT DE SERVICII

 

SERVICII DE MEDICINA MUNCII ȘI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ PENTRU SALARIATII POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE

 

 

FISA DE DATE

 

 

Tip legislatie: anexa 2 la legea 98/2016 si dispozitiile cap. III, sectiunea 5 – Paragraful 8, art.101.alin (2) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

Adresapostala:  Bulevardul Independenței,nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  ______, Romania, Punct(e) de contact:  Compartimentul Achizitii Publice,Contracte, Tel.__________In atentia consilier- Popescu Angela Anca, Email: ___________, Fax:  _____________, Adresa internet (URL):  www.polocploiesti.ro,Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

 

 

 

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestare servicii. Detalii tehnice si oferta financiara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de­­­­­­­­­­­­­_____________(inclusiv). Dupa aceasta data, se vor vizualiza ofertele postate in SEAP. Acestea vor fi identificate dupa codul CPV si denumirea achizitiei. Se solicita mentionarea la denumirea achizitiei si a faptului ca ofertele sunt postate pentru Poliția Locală Ploiești, pentru o mai buna identificare a acestora.

 

 

 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

 

 

 
       

 

 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

 

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

     

„Servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologică pentru salariatii Poliției Locale Ploiești

 

 

 

 

 

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

 

Locul principal de executare: Municipiul Ploiesti

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Incheierea unui contract de servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologica.

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru – nu este cazul

II.1.5)  

 

 

 

 

 

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul are ca obiect prestare servicii de medicina muncii și servicii de evaluare psihologică efectuate pentru toti salariatii Poliției Locale Ploiești

-          examen clinic la angajare – in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc;

-          examen  medical periodic – in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de cate ori se impune in functie de starea de sanatate;

-          examen clinic de adaptare;

-          examenul clinic la reluarea activitatii;

-          supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca;

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

85147000-1 Servicii de medicina muncii

85121270-6 Servicii de evaluare psihologică

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

Contractul are ca obiect prestare servicii de medicina muncii si servicii de evaluare psihologică pentru aproximativ 240 salariati ai “Poliției Locale Ploiesti”:

Valoarea estimata a contractului este de 45.333, 00 lei (pentru serviciile de medicina muncii nu se plateste TVA), din care:

-        34.000,00 lei(fara TVA) pana la 31.12.2018

-        11.333,00 lei(fara TVA) (in eventualitatea prelungirii contractului prin act aditional  pana la data de 30.04.2019).

 

II.2.2)  

 

Optiuni

 

Nu

II.3)  

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

Contractul produce efecte de la data inregistrarii la beneficiar, dupa semnarea  de catre ambele parti, pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, prin act aditional pana la data de 30.04.2019.

 

II.4)  

Ajustarea pretului contractului

 

Da

 

Pretul contractului se ajusteaza în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

Conditii referitoare la contract

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

     

III.1.1.a)    Garantie de participare: nu se solicita

III.1.1.b)  

Garantie de buna executie

- Cuantum: 5%din valoarea contractului, fara TVA, intr-una dintre formele prevazute de art. 40 alin (1)-(3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul contractului de prestare servicii;

Modul de constituire:

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, sau

-prin depunerea la casierie în numerar a sumei reprezentand garantia de buna executie, sau

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale,caz in care, prestatorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se depune de catre prestator in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul, fara TVA, al contractului.

- Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in conformitate cu  art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

 

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local al Municipiului Ploiesti,

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 53 si urmatoarele din Legea nr.98/2016 (se completeaza si se prezinta Formularul 1).

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.1.5)  

Legislatia aplicabila

 

a) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

 

b) HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

c) HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

d) OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

 

f) Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

- www.mmediu.ro; www.inspectmun.ro; www.mfinante.ro; www.anap.ro.

 

III.2)  

 

Conditii de participare.

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

III.2.1.a)  

Motive de excludere a ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

 

-          Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea  nr.98/2016 privind achizitiile publice – completarea si prezentarea Formularului 2;

-          Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.59, art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice – completarea si prezentarea Formularului 3 si Anexei 3A;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Declaratia pe proprie raspundere conform art. 59 din Legea nr.98/2016 se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (ordinul ANRMAP nr. 170/2012).

- Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: completarea si prezentarea Formularului 4 prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul depunerii unei oferte comune, certificatul se va prezenta in numele asocierii.

 

Note:

1) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente;

2) In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

 

III.2.1.b)

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Persoane juridice/fizice romane:

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei – prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”/certificat liberat on-line cu semnatura electronica extinsa atasata); informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei;

 

Persoane juridice/fizice straine:

- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunerea ofertelor. Documentelevor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

 

 

III.2.2)  

 

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

 

Se solicita:

- prezentarea Fisei de informatii generale, cuprinzand cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani- completarea si prezentarea Formularului 5.

 

 

 

 

III.2.3.a)

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

-          Lista cu principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani

 

-          Lista cu personalul de care poate dispune ofertantul pentru derularea contractului – completarea si prezentarea Formularului 6.

   
   

IV.1.1.b)  

 

Tipul procedurii de achizitie publica

 

Achizitie servicii anexa 2 la legea 98/2016

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicabil ofertelor care dovedesc indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

       

IV.3.  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4)  

 

 

Prezentarea ofertei

NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.137, alin(2), lit.k) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa oferta careia îi lipseste una din cele doua componente, asa cum sunt precizate la art.3, alin(1)  lit.hh) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv propunerea tehnica, sau propunerea financiara.

IV.4.1)  

Modul de prezentare a propunerii tehnice

 

Se va prezenta:

-  Propunerea tehnica care va fi întocmita astfel încât sa respecte cerintele caietului de sarcini, asigurand posibilitatea verificarii corespondentei între aceasta si prevederile caietului de sarcini.

-   Graficul  de prestare a serviciilor.

Declaratia pe propria  raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, conform art. 51, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (completarea si prezentarea Formularului7). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national in domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă se pot obtine de la:

- Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

- Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html.

Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public. 

 

Nota: pot fi prezentate si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

IV.4.2)  

Modul de prezentare a propunerii financiare

 

Se vor completa si prezenta:

- Formularul de oferta (Formularul 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA si va cuprinde pret servicii medicale/ angajat  si valoarea totala a serviciilor pentru toti angajatii, conform cerintelor Caietului de sarcini.

-  Anexa la Formularul de oferta - centralizatorul de preturi (Formular 9);

- Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii.

- Detalierea modului economic de formare a pretului ofertat, identificand principalele elemente de cost care intra in component sa.

Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea financiara considerate confidential va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente, propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public.                   

IV.4.3)  

Modul de prezentare a ofertei

Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP – noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) si va fi finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii.

 

Oferta finaciara insotita de detalii tehnice va fi postata in catalogul electronic SEAP noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) pana la data de _____________ (inclusiv in data de ______________). Dupa aceasta data se vor analiza ofertele postate in SEAP.

Ofertele vor fi identificate in SEAP – noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) dupa cod CPV si denumirea serviciului, conform anunt. Se solicita mentionarea la denumirea serviciului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Politia Locala Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. Nerespectarea denumirii serviciilor si a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectarii de catre autoritatea contractanta a ofertelor.

In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea   sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: office@polocploiesti.ro pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte,  urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Poliției Locale Ploiești, B-dul Independențeinr. 21, doar de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intocmit prin aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea formulata in acest sens de catre autoritatea contractanta.

Achizitia serviciilor va fi derulata in SEAP - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/) de catre autoritatea contractanta numai cu ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior prezentata. Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele minime prevazute si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

 

SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

V.1)  

Modalitatea de publicitate:

 

Anuntul pentru achizitionarea de servicii va fi  public atat pe site-ul Poliției Locale Ploiești cat si in Sistemul   Electronic    al     Achizitiilor Publice SEAP, - noul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/), sectiunea Initieri de procedure de achizitie, subsectiunea Publicitate anunturi.

Documentatia de atribuire va fi publicata integral pe site-ul Poliției Locale Ploiești, la adresawww.polocploiesti.ro -asigurandu-se operatorilor economici accesul direct, nerestrictionat, deplin si gratuit la documentatie.

 

V.2)  

 

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac.

 

Poliția Locală Ploiești–Compartimentul Achiziții Publice, Contracte

Adresa postala:  B-dul Independenței, nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  _______, Romania, e-mail:office@polocploiesti.ro.

