Anunturi angajare /

ANUNT


POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.07.2020

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL
OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL 88 pct. 100 pct. 188 pct. ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA 87 pct. 90 pct. 177 pct. ADMIS
3. BADEA IRINEL 85 pct. 90 pct. 175 pct. ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA 75 pct. 70 pct. 145 pct. ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA 85 pct. 70 pct. 155 pct. ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA 80 pct. 80 pct. 160 pct. ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN 85 pct. 80 pct. 165 pct. ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA 80 pct. 60 pct. 140 pct. ADMIS


Afişat, astăzi 21.07.2020, orele 14:45, la avizierul instituţiei.

 


Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 


ANUNT

 

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.07.2020


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Consilier/I/
Superior 100 pct. ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Consilier/I/
Superior 90 pct. ADMIS
3. BADEA IRINEL Poliţist local/I/
Superior 90 pct. ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA Poliţist local/I/
Superior 70 pct. ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA Poliţist local/I/
Superior 70 pct. ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Poliţist local/III/
Superior 80 pct. ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Poliţist local/I/
Superior 80 pct. ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Poliţist local/III/
Principal 60 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 20.07.2020 , orele 14:30, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 

 

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 20.07.2020

 

 


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează                                                         PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Consilier/I/Superior                       88
ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Consilier/I/Superior                     87
ADMIS
3. BADEA IRINEL Poliţist local/I/Superior                                        85
ADMIS
4. GAVRILOIU BRINDUSA ELENA Poliţist local/I/Superior             75
ADMIS
5. ENITA CORINA VALENTINA Poliţist local/I/Superior                   85
ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Poliţist local/III/Superior                 80
ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Poliţist local/I/Superior                               85
ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Poliţist local/III/Principal        80

ADMIS


Afişat, astăzi, 20.07.2020 , orele 13:20, la avizierul instituţiei.

 


Comisia de examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Presedinte
2. Grozea Magdalena - consilier - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri-Membru
3. Soare Mihaela Iuliana - consilier - Biroul Financiar Contabilitate - Membru

 


Secretar comisie,
Simion Maria

 


ANUNT

TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.07.2020 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. VASILESCU IOAN GABRIEL Biroul Relatii cu Publicul-Comunicare si Managementul Calitatii Consilier/I/Superior                                                                            ADMIS
2. SOTIR MARILENA CRISTINA Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/Superior
                                                                ADMIS
3. BADEA IRINEL Serviciul Circulatie pe Drumurile Publice Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
4. GAVRILOIU BRANDUSA ELENA Biroul Protectia Mediului Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
5. ENIŢA CORINA VALENTINA Serviciul Control Comercial Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
6. NEDELCU DANA CRISTINA Biroul Ordine Publica I Poliţist local/III/Superior
                                                                ADMIS
7. MATEESCU ADRIAN Biroul Ordine Publica II Poliţist local/I/Superior
                                                                ADMIS
8. RADU ALINA CRISTINA JEANINA Biroul Ordine Publica II Poliţist local/III/ Principal                                                                                                                            ADMIS

Afişat astăzi, 09.07.2020, ora 13:00 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti,
B-dul Independenţei, nr. 21, Ploieşti.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune până la data de 10.07.2020, ora 13:00 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti - Registratură, str. B-dul Independenţei, nr. 21.
Proba scrisă se va susţine în data de 20.07.2020, ora 10:00, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.


Comisia de examen:
1. Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Preşedinte
2. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Membru
3. Soare Mihaela - consilier, Biroul Financiar Contabilitate -Membru

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
POLIŢIA LOCALĂ
B-dul Independentei, nr. 21, Ploieşti
Telefon/Fax : 0244 513255
Cod fiscal: 28035122
Număr operator date cu caracter personal: 4771
Oficiul Poştal nr. 14,
Căsuţa Poştală nr. 39
Email: office@polocploiesti.ro
Web: www.polocploiesti.ro

 


Nr. 866/17.06.2020

 

ANUNŢ


POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, în ziua de 20.07.2020, ora 10:00 - proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile art. 479, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ.

Conditii de participare:
 să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
 să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani de activitate;
 să nu aibă o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile prezentului Cod.
Examenul se va desfășura la sediul Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21.
Dosarul trebuie sa conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările ṣi completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Poliției Locale Ploiești, B-dul Independenței, nr. 21, în perioada 17.06 - 06.07.2020, la secretarul comisiei, Simion Maria - consilier în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.


Formularul de înscriere la examen se va depune la Registratura Poliției Locale Ploiești, în perioada 17.06 - 06.07.2020, ora 16:00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0244/513255, int. 104- Resurse Umane.
Anexăm bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                               DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                             PITARIU PAULA MARIA

 


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PRIOCEDURI
CONSILIER JURIDIC,
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Birourilor Ordine Publică I si II


 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501);
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 46-52, 52^¹, 52^², 52^³ din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                      PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare ;
 Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcṭionare a Poliṭiei Locale;
 Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
 Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14, 15, 16, 111, 142, 143, 173) ;
 Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone ;
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifiările și completarile ulterioare ( art. 100, pct. 1, lit. F, pct.4, pct.6 )


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                   PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA 

 

 BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Protecția Mediului

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare a Poliṭiei Locale;
 Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Local 34/2019 referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 218/2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;
 Hotărârea Consiliului Local 126/2006 privind instituirea măsurilor pentru protejarea sănătății populației și pentru prevenirea și combaterea epizootiilor și epidemiilor cauzate de animale și păsări pe teritoriul municipiului Ploiești.

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                        PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de consilier din cadrul
Biroului Financiar -Contabilitate


 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu toate modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 2861/2009 - norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publce nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
 Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                   PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de consilier din cadrul
Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                        DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN                                                                      PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Control Comercial

 Constituţia României, Republicată;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: titlul II - Statutul funcționarilor publici, cap. I și II ( art. 369-393 ), cap. V ( art. 412-463 ), cap. VIII ( art. 490 - 501)
 Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de productie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 555/1994, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN                                                                       PITARIU PAULA MARIA

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic
ZAFIU OANA MIHAELA

 


ANUNT


POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 30.07.2019

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL
OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA 97,33 pct. 95,00 pct. 192,33 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA 89,00 pct. 90,00 pct. 179,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL 78,33 pct. 80,00 pct. 158,33 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE 53,75 pct. 75,00 pct. 128,75 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT 94,00 pct. 95,00 pct. 189,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA 88,66 pct. 90,00 pct 178,66 pct. ADMIS
7. STOICA MIHAI 83,16 pct. 90,00 pct. 173,16 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN 83,50 pct. 90,00 pct. 173,50 pct ADMIS


Afişat, astăzi 31.07.2019, orele 15:30, la avizierul instituţiei.

 

Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 


Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 30.07.2019


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA Consilier/I/
Principal 95,00 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Politist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Poliţist local/I/
Superior 80,00 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Poliţist local/I/
Superior 75,00 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Poliţist local/I/
Principal 95,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA Poliţist local/III/
Superior 90,00 pct ADMIS
7. STOICA MIHAI Poliţist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN Poliţist local/I/
Superior 90,00 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 30.07.2019 , orele 15:15, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 

TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 30.07.2019


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. SOARE MIHAELA IULIANA Consilier/I/
Principal 97,33 pct. ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Politist local/I/
Superior 89,00 pct. ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Poliţist local/I/
Superior 78,33 pct. ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Poliţist local/I/
Superior 53,75 pct. ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Poliţist local/I/
Principal 94,00 pct. ADMIS
6. STANCU GEORGICA Poliţist local/III/
Superior 88,66 pct. ADMIS
7. STOICA MIHAI Poliţist local/I/
Superior 83,16 pct. ADMIS
8. IANCU IULIAN Poliţist local/I/
Superior 83,50 pct. ADMIS


Afişat, astăzi, 30.07.2019 , orele 13:45, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 01.08.2019, ora 14:00, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

Comisia de examen:
1.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT


TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.07.2019 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. SOARE MIHAELA IULIANA Biroul Financiar Contabilitate Consilier/I/Principal      ADMIS
2. NEAGU TOMINA NICOLETA Biroul Protecţia Mediului Politist local/I/Superior      ADMIS
3. GHEORGHE BOGDAN MIHAIL Serviciul Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului Poliţist local/I/Superior                                                                                                    ADMIS
4. FLOREA GHEORGHE Biroul Ordine Publică I Poliţist local/I/Superior                   ADMIS
5. POPESCU GEORGE IONUT Biroul Ordine Publică II Poliţist local/I/Principal          ADMIS
6. STANCU GEORGICA Biroul Ordine Publică IV Poliţist local/III/Superior                 ADMIS
7. STOICA MIHAI Biroul Interventie Rapidă I Poliţist local/I/Superior                       ADMIS
8. IANCU IULIAN Biroul Interventie Rapidă II Poliţist local/I/Superior                       ADMIS


Afişat astăzi, 23.07.2019, ora 13:30 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21, Ploieşti.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul selectiei dosarelor pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretariatul comisiei de contestaţii.


Comisia de examen:
1. Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- Preşedinte

2.Zafiu Mihaela Oana- consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri - Membru
3. Stan Mariana - consilier, Instituţia Prefectului-judeţul Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

ANUNŢ

Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificarile ṣi completarile ulterioare, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 30.07.2019, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
 să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
 să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile legii.
Dosarele de ȋnscriere la examen se depun in termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 28.06.2019-17.07.2019, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, la secretariatul comisiei de examen şi vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
a) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;


b) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificarile ṣi completările ulterioare;
Bibliografia şi atribuţiile conform fişei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt anexate la prezentul anunţ.

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Birourilor Ordine Publică I, II, IV

 

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului


Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completărilr ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglemtarea activitatii de solutionare a petițiilor;
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanatei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
Hotarărea Consiliului Local nr. 463/2015 pentru abrogarea HCL nr. 105/2010 si aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiesti;
Hotarărea ConsiliuluiLocal nr. 189/2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 337/2008 referitoare la stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, de refacere a acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in Municipiul Ploiesti ;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificările şi completările ulterioare;

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN


SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Protecția Mediului

 

Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici; Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
Constituţia României, republicată;
Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local 228/2006 - Regulament privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Municipiului Ploiesti;
Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările ṣi completările ulterioare ;
Hotărârea Consiliului Local 34/2019 referitoare la modificarea si completarea HCL nr. 218/2015 privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti;
Hotărârea Consiliului Local 126/2006 privind instituirea masurilor pentru protejarea sanatatii populatiei si pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si epidemiilor cauzate de animale si pasari pe teritoriul municipiului Ploiesti;


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN


SERVICIUL RESURSE UMANE ,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de consilier în cadrul Biroului Financiar -Contabilitate

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi Regulamentul de aplicare al acesteaia aprobat prin H.G. nr. 704/1993 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 2861/2009 - norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin legea nr. 54/1994;
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, cu modificarile ulterioare ;
Ordin nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 ;

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANABIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcția de polițist local din cadrul
Birourilor Intervenție Rapidă I și II

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 135/2010, privind Codul de Procedură Penală, actualizată, cu modificarile şi completarile ulterioare: art. 257-266 şi art. 293: constatarea infracţiunii flagrante, procedura privind înmânarea citaţiei şi executarea mandatului de aducere;
Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal - art. 193, 198, 214, 215, 224, 228-230, 233, 234, 244, 253, 254, 371, 372, 375.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

 SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 

 

 

 

Atribuțiile poliţistului locali conform fişei postului din cadrul Birourilor de Ordine Publica:
Atribuții generale funcției de polițist local:
1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

 

Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
r)participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Seviciului Disciplină în Construcții Afișaj Stradal și Protecția Mediului
I. Atributii specifice postului:
a) sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti.
b) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu.
c) sa se prezinte la serviciu in tinuta corespunzatoare, adecvata anotimpului.
d) in exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local din Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului poarta de regula uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu, in timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni, politistul local se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
e) sa cunoasca obligatiile, atributiile, interdictiile prevazute in legislatia in vigoare si sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului.
f) sa-si insuseasca continutul tematicii la pregatirea de specialitate, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
g) sa participe atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore), cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respecarea normelor privind apararea impotriva incendiilor.
h) participa la sedintele de instruire profesionala, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora.
j) alte sarcini stabilite de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale.
II. Atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal :
a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii pe domeniul public sau privat in municipiul Ploiesti;
c) verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
d) verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
e) verifica si solutioneaza petitiile, scrisorile si cererile cetatenilor care au fost repartizate serviciului, in conformitate cu prevederile si competentele legale.
f) indeplineste zilnic dispozitiile transmise de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
g) colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Ploiesti si ale Asociatiilor de proprietari in vederea solutionarii reclamatiilor si sesizarilor primite, conform competentelor legale.
h) colaboreaza cu alte institutii cu atributii de control in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal si participa la realizarea actiunilor specifice organizate in comun.
i) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
k) urmareste si controleaza modul de finalizare al lucrarilor de reparatii pe domeniul public al retelelor edilitare.
l) urmareste si controleaza modul de depozitare al materialelor de constructii pe domeniul public.
m) controleaza executia lucrarilor funerare, subterane si supraterane in incinta cimitirelor.
n) verifica conventiile eliberate de Directia de Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, privind ocuparea domeniului public si privat, din punct de vedere al disciplinei in constructii si protectiei mediului.


