Legislatie /


Hotãrârea Consiliului Local nr. 8 din 30 Ianuarie 2007

privind stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie si accesul acestora pe unele zone publice

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Schnelbach Simona, Trican Elena, Dumitru Carmen, Vasilescu Evelinne, Cont Adriana, Banu Andrei, Mateescu Radu, Oprea Nicolae, Eparu Ion, Iancu Ion, Savu Daniel, Rusu Ioan, Cosma Marcian si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie si accesul acestora pe unele zone publice;

luând în considerare prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al câinilor periculosi sau agresivi, aprobatã prin Legea nr. 60/2003;

având în vedere prevederile art. 19 lit. f din Ordonanta de Urgentã nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobatã prin Legea nr. 3/2003 si ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;

în baza art. 1001 Cod civil, a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002;

în conformitate cu art. 38 alin. 6 lit. a pct. 7 si 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

H O T Ã R Ã S T E:

Art. 1

1) Se interzice accesul animalelor de companie în localuri si institutii publice mijloacele de transport în comun, zonele special amenajate pentru copii, parcuri si grãdini publice, cu exceptia drumurilor publice si cãilor de acces.

2) Fac exceptie câinii utilitari în situatiile prevãzute de lege.

Art. 2

Accesul si stationarea animalelor de companie în pãrtile comune ale imobilelor în care sunt detinuti, pe drumurile publice si cãile de acces este permis dacã acestia sunt tinuti în zgardã, lesã sau ham, de cãtre proprietar ori de cãtre detinãtorul temporar.

Art. 3

Proprietarii sau detinãtorii temporari sunt obligati sã colecteze materiile fecale ale animalelor din locurile publice.

Art. 4

(1) Eliberarea din lesã a animalelor de companie este permisa numai în perimetrul cu destinatia locuri amenajate pentru animale de companie.

(2) Stabileste ca accesul în locurile prevãzute la alin. 1 sã se facã pe bazã de ecuson emis de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, pentru care se va percepe un tarif în valoare de 50 RON/12 luni/cap.

(3) Ecusonul poate fi achizitionat pentru orice perioadã, astfel:

- 0,2 RON/zi/cap;

- 1 RON/sãptãmânã/cap;

- 5 RON/luna/cap;

- 50 RON/12 luni/cap.

(4) Ecusonul va fi tinut de cãtre proprietar sau detinãtorul temporar al animalului de companie însotit de documentul fiscal, pentru a fi prezentat organelor de control în spatiile special amenajate pentru animalele de companie, conform Anexei nr. 1.

Art. 5

Constituie contraventie, dacã faptele nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale sã fie considerate infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:

- lipsa ecusonului în spatiile special amenajate, cu amendã cuprinsã între 100 si 200 RON;

- nestrângerea dejectiilor în materiale de colectare, cu amendã cuprinsã între 200 si 400 RON;

- nedetinerea materialelor necesare pentru strângerea materiilor fecale (pungutã, fãras, etc.) între 100 si 200 RON;

- plimbarea animalelor în locurile de joacã amenajate pentru copii, cu amendã cuprinsã între 500 – 1.000 RON;

- eliberarea din lesã a animalelor pe alte spatii decât cele amenajate special pentru acestea, cu amendã cuprinsã între 300 si 500 RON;

- plimbarea pe zonele verzi ale parcurilor destinate pentru odihnã si recreerea cetãtenilor, cu amendã cuprinsã între 300 si 500 RON.

In situatia în care contravenientul achitã amenzile stabilite în prezentul articol, în 48 de ore, cuantumul acestora va fi jumãtate din minimul amenzii prevãzut în prezenta hotãrâre.

Contraventiile cuprinse în prezentul articol completeazã pct. 15.4 al Cap. XI din Regulamentul privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea Municipiului Ploiesti precum si constatarea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii.

Art. 6

Sumele încasate cu titlu de tarif constituie venit propriu al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 7

Prezenta hotãrâre va fi pusã în aplicare dupã amenajarea amplasamentelor destinate accesului animalelor de companie.

Art. 8

Constatarea si sanctionarea contraventiilor stabilite în prezenta hotãrâre se face de cãtre primar sau personalul împuternicit de acesta, Politia comunitarã si Jandarmerie.

Art. 9
Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

Datã în Ploiesti, astãzi, 30 ianuarie 2007

Presedinte de sedintã,
Ion Iancu

Contrasemneazã,
Secretar,
Maria Magdalena Mazâlu
Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 8/2007

PROPUNERI AMPLASAMENTE DESTINATE ACCESULUI NERESTRICTIONAT AL ANIMALELOR DE COMPANIE
- Sala Sporturilor Olimpia – spatiul situat între patinoar si casele vecine
- Parcul Aurora – zona dintre gardul Bisericii si aleea de acces în parc
- Malu Rosu – perimetrul dintre Biserica de lemn si locul de joacã
- Parc Cameliei – amplasament aflat lângã biserica în constructie
- Str. Laurilor – spatiul dintre blocuri si loc de joacã
- Parc C.F.R. – suprafata de lângã locul de joacã si parcul din str.Andrei Muresanu
- P.T.T.R. Nord – zona dintre Cimitir Viisoara, tonete si Postã
- Parc Piata Mihai Viteazu – spatiul dintre Rossi-Boss si str.T. Maiorescu
- Parc Gara de Sud – spate WC public
- Parc Eminescu – o portiune din parc
- B-dul. Bucuresti –dupã benzinaria Rompetrol si gardul Liceului de Chimie
- Str. Industriei – capãt loc de joacã
- Parc Buna Vestire – o portiune din parc
- Mihai Bravu – lângã Statia Lukoil –zona de capãt bl.33A si 33B
- Mihai Bravu – pe malul de Vest al Dâmbului
- Parc 9 Mai
- Str. Iezerului – între Grãdinitã si Scoalã
- Enãchitã Vãcãrescu