           

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE CONTRACTE

Popescu Angela Anca

                                                                                                                                        FORMULAR  1

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016.

     1. Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

 

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.              

2.2 Alte activitaţi ce se vorrealizaîn comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

 

3. Obligatiileasocierii

3.1 Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului.

3.2 Liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi săprimească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. 3.3 Toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociere pe întreaga durată a procedurii si a contractului.

 

4. Durata asocierii

4.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

 

 

 

5. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

5.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

5.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnareac ontractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

 

6. Încetareaacordului de asociere

6.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a)     Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b)     Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzutela art. 2 din acord;

c)     Alte cauze prevăzute de lege.

 

7.Comunicări

7.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face înscris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzutela art..........

7.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

 

8Litigii

8.1 Litigiile intervenite întrepărţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

 

9. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiatîntr-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

 

______________________

(denumire autoritate contractanta)

 

ASOCIAT 1,

___________________

 

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!:Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa înfuncţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  2

Operator economic

................................

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

           

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al _________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiileprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea                  nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

    (1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

a)      constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

b)      infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

c)      infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

d)     acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şiart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

e)      spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

f)       traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat;

g)      fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

    a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

b)  nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c)   nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e)   nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f)   nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a concurenţei;

g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şiselecţie sunt complete si conforme cu realitatea;

i)  nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante,                    să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

De asemenea, declarcă la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant încadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,coroborat cu art. 47 dinH.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

         (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

 

            FORMULAR 3

DECLARAŢIE

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU

OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/

SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI

CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

 

 

 

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al ….................................................................................................. (denumirea  / numele şi sediul /adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  prevăzute la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art.59 si 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

                - nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

                - nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei.

           Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.     Data completării …..........                                                   Operator economic,

                                                                                                ….............................

                                                                                               (semnătura autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa:

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante:


- d-nul Vaida Adrian- Director General Adjunct Politia Locala Ploiesti;

- d-na Paula Maria PitariuDirector General Adjunct Politia Locala Ploiesti;

- d-na Isabela Gabriela Mocanu –Sef ServiciuResurse Umane, Juridic, Proceduri;

- d-l Costin Buciumeanu– Sef Birou Financiar-Contabilitate ;

- d-l Alexandru Enita– Sef BirouAdministrativ, Logistica, SSM;

- d-na Popescu Angela Anca – consilier compartiment Contracte, Achizitii Publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  4

CERTIFICAT

de participare la procedura cu ofertã independentã


    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ........................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de ............................, în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ..................... din data de ........................, certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere.

    II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:

    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

    2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;

    3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;

    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

    5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

    6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;

    7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

    8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.

    III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrateşi întrutotul conforme cu realitatea.


            Ofertant,                                                                                             Data
         .....................

    Reprezentant/Reprezentanţi legali

           (semnãturi)
..............................................................

                                                                                                                        FORMULAR 5

Operator economic
________________
 (denumirea/numele)

 

FIŞĂ DE INFORMATII GENERALE

 

  1. Denumirea /numele:
  2. Codul fiscal:
  3. Adresa sediului central:
  4. Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________
  5. Certificatul de înmatriculare /înregistrare

_________________________________________________________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

  1. Obiectul de activitate, pedomenii:

_________________________________________________________________________

(in conformitate cu prevederiledinstatutulpropriu)

  1. Birourilefilialelor/sucursalelorlocale, daca este cazul:

_________________________________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

  1. Principala piaţa a afacerilor:
  2. Cont _________________________________ deschis la Trezoreria _______________

 

  1. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.

crt.

Anul

Cifra de afacerimedieanuala

(lei)

Cifra de afacerimedie anuala                          (echivalentvaluta)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Media anulă

 

 

 
Obs: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru ultimii 3 ani.
 
Operator economic
________________
 

 

 

FORMULAR 6

..................................             

 

OPERATOR ECONOMIC   

Denumire                                                       

 

 

 

LISTA CU PERSONALUL ANGAJAT DE OFERTANT/

DE CARE OFERTANTUL POATE DISPUNE IN DERULAREA CONTRACTULUI

SERVICII PENTRU MEDICINA MUNCII ȘI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

 

 

            Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru achizitia de servicii ” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

 

 

Nr. crt.