Atribuţiile polițistului local în domeniul Protecţiei Mediului :

a) verificã respectarea mãsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de cãtre firmele abilitate;
b) verificã respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curãţeniei de cãtre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curãţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodãreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţioneazã, a trotuarelor, a rigolelor, a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
c) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei în locurile publice;
d) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluare sonora;
e) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traverseazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã;
f) vegheazã la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
g) vegheazã la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgãtoare şi în lacuri;
h) verificã respectarea prevederilor legale de mediu de cãtre operatorii economici, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
i) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea prevederilor lit. a)-m).
j) indeplineste zilnic dispozitiile transminse de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniul Protectiei Mediului.
k) identifica proprietarii terenurile nesalubrizate si neimprejmuite si bunurile abandonate;
l) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Protectiei Mediului.
m)constata, in teren, modul in care se respecta rglementarile privind cresterea animalelor si pasarilor pe raza Municipiului Ploiesti si colaboreaza cu organele/institutiile abilitate competente in domeniul protectiei animalelor;
n)conduce autoturismele institutiei in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.

Atributii de coordonare (in lipsa sefului de birou):
a)Conduce si coordoneaza activitatea Biroului Protectia Mediului in lipsa sefului de birou;
b)Instruieste personalul biroului conform planului tematic;

Atribuţiile postului -consilier Biroul Financiar-contabilitate :

Tine evidenta sintetica si analitica a urmatoarelor conturi :
Contul 531.01- „Casa in lei" (dezvoltat pe conturi analitice)
-intocmeste documentele specifice operatiunilor de casa(dispozitie de incasare/plata) pe care le prezinta la viza controlului si apoi le depune la casierie spre decontare;
-primeste documentele justificative pentru operatiunile de numerar anexate la registrul de casa,le verifica si confirma casieriei primirea acestora;
-verifica si confirma corectitudinea cheltuielilor justificative prin decontul pentru deplasare, urmarind respectarea baremurilor legale in vigoare;
-intocmeste notele contabile aferentei fiecarei operatiuni derulate prin casierie;
-intocmeste fisa contului si stabileste soldul acestuia;
-lunar verifica rulajele si soldul contului din balanta de verificare;
Termen maxim de executie: data de 07 a fiecarei luni pentru luna precedenta;
Contul 542.01- „ Avansuri de trezorerie"
-inregistreaza lunar avansurile spre decontare acordate;
-verifica incadrarea in termenul legal de 3 zile de justificare a avansurilor acordate tertilor, iar in cazul in care justificarea nu se face in termen legal, calculeaza penalitati pentru zilele ce depasesc perioada legala;
-intocmeste nota contabila si fisa postului
-verifica rulajele si soldul contului din balanta de verificare;

Contul 303.01- Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie;
- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Termen maxim de executie : data de 10 a fiecarui luni pentru luna precedenta
Contul 303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta;

- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Termen maxim de executie : data de 10 a fiecarui luni pentru luna precedenta
- Tine evidenta sintetica si analitica a contului " Furnizori"-401

- primeste facturile , adresele, referatele de la fiecare serviciu din cadrul
institutiei ;
- inregistreaza facturile in Registrul de intrari si le verifica daca acestea contin toate vizele pentru decontare;
- returneaza facturile care nu au semnaturile privind confirmarea platii;
- deschide fise analitice pentru fiecare furnizor in parte:
- urmareste platile prin banca pe care Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti , le face furnizorilor in urma prestarilor de servicii efectuate si a materialelor livrate;
- centralizeaza, inregistreaza si trece in fisa fiecarui furnizor facturile emise de acesta;
- stabileste soldul in fiecare luna pentru fiecare furnizor si pe total conturi analitice;
- intocmeste balantele lunare ale conturilor "Furnizori";
- intocmeste notele contabile la sfarsit de luna pentru conturile " Furnizori";
- efectueaza punctajul la facturile emise de furnizori cu cele din evidenta din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
- lunar , verifica rulajele si soldurile conturilor aflate in evidenta;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna precedenta
Tine evidenta sintetica si analitica a contului :
" Furnizori de active fixe peste 1 an"-4042

- primeste facturile de la fiecare serviciu din cadrul institutiei ;
- inregistreaza facturile in Registrul de intrari si le verifica daca acestea contin toate vizele pentru decontare;
- returneaza facturile care nu au semnaturile privind confirmarea platii;
- deschide fise analitice pentru fiecare furnizor in parte:
- urmareste platile prin banca pe care Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti , le face furnizorilor de active fixe peste 1 an ;
- centralizeaza, inregistreaza si trece in fisa fiecarui furnizor facturile emise de acesta;
- stabileste soldul in fiecare luna pentru fiecare furnizor si pe total conturi analitice;
- intocmeste notele contabile la sfarsit de luna pentru conturile " Furnizori de active fixe peste 1 an";
- efectueaza punctajul la facturile emise de furnizori cu cele din evidenta din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate ;
- lunar , verifica rulajele si soldurile conturilor aflate in evidenta;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna precedent.
Contul 603" Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventor":
- intocmeste fisa contului ;
- intocmeste centralizatoarele si notele contabile, aferente acestui tip de
material ;
- verifica lunar rulajele si soldurile din balanta de verificare ;

Tine evidenta angajamentelor legale si bugetare,respectiv a conturilor corespunzataoare , pe clasificataia bugetara, astfel:
Contul 8060 "Credite bugetare aprobate" :
- tine evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget, pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza creditele bugetare aprobate ;
-inregistreaza in creditul contului diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza creditele bugetare aprobate ;
- verifica soldul contului de fiecare data cand sunt modificari in structura acestuia.
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna cand au loc modificari in structura contului.
Contul 8066 "Angajamente bugetare" :
- tine evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate ;
- tine contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele bugetare initiale ;
- inregistreaza in creditul contului diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza angajamentele bugetare initiale ;
- stabileste si analizeaza , pe componenta,soldul contului la sfarsitul lunii, sold care reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat ;
- Va prelua in debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" , al anului urmator, soldul contului 8067 "Angajamente legale" de la finele exercitiului bugetar anterior , pana la data de 10 ale lunii ianuarie a anului urmator ;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna urmatoare, cu exceptia lunii decembrie cand termenul este 10 ianuarie
Contul 8067 "Angajamente legale"
- tine evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate ;
- tine contabilitatea analitica a angajamentelor legale pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat ;
- inregistreaza in debitul contului angajamentele legale, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele legale initiale ;
- inregistreaza in creditul contului, in cursul anului diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale, iar la finele anului, totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale ;
- stabileste soldul contului la finele lunii , iar la finele anului, totalul angajamentelor ramase neachitate , pe care le va prelua in debitul contului 8066 "Angajamente bugetare" , ale anului urmator si in debitul contului 8067 "Angajamente legale" ale anului urmator ;
Termen maxim de executie : data de 05 a fiecarui luni pentru luna urmatoare, cu exceptia lunii decembrie cand termenul este 10 ianuarie

Alte atributii specifice postului :
- Intocmeste, ori de cate ori este nevoie, formularul reprezentand "Ordonantare de plata " ( anexa nr.3 la normele metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , aprobate prin OMFP nr.1792/24.12.2002,pentru fiecare document justificativ in original;
- Intocmeste coloanele 1,2,3,4,6 aferente " Situatiei privind executia cheltueililor bugetare angajate la finele trimestrului " , respectiv anexa numarul 7 , la Situatiile financiare trimestriale, pana pe data de 15 ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie, octombrie ale fiecarui an.
- Intocmeste lunar Registrul inventar pe baza inventarierii anuale

Raspunde direct si personal pentru calitatea lucrarilor executate , precum si pentru executarea la termen a acestora , respectarea prevederilor legale in vigoare , cat si pentru evitarea deficientelor de natura celor constatate de organele de control .
In limita timpului disponibil , pe langa sarcinile de serviciu specifice functiei va indeplini si alte atributii ce ii vor fi incredintate de sefii ierarhici superiori .
Raspunde de cunoasterea si respectarea Regulamentului de Ordine interioara al institutiei , a normelor de tehnica securitatii muncii , pastrarea secretului de serviciu , dand dovada de loialitate fata de interesele institutiei in cadrul careia isi desfasoara activitatea .
Respecta normele de etica si echitate atat in cadrul colectivului , cat si in afara acestuia , in relatiile cu alte personae din institutie sau din afara cu care colaboareaza in realizarea sarcinilor de service.

Birourile Intervenţie Rapidă I și II
Atribuţii conform fişei postului:
- menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al Municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
- menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
- participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
- acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
- constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
- asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
- participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
- constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
- executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţãa Municipiului Ploiești;
- participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
- coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
- asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
- acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
- intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
- în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
- conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;

- verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor Municipului Ploiești, legate de problemele specifice biroului .
- in exercitarea atributiilor de serviciu are dreptul sa conduca autovehiculele institutiei.
- să cunoască şi să respecte actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Poliţiei Locale Ploieşti;
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
- participa la instructajul zilnic şi la prelucrarea situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu, semnând în Registrul posturilor şi în cel de instruire zilnică că şi-a însuşit consemnul, atribuţiile şi obligaţiile specifice postului în care a fost repartizat;
- preia, pe bază de tichet înlocuitor, armamentul, muniţia la intrarea în serviciu, semnând în registrul special desemnat;
- îndeplineşte activităţile legale cu privire la operaţiunile de manevrare, încărcare şi descărcare a armamentului şi muniţiei, executate prin comenzi numai în locurile stabilite, în conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
- preda şi primeşte armamentul şi muniţia din dotare la intrarea şi ieşirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificând starea tehnică a acestora sub comanda nemijlocită a şefului de birou sau a înlocuitorului acestuia, respectând cu stricteţe regulile stabilite de conducerea Poliţiei Locale Ploieşti;
- raportează după caz, la dispeceratul Poliţiei Locale, în scris şi telefonic, zilnic, constatările făcute, evenimentele şi neregulile care au avut loc în zona de responsabilitate încredinţată;
- constata contravenţiile date în competenţa, potrivit legii pe bază împuternicirii emisă de Primarul Municipiului Ploiești, întocmeşte şi preda, după caz, procesele verbale de constatatare, rapoartele zilnice șefului de birou sau înlocuitorului acestuia;
- în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu, dacă nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricărei acțiuni, polițistul local se legitimează și îşi declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
- poarta şi foloseşte în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;
- face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
- participa la cursuri de formare profesională, şedinţe de instruire profesională şi pregătire fizică cât şi la cele pe linia respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a celor de apărare împotriva incendiilor;
- să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile, interdicţiile legale de serviciu, fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat;
- participa atât la instructajul general privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (cel de 8 ore) cât şi la instructajul periodic (2 ore), precum şi la instructajul referitor la respectarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor.
De asemenea, când situaţia impune, se poate deplasa pentru aplanarea unor stari conflictuale deosebite cum ar fi:
- Scandaluri manifestate cu acte de violenţă ce pot pune în pericol integritatea persoanelor şi a bunurilor;
- Comiterea unor infracţiuni, atunci când situaţia la faţa locului poate degenera;
- Intervine la solictarea agenţilor de ordine publică atunci când aceştia sunt depaşiţi numeric şi nu îşi pot executa atribuţiile de serviciu;
- Sprijină forţele de ordine ale Jandarmeriei şi Poliţiei Române cu ocazia manifestărilor sportive şi cultural-artistice ce au loc pe raza administrativă a Municipiului Ploiesti.

 

 


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
VAIDA ADRIAN

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
Consilier juridic, ZAFIU MIHAELA OANA

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

 


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT DIN DATA DE 20.11.2018

 

Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ PUNCTAJ PROBA INTERVIU PUNCTAJ TOTAL OBSERVAŢII
1. LITA VASILE MARIUS                         63 PCT.                       73,33 PCT           136,33 PCT         ADMIS
2. FRATILA VICTORIA                            69 PCT.                       50 PCT               119 PCT             ADMIS


Afişat, astăzi 21.11.2018, orele 14:00, la avizierul instituţiei.

