Legislatie /


Hotãrârea Consiliului Local nr. 7 din 31 Ianuarie 2011

privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Politiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI


HOTĂRÂREA NR. 7 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea
Politiei Locale a municipiului Ploieşti

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:


Vazand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploieşti Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecţie civilă şi Protecţia Muncii prin care se propune infiintarea, organizarea si funcţionarea Politiei Locale a municipiului Ploieşti;
in conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 155/2010 - Legea politiei locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a politiei locale;
având in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare ;
in temeiul art. 36 alin.2 lit. „a" si alin.3 lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art 1. - înfiinţarea Politiei Locale a municipiului Ploieşti, instituţie publica de interes local cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti, prin reorganizarea Politiei Comunitare Ploieşti, începând cu data de 01 februarie 2011.
Art.2. - Aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al Politiei Locale a Municipiului Ploieşti, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3 începând cu data prezentei, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.4. - Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Ploieşti si Politia Comunitara a municipiului Ploieşti, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5.- Direcţia Administraţie Publica, Juridic, Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţa prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploieşti, astăzi, 31 ianuarie 2011