Specialitate

Numele şi prenumele

Angajat

Permanent  temporar

0

1

2

3

4

 

1.

 

2.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

________________

 

 

 

 

                                                           

            Data                                        completării:     Operator economic,

                                                                                      ………… ……………………….

                                                                                        (semnătura autorizată )

 

 

 

 

 

 

 

 OPERATOR  ECONOMIC                                                                                FORMULAR 7

       ......................…………………..

 

 

DECLARAŢIE

privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă, rezultate din reglementarile specifice la nivel national

 

 

Subsemnatul ……………………………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………………..(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publicecãvomrespectasiimplementaprestareaserviciilorcuprinseînofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca, precum si al almediului si protectiei mediului.

De asemenea, declar pe propria raspunderecă la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]

 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura  şi ştampila), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular de ofertă – servicii FORMULAR 8

                                                                       

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând documentaţia postata pe site-ul www.polocploiesti.ro ………………………………., subsemnaţii ……………………….., reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologică...............................,  (denumirea serviciului)pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

                                                       ...............................................................................,

                                                           (nume, prenume şi semnătură),

                                                      L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

                                                                       

           

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ SERVICII                                  FORMULARUL 9

 

..........................................................

(denumirea/numele ofertant)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 pentru servicii

Anexă la ofertă

 

Nr.

crt

Activitatea

(gama/faza)

Cantitatea

Preţul

unitar

 

 

Preţul

 total

Taxa pe valoarea adăugată

 

 

 

Lei

Lei

 

(col 2x col 3)

Lei

0

1

2

3

5

7

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

               

 

TOTAL    Lei:

 

       Euro:

........ % asociaţi        lei:

........ % subcontractanţi     lei:

........ % asociati        euro:

........ % subcontractanti     euro:

 

.............................................

(semnătura autorizată)

L.S.

 

Model scrisoare de înaintare Formularul 10

 

                                                                       

 

OPERATORUL ECONOMIC

___________________

(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

 

Ca urmare a Anuntului postat pe site-ulPolitiei Locale www.polocploiesti.ro din data de ______________, privind achizitia directa organizata pentru incheierea contractului de Servicii pentru medicina muncii și Servicii de evaluare psihologica, noi ________________________________________ (denumirea/numeleoperatoruluieconomic) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Pachetul/plicul si gilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ copii:

a) oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisfacec erinţele.

 

Data                            completării ___________       Cu stimă,

                                                           

Operator economic,

                                                                                                ...................................                                                                                                             (semnătura autorizată)

 

  

CONTRACT  PRESTARI SERVICII

 

nr.______________data____________

 

 

SERVICII DE MEDICINA MUNCII SI SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA PENTRU SALARIATII „POLIȚIEI LOCALE PLOIEȘTI”

 

1. In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, intre:

 

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI cu sediul in localitatea Ploiești, Bd. Independentei nr. 21, judet Prahova, avand CUI 28035122,  cont IBAN RO53TREZ5215010XXX011125, Trezoreria Ploiesti, reprezentata legal prin domnul Vaida Adrian in calitate de Director General Adjunct, numit in continuare ACHIZITOR,

 

şi

 

................................................................, cu sediul în ..................................., nr. telefon: ...................., fax ..............................e-mail: ....................................., CUI ........................ , nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ........................., cont Trezoreria ........................, nr. ......................................., reprezentata prin ..................................................., în calitate de prestator, pe de alta parte.

 

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 

Clauze obligatorii

 

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să asigure, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, servicii de medicina muncii si servicii de evaluare psiholgică pentru salariatii „Poliției Locale Ploiesti”.

4.2. -  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii mentionat la articolul 4.3. din contract.                                              

4.3. -  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv Pretul total este determinabil pe parcursul executarii contractului, in functie de serviciile executate de catre prestator, raportat la necesitatile achizitorului, precum si la resursele financiare alocate de Poliția Locală  Ploiesti cu aceasta destinatie si este de maxim __________, din care:

-          _____________lei,  pana la 31.12.2018

-          _____________lei,  in perioada 01.01.2019 – 30.04.2019,

Pentru serviciile de medicina muncii si serviciile de evaluare psihologică nu se plateste TVA.

4.4. Preţul mediu unitar practicat de catre prestator pentru îndeplinirea contractului este de ______ lei/ salariat/servicii medicale.