 

Preşedinte
PITARIU PAULA MARIA

 

 

Secretar,
Simion Maria

 


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DIN DATA DE 20.11.2018


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
1. LITĂ VASILE MARIUS Poliţist local /I/
Superior 73,33 PCT ADMIS
2. FRAŢILA VICTORIA Poliţist local /I/
Superior 50 PCT ADMIS


Afişat, astăzi, 20.11.2018 , orele 13:50, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei interviului pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviului la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
-membru
3. Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 


Secretar,
Simion Maria


ANUNT

POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
DIN DATA DE 20.11.2018


Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
gradul profesional
pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
OBSERVAŢII
1. FRATILA VICTORIA Poliţist local /I/
Superior 69 PCT. ADMIS
2. LITA VASILE MARIUS Poliţist local /I/
Superior 63 PCT. ADMIS


Afişat, astăzi, 20.11.2018 , orele 12:50, la avizierul instituţiei.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 22.11.2018, ora 13:00 la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
-membru
3. Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 


Secretar,
Simion Maria


ANUNT


TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
DEPUSE CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL INSTITUŢIEI
CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, EXAMEN ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.11.2018 (proba scrisă)


Nr. crt. Numele si prenumele Serviciul/
Biroul Functia, gradul pe care promoveaza REZULTAT SELECTIE DOSARE
1. LITA VASILE MARIUS Biroul Ordine Publică III Poliţist local /I/
Superior ADMIS
2. FRĂŢILĂ VICTORIA Biroul Ordine Publică III Poliţist local /I/
Superior ADMIS


Afişat astăzi, 08.11.2018, ora 11:00 la avizierul instituţiei Poliţiei Locale Ploieşti,
B-dul Independenţei, nr. 21, Ploiesti.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatul selectiei dosarelor pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretariatul comisiei de contestaţii.


Comisie examen:
1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct - Preşedinte
2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
- membru
3.Diaconu Sorin Constantin - consilier, Consiliul Judeţean Prahova- Reprezentant A.N.F.P

 

 

 

 

Secretar,
Simion Maria


ANUNT

Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificarile ṣi completarile ulterioare, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deţinut, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 20.11.2018, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
Ø să aibă cel puṭin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
Ø să fi obṭinut cel puṭin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
Ø să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile legii.
Dosarele de ȋnscriere la examen se depun in termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 18.10-06.11.2018, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, la secretariatul comisiei de examen şi vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificarile ṣi completările ulterioare;
Bibliografia si atributiile conform fisei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior sunt anexate la prezentul anunt.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
VAIDA ADRIAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PITARIU PAULA MARIA

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
MOCANU GABRIELA ISABELA


BIBLIOGRAFIA
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
pentru funcţia de poliţist local din cadrul
Biroului Ordine Publică III


 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  PITARIU PAULA MARIA

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  Biroul Ordine Publică III
  Atribuțiile poliţistilor locali conform fişei postului:
  Atribuții generale funcției de polițist local:
  1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
  2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
  3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
  4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
  5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
  7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
  8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
  9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
  11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
  12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
  13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
  14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
  15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
  16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
  17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
  18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

  Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
  a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
  j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
  q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
  r)participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
  s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  PITARIU PAULA MARIA

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT


  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI


  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
  IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT, DIN PERIOADA 14-16.05.2018


  Nr. Crt. NUMELE SI PRENUMELE PUNCTAJ PROBA SCRISĂ/ PUNCTAJ PROBA INTERVIU/ PUNCTAJ TOTAL
  OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA 87,00 PCT/ 90,66 PCT/177,66 PCT/ ADMIS
  2. BUZIA MARIANA 88,00 PCT/ 92,00 PCT/ 180,00 PCT/ ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN 87,00 PCT/ 90,66 PCT/ 177,66 PCT/ ADMIS
  4. DINU OANA MARIA 88,00 PCT/ 94,00 PCT/ 182,00 PCT/ ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA 69,00PCT/ 92,00PCT/ 161,00 PCT/ ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN 83,00 PCT/ 91,33/ PCT 174,33 PCT/ ADMIS
  7. IVAN MARIAN 82,00 PCT/ 91,33 PCT/ 173,33 PCT/ ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL 89,00 PCT/ 90,66 PCT/ 179,66 PCT/ ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI 79,00 PCT/ 90,66 PCT/ 169,66 PCT/ ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN 88,00 PCT/ 91,33 PCT/ 179,33 PCT/ ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA 96,00 PCT/ 94,00/ PCT 190,00 PCT/ ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN 72,00 PCT/ 88,66 PCT/ 160,66 PCT/ ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA 73,33 PCT/ 90,66 PCT/ 163,99 PCT/ ADMIS


  Afişat, astăzi 16.05.2018, orele 12:45, la avizierul instituţiei.

   

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P

   

   

  Secretar,
  Simion Maria

   


  ANUNT

  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL
  IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT, DIN DATA DE 16.05.2018

  Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
  gradul profesional
  pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  2. BUZIA MARIANA Poliţist local /I/
  Superior 92,00 PCT ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN Poliţist local/I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  4. DINU OANA MARIA Poliţist local/I/
  Superior 94,00 PCT ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA Poliţist local/I/
  Principal 92,00 PCT ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  7. IVAN MARIAN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN Poliţist local /I/
  Superior 91,33 PCT ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA Poliţist local /I/
  Superior 94,00 PCT ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN Poliţist local /III/Superior 88,66 PCT ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA Poliţist local /I/
  Superior 90,66 PCT ADMIS


  Afişat, astăzi, 16.05.2018 , orele 12:45, la avizierul instituţiei.

   

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P

   


  Secretar,
  Simion Maria

   


  ANUNT

  POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
  EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL
  PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT
  DIN DATA DE 14.05.2018

  Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE Funcţie/clasă/
  gradul profesional
  pe care promovează PUNCTAJ OBŢINUT
  OBSERVAŢII
  1. ANDREESCU CATRINEL VANIA Poliţist local /I/
  Superior 87,00 PCT. ADMIS
  2. BUZIA MARIANA Poliţist local /I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  3. ENESCU BOGDAN Poliţist local/I/
  Superior 87,00 PCT. ADMIS
  4. DINU OANA MARIA Poliţist local/I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  5. GHINEA ELENA LILIANA Poliţist local/I/
  Principal 69,00 PCT. ADMIS
  6. ILIE CONSTANTIN Poliţist local /I/
  Superior 83,00 PCT. ADMIS
  7. IVAN MARIAN Poliţist local /I/
  Superior 82,00 PCT. ADMIS
  8. MĂSALĂ AUREL Poliţist local /I/
  Superior 89,00 PCT. ADMIS
  9. TRANDAFIR ANGEL MIHAI Poliţist local /I/
  Superior 79,00 PCT ADMIS
  10. IANCULESCU CRISTIAN GEORGIAN Poliţist local /I/
  Superior 88,00 PCT. ADMIS
  11. MATEI CONSTANTA ANA Poliţist local /I/
  Superior 96,00 PCT. ADMIS
  12. OBILESCU COSTIN Poliţist local /III/Superior 72,00 PCT. ADMIS
  13. OBILESCU CRISTINA IOANA Poliţist local /I/
  Superior 73,33 PCT. ADMIS

  Afişat, astăzi, 14.05.2018 , orele 14:00, la avizierul instituţiei.
  Candidaţii nemultumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării examenului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
  Candidaţii declarati admişi la proba scrisă se vor prezenta în data de 16.05.2018, ora 11:00. la sediul Poliţiei Locale Ploieşti pentru a susţine proba de interviu.

  Comisie examen:
  1.Pitariu Paula Maria - Director General Adjunct-Preşedinte
  2.Grozea Magdalena - consilier, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri
  -membru
  3.Dinu Maria Paula - consilier juridic, Instituţia Prefectului- Reprezentant A.N.F.P


  Secretar,
  Simion Maria


  ANUNT

  ANUNŢ

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul Funcṭionarilor Publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI, vă informează că organizează examen de promovare ȋn gradul profesional imediat superior, ȋn limita funcṭiilor publice rezervate promovării din Planul de ocupare a funcṭiilor publice ṣi ȋn limita fondurilor bugetare.
  Examenul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenţei, nr. 21, ȋn data de 14.05.2018, orele 10:00 proba scrisă iar data şi ora interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
  Pot participa la examenul de promovare ȋn gradul profesional imediat superior celui deṭinut, funcṭionarii publici care ȋndeplinesc cumulativ următoarele condiṭii prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare:
  -să aibă cel puṭin trei ani vechime ȋn gradul profesional al funcṭiei publice din care promovează;
  -să fi obṭinut cel puṭin calificativul ,,bine" la evaluarea anuală a performanṭelor individuale ȋn ultimii doi ani calendaristici;
  -să nu aibă ȋn cazierul administrativ o sancṭiune disciplinară neradiată ȋn condiṭiile Legii nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Dosarele de ȋnscriere la examen se depun ȋn termen de 20 de zile de la data afiṣării anunṭului, respectiv ȋn perioada 11 - 30.04.2018, de luni pȃnă joi ȋntre orele 08:00-16:00, vineri ȋntre orele 08:00-13:00 la secretarul comisiei de examen din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarele de ȋnscriere la examen vor conṭine ȋn mod obligatoriu următoarele documente:
  - copie de pe carnetul de muncă sau adeverinṭă eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării ȋn gradul profesional din care se promovează;
  - copii de pe rapoartele de evaluare a performanṭelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  - formularul de ȋnscriere prevăzut ȋn anexa 3 la Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭiei publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  Bibliografia şi atribuţiile conform fişei postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior este anexată la prezentul anunţ.

   


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Birourilor Ordine Publică I, II, III , IV


  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Biroului Intervenţie Rapidă I


  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Art. 46-52 din Legea nr. 17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr. 135/2010, privind Codul de Procedură Penală, actualizată, cu modificarile şi completarile ulterioare: art. 257-266 şi art. 293: constatarea infracţiunii flagrante, procedura privind înmânarea citaţiei şi executarea mandatului de aducere;
  Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal - art. 193, 198, 214, 215, 224, 228-230, 233, 234, 244, 253, 254, 371, 372, 375.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicata;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare ;
  Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14 ;15 ;16 ;111 ;142 ;143 ; 173) ;
  Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone ;
  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 100, pct. 1, lit. f);
  Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii, cu modificările si completările ulterioare :
  Cap. VI - Administrarea domeniului public :
  Art. 6.1 - pct. 6 ;7 ;12 ;20 ;21 ;22.
  Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
  Art. 12.1 - pct. 1 ;2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.
  Cap. XIII - Întreţinerea şi repararea străzilor:
  Art. 13.2 - pct. 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;15 ;16.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Serviciului Disciplina în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările si completarile ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  H.C.L nr. 337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrarilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti de refacere a acestora şi de punere în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridica de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în municipiul Ploieşti.
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  BIBLIOGRAFIA
  la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
  pentru funcţia de poliţist local din cadrul
  Biroului Evidenţa Persoanelor

  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Constituţia României, republicată;
  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată, actualizată, cu modificările si completarile ulterioare;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localitătii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii, cu modificările şi completările ulterioare.


  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  VAIDA ADRIAN JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Biroul Intervenţie Rapidă I
  Atribuţii conform fişei postului:
  - menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al Municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  - menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  - participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  - acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  - constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  - asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  - participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  - constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  - executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţãa Municipiului Ploiești;
  - participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  - coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  - asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  - acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  - intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  - în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  - conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;

  - verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor Municipului Ploiești, legate de problemele specifice biroului .
  - in exercitarea atributiilor de serviciu are dreptul sa conduca autovehiculele institutiei.
  - să cunoască şi să respecte actele normative care reglementează activitatea pe care o desfăşoară, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Poliţiei Locale Ploieşti;
  - să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
  - participa la instructajul zilnic şi la prelucrarea situaţiei operative înainte de intrarea în serviciu, semnând în Registrul posturilor şi în cel de instruire zilnică că şi-a însuşit consemnul, atribuţiile şi obligaţiile specifice postului în care a fost repartizat;
  - preia, pe bază de tichet înlocuitor, armamentul, muniţia la intrarea în serviciu, semnând în registrul special desemnat;
  - îndeplineşte activităţile legale cu privire la operaţiunile de manevrare, încărcare şi descărcare a armamentului şi muniţiei, executate prin comenzi numai în locurile stabilite, în conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  - preda şi primeşte armamentul şi muniţia din dotare la intrarea şi ieşirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificând starea tehnică a acestora sub comanda nemijlocită a şefului de birou sau a înlocuitorului acestuia, respectând cu stricteţe regulile stabilite de conducerea Poliţiei Locale Ploieşti;
  - raportează după caz, la dispeceratul Poliţiei Locale, în scris şi telefonic, zilnic, constatările făcute, evenimentele şi neregulile care au avut loc în zona de responsabilitate încredinţată;
  - constata contravenţiile date în competenţa, potrivit legii pe bază împuternicirii emisă de Primarul Municipiului Ploiești, întocmeşte şi preda, după caz, procesele verbale de constatatare, rapoartele zilnice șefului de birou sau înlocuitorului acestuia;
  - în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu, dacă nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricărei acțiuni, polițistul local se legitimează și îşi declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  - poarta şi foloseşte în condiţiile legii, numai în timpul serviciului, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie;
  - face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;
  - participa la cursuri de formare profesională, şedinţe de instruire profesională şi pregătire fizică cât şi la cele pe linia respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a celor de apărare împotriva incendiilor;
  - să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile, interdicţiile legale de serviciu, fiind în măsură să le aplice în practică pe timpul executării serviciului planificat;
  - participa atât la instructajul general privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (cel de 8 ore) cât şi la instructajul periodic (2 ore), precum şi la instructajul referitor la respectarea normelor privind apărarea împotriva incendiilor.
  De asemenea, când situaţia impune, se poate deplasa pentru aplanarea unor stari conflictuale deosebite cum ar fi:
  - Scandaluri manifestate cu acte de violenţă ce pot pune în pericol integritatea persoanelor şi a bunurilor;
  - Comiterea unor infracţiuni, atunci când situaţia la faţa locului poate degenera;
  - Intervine la solictarea agenţilor de ordine publică atunci când aceştia sunt depaşiţi numeric şi nu îşi pot executa atribuţiile de serviciu;
  - Sprijină forţele de ordine ale Jandarmeriei şi Poliţiei Române cu ocazia manifestărilor sportive şi cultural-artistice ce au loc pe raza administrativă a Municipiului Ploiesti.

