Legislatie /


Hotãrârea Consiliului Local nr. 444 din 31 Octombrie 2011

privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor folosite, trase

Art.l Se interzice accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală pe raza teritorial administrativa a Municipiului Ploieşti.
Art. 2 Se interzice utilizarea vehiculelor trase sau impinse şi a vehiculelor cu tracţiune animală, pentru transportul deşeurilor de orice natură, în Municipiul Ploieşti.
A.
Art. 3 încălcarea prevederilor art. 1 si 2 constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) amendă contravenţională între 500 şi 1000 lei, pentru fapta prevăzută la art.l; 
b) amendă contravenţională între 1000 şi 1500 lei pentru fapta prevăzută la art.2;
c) în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2, pe lângă sancţiunea principală se aplică şi sancţiunea contravenţională complementară a confiscării vehiculului folosit la săvârşirea faptei;
d) vehiculele cu tracţiune animală, precum şi cele trase sau împinse cu mâna pentru care s-a dispus măsura complementara a confiscării vor fi ridicate şi transportate de platforma aparţinând S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti. Locul depozitarii va fi spaţiul situat in Ploieşti, str. Mircea cel Bătrân, nr. 81, aflat în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.
e) vehiculele folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute, la art. 2, pentru care s-a dispus sancţiunea contravenţională complementară de confiscare pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data aplicării sancţiunii, după ce se face dovada proprietăţii lor, a achitării amenzii contravenţionale aplicate conform art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre, precum şi a cheltuielilor de transport;
f) vehiculele confiscate potrivit art.3, lit.c), care nu au fost revendicate în termen de 30 zile lucrătoare, se valorifică în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului; în cazul în care aceste mijloace nu pot fi valorificate, se va proceda la distrugerea lor;
Art. 4 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi împuterniciţii acestuia, personalul specializat din Poliţia Locală Ploieşti, organele de poliţie şi jandarmerie.
Art.5 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată.
în termen de 48 de ore, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.
Art.6 Aprobă tariful de ridicare şi transport ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. în cuantum de 100 de lei.
Art.7 Aprobă tariful de depozitare ce va fi practicat de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. în cuantum de 10 lei/zi.
Art.8 Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si imputemiceste Primarul Municipiului Ploieşti sa semneze actul adiţional. 
Art.9 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. si Poliţia Locală Ploieşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.10 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de //
Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local nr. 143/2002, iar prevederile art. 6.1. pct.22 din Hotărârea Consiliului Local nr 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a municipiului Ploieşti, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.12 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei hotărâri.
Data in Ploieşti, astazi, 31 octombrie