 

5. Durata contractului.

5.1 - Contractul intra in vigoare la data inregistrarii lui la autoritatea contractanta, dupa semnarea acestuia de către ambele parti contractante si isi inceteaza efectele la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii lui pana la 30.04.2019, cu respectarea dispozitiilor prevazute la art.4.3 din  prezentul contract.

 

6. Documentele contractului.

6.1 - Documentele contractului sunt:

-  caietul de sarcini

-  fisa detaliu cumparare directa atribuita din SEAP

-  oferta tehnica;

-  oferta financiara

-  alte documente, dupa caz.

 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de evaluare psihologică, efectuate pentru anumiți salariaţi instituţiei conform H.G nr. 355/ 2007, respectand prevederile caietului de sarcini., dupa cum urmeaza:                                   

7.1.1 Sa efectueze prin medicul responsabil de contract, planificarea numerica (cea nominala fiind apanajul Beneficiarului) a tuturor angajatilor la controlul medical periodic respectand parametrii de timp prevazuti de legislatia de Medicina Muncii ( un an sau sase luni, in functie de profilul de activitate al Beneficiarului).

7.1.2. Sa programeze cu prioritate noii angajati la examenul medical la angajare, precum si consultatiile la cerere pentru situatii urgente sau speciale.

7.1.3. Să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la angajaţii Beneficiarului.

7.1.4. Psihologia muncii si organizationala care examineaza psihologic, la indicatia medicului de medicina muncii, pentru autorizarea/exercitarea meseriilor/profesiilor ce implica :

              -lucru la inaltime,

              -lucru in tura de noapte,

                -lucru cu stres neuropsihic,

                 -persoane cu functii de conducere si  decizie,din 2 in 2 ani daca au statut de functionar public

                                    -agent de paza fara arma

         - psihologia muncii si organizationala - persoanele care in timpul programului de lucru, conduc masina institutiei.

7.1.5 Evaluari psihologice pentru siguranta si aparare nationala- evalueaza periodic salariatii care au drept de portarma letala/neletala.

7.1.6. Prestatorul se obliga sa asigure caietele psihologice pentru fiecare pacient.

7.1.7.Prestatorul se obliga sa interprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului .

7.1.8. Sa efectueze evaluari psihologice multiple  pentru fiecare salariat la  care fisa de expunere la riscuri evidentiaza riscuri suprapuse, si sa fie consemnate in avizul psihologic rezultatul comun al tuturor testarilor la care salariatul a participat toate acestea nedepasind suma convenita in contract.

 

            7.2 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de medicina muncii, efectuate pentru toti salariatii insitutiei conform H.G. nr. 355/2007, respectand prevederile caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

            - examen clinic la angajare – in functie de factorii de risc delarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat;

            - examen medical periodic- in functie de factorii de risc declarati in fisa de identificare a factorilor de risc a fiecarui salariat, care se vor efectua pentru fiecare salariat anual sau de cate ori se impune in functie de starea de sanatate;

            - examen medical de adaptare in munca;

            - examen clinic la reluarea activitatii;

            - supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca;

            7.2.1. Prestatorul se obliga sa gestioneze dosarele medicale cu eliberarea Fisei de aptitudine de catre medicul de medicina muncii si stabilirea aptitudinii in munca in relatia cu starea de sanatate, vizarea fiselor de securitate si sanatate a muncii si dispensarizarea afectiunilor cronice;

            7.2.2. Prestatorul se obliga sa verifice corectitudinea eliberarii certificatelor de concediu medical – lunar

                        - corectitudinea intocmirii lor;

                        - concordanta intre codul de boala si patologia existenta la salariat;

            7.2.3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca raportul conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, la solicitarea angajatorului, in termen legal, pentru salariatele care anunta in scris angajatorul asupra starii fiziologice de graviditate;

            7.2.4. Prestatorul se obliga sa consilieze si indrume pentru sanatatea la locul de munca si in activitatea de reabilitare, reconversie, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala sau legata de profesie;

            7.2.5. Prestatorul se obliga ca echipa medicala sa fie prezenta la sediul Politiei Locale Ploiesti cu o frecventa si durata stabilita de comun acord astfel incat sa se evite cazurile in care termenul pentru efectuarea  examenului medical sa fie depasit. Pentru salariatii care doresc , controlul medical va fi efectuat la sediul unitatii medicale;