   

   


  Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice
  Atribuţii conform fişei postului:
  a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială a municipiului Ploiești, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
  b) verificã integritatea mijloacelor de semnalizare rutierã şi sesizeazã nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordã asistenţã în zonele unde se aplicã marcaje rutiere;
  c) participã la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlãturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentã, viscol, vânt puternic, ploaie torenţialã, grindinã, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
  d) participã, împreunã cu unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea mãsurilor de circulaţie ocazionate de adunãri publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestãri cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi de alte activitãţi care se desfãşoarã pe drumul public şi implicã aglomerãri de persoane;
  e) sprijinã unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea mãsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorialã de competenţã;
  f) acordã sprijin unitãţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea mãsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
  g) asigurã, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele mãsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a fãptuitorilor şi, dacã se impune, transportul victimelor la cea mai apropiatã unitate sanitarã;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune mãsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
  i) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor legale privind masa maximã admisã şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducãtorilor acestor vehicule;
  j) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru încãlcarea normelor rutiere de cãtre pietoni, biciclişti, conducãtori de mopede şi vehicule cu tracţiune animalã;
  k) constată contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonalã, în zona rezidenţialã, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
  l) aplicã prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitãţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
  m) coopereazã cu unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinãtorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionãrii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
  n) constata contraventii in domeniul circulatiei pe drumurile publice, date în competența, potrivit legii, intocmește și predă, dupa caz, procesele verbale de constatare, polițistului local cu atribuții de coordonare a activitații Serviciului Circulație pe Drumurile Publice;
  o) poartă și folosește in condițiile legii, numai în timpul serviciului, mijloacele de apărare și intervenție;
  p) întocmește raport de activitate pe care îl prezintă polițistului local cu atribuții de conducere a Serviciului Circulație pe Drumurile Publice;
  r) indeplineste si alte atributii de serviciu trasate de conducerea Politiei Locale Ploiesti, in conformitate cu prevederile legale

   

   

   

  Serviciul Disciplina în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului
  Atribuţii conform fişei postului:
  I. Atribuţii specifice :
  a) sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti.
  b) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu.
  c) sa se prezinte la serviciu in tinuta corespunzatoare, adecvata anotimpului.
  d) in exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local din Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului poarta de regula uniforma, avand insigna cu numar distinctiv de identificare, fiind obligat sa prezinte legitimatia de serviciu, in timpul necesar pentru aceasta formalitate; dupa incheierea oricarei actiuni, politistul local se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte.
  e) sa cunoasca obligatiile, atributiile, interdictiile prevazute in legislatia in vigoare si sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului.
  f) sa-si insuseasca continutul tematicii la pregatirea de specialitate, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
  g) sa participe atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore), cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respecarea normelor privind apararea impotriva incendiilor.
  h) participa la sedintele de instruire profesionala, in conformitate cu planul tematic de pregatire profesionala aprobat de conducatorul institutiei.
  i)sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora.
  j) alte sarcini stabilite de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale.
  II. Atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal :
  a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
  b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii pe domeniul public sau privat in municipiul Ploiesti;
  c)verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
  d)verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
  e)verifica si solutioneaza petitiile, scrisorile si cererile cetatenilor care au fost repartizate serviciului, in conformitate cu prevederile si competentele legale.
  f)indeplineste zilnic dispozitiile transmise de conducerea Politiei Locale Ploiesti referitoare la domeniului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
  g)colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Ploiesti si ale Asociatiilor de proprietari in vederea solutionarii reclamatiilor si sesizarilor primite, conform competentelor legale.
  h)colaboreaza cu alte institutii cu atributii de control in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal si participa la realizarea actiunilor specifice organizate in comun.
  i) indeplineste alte atributii stabilite prin ordine ale Prefectului, dispozitiile ale Primarului si hotarari ale Consiliului Local in domeniul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal.
  k) urmareste si controleaza modul de finalizare al lucrarilor de reparatii pe domeniul public al retelelor edilitare.
  l) urmareste si controleaza modul de depozitare al materialelor de constructii pe domeniul public.
  m) controleaza executia lucrarilor funerare, subterane si supraterane in incinta cimitirelor.
  n) verifica conventiile eliberate de Directia de Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, privind ocuparea domeniului public si privat, din punct de vedere al disciplinei in constructii si protectiei mediului.

   

   

  Biroul Evidenţa Persoanelor
  Atribuţiile politistului local conform fişei postului:
  1.Sa cunoasca si sa respecte actele normative ce reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti (in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a celorlalte atributii care ii revin conform competentelor profesionale);
  2.In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local se legitimeaza, isi declara functia pe care o detine in cadrul Politiei Locale si poate purta uniforma institutiei din care face parte;
  3.Sa distribuie cartile de alegator conform atributiilor reglementate prin lege si protocoalelor incheiate cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  4.Sa colaboreze cu serviciile comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu carti de identitate expirate precum si a minorilor de peste 14 ani care nu au acte de identitate;
  5.Sa urmareasca punerea in aplicare a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile comunitare locale de evidenta a persoanelor;
  6.Sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiuni potrivit legii, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art.37 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  7.Sa verifice si sa solutioneze sesizarile si reclamatiile primite din parte cetatenilor, legate de probleme specifice biroului;
  8.Sa coopereze in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente;
  9.Sa tina evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate;
  10.Sa afiseze procesul verbal de constatare a contraventiei, precum si a instiintarii de plata la domiciliul/sediul contravenientului, atunci cand acesta refuza atat semnarea cat si ridicarea de la posta in baza avizului de primire; sa consemneze operatiunea de afisare intr-un proces verbal semnat de cel putin un martor.

  Biroul Ordine Publică I, II, III si IV
  Atribuțiile politistilor locali conform fişei postului:
  Atribuții generale funcției de polițist local:
  1. sa cunoasca si sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea pe care o desfasoara, precum si prevederile Regulamentului Intern al Politiei Locale Ploiesti;
  2. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
  3. participa la instructajul zilnic si la prelucrarea situatiei operative inainte de intrarea in serviciu, semnand in Registrul posturilor si in cel de instruire zilnica ca si-a insusit consemnul, atributiile si obligatiile specifice postului in care a fost repartizat;
  4. preia, pe baza de tichet înlocuitor, armamentul, munitia la intrarea in serviciu, semnând în Registrul special desemnat;
  5. indeplineste activitatile legale cu privire la operatiunile de manevrare, incarcare si descarcare a armamentului si munitiei, executate prin comenzi numai in locurile stabilite, in conformitate cu regulile elaborate la nivelul instituției;
  6. preda si primeste armamentul si munitia din dotare la intrarea si iesirea din post pe bază de tichet înlocuitor, la locul stabilit, verificand starea tehnica a acestora sub comanda nemijlocita a sefului de birou sau a polițistului local cu atribuții de coordonare, respectand cu strictete regulile stabilite de conducerea Politiei Locale Ploiesti;
  7. raporteaza sefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare si la dispeceratul Politiei Locale, in scris si telefonic, zilnic, constatarile facute, evenimentele si neregulile care au avut loc in zona de responsabilitate incredintata, precum si stationarile in locatiile stabilite din perimetrul postului (locatia si durata);
  8. constata contraventiile date in competenta, potrivit legii, intocmeste si preda, dupa caz, procesele-verbale de constatatare a contraventiei, rapoartele zilnice de activitate si alte documente (anexe la p.v.c.c., procese - verbale de predare primire, etc.) șefului de birou sau polițistului local cu atribuții de coordonare desemnat pentru a-i organiza si coordona activitatea;
  9. in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local poartă uniformă, având insignă cu număr distinctiv de identificare, fiind obligat să prezinte legitimația de serviciu iar daca nu există timpul necesar pentru această formalitate, după încheierea oricarei acțiuni, polițistul local se legitimează și iși declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;
  10. poarta si foloseste in conditiile legii, numai in timpul serviciului, armamentul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie;
  11. face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
  12. participa la cursuri de formare profesională, sedinte de instruire profesionala si pregatire fizica cat si la cele pe linia respectarii normelor de securitate si sanatate in munca si a celor de aparare impotriva incendiilor;
  13. sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legate de serviciu, fiind in masura sa le aplice in practica pe timpul executarii serviciului planificat;
  14. participa atat la instructajul general privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (cel de 8 ore) cat si la instructajul periodic (2 ore), precum si la instructajul referitor la respectarea normelor privind apararea impotriva incendiilor;
  15. verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile repartizate de catre superiorii ierarhici, din partea cetãţenilor / institutiilor din Municipul Ploiești, intocmind raport cu masurile luate;
  16. redacteaza ori de cate ori i se solicita de catre superiorii ierarhici, rapoarte privind activitatile desfasurate, numarul de sesizari date spre rezolvare precum si masurile dispuse acolo unde se impun;
  17. aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității, specifice activității desfășurate;
  18. îndeplinește orice alte atribuții de serviciu dispuse de conducerea Poliției Locale Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.
  Atribuții specifice funcției de polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice:
  a) menţine ordinea şi liniştea publicã în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Ploiești, aprobat în condiţiile legii precum și în conformitate cu prevederile consemnului particular;
  b) menţine ordinea publicã în imediata apropiere a unitãţilor de învãţãmânt publice, a unitãţilor sanitare publice, în parcãrile auto aflate pe domeniul public sau privat ale Municipiului Ploiești, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Primăriei Municipiului Ploiești sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţã publicã și consemn particular al postului;
  c) participã, împreunã cu autoritãţile competente prevãzute de lege, potrivit competenţelor, la activitãţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
  d) acţioneazã pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea pãrinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fãrã adãpost şi procedeazã la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţã socialã în vederea soluţionãrii problemelor acestora, în condiţiile legii;
  e) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fãrã stãpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân despre existenţa acestor câini şi acordã sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adãpost;
  f) asigurã protecţia personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
  g) participã, împreunã cu alte autoritãţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestãrilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupã caz, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implicã aglomerãri de persoane;
  h) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socialã stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorialã de competenţã;
  i) executã, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmãrire penalã şi instanţele de judecatã care arondeazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţã a Municipiului Ploiești;
  j) participã, alãturi de Poliţia Românã, Jandarmeria Românã şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţã publicã, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitãţii stradale;
  k) coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale;
  l) asigurã mãsuri de protecţie a executorilor judecãtoreşti cu ocazia executãrilor silite;
  m) acordã, pe teritoriul Municipiului Ploiești sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurãrii şi restabilirii ordinii publice.
  n) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
  o) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
  p) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
  q) acţioneazã, încondiţiile lit. j), pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
  r) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
  s) îndeplinesc ori ce alte atribuţii stabilite prin lege.

   

   

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC
  VAIDA ADRIAN MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ANUNT

  ANUNŢ

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
   1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
   1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;

  Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor etape:
   Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
   Proba scrisă - programată în data de 17.07.2017, ora 10:00;
   Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Apt psihologic pentru permis port armă;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.06.2017 - 03.07.2017 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
   formularul de înscriere;
   copia actului de identitate;
   copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
   cazierul judiciar;
   aviz psihologic pentru permis port armă;
   adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL                                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA                                         JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local, clasa III,
  grad profesional superior, vacante
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I, III şi IV

   Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
   Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
   Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

   


  DIRECTOR GENERAL                                                                   ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA                                                  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                                         MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice vacante:
   1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică I;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică II;
   2 posturi de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică III;
   1 post de politist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:
   Selectarea dosarelor de înscriere - în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
  Proba scrisă - programată în data de 05.12.2016, ora 10:00;
  Interviul - programat într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul Independenţei, nr. 21.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităṭii, contra statului sau contra autorităṭii, infractiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III şi IV:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Apt psihologic pentru permis port armă;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.10.2016 - 09.11.2016 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
   formularul de înscriere;
   copia actului de identitate;
   copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
   cazierul judiciar;
   aviz psihologic pentru permis port armă;
   adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Bibliografia de concurs este prevazută în anexa 1.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.


               DIRECTOR GENERAL                                          ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
            Carmen Daniela Gheorghe                                    JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                       Mocanu Gabriela Isabela

   

  Anexa 1


  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de poliţist local,
  clasa III, grad profesional superior, vacante
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II, III si IV

   Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
   Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
   Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
   Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr.61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;


                 DIRECTOR GENERAL                                              ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
             Gheorghe Carmen Daniela                                        JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
                                                                                              Mocanu Gabriela Isabela

   


  ANUNT

  POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI

  ANUNŢ FINAL
  Privind rezultatele finale ale concursului organizat în data de 09.11.2015 şi 12.11.2015, în vederea ocupării unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale de Paznic din cadrul biroului Pază
  Nr.
  Crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul la proba scrisă Punctajul la proba interviu Punctajul final Rezultat final concurs
  1.Crăciun Răsvan Ruli 52 46,49 Respins
  2.Silivestru Nicolae 50 35 42,5 Respins

  Rezultatele finale la concurs au fost comunicate candidaţilor prin anunţul cu nr.2036/17.11.2015 afişat la sediul instituţiei şi site-ul instituţiei de către secretarul comisiei de concurs care cuprinde punctajele obţinute de către candidaţi la fiecare probă în parte cu menţiunea ,, admis" ,,respins".

  Preşedinte comisie de concurs

  Mocanu Gabriela Isabela

   

   

  Secretar comisie

  Neagu Doina


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA CONTESTAŢIILE DEPUSE LA PROBA DE INTERVIU
  Ca urmare a contestaţiilor depuse de candidaţii care au susţinut proba de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Paznic din cadrul Biroului Pază, comisia de soluţionare a contestaţiilor a acordat următoarele punctaje în urma analizării consemnării răspunsurilor la interviu:
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj acordat
  ( puncte) Rezultat probei interviu

  ADMIS/RESPINS

  1.CRĂCIUN RĂSVAN RULI 46 puncte RESPINS

  2.SILIVESTRU NICOLAE 35 puncte RESPINS

  Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  Afişat astăzi 16.11.2015 orele 11:00

  Comisia de concurs:
  DUMITRESCU LAVINIA - Preşedinte
  TEODORESCU FLORIN - Membru
  MANOLE FLORIN -Membru
  NEAGU DOINA - Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU
  La concursul organizat în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază din data de 12.11.2015
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba interviu
  ( puncte) Rezultat probei interviu
  ADMIS/RESPINS
  1.
  CRĂCIUN RĂSVAN RULI 40 puncte RESPINS
  2. SILIVESTRU NICOLAE 30 puncte RESPINS

  Au fost declaraţi admişi la proba interviu concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
  Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba interviu respectiv până pe data de 13.11.2015 orele 14:00, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Afişat astăzi 12.11.2015 orele 15:50
  Comisia de concurs:
  Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Neagu Doina -Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ
  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE
  La concursul organizat în data de 09.11.2015 în vederea ocupării a unui post temporar vacant corespunzător funcţiei contractuale de paznic din cadrul Biroului Pază.
  Nr.crt. Numele şi prenumele Punctaj proba scrisă
  ( puncte) Rezultat proba scrisă
  ADMIS/RESPINS
  1 MICU LILIANA GABRIELA 41,34 RESPINS
  2 SILIVESTRU NICOLAE 50 ADMIS
  3 CRĂCIUN RĂSVAN RULI 52 ADMIS

  Au fost declaraţi admişi la proba scrisă concurenţii care au obţinut minimum 50 puncte.
  Concurenţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă vor susţine interviul în data de 12.11.2015 orele 11:00.
  Candidaţii nemulţumiţi de punctajul acordat pot depune contestaţie în cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor de la proba scrisă respectiv până pe data de 10.11.2015 orele 16:30, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Afişat astăzi 09.11.2015 orele:14:30
  Comisia de concurs:
  Mocanu Gabriela Isabela - Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Neagu Doina -Secretar


  ANUNT

  ANUNŢ

  REZULTATUL PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DIN DATA DE 26.10.2015, LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE PAZNIC DIN CADRUL BIROULUI PAZĂ CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA
  09.11.2015-12.11.2015

  Nr.crt.
  Numele şi prenumele Rezultat selecţie Observaţii

  1.
  SILIVESTRU NICOLAE ADMIS
  2.
  MICU LILIANA GABRIELA ADMIS
  3.
  CRĂCIUN RĂSVAN RULI ADMIS
  4.
  IANCU CIPRIAN IONUŢ RESPINS Prezentare dosar incomplet


  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selectării dosarelor de înscriere pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 27.10.2015,orele 16.30 sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  Comisie selecţie dosare:
  Mocanu Gabriela Isabela- Preşedinte
  Echimescu Paula Maria - Membru
  Chifor George Ionuţ -Membru
  Secretar: Neagu Doina

  Afişat astăzi 26.10.2015


  ANUNT

  ANUNṬ

   

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.11.2015-12.11.2015 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Paznic din cadrul instituţiei Biroul Pază.
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.11.2015, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 12.11.2015, ora 11:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:
  • are cetăţenie română cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 1 an

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

  a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  e) Cazierul judiciar;
  f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  g) aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  h) Curriculum vitae

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.10.2015-23.10.2015, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Paznic din cadrul Biroului Pază


  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr.53/2003, republicată-actualizată - Codul Muncii;
  6. Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI MOCANU GABRIELA ISABELA


  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  organizat în vederea ocupării postului temporar vacant de personal contractual Paznic
  din cadrul Biroului Pază


  Nr.
  crt. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii
  1 19.10.2015 Publicarea anunţului privind organizarea concursului
  2. 19.10.2015
  23.10.2015 Înscrierea candidaţilor şi depunerea de către candidaţi a dosarului de concurs
  3. 26.10.2015 Selecţia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare de către comisia de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei
  4. 27.10.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
  5. 28.10.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, afişarea rezultatelor la contestaţii
  6. 09.11.2015
  Ora 10:00 Susţinerea de către candidaţi
  a probei scrise şi afişarea rezultatului probei scrise
  7. 10.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul la proba scrisă
  8. 11.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
  9. 12.11.2015
  Ora 11:00 Susţinerea probei interviu de către candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă şi afişarea rezultatelor
  10. 13.11.2015 Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei interviu
  11. 16.11.2015 Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei interviu consemnarea rezultatelor, afişarea rezultatelor la contestaţii
  12. 17.11.2015 Stabilirea punctajelor finale şi afişarea rezultatelor finale ale concursului

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE, PROCEDURI, MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 27-29.10.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 27.10.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 29.10.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
   Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
   Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice:
   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
   Posesor al permisului de conducere, categoria B;
   Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10 -16.10.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  • Copie permis de conducere, categoria B.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL, 

  GHEORGHE CARMEN DANIELA

   

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
  din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  8.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (art. 14 ;15 ;16 ;111 ;142 ;143 ; 173) ;
  9.Hotărârea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.
  10.Legea nr. 448/2006 privind oprirea, staţionarea auto pe locurile destinate persoanelor cu handicap (art. 100, pct. 1, lit. f);
  11.Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii :
  Cap. VI - Administrarea domeniului public :
  Art. 6.1 - pct. 6 ;7 ;12 ;20 ;21 ;22.
  Cap. XII - Transportul public local şi transportul în regim de taxi:
  Art. 12.1 - pct. 1 ;2 ;4 ;18 ;22 ;23 ;27 ;28 ;29.
  Cap. XIII - Întreţinerea şi repararea străzilor:
  Art. 13.2 - pct. 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;15 ;16.

   


  DIRECTOR GENERAL,  
  GHEORGHE CARMEN DANIELA

   

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou - Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova

   

  Informaţii concurs

  Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
  Data de sustinere a probei scrise: 22.06.2015, ora 10:00
  Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova
  Stare concurs: Programat
  Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, judeţul Prahova.

   

  Informaţii posturi scoase la concurs

  Şef birou
  Descriere post
  Clasa: conducere
  Tip compartiment: BIROU
  Denumire compartiment: BIROU FINANCIAR - CONTABILITATE
  Localizare post
  POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
  Localitate: PLOIEŞTI
  Judeţ: PRAHOVA

   

  Condiţii de participare
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
  • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice,
  • - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice);
  • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani.

  Bibliografie concurs
  • Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat; 
  • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, modificat şi completat de Ordinul 2021/2013;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
  • Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

  Dosar de înscriere
  Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   

  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.

   


  ANUNT

  TABEL NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
  ORGANIZAT IN PERIOADA 19.03.2015-25.03.2015


  Nr.crt.     Numele si          Numar de puncte       Numar de puncte       Rezultat final       Observatii
                prenumele             proba scrisa               proba interviu
       1    GULIANU FLORIN             92,67                           96,34                 94,51                ADMIS


  Comisia de concurs;
  Enita Alexandru -Presedinte
  Mocanu Gabriela Isabela -Membru
  Grozea Magdalena -Membru
  Neagu Doina - Secretar comisie

   


  ANUNT

  TABEL NOMINAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI INTERVIU
  la concursul pentru ocuparea postului tempora vacant de Inspector de Specialitate din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca organizat în data de 25.03.2015


  NR. CRT.     NUME SI PRENUME     NR DE PUNCTE     OBSERVATII
          1           GULIANU FLORIN              96,34                   ADMIS


  Comisia de concurs:
  Enita Alexandru- Presedinte
  Mocanu Gabriela Isabela- Membru
  Grozea Magdalena - Membru

  Secretar comisie
  Neagu Doina 


  ANUNT

  REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DIN DATA DE 19.03.2015 DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

  NR. CRT.   NUME SI PRENUME    PUNCTAJ    REZULTAT
           1            GULIANU FLORIN          92,67         ADMIS

  Comisia de concurs:
  Preşedinte : Eniţă Alexandru
  Membru: Mocanu Gabriela Isabela
  Membru: Grozea Magdalena

  Secretar comisie: Neagu Doina

   


  ANUNT

  REZULTATUL DIN DATA DE 10.03.2015 PRIVIND SELECTAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

   


  Nr. crt.     Numele şi prenumele     Rezultat selecţie
        1.      GULIANU FLORIN          ADMIS


  Comisie selecţie dosare:
  Preşedinte: Eniţă Alexandru
  Membru: Mocanu Gabriela Isabela
  Membru: Grozea Magdalena

  Secretar comisie: Neagu Doina

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.286/2011, actualizat, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 19-25.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei de execuţie contractuale temporar vacante de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.03.2015, ora 13:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizat:
  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciṭiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineṣte condiṭiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infracţiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea.


  Condiṭiile specifice de participare pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă:
  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei de minimum 3 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de executie contractuale temporar vacante se pot depune ȋn termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 03-09.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii instituţiei publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă calitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • curriculum vitae.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Concursul va avea loc la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21:
  a. selecţia dosarelor de înscriere;
  b. proba scrisă;
  c. interviul.
  Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:
  • Depunere dosare de concurs: 03.03.2015 - 09.03.2015;
  • Selectie dosare de concurs: 10.03.2015;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: 11.03.2015, ora 12:00-12.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţia dosarelor:13.03.2015, ora 12:00;
  • Proba scrisa: 19.03.2015, ora 10:00;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 20.03.2015, ora 12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 20.03.2015, ora 12:00-23.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la proba scrisă: 24.03.2015, ora 12:00;
  • Interviul: 25.03.2015, ora 13:00;
  • Afişarea rezultatelor obţinute la interviu: 26.03.2015, ora 12:00;
  • Depunere contestaţii privind rezultatul interviului: 26.03.2015, ora 12:00-27.03.2015, ora 12:00;
  • Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind interviul: 30.03.2015, ora 12:00;
  • Afişare rezultate finale concurs: 31.03.2015, ora 12:00.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERALADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea funcţiei de execuţie contractuale temporar vacantă de Inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Biroului Administrativ, Logistică, Sănătate şi Securitate în Muncă

   

  1. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 53/2003, republicată - Codul Muncii;
  6. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Hotărârea nr. 1426/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16-18.03.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.03.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.03.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.02 -06.03.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 10-12.02.2015, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Intervenţie Rapidă I.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 10.02.2015, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 12.02.2015, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Intervenţie Rapidă I:
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.01 -02.02.2015 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic pentru permis port armă;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
  VAIDA ADRIAN

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.12.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante:
  •poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.12.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I:
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.11.2014-27.11.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă I

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  •Şef Birou Intervenție Rapidă II;
  •Sef Birou Protectia Mediului.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11.2014-03.12.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor şi acordul favorabil al ordonatorului principal de credite în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea acestor funcţii publice de conducere.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Interventie Rapida II