7.2.6.Prestatorul se obliga sa efectueze unele examene medicale de specialitate, suplimenta, la indicatia medicului de emdicina muncii si impuse de factorii de risc; aceste investigatii se efectueaza in cadrul controlului medical periodic, in urgente si ori de cate ori starea de sanatate o impune, fara a necesita plata suplimentara;

            7.2.7. Prestatorul se obliga sa prezinte raportari periodice, in scris, la solicitarea conducerii institutiei sau responsabilului cu atributii S.S.M., cu privire la starea de sanatate a angajatilor, impreuna cu recomandari pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor, raportari periodice catre Directia de Sanatate Publica. Raportul anual privind starea de sanatate a angajatilor va fi prezentat de medicul de medicina muncii responsabilului cu atributii S.S.M. al Politiei Locale Ploiesti.

            7.2.8.Prestatorul se obliga sa participe cu medicul de medicina muncii la sedintele responsabilului cu atributii S.S.M. ale Politiei Locale Ploiesti;

            7.2.9.Prestaorul se obliga sa efectueze examene medicale necesare grupelor de salariati efectuate o data pe an:

·        examene medicale si testare psihologica specifice pentru lucratorii care presteaza munca de noapte :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·     examene medicale specifice si testare psihologica pentru lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare, functii cu stres neuropsihic sau suprasoilicitare vizuala, cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic (pentru toti salariatii)

·        examene medicale si testare psihologica necesare obtinerii avizelor (medical si psihologic) pentru personalul cu responsabilitati in domeniul circulatiei rutiere, politisti locali, personalul cu atributii pe ordine publica, personalul care  detine si foloseste armament si munitie :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale  si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic – anual ;

·     examene medicale specifice personalului cu functie de decizie  (director general, director general adjunct, sef serviciu, sef birou): examen clinic general, examen psihologic, examen psihiatric ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic- testarea acuitatii vizuale si a campului vizual – anual ;

- ECG - anual

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( arhivar)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

- examen psihologic– anual ;     

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz ( ingrijitor)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual ;

·        lucru in mediu de praf, mucegai, pulberi cu expuneri la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz (mecanic, instalator, electrician)

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual– anual ,

- ECG - anual

- spirometrie – anual ;

- audiograma – anual ;

- probe vestibulare si de echilibru – anual ;

- hemoleucograma complet - anual ;

- glicemie – anual

·        sofer categ B cu expunere la campuri electromagnetice neionizate din banda 0-300 GHz :

- examen clinic general ( atentie : acuitate vizuala si auditiva, probe neurologice, etilism cronic) ; (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- hemoleucograma complet - anual

- probe vestibulare, probe de echilibru – anual ;

- examen psihologic  - anual ;

·        paznic ;

- examen clinic general – probe vestibulare, probe de echilibru (evaluare medicina muncii) - anual,

- examen oftalmologic - testarea acuitatii vizuale si a campului vizual, vedere cromatica – anual ;

- audiograma– anual  ;

- ECG – anual ;

- glicemie– anual  ;

- hemoleucograma complet - anual

- examen psihologic  - la indicatia medicului de medicina muncii;

- examen psihiatric – la indicatia medicului de medicina muncii ;

·        Lucru in mediu de praf ( muncitori necalificati) ;

- examen clinic general (evaluare medicina muncii) - anual,

- ECG – anual ;

- glicemie – anual ;

- spirometrie– anual 

- hemoleucograma complet – anual

 

7.3. – Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate ;

7.4 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele asumate in oferta si  prin prezentul contract.

7.5 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu termenul de prestare prezentat în cadrul ofertei.

7.6 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ofertate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

7.7 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in  conformitate cu dispozitiile legale prevazute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si H.G. nr. 355/15.05.2007  privind Supravegherea sanatatii lucratorilor.

7.8 - Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, se va face la sediul achizitorului.

7.9 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i)   reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 12, serviciile prestate în termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii facturii la achizitor, fiecare factura fiind insotita de procesul verbal, intocmit lunar, in urma serviciilor prestate.

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea corespunzatoare partii de contract neexecutata, pe fiecare zi de intarziere.