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei
  publice de conducere vacante de Şef Birou Protectia Mediului

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului, actualizata;
  8. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2005, actualizata;
  9.Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
  10.O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează, ȋn perioada 22.12 - 24.12.2014, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de execuţie vacante de personal contractual din cadrul instituţiei:

  • 1 post de ,,Paznic" din cadrul Biroului Pază 
  • 1 post de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 22.12.2014, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 24.12.2014, ora 13:00 interviul.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
  • Are cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciluiul în România
  • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • îndeplineşte condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

   


  Cerinţele specifice pentru ocuparea postului de personal contractual Paznic din cadrul Biroului Pază, sunt:
  • Sudii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
  • să fie apt psihologic pentru funcţia solicitată;

  Pentru postul de Referent din cadrul Biroului Dispecerat candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de Bacaluareat;
  • vechime minimă 3 ani în specialitatea sudiilor;
  • să fie apt din punct de vedere medical;
  • să fie apt psihologic pentru aviz port armă

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  e) Cazierul judiciar;
  f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
  g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului pe site-ul insituţiei, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 10.11.2014-21.11.2014, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI,
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,Referent" din cadrul Biroului Dispecerat

   

  - Legea nr.155/2010, Legea Poliţiei Locale;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  - Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  - Legea nr. 295 din 28.06. 2004, privind regimul armelor și al munițiilor, actualizată;
  - Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52);
  - Legea nr. 52 din 03.02.2003, privind transparența decizională în administrația publică;
  - Legea nr. 544 din 12 .10. 200, privind liberul acces la informațiile de interes public;
  - Legea nr. 677 din 21 .11. 2001,pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

   

  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
  7. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 07-09.10.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.10.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.10.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 12.09-19.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.09.2014-25.09.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcṭii publice de execuţie vacante:
  1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.09.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  Fără vechime;

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08.2014-09.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  formularul de înscriere;
  copia actului de identitate;
  copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  cazierul judiciar;
  aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

  Cu stimă,


  DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU,
  RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

   

  Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
  Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
  Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
  Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
  Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

  DIRECTOR GENERAL, TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU,
  RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Referitor la organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor, Poliţia Locală Ploiești face menţiunea că perioada de concurs a fost modificată, acesta susținându-se în intervalul 12 - 16.09.2014.
  Modificarea perioadei a fost făcută cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/513255, interior 115 - Seviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,JURIDI, CONTRACTE,PROCEDURI,
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 09.09.2014-11.09.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 09.09.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 11.09.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 11.08.2014-01.09.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H. G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-16. 07. 2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine Publică IV.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14. 07. 2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 16. 07. 2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului Ordine publică IV:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26. 06 -03. 07. 2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31. 12. 2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01. 01. 2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int. 115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  Cu stimă,

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4. Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6. Ordonanţa nr. 2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13. H. C. L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă

   

  1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică IV

   

  1. Legea nr. 188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 17-19.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.06.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 15.05-03.06.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Mentionam ca potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, institutia noastră nu solicită organizarea testării profesionale pentru ocuparea acestui post.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
  vacante de consilier juridic
  din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

   

   

  1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  3. Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  4. Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  7. Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare ş funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  10. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  11. Legea nr. 134/2010-Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  13. Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de productie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
  14. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii soluţionării petiţiilor.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03-05.06.2014, organizează concurs pentru ocuparea  funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie Rapidă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.06.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.06.2014, ora 14:00,  interviul. 
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile  generale prevăzute de art. 54  din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.  

   


  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Intervenţie Rapidă:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.
  • Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8  zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada  15.05 -22.05.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele  08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  • Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis port armă;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere  din care să rezulte  că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm  bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,
        
  DIRECTOR GENERAL,                   
  TOADER CRISTINEL

   

                   
  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA  ISABELA


  BIBLIOGRAFIA

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante
  de poliţist local, clasa III, grad profesional superior
  din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă 

  •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  •  2.Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  •  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  •  4.Hotărȃrea Guvernului  nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  •  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  •  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008,  pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor  ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
  •   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 

   

  DIRECTOR GENERAL                  
  TOADER CRISTINEL                                

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,
  CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 12-14.05.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Control Comercial;
  • poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   


  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Serviciul Control Comercial:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.04 -29.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local
  din cadrul Biroului Ordine Publică IV 

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 06.05.2014-08.05.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 06.05.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 08.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.04.2014-23.04.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Şef Birou Evidenţa Persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 19-21.05.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarei functii contractuale vacante de Casier:
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 19.05.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 21.05.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  -cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  -are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  -are capacitate deplina de exercitiu;
  -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  -nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;


  Conditii de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Casier:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacaluareat;
  -vechime in muncă: minimum 3 ani;
  -vârsta minim 21 de ani;


  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documente:

  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d)copia carnetului de munca, conform cu originalul, şi o adeverinta care sa ateste vechimea in munca după data de 01.01.2011 ;
  e)cazierul judiciar;
  f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g)aviz psihologic care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h)curriculum vitae;
  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 01.04.2014-14.04.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

  BIBLIOGRAFIE

  Pentru ocuparea postului vacant de casier
  din cadrul Poliţiei Locale


  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, acualizată;
  Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
  H.C.M. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
  Ordin M.E.F. nr.3512/2008 privind documentele financiar- contabile:
  Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 25-27.03.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
  -Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala temporar vacanta;
  - Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 25.03.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 27.03.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  - are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  - cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  - are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  - are capacitate deplina de exercitiu;
  - are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  - nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de temporar vacanta de Inspector de Specialitate, grad profesional II, în cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca :

   

  -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
  - studii medii generale;
  - vechime in muncă: minimum 1 an;
  - sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;
  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b) copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g) aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h) curriculum vitae;
  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada07.02.2014-20.02.2014 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel


  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacanta de Paznic, din cadrul Biroului Paza

   

  1. Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale temporar vacanta de Inspector de Specialitate, gradul profesional II din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
  6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 11-13.03.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
  • 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 05.02-24.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 14-18.02.2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  •Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
  •Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 14.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.02.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  •Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional principal - Biroul Ordine publică III;
  •Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - Biroul Ordine publică I;
  •Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  •Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 27.01-03.02.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  •cazierul judiciar;
  •aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri .
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local
  din cadrul Birourilor Ordine Publică I si III

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată şi completată de H.G nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 11.02.2014-13.02.2014, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Director General Adjunct.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2014, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 13.02.2014, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 3 ani.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.01.2014-27.01.2014 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia necesară ocupării postului de Director General Adjunct

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de
  Director General Adjunct

   

  • Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;
  • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, actualizat;
  • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat;
  • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, actualizată;
  • Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat;
  • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
  • Ordonanţa nr. 27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.12-18.12.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.12.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.12.2013 ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Ordine Publica III:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.11-06.12.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Biroului Ordine Publică III

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local din cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIESTI, organizeaza in perioada 14.01.2014-16.01.2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale :
  - Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala de conducere temporar vacanta;
  - Magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca - functie contractuala vacanta;
  - Paznic in cadrul Biroului Paza - functie contractuala temporar vacanta;
  Concursul se organizeaza la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21, in data de 14.01.2014, ora 10:00 proba scrisa si in data de 16.01.2014, ora 14:00, interviul.
  Conditii generale de participare:
  -are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  -cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  -are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  -are capacitate deplina de exercitiu;
  -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  -nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale de conducere temporar vacanta de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
  -studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  -cunostinte operare pe calculator;

  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale vacante de magaziner in cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 5 ani;
  -cunostinte operare pe calculator;


  Conditii specifice de participare pentru ocuparea functiei contractuale temporar vacante de paznic in cadrul Biroului Paza:
  -studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei: minimum 1 an;
  -sa fie apt psihologic pentru aviz port-arma;

  Dosarul de concurs va contine va contine urmatoarele documentre:
  a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei
  b)copia actului de identitate sau orice document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
  d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
  e)cazierul judiciar;
  f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei contractuale, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
  g)aviz psihologic pentru port arma care atesta ca este apt psihologic pentru functia solicitata;
  h)curriculum vitae;

  Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului la secretarul comisiei, in perioada 21.11.2013-04.12.2013 de luni pana joi intre orele 08:00-16:30, vineri intre orele 08:30-14:00, la Politia Locala Ploiesti, et. 1, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Politiei Locale Ploiesti, str. B-dul. Independentei, nr. 21, Ploiesti, Telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunt anexam bibliografia de concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  Toader Cristinel

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  Mocanu Gabriela Isabela

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de conducere temporar vacante de Sef Birou Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in Munca

   


  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994;
  7.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8.Hotararea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, acutualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale temporar vacante de paznic, din cadrul Biroului Paza

   

  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitilor cu modificarile si completarile ulterioare (art. 46-52);

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de magaziner, din cadrul Biroului Administrativ, Logistica, Sanatate si Securitate in
  Munca

   

  1.Legea politiei locale nr. 155/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2.Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a Politiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6.Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 12.11.2013-14.11.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:
  • 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior ȋn cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Compartimentului Financiar;
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 12.11.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 14.11.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.
  Condiṭiile de participare sunt:
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Cunostinţe operare calculator.
  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor economice necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunostinţe operare calculator;
  Pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 09.10.2013-28.10.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.
  Cu stimă,


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  Şef Serviciu Resurse Umane,
  Juridic, Contracte, Proceduri
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar

   

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  • Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013;
  • Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
  • O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor

   

  • Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  • Legea nr. 215/2001 - Legea administraṭiei publice locale, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  • Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  • Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.10.2013-23.10.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:
  • 1 post de poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică III;
  • 1 post de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.10.2013 ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.10.2013 ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Comercial:
  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Birourilor Ordine Publica II şi III:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Ordine Publică II:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice:
  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante de poliţist local se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.10.2013-08.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II si III

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local în cadrul Serviciului Control Comercial

   

  1.Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2.Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4.Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  5.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  6.Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  8.Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  9.Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  10.Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  11.Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  12.Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  13.H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de poliţist local în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice

   

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicată;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 29.10 - 31.10.2013 concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de,, Paznic" din cadrul Biroului Pază .
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 29.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 31.10.2013, ora 13:00 interviul.
  Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • •Să fie cetăţean român;
  • •are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • •studii medii generale;
  • •să fie apt din punct de vedere medical;
  • •să fie apt psihologic pentru aviz port armă;
  • •să deţină atestat conform Legii nr.333/2003 pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine

   


  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

   

  • a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • e)Cazierul judiciar;
  • f)adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele şi calitatea acestuia; ;
  • g)aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 18.09.2013-01.10.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă de ,,paznic"din cadrul Biroului Pază

   

   

  • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 5. Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 6. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (art.46-52)
  • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 09.10 - 11.10.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .

  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 09.10.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 11.10.2013, ora 13:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.08.2013-11.09.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  SEF SERVICIU
  RESURSE UMANE,
  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   BIBLIOGRAFIA

   la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
  ŞEF BIROU PAZĂ

  • 1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  • 2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  • 3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • 4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
  • 6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 03.09.2013-05.09.2013, organizează concurs pentru ocuparea funcṭiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine publică II;

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.09.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.09.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   


  Condiṭiile de participare sunt:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa III, grad profesional superior se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 13.08.2013 - 20.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis portarmă 
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri :
  Anexăm bibliografia pentru concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL JURIDIC,

  ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, CONTRACTE, PROCEDURI,    
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local, clasa III,
  grad profesional superior din cadrul Biroului Ordine Publică II
  •  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.08.2013-28.08.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.08.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port armă

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.07-12.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic,Contracte,Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor,dobandite păna la data de 31.12.2010,se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane,Juridic, Contracte,Proceduri.
  La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

   

   


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  Sef serviciu

  RESURSE UMANE, 

  JURIDIC,CONTRACTE,PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării
  funcṭiei publice de conducere vacantă de
  Ṣef Birou Ordine Publică III

   

   

  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

   Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 19.08.2013-21.08.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante: 

  • 1 post de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic,Contracte, Proceduri;
  • 1 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional Debutant ȋn cadrul Biroului Ordine Publică III;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.08.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 21.08.2013, ora 14:00, interviul. 

  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare: 

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege. 
  Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 22, alin.( 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009, actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. 

  Condiṭiile de participare sunt: 

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri: 

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator. 

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul Biroului Ordine Publică III: 

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 17.07.2013-05.08.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente: 

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

   

  Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

   

  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.

  Anexăm bibliografia pentru concurs şi referatul aprobat de ordonatorul principal de credite.

   

  Cu stimă,

   

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  Sef Serviciu Resurse Umane,

   Juridic, Contracte, Proceduri

  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

   BIBLIOGRAFIA

  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Biroului Ordine Publică III

  •  Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA

  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier Juridic, clasa I, grad profesional Debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Actiunea civilă (Cartea I, Titlul I- Cod de Procedură Civilă);
  • Competenţa instanţelor de judecată (Titlul III-Cod de Procedură Civilă);
  • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, Actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr. 12/1990, republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
  • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
  • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementările activităţii solutionării petiţiilor.

   

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 15.07.2013-17.07.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Biroul Ordine publică II;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal-Biroul Ordine publică IV;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I;
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 15.07.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 17.07.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior - Biroul Ordine publică II;
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional principal - Biroul Ordine publică IV;
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică I:
  Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  Apt psihologic pentru permis port arma.

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.06.2013-03.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru permis portarmă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs. 

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,
  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI
  MOCANU GABRIELA ISABELA

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică I, II si IV 
  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   DIRECTOR GENERAL

  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 23.07.2013-25.07.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 23.07.2013 , ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 25.07.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Pentru funcţia publică specifică vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 9 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port arma

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.06.2013-09.07.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcţia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Serviciul Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri.
  La prezenta adresă anexăm referatul aprobat de ordonatorul principal de credite ṣi bibliografia pentru concurs.

   

  SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

  JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI 

  MOCANU GABRIELA ISABELA


  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL 

   

   BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Circulaţie pe Drumurile Publice 
  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  • 10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  • 11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  • 12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

   


  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   

   


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 18 - 20.06.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Şef Birou Pază .
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 18.06.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 20.06.2013, ora 13:00 interviul.

  Condiţii generale de participare:

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;

   

  Condiţii specifice de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 2 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   

  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08.05-21.05.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare în vederea ocupării
  funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de
  ŞEF BIROU PAZĂ

   


  1. Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată);
  6. Legea nr.333/2003 (actualizată) privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor.

  DIRECTOR GENERAL,

  TOADER CRISTINEL


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 15-17.05.2013 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă din cadrul instituţiei de Inspector de Specialitate, grad profesional II.
  Concursul se organizează la sediul Poliţiei Locale Ploieşti, B-dul. Independenţei, nr.21, în data de 15.05.2013, ora 10:00 proba scrisă şi în data de 17.05.2013, ora 13:00 interviul.
  Condiţii generale de participare:

   

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română şi domiciliul în România;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia sitauţiei în care a intervenit reabilitarea;
  Condiţii specifice de participare: 
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei : minimum 3 ani;
  • Cunoştinţe operare calculator;

   


  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului ;
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentu funcţia solicitată;

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.04-12.04.2013, de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obţine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA
  La concursul organizat în vederea ocupării
  funcţiei contractuale de Inspector de Specialitate,
  gradul profesional II
  din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr.155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  5.Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)
  6. Legea nr.319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Hotărârea nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT

   

  În conformitate cu prevedreile art.58, alin. (2) , lit. ,,b" in Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi coroborate cu prevederile Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, în perioada 22-24.04.2013 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 22.04.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 24.04.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus menţionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art.VI, punctul 1, alin.(21), lit.,,b" din Ordonamţa de Urgenţă nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

 • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;

   

   

 • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
 • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
 • Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
 • Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

 • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
 • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
 • Cunoṣtinte operare calculator
 • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 22.03.2013-10.04.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

   

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobandite păna la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
 • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobandite după data de 01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

   

   

 • cazierul judiciar;
 • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
 • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile
 • sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;

   

   

 • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

  BIBLIOGRAFIA

   

  La concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică III.

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor ;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 26.03.2013-28.03.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Intervenţie Rapidă.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 26.03.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 28.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

   

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.02.2013-12.03.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de 31.12.2010, se probează cu carnetul de muncă.
  • Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011 se probeaza cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ, anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice
  specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Intervenţie Rapidă

   

   

  • 1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice; 
  • 9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.03.2013-13.03.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef birou" Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.03.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 13.03.2013, ora 14:00, interviul.
  Condiṭii generale de participare:

   

  • are cetăţenie română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiţii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   

  Condiţii specifice de participare:

   

  • Studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei : minimum 2 ani;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator;

   

  Actele necesare înscrierii la concurs:

   

  • cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • curriculum vitae.
  • aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 25.01.2013-07.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

     DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

      

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale de conducere vacante de ,,Sef Birou"
  Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

   

   

  1.Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (republicată);
  7.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54/1994;
  8.Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  9.Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, ȋn perioada 25.02.2013-27.02.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice de execuţie vacante:

   

  • 1 post de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii; 
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Financiar Contabilitate;
  • 1 post de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Contracte, Achiziṭii Publice, Juridic-Proceduri;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Serviciului Disciplina ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal ṣi Protecṭia Mediului;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" ȋn cadrul Serviciului Control Comercial;
  • 2 posturi de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică II;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" ȋn cadrul Biroului Ordine Publică IV;
  • 1 post de Politist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 25.02.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 27.02.2013, ora 14:00, interviul.

   


  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" ȋn cadrul Biroului Relaṭii cu Publicul-Comunicare ṣi Managementul Calităṭii:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Cunostinte operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Contracte, Achizitii publice, Juridic Proceduri:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
  • Fără vechime;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunostinţe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Debutant" în cadrul Biroului Ordine Publică II:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Fără vechime;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa III, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Principal" în cadrul Biroului Ordine Publică IV:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" în cadrul Biroului Ordine Publică III:

   

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă;

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante se pot depune ȋn termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 24.01.2013-12.02.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 

   

   

  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  Anexăm bibliografia pentru concurs.


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional ,,Superior" din cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Comunicare şi Managementul Calităţii

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  • Hotărârea Guvernului nr.1723/2004, modificată de Hotărârea Guvernului nr.1487/2005, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  • Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
  • Legea nr.544/2001, actualizată privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Legea nr.60/1991, republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I,
  grad profesional ,,Debutant"din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei puublice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  • Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  • H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  • Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional ,,Debutant" din cadrul Biroului Contracte,
  Achiziţii Publice, Juridic - Proceduri

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 actualizată privin atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr.925/2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG.nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea OUG.nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • Ordinul nr.313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

   

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional ,,Asistent" si ,,Debutant" din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii-Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 publicat în M.O. nr.84/01.02.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii;
  • H.C.L. nr.337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrarilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti de refacere a acestora şi de punerea în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în municipiul Ploieşti.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Poliţist local, clasa I,
  grad profesional ,,Asistent" în cadrul Serviciului Control Comercial

   

   

   

  • Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanţa nr.2/2001 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor;
  • Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicata;
  • Hotărârea Guvernului nr.661/2001 actualizată privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;
  • Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Hotărârea Guvernului nr.555/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale din domeniul preţurilor şi tarifelor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 actualizată cu modificările şi completările ulterioare privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
  • Hotărârea Guvernului nr. 947/200 , republicată privind modalitatea de indicare a preţurilor oferite consumatorilor spre vânzare;
  • H.C.L. nr.228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de Poliţist local,
  din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si IV

   

   

  • Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  • Legea nr.155/2010 privind Poliţia Locală;
  • Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
  • Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind regimul armelor şi muniţiilor;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.17/1996, privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art.46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.61/1991, republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
  • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   


  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Hotărȃrarea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. nr. 1173/2008, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 16.01.2013-18.01.2013, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice temporar vacante:

  • Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă;
  • Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III;
  • Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II;
  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate. 
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale a Municipiului Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 16.01.2013, ora 09:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 18.01.2013, ora 12:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Circulaţie pe drumurile publice:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional superior-Serviciul Intervenţie rapidă:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 9 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa I, grad profesional principal-Biroul Ordine publică III:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 5 ani;
  • Apt psihologic pentru permis port armă.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent-Biroul Ordine publică II:

  • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 6 luni;
  • Apt psihologic pentru permis port arma.

   

  Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Financiar contabilitate:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice de minimum 1 an;
  • Cunoṣtinṭe operare calculator.

   

  Dosarele de ȋnscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante se pot depune ȋn termen de maximum 8 zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 04.01.2013-11.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină urmatoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Birourilor Ordine Publică II, III si a Serviciului Intervenţie Rapida

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Circulaţie pe drumurile publice

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  11.Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare-art. 14;15;16;60;111;142;143;167;173
  12.Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

  BIBLIOGRAFIA
  Pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consilier din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici, republicata;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordinul nr.1917/2005 actualizat privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
  8.Lege nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată prin Legea nr.54/1994;
  9.H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţilor publice pe perioada delegării şi detasării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în intersul serviciului;
  10.Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;
  11.Legea nr.293/2011- bugetului de stat pe anul 2012;
  12.Legea nr.294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.
  13.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011, coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.02.2013-14.02.2013, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ,,şofer", treapta profesionala I, din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.02.2013, ora 10:00 proba practică; în data de 12.02.2013, ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 14.02.2013, ora 14:00, interviul.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească următoarele condiṭii:

   

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii sau generale;
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare;
  • Sa fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C;
  • Cunostinţe minime de mecanic auto;
  • Vechime minimă în functia de şofer de 3 ani.
  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului;
  • Aviz psihologic pentru angajare care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.
  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 20.12.2012-08.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ANEXĂ LA ANUNṬ

   


  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuale vacante de ,,şofer'' din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto

   

   

  • 1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  • 4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare. 
  • 5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;
  • 6.Ordonanţa Guvernului nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice.

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL  ANUNT

  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. ,,b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrarii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 21.01.2013-23.01.2013, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice specifice de politist local de conducere vacante de Ṣef Serviciu Ordine Publică şi Pază.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 21.01.2013, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 23.01.2013, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru postul mai sus mentionat se poate organiza concurs deoarece postul se încadreaza în categoria excepţii conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

   

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Condiṭiile de participare sunt:

  Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
  Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani;
  Cunoṣtinṭe operare calculator;
  Apt psihologic pentru permis port armă.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 19.12.2012-07.01.2013 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică. 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   


  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de
  Şef Serviciu Ordine Publică şi Pază

   

  • 1. Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  • 3. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  • 4. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale; 
  • 5. Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  • 6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 7. Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 8. Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ; 
  • 9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 10. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 11. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

   

   

  DIRECTOR GENERAL
  TOADER CRISTINEL

   

   


  ANUNT


  Ȋn conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările ulterioare, vă informăm că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 17.12-19.12.2012, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcṭii publice specifice de poliţist local de conducere vacante: Ṣef Birou Evidenţa Persoanelor, Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice.
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 17.12.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 19.12.2012, ora 14:00, interviul.
  Precizăm că pentru posturile mai sus menţionate se poate organiza concurs deoarece posturile se încadrează în categoria excepţii, conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanṭa de Urgentă nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri ȋn domeniul administraṭiei publice.
  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:

  • Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
  • Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
  • Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciṭiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
  • Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
  • Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
  • Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

  Pentru funcţiile publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV şi Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice condiṭiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010).
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru permis port arma

   

  Pentru funcţia publică specifică de poliţist local de conducere vacantă de conducere de Şef Birou Evidenţa Persoanelor condiţiile de participare sunt:

  • Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice(în condiţiile art. 31, alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010);
  • Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
  • Cunoṣtinṭe operare calculator
  • Apt psihologic pentru angajare

   

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 14.11-03.12.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri între orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:

   

  • formularul de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
  • cazierul judiciar;
  • aviz psihologic;
  • adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică; 
  • Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  • Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
  La prezentul anunţ anexăm bibliografia pentru concurs.

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Ordine Publică IV

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificarile si completarile ulterioare;
  10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Serviciu Circulaţie pe Drumurile Publice

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată ,privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniṭiilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
  7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2008, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice ;
  9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52), cu modificările şi completările ulterioare;
  10.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  11.Hotărȃrea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , cu modificările şi completările ulterioare (art.14 ;15 ;16 ;60 ;111 ;142 ;143 ; 167 ;173) ;
  12.Hotărarea Consiliului Local nr.131/2011 privind reglementarea circulaţiei în municipiul Ploieşti a autovehiculelor cu masa maxima autorizată de peste 3,5 tone.

   

   

  BIBLIOGRAFIA
  la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice de poliţist local de conducere vacante de Şef Birou Evidenţa Persoanelor

   


  1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
  3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  5.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. Ordonanţa de urgentă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  8.Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  9.Hotărȃrea nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romȃni;
  ANUNT


  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 10-13.12.2012 concurs pentru ocuparea următoareler posturi vacante de personal contractual din cadrul instituţiei;

  • 1 post de muncitor armurier
  • 1 post de şofer
  • 2 posturi de paznic
  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21astfel;
  • ȋn data de 10.12.2012 ora 10:00, proba practică pentru candidaţii înscrişi pentru postul de şofer, 
  • în data de 11.12.2012 , ora 10.00 proba scrisă 
  • ȋn data de 13.12.2012, ora 14:00, interviul 
  Pentru postul de ,,şofer " treapta profesională I,candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru angajare
  • să fie posesor al permisului de conducere categoriile B,C
  • cunoştinţe minime de mecanic auto
  • vechime minimă în funcţia de şofer de 3 ani

   

  Pentru postul de ,,muncitor-armurier" treapta profesională I,candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii,

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port-armă
  • Absolvent al cursului de specializare armurier -GLOCK
  • Vechime în muncă minimum 9 ani

   

  Pentru posturile de ,,paznic" candiaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;

  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
  • sa fie cetăṭean roman; 
  • sa fie apt din punct de vedere medical ;
  • sa fie apt psihologic pentru aviz port-armă;

   

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

   

  • Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  • Cazierul judiciar;
  • Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  • Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  • Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 26.10-08.11.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
  Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   


  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL

   

  ANEXĂ LA ANUNṬUL NR.

   

   


  BIBLIOGRAFIA
  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiilor contractuale vacante de
  ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
  5.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).
  8. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA

  la concursul organizat ȋn vederea ocupării
  funcṭiei contractuală vacantă de ,,şofer ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Ordonanţa Guvernului nr.195/2002, (republicată) privind circulaţia pe drumurile publice ;
  6. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

   

  BIBLIOGRAFIA 

  La concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuală vacantă
  de ,,muncitor-armurier ,,
  din cadrul Biroului Asigurare Tehnico-Materială şi Deservire Auto


  1.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare ;
  5.Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
  7. Legea nr.53/2003, Codul Muncii (republicată)

   

   

  DIRECTOR GENERAL,
  TOADER CRISTINEL


   


  ANUNT

  Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 19-22.11.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de "referent" - personal contractual, treapta profesională II din cadrul Biroului Dispecerat.

  Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 19.11.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 22.11.2012, ora 14:00, interviul.

  Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

  • Să fie cetăṭean romȃn;
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • Vechime minimă în muncă după obţinerea diplomei de bacalaureat 1 an
  • Să fie apt din punct de vedere medical;
  • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.

  Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

  1. Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
  5. Cazierul judiciar;
  6. Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
  7. Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
  8. Curriculum vitae.

  Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 08. -19.10.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane. Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.

  La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
  DIRECTOR GENERAL,
  CRISTI TOADER

  ANEXA LA ANUNTUL NR.4723/08.10.2012

  BIBLIOGRAFIA

  La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent” –treapta profesionala II, personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat

  1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
  2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
  4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
  7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

   DIRECTOR GENERAL
   CRISTI TOADER   ANUNT

   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 01-03.10.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,referent"- personal contracual din cadrul Biroului Dispecerat.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 01.10.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 03.10.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • Să fie cetăṭean romȃn;
   • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   • Să fie apt din punct de vedere medical;
   • Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:

    a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
    b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
    d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
    e) Cazierul judiciar;
    f) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
    g) Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
    h) Curriculum vitae.

    Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.08-03.09.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.

   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Neagu Doina.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

   DIRECTOR GENERAL,
   Cristi Toader

    

   ANEXA LA ANUNT

   BIBLIOGRAFIA

   La concursul organizat in vederea ocuparii functiei vacante de ,,referent" personal contractual din cadrul Biroului Dispecerat 
   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   5. Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52)

    

    


   ANUNT

   Ȋn conformitate cu prevederile art. 43 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificarile si completările ulterioare, vă informam că POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, ȋn perioada 29-31.08.2012, organizează concurs pentru ocuparea unei funcṭii publice de execuṭie temporar vacante de poliṭist local, clasa I, grad profesional ,,asistent"din cadrul Serviciului Disciplină ȋn Construcṭii-Afiṣaj Stradal, Protecṭia Mediului ṣi Control Comercial dupa cum urmează:
   ȋn ziua de 29.08.2012, orele 10:00 proba scrisă ṣi ȋn ziua de 31.08.2012, orele 14:00 interviul.
   Precizam că pentru postul mai sus menṭionat se poate organiza concurs conform prevederilor art. VI , punctul 1, alin. (2¹), lit. "b" din Ordonanta de Urgenta nr. 90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice.
   Condiṭii de participare:

   • Studii universitare de licentă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă;
   • Sa aibă 1 an vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice.

   Alte conditii specifice pentru ocuparea postului sunt:
   • cunostinte de operare P.C. - nivel mediu;
   • cetatenie romana ṣi domiciliul stabil in Romania;
   • cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
   • sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;
   • apacitate deplina de exercitiu;
   • stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
   • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatea;
   • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
   • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege
   Concursul se va desfasura la sediul Politiei Locale Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 21.
   Dosarele se depun la secretariatul comisiei, in perioada 17-23.08.2012, de luni pana joi intre orele 08 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Politia Locala Ploiesti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul ocupare a functiei publice va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
   - formularul de înscriere;
   - copia actului de identitate
   - copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
   - copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinṭă care să ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   - cazierul judiciar
   - adeverinṭa care să ateste starea de sănătate corespunzatoare.
   - aviz psihologic din care să rezulte că este apt pentru exercitarea functiei publice

    

   Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta in copii legalizate sau însotite de documentele originale, care se certifice pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

    

   Bibliografia stabilita pentru concurs este urmatoarea:
   1.Legea poliṭiei locale nr. 155/2010;
   2.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ṣi funcṭionare a poliṭiei locale;
   3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare;
   4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcṭionarilor publici, republicată;
   5.Legea nr. 215/2001privind Administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă ṣi recomandărilor privind mediul de viată al populaṭiei;
   7.Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităṭi publice, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   8.Ordonanṭa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ṣi serviciilor de piaṭa, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   9.Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaṭiei ȋmpotriva unor activitaṭi comerciale ilicite, republicată;
   10.Ordonanṭa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicată cu modificările ṣi completările ulterioare;
   11.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 110/2004 privind actualizarea conform legii a Regulamentului de Organizare ṣi Funcṭionare a Serviciului Public de Salubrizare ȋn municipiul Ploieṣti (capitolele I, III, IV, V, VI, X-Anexa 3);
   12.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 337/2008 privind stabilirea modalităṭii de executare a lucrărilor de reparaṭii pe domeniul public ṣi privat al municipiului Ploieṣti, de refacerea acestora ṣi de punere ȋn conformitate a reṭelelor subterane sau supraterane deṭinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităṭi ȋn municipiul Ploieṣti;
   13.Hotărȃrea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploieṣti, precum ṣi constatarea ṣi sancṭionarea faptelor ce constituie contravenṭii.

    

   DIRECTOR GENERAL
   Cristian Toader

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 11.07-16.07.2012, concurs pentru ocuparea a unui post de executie vacant de ,,sofer" din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 11.07.2012, ora 10:00, proba practica,12.07.2012,ora 10:00 proba scrisă ṣi ȋn data de 16.07.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:

   • studii medii sau generale;
   • sa fie cetăṭean roman; 
   • sa fie apt din punct de vedere medical;
   • sa fie apt psihologic;
   • fara cazier judiciar:
   • posesor al permisului de conducere B,C,E.;
   • cunostinte minime de mecanic auto:
   • vechime minima in functia de sofer de 3 ani:

    

   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 29.05.2012-12.06.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

       DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ LA ANUNT

    BIBLIOGRAFIA

   la concursul organizat ȋn vederea ocupării contractuale vacante de "sofer"
   din cadrul Biroului Asigurare Tehnico Materiala si Deservire Auto

    

   • Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   • Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   • Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   • Ordonanta Guvernului nr.195/2002(republicata) privind circulatia pe drumurile publice;
   • Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii (republicata)

    

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT


   Avȃnd ȋn vedere prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 286/2011coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcṭiilor contractuale ṣi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, POLIṬIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEṢTI, organizează ȋn perioada 07-09.05.2012, concurs pentru ocuparea a trei posturi de executie vacante de ,,paznic" din cadrul Compartimentului Pază Obiective.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 07.05.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 09.05.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească urmatoarele condiṭii:
   •Să fie cetăṭean romȃn;
   •Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
   •Să fie apt din punct de vedere medical;
   •Să fie apt psihologic pentru aviz port armă.
   Dosarul de concurs va contine următoarele documente:
   a)Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducătorului instituṭiei;
   b)Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
   c)Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă ȋndeplinirea condiṭiilor specifice;
   d)Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz , o adeverinṭă care să ateste vechimea ȋn muncă, ȋn meserie ṣi/sau ȋn specialitatea studiilor;
   e)Cazierul judiciar;
   f)Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   g)Aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   h)Curriculum vitae.

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afiṣării anunṭului la secretariatul comisiei, ȋn perioada 21.03-03.04.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri ȋntre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane, d-na Grozea Magdalena.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.

    


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    

   ANEXĂ

    


   BIBLIOGRAFIA
   la concursul organizat ȋn vederea ocupării
   funcṭiilor contractuale vacante de
   ,, paznic'' din cadrul Compartimentului Paza Obiective


   1. Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   2. Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare ṣi funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităṭile ṣi instituṭiile publice;
   4. Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.
   5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi muniṭiilor, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor, cu modificările ṣi completările ulterioare (art. 46-52).

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

    


   ANUNT

   Avȃnd in vedere prevederile art. 57, alin. (4), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare ṣi ale art. 39, alin. (1) din Hotărȃrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici, modificată ṣi completată de H.G. 1173/2008, POLIṬIA LOCALĂ PLOIEṢTI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcṭiei publice de conducere vacanta de Ṣef Birou Ordine Publică III.
   Concursul se organizează la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti, B-dul Independenṭei, nr. 21, ȋn data de 03.04.2012, ora 10:00, proba scrisă ṣi ȋn data de 05.04.2012, ora 14:00, interviul.
   Candidaṭii trebuie să ȋndeplinească condiṭiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcṭionarilor Publici (r2), cu modificările ṣi completările ulterioare:
   •Cetăṭenie romȃnă ṣi domiciliul ȋn Romȃnia;
   •Cunoaṣterea limbii romȃne, scris ṣi vorbit;
   •Să aibe vȃrsta de minimum 18 ani ȋmpliniṭi;
   •Să aibe capacitate deplină de exerciṭiu;
   •Are o stare de sănătate corespunzătoare funcṭiei publice, pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
   •Ȋndeplineṣte condiṭiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcṭiei publice;
   •Nu a fost condamnată pentru săvȃrṣirea unei infracṭiuni contra umanitaṭii, contra statului sau contra autorităṭii, de serviciu sau ȋn legătură cu serviciul, care ȋmpiedică ȋnfăptuirea justiṭiei, de fals ori a unor fapte de corupṭie sau a unei infractiuni săvȃrṣite cu intenṭie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcṭiei publice, cu excepṭia situaṭiei ȋn care a intervenit reabilitarea;
   •Nu a fost destituită dintr-o funcṭie publică sau nu i-a ȋncetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ȋn ultimii 7 ani;
   •Nu a desfăṣurat activitate de poliṭie politică, astfel cum este definită prin lege.

   Condiṭiile de participare sunt:
   •Studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
   •Vechime ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcṭiei publice : minimum 2 ani
   •Cunoṣtinte operare calculator

   Dosarele de ȋnscriere la concurs se pot depune ȋn termen de 20 de zile de la data publicării ȋn Monitorul Oficial, partea a III-a, la secretariatul comisiei, ȋn perioada 01.03-20.03.2012 de luni pȃna joi ȋntre orele 08:00 -16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, Poliṭia Locală Ploieṣti, etaj I, Compartimentul Resurse Umane.
   Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină ȋn mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărȃrea Guvernului nr. 611/2008, modificată si completată de H.G. nr. 1173/2008:
   •formularul de înscriere;
   •copia actului de identitate;
   •copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   •copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în munca si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcṭiei publice;
   •cazierul administrativ;
   •aviz psihologic pentru port armă care atestă că este apt psihologic pentru funcṭia solicitată;
   •adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭina ȋn clar, numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
   •declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie politică;
   Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
   Relaṭii suplimentare se pot obtine la sediul Poliṭiei Locale Ploieṣti ṣi la numărul de telefon 0244513255, int.115, Compartimentul Resurse Umane.
   La prezentul anunṭ anexăm bibliografia pentru concurs.
   Vă mulṭumim pentru colaborare.


   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL

   ANEXĂ

   BIBLIOGRAFIA

   la concursul de recrutare ȋn vederea ocupării funcṭiei publice
   de conducere vacantă de Ṣef Birou Ordine Publică III


   1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcṭionarilor publici, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   2. Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită al funcṭionarilor publici;
   3.Legea Poliṭiei Locale nr. 155/2010;
   4.Hotărȃrea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcṭionare al Poliṭiei Locale;
   5.Ordonanṭa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenṭiilor, republicata, cu modificările ṣi completările ulterioare;
   6.Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si muniṭiilor;
   7.Ordonanṭa de Urgenṭă nr. 26/2004, pentru modificarea ṣi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ṣi al muniṭiilor;
   8.Legea nr. 61/1991, republicată , pentru sancṭionarea faptelor de ȋncălcare a unor norme de convieṭuire socială a ordinii ṣi liniṣtii publice;
   9.Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc ṣi al muniṭiilor (art. 46-52);
   10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ṣi protecṭia persoanelor;
   11.Legea nr. 215/2001 privind administraṭia publică locală, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare.

    

    

   DIRECTOR GENERAL,
   TĂNASE DANIEL